Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Anderz Andersson, Örjan Edström och Lars Zanderin Arbetsrätten i staten (Studentlitteratur 1996, 316 s.). Bok om den arbetsrättsliga lagstiftningens tillämpning på anställningsförhållanden i staten med dess särskilda förhållanden med politiskt beslutsfattande och myndighetsutövning. I en första del behandlas förhandlingar och medbestämmande. I nästa del tas upp själva anställningsförhållandet. Slutligen berörs arbetsmiljöfrågor. Bertil Bengtsson Det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen (2 upplagan Norstedts 1996, 142 s.). Skadestånd för staten och kommunerna vid myndighetsutövning har ökande betydelse. Boken kan ses som ett tillägg till författarens tidigare Skadestånd vid myndighetsutövning I och II (1976 resp. 1978) med anledning av 1989 års ändringar i skadeståndslagen. Thomas Carlén-Wendels Medierätt 3. Upphovsrätt (Studentlitteratur 1996, 80 s.). Sista delen av en serie där de föregående två delarna behandlar yttrandefrihet och tryckfrihet i tryck, radio och TV respektive marknadsrätt. Förutom upphovsrätten berörs kort övriga immaterialrätter. Böckerna är avsedda för främst dem som är praktiskt verksamma i mediebranschen.
    Enskilda vägar. Betänkande av Utredningen om översyn av lagstiftningen om enskilda vägar (SOU 1996:46, 181 s.). Lagen om enskilda vägar föreslås bli upphävd varjämte ändringar skall göras i främst anläggningslagen.
    Jämkning av skadestånd enligt trafikskadelagen, trafikförsäkringsavgifter m. m. (Ds 1996:25, 68 s.). Gösta Kedner, Carl Martin Roos och Rolf Skog Aktiebolagslagen. Del II (10-19 kap.) med kommentarer (5 upplagan Norstedts 1996, 360 s.). Ny utgåva av denna ”gula” kommentar. 11 kap. kommenteras inte här på grund av årsredovisningslagens tillkomst. Mogens Koktvedgaard och Marianne Levin Lärobok i immaterialrätt. Upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt (4 upplagan Norstedts 1996, 441 s.). Boken bygger på Koktvedgaards danska lärobok vilken omsatts av Marianne Levin för svenska förhållanden. I den nya utgåvan beaktas bl. a. lagändringar på grund av EGrätt.
    Konsumentskydd på elmarknaden. Betänkande av Utredningen om konsumentskydd vid leverans av el (SOU 1996:104, 234 s.). I ellagen skall regleras förutsättningarna för avstängning av elleverans vid elkonsuments avtalsbrott. Dennes ställning stärks också vid driftsstörningar.
    Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende (Ds 1996:39, 116 s.). För EG-anpassning föreslås en ny lag om avtal om rätt att periodvis nyttja en bostad.
    Marknadsdomstolen avgöranden 1995 (Norstedts 1996, 450 s.). Presumtionsregeln i expropriationslagen. Betänkande av Markersättningsutredningen (SOU 1996:45, 111 s.). Vissa ändringar föreslås i 4 kap. 3 § expropriationslagen och 9 kap. 6 § vattenlagen.

SvJT 1996 Anm. av Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv 567 Regler för handel med el. Betänkande av Utredningen om regler för handel med el, m. m. (SOU 1996:49, 312 s.). Regler föreslås för börs- och utrikeshandel med el.
    Tredimensionell fastighetsindelning. Betänkande av Utredningen om tredimensionellt fastighetsutnyttjande (SOU 1996:87, 247 s.). Fastigheter skall kunna bildas också genom horisontell avgränsning över eller under markytan. Ändringar föreslås i bl. a. jordabalken och fastighetsbildningslagen.
    Utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige. Betänkande av Utredningen om översyn av lagstiftningen om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige (SOU 1996:77, 370 s.). En ny lag föreslås i ämnet. Gösta Walin Förmyndare, förvaltare och gode män (Norstedts 1996, 149 s.). Översikt av förmynderskapsrätten. Förhållandet mellan föräldrar och barn beträffande vårdnad och underhåll samt egendomsförvaltning behandlas. Förordnade förmyndares, förvaltares och gode mäns tillsättning och deras förvaltning samt överförmyndarnas verksamhet beskrivs.

Straffrätt
Borgenärsbrotten — en översyn av 11 kap. brottsbalken. Slutbetänkande av Borgenärsbrottsutredningen (SOU 1996:30, 170 s.). Ändringar föreslås beträffande brotten oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer, mannmån mot borgenärer och bokföringsbrott.
    Förbud mot rasistiska symboler m. m. (Ds 1996:33, 47 s.). Ett förenklat utlämningsförfarande inom EU (Ds 1996:44, 56 s.). Stefan Karlmark Miljörätt ur ett straffrättsligt perspektiv (Norstedts 1996, 175 s.). Boken behandlar bl. a. vissa allmänt straffrättsliga frågor som vem som är ansvarig och de subjektiva rekvisiten. Bestämmelser i brottsbalken, miljöskyddslagen och lagen om kemiska produkter utgör huvuddelen av framställningen. Den praktiska tillämpningen belyses av ett stort antal rättsfall från olika instanser.
    Kriminalunderrättelseregister. DNA-register. Delbetänkande av Registerutredningen (SOU 1996:35, 269 s.). I två nya lagar skall regleras registrering i kriminalunderrättelseverksamhet samt vid DNA-undersökningar.
    Lag om kriminalvårdsregister (Ds 1996:19, 73 s.). Förslag till författningsreglering av kriminalvårdens klientadminstrativa personregister.

Processrätt
Ulla Jacobsson Lagbok i straffprocess (Liber-Hermods 1996, 357 s.). Boken återger i första hand rättegångsbalkens allmänna regler och de delar av balken som avser brottmål. De olika kapitlen kommenteras kortfattat. Även vissa angränsande författningar redovisas. Gunnar Ljung Fyrtio år med Hovrätt i väster (Nerenius & Santérus 1996, 194 s.). Fortsättning på författarens bok om göteborgshovrättens tillkomst. Nu behandlas verksamheten fram till 1986.
    Översyn av förvaltningsprocessen (Ds 1996:40, 166 s.). Förslag i fråga om länsrätts domförhet, överklagande och överlämnande av mål till annan domstol.

Offentlig rätt
En allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering. Slutbetänkande av Sjuk- och arbetsskadekommittén (SOU 1996:113, 689 s., 259 s.). Förslag

 

568 Göran Lambertz SvJT 1996 om utformningen av försäkringsskyddet vid inkomstbortfall orsakat av kort och långvarig ohälsa.
    Barnkonventionen och utlänningslagen. Delrapport av Barnkommittén (SOU 1996:115, 238 s.). Förslag om ändringar av utlänningslagen för att lagen skall vara förenlig med FN:s barnkonvention.
    Förbud mot vapen på allmän plats. Delbetänkande av 1995 års vapenutredning (SOU 1996:50, 162 s.). Skärpningar föreslås i den s. k. knivförbudslagen. Kurt Jönsson, Bengt-Johan Sköld, Helen Svensson, Olof Söderberg och Olle
Westin Elmarknadsreformen. Författningar och motiv (Norstedts 1996, 204 s.). Införandet av en fri elmarknad har skett genom ändringar i 1902 års ellag samt en ny lag om handel med el. Dessa och andra ändringar i regelsystemet redovisas liksom statsmakternas uttalanden i anslutning till reformen.
    Kameraövervakning. Slutbetänkande av Utredningen om användningen av övervakningskameror (SOU 196:88, 315 s.). Tillståndskravet skall slopas för vissa slag av användning av övervakningskameror i brottsbekämpande syfte. En ny lag skall ersätta den nuvarande i ämnet..
    En körkortsreform. Slutbetänkande av 1994 års körkortsutredning (SOU 1996:114, 197 s.). Förslag till en ny körkortslag. Ann-Charlott Landelius Självbestämmande, valfrihet och samtycke inom socialtjänsten (Nerenius & Santérus 1996, 447 s.). Undersökning av i vilken utsträckning den enskildes inställning beaktas inom socialtjänsten. Bistånd och tvångsvård behandlas i detta perspektiv.
    Medborgerlig insyn i kommunala entreprenader. Betänkande av Kommunala förnyelsekommittén (SOU 1996:67, 129 s.). Förslag om rätt till insyn i kommunal verksamhet som överlämnats till annan juridisk person.
    Nordisk forvaltningsrett i möte med EF-retten (Universitetsforlaget, Oslo, 1996, 268 s.). Bidrag från ett seminarium för diskussion om en europeisk gemensam förvaltningsrätt och EG-rättens betydelse för den nationella förvaltningsrätten i Norden. Innehåller bidrag av bl. a. Hans Heinrich Vogel och Bo Malmqvist.
    Ny yrkestrafiklagstiftning. Betänkande av 1995 års yrkestrafikutredning (SOU 1996:93, 485 s.). Lagteknisk modernisering av regelsystemet med vissa sakliga ändringar.
    Några folkbokföringsfrågor. Betänkande av Utredningen om vissa folkbokföringsfrågor (SOU 1996:68, 296 s.). Skyddet mot personförföljelse föreslås förbättrat. Vissa ändringar skall göras i folkbokföringslagen, bl. a. i fråga om överklagande.
    Sammanhållet studiestöd. Slutbetänkande av Studiestödsutredningen (SOU 1996:90, 400 s.). Förslag till ett generellt studiestödssystem.
    Utvärderat personval. Betänkande av Nominerings- och valkretskommittén (SOU 1996:66, 286 s.). För att stärka personvalsinslaget föreslås ändringar i vallagen.

Skatterätt
Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen. Delbetänkande av Skattekontrollutredningen (SOU 1996:116, 170 s.). Förslag om inskränkning i skyldigheten att medverka själv i skatteutredning enligt taxeringslagen, arvs-

 

SvJT 1996 Anm. av Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv 569 och gåvoskattelagen, punktskattelagen, mervärdesskattelagen, uppbördslagen m.fl. författningar. Magnus Carlsson, Christer Silfverberg och Olle Stenman
Generationsskiften och blandade fång. Om gåvotransaktioner som innehåller villkor om vederlag (2 upplagan Norstedts 1996, 165 s.). Beskrivning av det skatterättsliga regelsystemet med tillhörande praxis. Främst behandlas överlåtelser av privatbostäder, lös egendom och företagsförmögenhet. Boken vänder sig till dem som överväger ett förtida skifte.
    Ny förmögenhetsskattelagstiftning (Ds 1996:42, 141 s.). Ett nytt system för skattebetalningar. Slutbetänkande av Skattebetalningsutredningen (SOU 1996:100, 408 s., 431 s.). Debiteringar, redovisningar och betalningar av skatter och avgifter skall samordnas i ett system med skattekonto för varje skattskyldig. Uppbördslagstiftningen skall ersättas med en skattebetalningslag. Ändringar föreslås beträffande sanktionssystemet.
    Översyn av revisionsreglerna. Delbetänkande av 1995 års skatteflyktskommitté (SOU 1996:79, 164 s.). Ändringar föreslås i bl. a. taxerings- och uppbördslagstiftningen i syfte att effektivisera skattekontrollen.
    Översyn av skatteflyktslagen. Reformerat förhandsbesked. Delbetänkande av 1995 års skatteflyktskommitté (SOU 1996:44, 189 s.). Ändrade bestämmelser om skatteflykt skall effektivisera lagstiftningen. Riksskatteverket föreslås få rätt att initiera ärenden om förhandsbesked.

Utländsk och internationell rätt
The Brussels jurisdiction and enforcement convention — an EEC court casebook. Ed. Michael Bogdan (Kluwer-Norstedts-Tano/Aschehoug 1996, 403 s.). Sammanställning av domar från luxemburgdomstolen. Eftersom brysselkonventionen är förebild för luganokonventionen har rättsfallen betydelse också för dennas tillämpning.
    Sverige, EU och framtiden. EU 96-kommitténs bedömningar inför regeringskonferensen (SOU 1996:19, 79 s.). — Union för både öst och väst. Politiska, rättsliga och ekonomiska aspekter av EU:s sjätte utvidgning. Fyra expertrapporter till EU 96-kommittén (SOU 1996:15, 129 s.). — Förankring och rättigheter. Om folkomröstningar, utträdesrätt, medborgarskap och mänskliga rättigheter i EU. Fyra expertrapporter till EU 96-kommittén (SOU 1996:16, 135 s.). — Från Maastricht till Turin. Bakgrund och övriga EUländers förslag och debatt inför regeringskonferensen 1996. En lägesrapport från EU 96-kommittén (SOU 1996:24, 55 s.). — Demokrati och öppenhet. Om folkvalda parlament och offentlighet i EU. Två expertrapporter till EU 96kommittén (SOU 1996:42, 111 s.). — Jämställdheten i EU. Spelregler och verklighetsbilder. Två expertrapporter till EU 96- kommittén (SOU 1996:43, 133 s.). — Olika länder — olika takt. Om flexibel integration och förhållandet mellan stora och små stater i EU. Två expertrapporter till EU 96-kommittén (SOU 1996:61, 70 s.).

Allmän och blandad juridik
Karl-Göran Algotsson Ord och handling i svensk miljöpolitik (Norstedts 1996, 376 s.). Analys av miljöpolitiska ideologier hos partier och intresseorganisationer. Den ställs mot agerandet i sex konkreta sakfrågor. Avslutningsvis ställs frågan om ord och handling överensstämmer.

 

570 Göran Lambertz SvJT 1996 Attityder och lagstiftning i samverkan. Betänkande av Företagskooperativa utredningen (SOU 1996:31, 320 s., 304 s.). För att förbättra de kooperativa företagens ställning föreslås ändringar i bl. a. lagen om ekonomiska föreningar och skattelagstiftningen. Martin Bergman Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal (Institutet för rättshistorisk forskning 1996, 261 s.). Akademisk avhandling om förändringen av kyrkans inställning sett ur ett internationellt perspektiv och som ett led i den allmänna samhällsutvecklingen. Också behandlingen av dödsdömda tas upp.
    Bevakad övergång. Åldersgränser för unga upp till 30 år. Rapport från Åldersgränsutredningen (SOU 1996:111, 405 s.). Förslag om enhetligare åldersgränser. Bl. a. föreslås ändringar beträffande kommunalval, medlemskap i svenska kyrkan, medborgarskap och restaurangtillträde.
    Elektronisk dokumenthantering. Betänkande av IT-utredningen (SOU 1996:40, 268 s.). För att reglera myndigheternas dokumenthantering med modern informationsteknik föreslås ändringar i bl. a. 33 kap. rättegångsbalken, delgivningslagen, förvaltningsprocesslagen och förvaltningslagen. En ny lag om elektroniska förmedlingstjänster skall innehålla bestämmelser om s. k. elektroniska anslagstavlor.
    Hållbar utveckling. En rättsteoretisk begreppsanalys. Red. Ellen Margrethe Basse (Nerenius & Santérus 1996, 178 s.). Miljörättslig antologi med bidrag av bl. a. Jonas Christensen, Henrik Sandberg, Jonas Ebbesson och Annika Nilsson.
    Miljöbalken. En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling. Huvudbetänkande av Miljöbalksutredningen (SOU 1996:103, 666 s., 661 s.). Förslag om en sammanhållen miljölagstiftning där bl. a. inarbetas naturvårdslagen, miljöskyddslagen, renhållningslagen, hälsoskyddslagen, vattenlagen, miljöskadelagen och naturresurslagen. Gemensamma regler skall gälla oavsett verksamhetstyp.
    Rättsstaten — rätt, politik och moral. Red. Fredrik Sterzel (Rättsfonden 1996, 126 s.). Redovisning av inlägg vid ett semarium. Innehåller bidrag av Anders Fogelklou, Åke Frändberg, Aleksander Peczenik, Claes Beyer, Anders Hultqvist, Curt Riberdahl, Anders Stening, Josef Zila och Fredrik Sterzel. Stig Strömholm Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära (5 upplagan Norstedts 1996, 541 s.). En första huvudavdelning tar upp frågan om vad som är gällande rätt. I en andra behandlas rättskällor och rättstillämpning. I den nya upplagan tillkommer avsnitt om EG-rätten. Bo Wennström The Lawyer and the language (Iustus 1996, 213 s.). Teoretisk bekrivning av det juridiska språket med fokus på förhållandet mellan juristen och språket. Ett avsnitt ägnas frågan hur en lagtext får sin mening. Ett annat avser tolkningen.
Göran Regner