Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Anders Agell Testamentsrätt. En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull (Iustus 1996, 115 s.). Förutom testamenten behandlas arvsavtal och förmånstagarförordnanden vid livförsäkring. Boken har skrivits med utgångspunkt i Åke Malmströms Testamentsrätt (1989). Ulf Cervin och Ulf Jensen Mark- och miljörätt (11 upplagan Norstedts 1996, 183 s.). Boken behandlar expropriation, fastighetsbildning och planlagstiftning. Även allemansrätt, naturvård och miljörätt med fastighetsrättsliga anknytning tas upp. Den nya upplagan är väsentligt omarbetad. Enar Folkesson Företaget i ekonomisk kris. En inblick i insolvensjuridiken (3 upplagan Nerenius & Santérus 1996, 288 s.). I den nya utgåvan har bl. a. den nya lagen om företagsrekonstruktion behandlats. En annan nyhet är att reglerna om personligt ansvar behandlas i ett särskilt kapitel.
    Förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder (Ds 1996:56, 68 s.). Förslag om en ny lag med sådant förbud.
    God man för ensamma flyktingbarn (Ds 1996:58, 38 s.). Möjligheterna att förordna god man för utomnordiska barn föreslås vidgade. Lars Gorton Transporträtt. En översikt (Norstedts 1996, 134 s.). Grundläggande framställning som förutom transporträtten rör också rättsliga problem som gränsar mot köprätten. Boken innehåller avsnitt om avtalstyper vid transporter, relationerna mellan köp, transport och finansiering, transportdokument och dokumentalternativ, transportörens ansvar, annan riskspridning samt passagerarbefordran och resande.
    Handel med immaterialrätt. Red. Marianne Levin och Per Jonas Nordell (Juristförlaget 1996, 280 s.). Samlad framställning över skilda immaterialrättsliga överlåtelser. Vidare behandlas specialformer som softwarelicenser, franchising och internationella avtal. Den konkurrensrättsliga regleringen av överlåtelser i Sverige och EU tas också upp. Stig Hedberg Entreprenadkontrakt. Fällor och fel (Sv. Byggtjänst 1996, 375 s.). I första hand är boken avsedd för tekniker och andra icke-jurister. Den beskriver väsentliga delar av AB 92 och ABT 94. Boken behandlar också avtals- och köprättsliga frågor. Jan Hellner Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal (3 upplagen Juristförlaget 1996, 288 s.) och 2 häftet. Allmänna ämnen (3 upplagen Juristförlaget 1996, 285 s.). Det första häftet behandlar köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster samt benifika avtal. Det andra häftet tar upp frågor som är gemensamma för de olika avtalen och även för köp av lös egendom. Carl Hemström Bolag, föreningar, stiftelser. En introduktion (Norstedts 1996, 149 s.). I tur och ordning behandlas enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser. Boken är avsedd för dem som saknar baskunskaper i juridik. Den har därför ett inledande avsnitt om vissa allmänna frågor rörande rättssystemet.

768 Anm. av Göransson och Schött, Kyrklig egendom SvJT 1996 Johnny Herre Ersättningar i köprätten. Särskilt om skadeståndsberäkning (Juristförlaget 1996, 762 s.). Akademisk avhandling som huvudsakligen avser skadestånds beräkning och begränsning vid kontraktsbrott. Även andra typer av ersättningar behandlas i boken. I ett inledande avsnitt tas upp grundläggande begreppsbestämningar. Christina Hultmark och Jan Ramberg Inledning till avtalsrätten (Juristförlaget 1996, 142 s.). Koncentrerad lärobok. Redogörelsen för avtalsrättsliga huvudproblem betonar standardavtalsrätt och affärsjuridik. Ett par vanligt förekommande standardavtal finns som bilagor. Gösta Kedner och Sven-Åke Svenberg Koncernredovisning. Anpassad till årsredovisningslagen och med beaktande av EG:s fjärde, sjunde och elfte bolagsdirektiv (9 upplagan Studentlitteratur 1996, 279 s.). Den nya upplagan är helt omarbetad på grund av den nya lagstiftningen. Bakgrunden till koncernredovisningen beskrivs. De normer som styr redovisningen kommenteras. Koncernen behandlas även ur skattesynpunkt. Margit Knutsson Årsredovisningslagen. En kommentar (Juristförlaget 1996, 471 s.). Paragrafvis kommentar till den nya lagstiftningen. Boken innehåller också en översiktlig redogörelse för EG:s bolagsrätt med fjärde och sjunde bolagsdirektiven som bilagor. Rolf Larsson och Pär Remnelid Franchising ur ett konkurrensrättsligt perspektiv (Juristförlaget 1996, 127 s.). Beskrivning av reglerna om gruppundantag för franchiseavtal från konkurrenslagen. Undantaget kan ha betydelse också utanför konkurrensrätten i avsaknad på särskild franchiselagstiftning i Sverige. Alf G. Lindahl Totalentreprenad ABT 94 och kontraktsformulär 1/94 och 2/94 (Wollax 1996, 300 s.). De olika reglerna i allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader kommenteras.
Åke Lindsö Juridik för byggnadsbranschen (Sv. Byggtjänst 1996, 482 s.). Boken behandlar juridiska frågor i byggprocessen, dvs. projektering, upphandling och entreprenadavtal. Ett avsnitt handlar om ansvar och skadestånd. Slutligen finns en allmän del om avtalstolkning, bevisfrågor, skiljeförfarande m.m. Mikael Mellqvist och Ingemar Persson Fordran och skuld (4 upplagan Norstedts 1996, 212 s.). Lärobok om främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Till följd av hänvisningar till förarbeten, doktrin och praxis kan den också användas i praktisk verksamhet. Allmänna fordringsrättsliga frågor berörs som en bakgrund till framställningen. Peter Melz och Anders Victorin Bostadsrätt (3 upplagan Juristförlaget 1996, 252 s.). Den nya upplagan behandlar bl.a. de nya reglerna om pantsättning av bostadsrätt och om uppskov med realisationsvinstskatt. Mikael Möller Civilrätten vid finansiell leasing. En översikt över svensk, utländsk och internationell rätt (Iustus 1996, 315 s.). Framställningen bygger på Leasingutredningens slutbetänkande SOU 1974:120. Bl. a. behandlas gränserna mellan leasing och köp, olika leasingvillkors skälighet, leasegivares separationsrätt samt övriga kontrakts- och insolvensrättsliga reglering. Förutom nordiska länder redovisas rättsläget i Tyskland, Frankrike och USA samt UNIDROIT:s konvention.

SvJT 1996 Anm. av Göransson och Schött, Kyrklig egendom 769 Den nya redovisningslagstiftningen (Föreningen Auktoriserade revisorer 1996, 280 s.). Boken innehåller lagtexter och därefter en författningskommentar till årsredovisningslagen i form av förarbetsuttalanden. Henry Olsson Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar (Norstedts 1996, 534 s.). Boken är en ”gul” kommentar. Förutom en sedvanlig paragrafkommentar finns vissa avsnitt av mera deskriptiv karaktär, t. ex. om allmänna frågor i anslutning till immaterialrätten. Även internationella förhållanden berörs. Patient- och läkemedelförsäkringarna vid ett vägskäl. Vänbok till Carl E. Sturkell (1996, 237 s.). Uppsatser om de två kollektiva försäkringsystemen som befinner sig i en brytningstid. Eric M. Runesson Rekonstruktion av ofullständiga avtal. Särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader (Juristförlaget 1996, 498 s.). Akademisk avhandling om utfyllnad av avtal när detta inte reglerar frågan vem som skall stå risken för ökade kostnader för en prestation. Torsten Sandström Handelsbolag och enkla bolag. En lärobok (3 upplagan Norstedts 1996, 144 s.). Presentation av regelsystemet kring de två bolagstyperna. 1996 års ändringar i 1980 års lag har beaktats. Prov på bolagsavtal, formulär och lagtext finns i bilagor. Per Thorell ÅRL. Årsredovisningslagen. Lagkommentar (Iustus 1996, 437 s.). Den nya lagen skall börja tillämpas 1997. Lagen ersätter 11 kap. aktiebolagslagen och syftar till en EG-anpassning. Boken utgör en praktisk vägledning där lagens bestämmelser kommenteras i tur och ordning.

Straffrätt
Jan Andersson och Monika Olsson Sjöfylleri. En utvärdering av 1991 års ändringar av bestämmelserna i sjölagen om onykterhet till sjöss (Brottsförebyggande rådet PM 1996:1,82 s.).
    Droger i trafiken. Betänkande av drograttfylleriutredningen (SOU 1996:125, 228 s.). Ändring föreslås beträffande det s. k. kliniska rattfylleriet i syfte att skärpa det straffrättsliga ansvaret vid drogpåverkan i trafiken.

Processrätt
Kristina Boutz och Owe Hultin JO om förundersökning och tvångsmedel (Publica 1996, 574 s.). Systematisk sammanställning av JO-uttalanden om tillämpningen av 23-28 kap. rättegångsbalken från de senaste 25 åren. Fallen redovisas i enlighet med balkens systematik. Christian Diesen Lekmän som domare (Juristförlaget 1996, 411 s.). Presentation av svenska och internationella undersökningar och argument om lekmännens roll i rättskipningen. I en första avdelning i boken ställs frågan varför lekmän deltar i dömandet, varvid skälen för och emot redovisas samt förhållanden i andra länder. I en andra avdelning diskuteras hur lekmän fungerar som domare. Peter Fitger Lagen om domstolsärenden. En kommentar (Norstedts 1996, 380 s.). En ”gul” kommentar till den nya ärendelagen. Denna lag är betydligt mer omfattande än den tidigare och reglerar ett stort antal ärendetyper av vitt skilda slag. Den innehåller också bestämmelser som saknade motsvarighet i den gamla lagen, t. ex. om överklagande och särskilda rättsmedel.
    Restriktioner för häktade (Ds 1996:46, 96 s.). Förslag om uppstramning av möjligheterna att ålägga häktade restriktioner.

770 Anm. av Göransson och Schött, Kyrklig egendom SvJT 1996 Utsökning & indrivning (4 utgåvan Riksskatteverket 1996, 496 s.). Läro- och handbok i utsökningsrätt.

Offentlig rätt
Ingvar Eriksson och Gösta Westerlund Vapen, knivar & jakt. En handbok om vapenlagstiftningen och knivförbudslagen samt en jakträttsöversikt (3 upplagan Otto Bruun 1996, 176 s.). Boken redovisar regler om förvärv och innehav av vapen. Dessutom lämnas tekniska uppgifter om vapenteknik och vapentyper. Särskilda avdelningar avser knivförbudet och jakträtten.

Skatterätt
Jan Antonson och Arne Persson Traktamenten. Reglerna från 1996. Tjänsteresor inom och utom Sverige. Reduceringsregler. Kostförmån. Skattefrågor och rättspraxis (6 upplagan Tholin & Larsson 1996, 227 s.). Den nya upplagan är helt omarbetad. Bl.a. har avsnittet om tjänsteställe kompletterats. I boken beaktas riksdagsbeslut och rättsfall t. o. m. maj 1996.
    Lättnad i dubbelbeskattningen av mindre företags inkomster. Delbetänkande av 1992 års företagsskatteutredning (SOU 1996:119, 178 s.). Utredningen presenterar metoder för att generellt alternativt selektivt lätta på skatten men förordar ingetdera. Nils Mattsson Mervärdesskatt. En introduktion (10 upplagan Iustus 1996, 64 s.). Den nya upplagan har ombesörjts av Peter Melz. Den behandlar bl. a. de ändringar som skett som anpassning till EG:s mervärdesskattedirektiv. Kristina Ståhl Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser (Iustus 1996, 435 s.). Akademisk avhandling med en studie av bolagsskattesystem i olika länder ur ett internationellt perspektiv. Analysen tar sin utgångspunkt i EG:s arbete med att skapa en gemensam kapitalmarknad. Frågan ställs om beskattningen av internationella aktieinvesteringar förhindrar eller försvårar arbetet.

Utländsk och internationell rätt
Carl-Henrik Ehrenkrona Mänskliga rättigheter. Förfarandet enligt Europakonventionen (UD informerar 1996:1, 49 s.). Maria Fritz, Jörgen Hettne och Hans Rundegren När tar EG-rätten över? EG-rättens rättsverkan (Juridik och samhälle 1996, 166 s.). Beskrivning av EG-rättens verkan i Sverige. Även andra EG-rättsliga områden som har betydelse för förståelsen av EG-rätten tas upp. Jonas Högström Företagens miljöstyrning med EMAS. En översikt över EEG-förordningen 1836/93 om frivilligt deltagande för industriföretag i EMAS (Norstedts 1996, 190 s.). EMAS är förkortning av ”a Community Ecomanagement and Audit Scheme”. EMAS innebär möjlighet till officiellt erkännande till företag som går längre än miljölagstiftningens minimikrav så att anläggningar får använda en EMAS-symbol. Systemet beskrivs i boken. Anders Rönquist Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter (UD informerar 1996:2, 43 s.).

Allmän och blandad juridik
Att finna information om EG-rätten (Domstolsverket 1996, 38 s.). Hans-Gunnar Axberger ”Det allmänna rättsmedvetandet” (Brottsförebyggande rådet rapport 1996:1, 169 s.). Beskrivning av begreppet och dess användning i den rättsliga diskussionen.

SvJT 1996 Anm. av Göransson och Schött, Kyrklig egendom 771 Cross border debt recovery. Utg. av Lawyers International inkasso (Norstedts 1996, 448 s.). Boken ger vägledning för skuldindrivning i 25 europeiska länder. För varje land redovisas hur skulder indrivs, kreditupplysning, alternativ till process, kostnader m. m. Också formulär för olika nyckeldokument återges. Nordiskt lagstiftningsarbete i det nya Europa. Red. Ulf Bernitz och Ola Wiklund (Juristförlaget 1996, 248 s.). Redovisning av ett seminarium 1995, anordnat av Nordiska rådet för forskning i europeisk integrationsrätt (NORFEIR). Huvudrubrikerna är Politik och juridik i Norden och Europa, Bolagsrätten i ett europeiskt perspektiv samt Det nordiska rättsarvet och förhållandet till EG-rätten. Bl. a. ingår anföranden av Ulf Bernitz, Sven Norberg, Brita Sundberg-Weitman, Ola Wiklund, Rolf Skog, Lars Pehrson, Per-Ola Jansson och Göran Schäder.
    Rättsfall 1987-1993. Jakt. Vapen. Hundar. Jaktvårdsområden. Sammanst. av Ann-Marie Holmstedt (Sv. Jägarförbundet 1996, 122 s.). Uppföljare till Sven Nordells rättsfallsredogörelser. De nya rättsfallen avser tillämpning av 1987 års jaktlagstiftning. En andra del skall omfatta 1992 och 1993. Avsikten är att redovisa rättsfall årligen.
Göran Regner