Personalnotiser

 

 

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 22 augusti 1996 utnämnt expeditions- och rättschefen i Kulturdepartementet Marianne Eliason till regeringsråd. Marianne Eliason är född 1944. Hon blev assessor i Svea hovrätt 1980. Marianne Eliason var sakkunnig i Statsrådsberedningen 1975–1983 och sekreterare i 1983 års rösträttskommitté 1983– 1984. Hon blev 1984 rättssakkunnig, 1986 kansliråd och 1988 departementsråd i Justitiedepartementet. Marianne Eliason är sedan 1991 rättschef och sedan november 1995 även expeditionschef i Kulturdepartementet. Marianne Eliason har medverkat i flera statliga utredningar bl. a. på yttrandefrihetsområdet.

 

 

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 22 augusti 1996 utnämnt ordföranden i Skatterättsnämnden Gustaf Sandström till regeringsråd. Gustaf Sandström är född 1948. Han blev assessor i Kammarrätten i Stockholm 1979. Gustaf Sandström blev 1976 rättssakkunnig i Finansdepartementet och 1985 departementsråd i samma departement. Han var 1994–1996 ordförande i Bokföringsnämnden. Sedan 1990 är han ordförande i Skatterättsnämnden, avdelningen för direkt skatt. Gustaf Sandström har medverkat i ett stort antal statliga utredningar.

 

 

Justitiedepartementet. Regeringen har 3 okt. som dep.råd. i dep:t anst. skattedir. vid Riksskatteverket Annika
Brickman.
    Dep. chefen har 22 aug. 1996 som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Hovrätten för Västra Sverige Svante Johansson,
18 sept. som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Kammarr. i Sthlm Marie Jönsson, 24 sept. som rättssakkunnig i dep:t anst. ass.i Svea hovr. Monika Sörbom, s. d. som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Håkan Friman, 30 sept. som rättssakkunnig i dep:t anst. ass i Svea hovr. Ulf Wallentheim, s. d. anst. ass. i Hovrätten över Skåne och Blekinge Torbjörn Nordenson som sekr. i 1995 års Domstolskommitté (Ju 1995:05), 2 okt. som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Kammarr. i Sundsvall Margit
Knutsson.

 

Finansdepartementet. Departementschefen har 28 aug. 1996 som kansliråd i dep:t anst. ass. i Kammarr. i Sthlm Charlotte
Hedberg.

 


Miljödepartementet. Regeringen har

SvJT 1996 Notiser 791 8 aug. 1996 som dep.råd. i dep:t anst. rättssakkunnige Lars Ekecrantz.

 


Regeringsrätten. Regeringen har 22 aug. 1996 t. ordf. i Regeringsrätten förordnat regeringsrådet Gunnar
Björne.

 

Justitiekanslern. Justitiekanslern har 24 sept. 1996 som föredragande hos Justitiekanslern förordnat ass. i Hovrätten för Västra Sverige Helen Svensson.

 


Hovrätterna.
    Svea hovr. har 20 aug. 1996 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Patrik Alm, Petra Bengtsson, Hans Levén, Kenneth Nordback, Ann-Marie Sjöberg, Anne Sjöblom, Mikael Swahn, Maria Widebeck o. Magnus Wollsén, Hovrätten för Västra Sverige har 2 sept. t. hovr.ass. förordnat fisk:a Lise-Lotte Norén Wilkens, Ragnhild Lövrup o. Helena Rosén Andersson, Göta hovr. har 11 sept. t. hovr.ass. förordnat fisk. Ulla Karlbrink Malmquist, Hovrätten över Skåne och Blekinge har 25 sept. t. hovr.ass. förordnat fisk. Carl Fredrik Forssman.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 22 aug. 1996 t. rådm. i Södertälje tr. utnämnt revisionssekr. Ulf Landin,
29 aug. t. chefsrådm. i Sthlms tr. utnämnt rättschefen i Utbildningsdepartementet Magnus Widebeck, s. d. t. rådm. i Borås tr. utnämnt hovr.ass. i Hovrätten för Västra Sverige Mats
Sjösten, 3 okt. 1996 t. rådm. i Borås tr. utnämnt och förflyttat rådm. i Sjuhäradsbygdens tr. Jörgen Kvist.

 


Kammarrätterna.
    Kammarr. i Jönköping har t. kammarr.ass. 8 aug. 1996 förordnat fisk. Ingemar
Ritseson och 30 aug. 1996 fisk. Mats Dahlbom.

 


Åklagarmyndigheterna. Riksåklagaren har 28 maj 1996 som distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Sthlm anst. ass.åkl. Mats
Karlsson, s. d. som distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Kalmar anst. ass.åkl. Lars Olson, s. d. som distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Västerås anst. ass.åkl. Frieda
Gummesson, 24 juni som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm anst. ass.åkl:a Lise Bambade
Tamm o. Eva-Lena Wessman, s. d. som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Västerås anst. ass.åkl. Gunnar Brodin, 27 juni som chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm anst. chefsåkl:a Jan Danielsson, Christer Ekelund, Tomas Lindstrand, Eva Regner, Bjarne Rosén o. Mats Åhlund, t.f. chefsåkl. Birgitta Cronier, statsåkl:a Agneta Isborn Lind o. Gunnar Stetler samt kammaråkl. Alice Stenholm, s. d. som chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Västerås anst. överåkl. Birgitta Nygren, chefsåkl:a Christel Anderberg, Guntra Ekerling, Ulf Forsberg, Jan Påhlsson o. Staffan
Söderberg samt t.f. chefsåkl. Lars Ekdahl, s. d. som chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Linköping anst. överåkl. Bo Svensson, chefsåkl:a Göran Friberg o. Anders Öjert, statsåkl. Monica Mimer samt distr.åkl:a
Lisbeth Calland, Christer Johansson o. Ulf Stålhane, s. d. som chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Malmö anst. chefsåkl:a Lars Liljegren o. Jörgen Lindberg, statsåkl. Göran Berling, distr.åkl. Olle Montan samt kammaråkl:a Stefan Göransson, Karin Henningson o. Gösta Ivarsson,

 

792 Notiser SvJT 1996 s. d. som chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Göteborg anst. chefsåkl:a Kristian
Augustsson, Ann Brännström, Nils Eilertsson, Ulf Holmberg, Ulf Norén, Bertil Schmidt o. Lars Willquist samt kammaråkl. Per Wilhelm Estreen, s. d. som chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Sundsvall anst. chefsåkl. Curt Theander o. distr.åkl. Sune Andersson, s. d. som chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Umeå anst. statsåkl. Annika Öster o. t.f. statsåkl. Erik Myhr, 2 juli som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Västerås anst. ass.åkl. Katarina Tullstedt, 1 aug. som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Sundsvall anst. ass.åkl. Kerstin
Hammar, 9 sept. som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Västerås anst. ass.åkl. Mats Forsén, 13 sept. 1996 som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Umeå anst. skattedir. Lena
Sjöström, 26 sept. som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Västerås anst. ass.åkl. Elisabeth
Cramnert-Högström, s.d. som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Göteborg anst. ass.åkl. Maria Johansson, 2 okt. som kammaråkl. vid Riksåklagarens åtalsenhet anst. kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Stockholm Lise Bambade Tamm.

 

Sveriges Advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 7 juni Pernilla Bjurman, Adv.firman Lindahl HB, Sthlm, Håkan Broman,
Adv.firman Ekelund, Sthlm, Catarina Ceder, Adv.byrån Eivor Lüning AB, Enköping, Gunilla Edlund, Edelbergs Adv.byrå, Norrköping, Jan Forslund,
Adv.firman Forum, Hjelström, Wendesten & Ripp HB, Göteborg, Peter Helle,
Adv.firman Lindahl HB, Sthlm, Mats Jansson, G Grönbergs Adv.byrå AB, Sthlm, Niclas Nelson, Hökerberg & Söderqvist Adv.byrå AB, Sthlm, Peter Nordbeck,
Lagerlöf & Leman Adv.byrå AB, Sthlm, John Nordlund, Hybbinette & Partners Advokater – Lawyer, Sthlm, Agneta Olbing, Jur.firman Agneta Olbing, Kungsbacka, Anna-Karin Reüter, Advokathuset Gamlestaden, Göteborg, Axel
Rindborg, Bryssel, Peter Roth, Jur.firman Peter Roth, Järfälla, Andreas Selin,
Lagerlöf & Leman Adv.byrå AB, Sthlm, Mikael Stenström, Adv.firman Vinge, London, Mikael Sundman, Adv.firman Sven-Erik Ohlsson, Malmö, Erik Swartling,
Lagerlöf & Leman Adv.byrå AB, Sthlm, Lennart Åberg, Advokaterna Holm & Åberg AB, Malmö.

 

 

 


I detta häfte (s. 681–792) har medverkat bl. a.
Claes Beyer, advokat i Göteborg
Henrik Belfrage, forskningschef vid Psykiatriska klinikerna i Växjö
Svante O. Johansson, rättssakkunnig i Justitiedepartementet 
Hans Cappelen-Smith, sekreterare i Aktiebolagskommittén
Fredrik von Arnold, rådman vid Uppsala tingsrätt 
Hans Danelius, justitieråd