Notis

DO utlyser uppsatstävling i samerätt
I syfte att öka intresset för och kunskapen om samernas rättsliga villkor i
samhället utlyser Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Diskrimineringsombudsmannen, DO) härmed en uppsatstävling i samerätt för juris studerande i Finland, Norge och Sverige.
    Uppsatsen skall skrivas inom ramen för juris kandidatexamen eller
motsvarande i form av en pro gradu avhandling i Finland, en saeravhandling i Norge eller ett skriftligt examensarbete i Sverige. Ämnet för uppsatsen kan vara ett praktiskt eller teoretiskt juridiskt problem eller en rättspolitisk fråga med sameanknytning.
    Av praktiska skäl bör det ingivna tävlingsbidraget inte omfatta mer än
50 maskinskrivna sidor och vara avfattat på engelska, finska, norska, samiska eller svenska med en inledande sammanfattning på engelska på två sidor.
    Prisvärda bidrag kommer att belönas med ett första pris om 10 000
svenska kronor, ett andra pris om 5 000 svenska kronor och ett tredje pris om 3 000 svenska kronor. Avsikten är att vinnande bidrag skall publiceras i någon nordisk juridisk tidskrift.
    Uppsatsen bedöms efter såväl innehåll som avgränsning, disposition
och språk.
    Juryn består av f. d. justitierådet Bertil Bengtsson, jur. dr Kaisa
Korpijaakko-Labba och höyesterettsjustitiarius Carsten Smith.
    Uppsatsen skall vara färdigställd under 1996 och vara DO till handa
senast den 1 februari 1997 under adress DO, S-103 33 STOCKHOLM.