Litteratur

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Stig Alexandersson Uppgiftsskyldighet och undersökning i konkurrensärenden (Juristförlaget 1996, 199 s.). Akademisk avhandling som bygger på EG-rätt och svensk rätt beträffande begäran om information, undersökningar, skydd mot s. k. selfincrimination samt s. k. legal privilege i konkurrensärenden. Ingrid Arnesdotter Moderna betalningsmetoder — betalning och girering (Nerenius & Santérus 1996, 239 s.). Undersökning av begreppet betalning, oberoende av sättet, samt en rättslig analys av betalningsmetoden girering. Stefan Brocker och Jan Grapatin
Ansvarsgenombrott (Juristförlaget 1996, 101 s.). Redogörelse för under vilka förutsättningar aktieägare kan åläggas ansvar för bolagets förplikelser med stöd av lag eller principer om ansvarsgenombrott. Boken innehåller en genomgång av svensk och internationell praxis på området. Av utländsk rätt är det främst amerikansk men även engelsk, tysk och fransk rätt som redovisas liksom EGrätt. Hans Frostell och Edmund
Gabrielsson Supplement till Kommentar till försäkringsrörelselagen m. m. (Svenska Försäkringsföreningen 1996, 183 s.). Supplementet föranleds främst av inkorporeringen av EG-direktiv.
    Förtroenderevisorer i aktiebolag (Ds 1996:65, 88 s.). Möjlighet skall införas för aktieägare

att utse förtroenderevisorer i bolag. Krav skall ställas på att revisorer i aktiebolag skall vara godkända eller auktoriserade. Förslagen syftar till EG-anpassning. Björn Kristiansson Guide till aktiemarknadsrätten (Företagsjuridik 1996, 197 s.). Orientering på börsrättsområdet. Boken hänvisar till var det finns material att läsa om olika frågor som är uppställda i alfabetisk ordning. Den innehåller däremot inga deskriptiva avsnitt. Thorsten Lundmark Friskrivningsklausuler. Giltighet och räckvidd. Särskilt om friskrivningsklausuler i kommersiella avtal om köp av lös egendom (Iustus 1996, 248 s.). Akademisk avhandling på temat rättslig kontroll av friskrivningsklausuler. Olika former av friskrivningsklausuler behandlas liksom deras genomslag i kommersiella köpavtal. Lars Lunning Anställningsskydd. Supplement 1996 (Publica 1996, 112 s.). Supplement i anslutning till omtryck av 1989 års upplaga av lagkommentaren Anställningsskydd. Löneskyddet vid konkurs. Förslag till vissa förändringar i anledning av dir. 80/987/EEG, m.m. (Ds 1996:63, 22 s.). Förbättrad EG-anpassning föreslås. Åke Malmström och Anders
Agell. Under medverkan av Tore
Sigeman. Civilrätt (15 uppl. Liber 1996, 405 s.). I den nya utgåvan av detta ”klassiska” verk rör de största nyheterna områdena EU och EG-rätten, person-

SvJT 1997 Ny juridisk litteratur 179 rätten, skuldsanering och företagsrekonstruktion samt stiftelser.
    Rättsligt skydd för databaser (Ds 1996:71, 110 s.). Anpassning till EG-direktiv genom ändringar i upphovsrättslagen. Rolf Skog Share repurchases in Sweden. Is it time for a change? (Juristförlaget 1996, 52 s.). Diskussion om aktiebolags rätt att förvärva egna aktier och en skiss till hur framtida svensk lagstiftning om sådan återköpsrätt skulle kunna vara utformad. Per Thorell Företagens redovisning. Grundläggande räkenskapsförståelse (2 uppl. Iustus 1996, 205 s.). Introducerande bok i extern redovisning för icke-ekonomer, bl. a. juridikstuderande. I ett inledande avsnitt redovisas regelverket. Gösta Walin Borgen och tredjemanspant (2 uppl. 1996, 386 s.). Den tidigare utgåvan kom ut 1984 och har nu kompletterats med nya rättsfall m. m.
    Översyn av PBL och va-lagen. Slutbetänkande av Plan- och byggutredningen (SOU 1996:168, 709 s.). Förslag om reformering av bestämmelserna om ansvar och kostnadsfördelning rörande gemensamma anordningar som allmän platser och va-anläggningar.
    Översyn av redovisningslagstiftningen. Slutbetänkande av redovisningskommittén (SOU 1996:157, 556 s.). Förslag till nya lagar om bokföring och revision.

 

Straffrätt
Brottsutvecklingen 1994. Red. Jan Ahlberg (Brottsförebyggande rådet rapport 1996:4, 239 s.).


    Ekonomisk brottslighet — den rättsliga processen (Brottsförebyggande rådet PM 1996:3, 391 s.). Granskning och analys av förundersökning och process i ett antal ekobrottsmål. Boken behandlar också påföljder och ekobrottslingar. Thor Norström och Jan
Andersson Från 0,5 till 0,2 promille. Vilken effekt fick 1990 års reform av trafikbrottslagen? (Brottsförebyggande rådet PM 1996:3, 21 s.). Nytt register för tullens brottsbekämpande verksamhet (Ds 1997:2, 111 s.). Straff & process 1997. Författningssamling i straff- och processrätt. Sammanställning av Petter Asp och Ulf Lundqvist (Iustus 1996, 622 s.). Lagtextsamling med — förutom brottsbalken och rättegångsbalken — bl. a. den viktigaste specialstraffrätten, verkställighetslagstiftningen och reglerna om internationellt samarbete samt den nya ärendelagen, lagen om betalningsföreläggande och handräckning och utdrag av utsökningsbalken.

 

Processrätt
Thomas Bring, Christian Diesen,
Lena Schelin och Alexandra
Wilton Förhör (Juristförlaget 1996, 441 s.). Kommentar till rättegångsbalkens regler om förhör dels under förundersökning, dels i domstol. Även förhörsteknik och utsageanalys presenteras, bl. a. med utgångspunkt från tysk och angloamerikansk rätt. Per Carlsson och Mikael Persson
Processrättens grunder (4 uppl. Iustus 1996, 128 s.). Sammanfattning av civil- och straffpro-

 

180 Litteratur SvJT 1997 cessrätten samt exekutionsrätten. Den nya utgåvan är anpassad till lagändringar per den 1 september 1996. Peter Fitger Processrätt I (RB kap. 1–34) (Norstedts 1996, 685 s.). Del i en ny serie, Lagbokskommentaren, som skall omfatta ett 30-tal ämnesområden och skall komma ut en à två gånger per år på varje område. Paragrafer kommenteras kortfattat med angivande av förarbeten och rättsfall.
Per E. Samuelson Att förhöra ett vittne — en handbok i förhörsteknik (Nerenius & Santérus 1996, 184 s.). Boken innehåller bl. a. en genomgång av vilka lagregler som gäller för förhör med parter, vittnen och sakkunniga vid huvudförhandling i tvistemål och brottmål.
    Vissa ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister (Ds 1996:62, 16 s.). Förslag om ändrade domförhetsregler och generellt krav på prövningstillstånd vid överklagande till Arbetsdomstolen.

 

Offentlig rätt
Lars Bejstam och Anita Wickström
Underhållsstöd och underhållsbidrag (Juristförlaget 1996, 248 s.). Kommentar angående den nya stödform som ersatt bidragsförskott. Även frågor om föräldrars underhållsskyldighet mot sina barn och deras kostnader i samband med umgänge behandlas liksom indrivning av underhållsbidrag.
    Den lokala radion. Betänkande av Lokal- och närradiokommittén (SOU 1996:176, 203 s.). Förslag om bl.a. ändrade regler för fördelning av tillstånd att sända lokalradio och kortare

tillståndsperiod samt vidgade möjligheter att få tillstånd till närradioverksamhet. Carl Norström och Tor Sverne
Sekretess i hälso- och sjukvården (3 uppl. Gothia 1996, 428 s.). Ändringar inte bara i sekretesslagen utan också i hälso- och sjukvårdslagen och kommunallagen har följder i sekretesshänseende som behandlas i denna nya utgåva som Norström står för. Carl Norström och Anders
Thunved Nya sociallagarna med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 juli 1996 (10 uppl. Publica 1996, 601 s.). Kommentar till socialtjänstlagen samt lagarna om vård av unga och vård av missbrukare. Även anslutande författningar redovisas. Ändringar har skett beträffande bl. a. familjerådgivning, information mellan nämnder, prövningstillstånd och talerätt för offentligt biträde. Nya regler har tillkommit om information om samhällsfarliga sjukdomar och besök vid tvångsvård. Carl G. Persson, Göran Rosenberg och Kazimir Åberg Ordningslagen. Supplement 2. 1996 (Publica 1996, 95 s.). Komplement med författningsändringar m. m. 1 april 1995 – 31 maj 1996. Också kommentar till den nya lagen om hemlig kameraövervakning. Rätt att flytta — en fråga om bemötande av äldre. Delbetänkande av Utredningen om bemötande av äldre (SOU 1996:161, 140 s.). Förslag till reglering i socialtjänstlagen av kommuns skyldighet att ge äldre bistånd vid flyttning mellan kommuner.

 

SvJT 1997 Ny juridisk litteratur 181 Trafik — Rättsfall, kommentarer 1996 (NTF 1996, 573 s.).
    Översyn av registerlagarna inom socialförsäkringsadministrationen (Ds 1996:70, 120 s.).

 

Skatterätt
Sigvard Berglöf, Ceclia Gunne,
Gunnar Rabe, Clas Silfverhielm och Ulf Tivéus Inkomstskatt (Norstedts 1996, 1121 s.). Två volymer i en ny serie, Lagbokskommentaren, som skall omfatta ett 30-tal ämnesområden och skall komma ut en à två gånger per år på varje område. Paragrafer kommenteras kortfattat med angivande av förarbeten och rättsfall.
    Bouppteckning och arvsskatt. Delbetänkande av Ärvdabalksutredningen (SOU 1996:160, 128 s.). Registrering av bouppteckningar och beslut om arvsskatt skall läggas över på skattemyndigheterna/förvaltningsdomstolarna.
    Finansiella instrument 1997. Redovisning, värdering, kontroll, beskattning (Ernst & Young 1996, 327 s.). Boken behandlar främst redovisning av ränte-, valuta-, aktie- och råvarurelaterade instrument. Ett kapitel gäller beskattningen av finansiella instrument. Göran Grege Beskattning vid formellt och informellt ackord. En undersökning om obestånd vid inkomstbeskattningen (Norstedts 1996, 171 s.). Kartläggning av vilka kriterier som inom skatterätten används vid ekonomiskt trångmål –— det konkursrättsliga begreppet insolvens eller något annat.
    Inkomstskattelag. Huvudbetänkande av Skattelagskommittén (SOU 1997:2, 373 s., 547 s.,

124 s.). Förslag till en ny lag som skall ersätta ett 30-tal nuvarande skatteförfattningar, i första hand lagarna om kommunal och statlig inkomstskatt. Det är huvudsakligen en lagteknisk bearbetning och få materiella ändringar. Peter Kindlund och Bo Svensby
Skatte- och deklarationshandboken '97 (LT och Tholin & Larsson 1997, 854 s.). Efterföljare till tidigare verk med samma namn av Folke Nilsson m. fl. Jan Kleerup, Peter Melz, Gunnar
Rabe och Jesper Öberg Moms och punktskatter (Norstedts 1996, 794 s.). Del i en ny serie, Lagbokskommentaren, som skall omfatta ett 30-tal ämnesområden och skall komma ut en à två gånger per år på varje område. Paragrafer kommenteras kortfattat med angivande av förarbeten och rättsfall.
Licensavgift — en principskiss. Delbetänkande från Branschsaneringsutredningen (SOU 1996:172, 166 s.). Förslag om schablonbeskattning med ekobrottsprofil för vissa näringsverksamheter.

 

Utländsk och internationell rätt
Dealing with integration. Perspectives from seminars on European law 1995–1996. Ed. Iain Cameron and Alessandro Simoni (Iustus 1996, 185 s.). Uppsatser som behandlar dels mera övergripande frågor som utformningen av europacivilrättens allmänna principer och EG-rättens inverkan på nordisk rätt, dels mera specifika frågor som rätt till domstolsprövning av administrativa beslut.

 

182 Litteratur SvJT 1997 Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning (Förenta Nationernas flyktingkommissarie 1996, 106 s.). Första utgåvan på svenska av denna handbok från UNHCR.

Mattias Åhrén The deregulation of the telecommunications market in the European Union (Institutet för rättsinformatik rapport 1996:3, 103 s.). Boken behandlar frågan, om allmän tillgång till telekommunikationer är möjlig med en avreglerad marknad för teletjänster.

 

Allmän och blandad juridik Douglas Lahnborg och Anders
Morin Europeiska unionens regler om statligt stöd (Industriförbundet 1996, 62 s.). Grundläggande orientering om EU:s regler om offentliga subventioner till företag. Johan H. Lans Jurisdiktion över TV-sändningar i EU (Juristförlaget 1996, 169 s.). Boken behandlar jurisdiktionsreglerna i EG:s direktiv om gränsöverskridande television. Den svenska implementeringen redovisas. Vidare diskuteras förslag om nya regler i ämnet. Athanasia Spiliopoulou Åkermark Justifications of minority protection in international law (Juridiska institutionen vid Uppsala universitet 1996, 326 s.). Akademisk avhandling som undersöker regler och praxis för minoritetsskydd i NF, FN, Europarådet och ESK. Frågan om definitionen av en minoritet behandlas.

Affärsjuridiska uppsatser 1995 (Iustus 1996, 592 s.). Fjärde utgåvan av uppsatser av Vinge-stipendiater. Uppsatserna har titlarna Trygghetsförsäkring under förändring — avtals- och försäkringsfrågor med utgångspunkt i 1993 års skiljedom, Pantsättning av värdepappersdepå — en studie av vissa spörsmål avseende pantsättares rådighet, Non-competion clauses in EC competion law och Revisors ansvarsställning — en associationsrättslig studie mot bakgrund av Fermenta AB och Gusums Bruk AB. De lege 1996. Rättsvetenskapliga studier tillägnade Carl Hemström (Iustus 1996, 346 s.). Festskrift med uppsatser av Anders Agell (Avgången bolagsmans ansvar för handelsbolagets skulder), Robert Boman (Partrederi som part i rättegång), Ove Bring (Från Bologna till Maastricht. Några nedslag i den internationella privaträttens europeiska historia), Åke Frändberg (Om omedelbar och medelbar användning av lagregler i juridisk argumentation), Ulf Göransson (Juristen i biblioteket), Torgny Håstad (Ansvaret för köprättsliga fel vid exekutiv försäljning, underhandsförsäljning i konkurs eller pantrealisation), Nils

Erik Wennerström Några främmande staters politiska system (4 uppl. Iustus 1996, 149 s.). De länder som redovisas är Tyskland, USA, Schweiz, Ryssland, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge, Frankrike och Kina. Dessutom beskrivs EU, FN och Europarådet. I den nya upplagan har särskilt utvecklingen i Ryssland och inom EU föranlett ändringar.

 

SvJT 1997 Ny juridisk litteratur 183 Jareborg (Criminal attempts and penal value), Hannu Tapani Klami (Monopolium exercere. Spridda tankar om EU-rättens metod och framtid), Bert Lehrberg (Om tillskapande av likvidationspliktiga aktiebolag), Per Henrik Lindblom (Självmål. Är organisationstalan om lönediskriminering något att hoppas på?), Lena Marcusson (Statstjänstemannen — en art i utdöende), Nils Mattsson (Om kapitaluttag och penninglån från handelsbolag), Curt Riberdahl (De kommunala verksamhetsstiftelserna och den nya stiftelselagen), Åke Saldeen (Barnets rätt till sitt ursprung), Fredrik Sterzel (Konstitutionsutskottets granskning — juridik och politik), Stig Strömholm (Behöver universitet och högskolor en särskild associationsform?), Per Thorell (Anteciperade utdelningar) och Andrew von Hirsch (Criminal policy and the politics of resentment).
    Essays on legal information management. Ed. Pernilla Skantze (Institutet för rättsinformatik rapport 1996:2, 181 s.). Boken innehåller artiklar under två huvudrubriker, Legal decision support och Security and legal aspects on IT. Bl. a. behandlas rättsliga aspekter på elektroniska penningtransaktioner och begreppet urkund inom IT . Ellinor Gyllenstierna och Gunilla Welander Reklamjuridik (Juristförlaget 1996, 177 s.). Boken tar upp bl.a. tryck- och yttrandefriheten, marknadsrätten, varumärkesrätten, upphovsrätten, avtalsrätten och medierätten. Ett kapitel behandlar de

vanligaste standardavtalen inom reklambranschen. Boken riktar sig främst till dem som är praktiskt verksamma med marknadsföring och information. Karnov. Svensk lagsamling med kommentarer. Huvudred. Birgitta Blom m. fl. 1996/97. Band 1–3 och register (1996, 3725 s. resp. 98 s.). Cirka 1000 författningar återges, försedda med mer eller mindre utförliga kommentarer i fotnotsform. Bert Lehrberg Praktisk juridisk metod (3 uppl. Iustus 1996, 179 s.). Grundläggande läro- och handbok i juridisk metod. Den nya upplagan är avsevärt omarbetad. Kapitlet om den moderna rättstillämpningens metoder är utvidgat medan andra delar förkortats. När makten gör fel. Den offentlige tjänstemannens ställning och ansvar. Rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen (SOU 1996:173, 153 s.). Till Gunnar Nord. Ett symposium (Juristförlaget 1996, 74 s.). Boken innehåller uppsatser av Rolf Skog (Privata och publika aktiebolag — kontinentaleuropeisk och britisk påverkan på den svenska reformen), Per-Ola Jansson (Frihet och ofrihet — några jämförelser mellan svensk och anglosachsisk värdepappersmarknad), Hugh J. Ault (The impact of tax rules on corporate governance), Tom Hård (Börsföretagens selektiva informationsgivning — från nästan ingenting till nästan allt) och Jan Hellner (Att tänka som en engelsk jurist). Per-Erik Wejshammar Myndigheternas informationsförsäljning. Rättsregler & policies i ett IT-perspektiv (Institutet för

 

184 Litteratur SvJT 1997 rättsinformatik rapport 1996:1, 116 s.). Boken behandlar offentlighetsprincipen, uppdragsverksamhet, serviceskyldighet och avgifter hos myndigheter. Vidare redovisas

upphovs- och konkurrensrättsliga aspekter. Slutligen redogörs för aktuell IT-politik nationellt och internationellt.
Göran Regner