Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Ansökningar till inskrivningsmyndighet. Ingivarhandledning. Lagfart–köp, lagfart–gåva, lagfart–arv, inteckning, dödning av inteckning och nyinteckning (Domstolsverket 1997, 41 s.). Praktisk handbok. Gösta Eberstein, Stig R. Humlin och Jonas Milton Förhandlarboken (3 uppl. Norstedts 1997, 95 s.). Boken är en handledning i förhandlingskunskap. Den belyser arbetsrätten förutom att den ger råd för förhandlare och information om arbetsmarknaden. Anna Hammarén Teaterregi och upphovsrätt. Särskilt om skillnaden mellan upphovsmän och utövande konstnärer (Juristförlaget 1997, 303 s.). Akademisk avhandling angående synen på teaterregissörens prestation i nordisk, fransk, tysk och amerikansk upphovsrätt. Vidare jämförs upphovsmän med utövande konstnärer i upphovsrättsligt avseende. Stefan Kylebäck och Dan Brännström ÅRL i praktiken (Ernst & Young 1997, 109 s.). Boken behandlar den nya åresredovisningslagen för aktiebolag och vissa handelsbolag. De viktigaste nyheterna i lagen redovisas. Praktiska problem diskuteras. Jonas Malmberg Anställningsavtalet. Om anställningsförhållandets individuella reglering (Iustus 1997, 413 s.). Akademisk avhandling som belyser vilken betydelse Arbetsdomstolen till-

mäter personliga avtal och andra individuella moment när anställningsavtalets innehåll skall fastställas. Särskild uppmärksamhet ägnas tvingande lagregler och kollektivavtals tvingande verkan. Vidare behandlas bl. a. gränsdragningen mellan avtalade och ensidigt reglerade villkor. Johan Schelin Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden. En studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden (Iustus 1997, 537 s.). Akademisk avhandling om bekvämlighetsregisterfrågan ur svensk synvinkel. Den centrala frågan är hur denna påverkar rättsbildningen. Även internationell och nordisk rätt behandlas. The Swedish insider act. Translated by David Canter (2 uppl. Juristförlaget 1997, 15 s.). Ändringar den 1 januari 1997 i insiderlagen beaktas i denna nya version av översättningen från år 1991. Lars Erik Taxell Avtalsrätt. Bakgrund — Sammanfattning — Utblick (Juristförlaget 1997, 122 s.). I boken ger författaren sin syn på nordisk avtalsrätt. Beståndsdelar och huvudlinjer gås igenom. Även utvecklingsmöjligheterna i framtiden tas upp. Åke Tegin Kredithandboken. Finansieringsformer, säkerheter och risker (2 uppl. Norstedts 1997, 378 s.). Boken beskriver olika finansierings- och säkerhetsalternativ från ett huvudsakligt kreditgivarperspektiv. Mål-

582 Litteratur SvJT 1997 gruppen är dels finansinstitut och kredittagare, dels utbildningsinrättningar. Avsnitt om byggnadskreditiv, växelkredit, statligt bostadsstöd, pantbrev samt export- och importfinans- iering har tillkommit. Gösta Walin Lagen om skuldebrev m. m. Gåvolagen. Räntelagen. Deposition. Dödning (2 uppl. Norstedts 1997, 354 s.). Sedan den första upplagan av denna ”gula” kommentar har 20 år gått. Även om skuldebrevslagen inte ändrats så mycket har många rättsliga förhållanden på angränsande rättsområden förändrats. Varumärkesrättens grunder. Red. Marianne Levin och Richard Wessman (Juristförla- get 1997, 255 s.). En samling uppsatser som tar upp varumärkesrättsliga bestämmelser och problem. Uppsatserna är författade av studenter på en specialkurs i experimentell varumärkesrätt under ledning av praktiskt verksamma jurister och akademiker vid Stockholms universitet. Carl Wetter, Eric Ericsson, Johan
Karlsson och Olle Rislund Konkurrenslagen i praxis. Andra supplementet mars 1997 (Juridik och samhälle 1997, 35 s.). Gustav Winberg Elektroniska betalningssystem på Internet. Om teknisk säkerhet och juridisk osäkerhet (Intitutet för rättsinformatik IRI-rapport 1997:3, 89 s.). Syftet är att ge en bild av de tekniska och juridiska faktorer som inverkar på elektroniska betalningssystem. Ola Åhman Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätt. Om aktiebolagets ställföreträ-

dare och gränserna för deras representationsrätt (Iustus 1997, 1023 s.). Akademisk avhandling om 8 kap. 14 § aktiebolagslagen.

 

Straffrätt
Christer Kronqvist, Håkan Runesson och Ingela Sörgård Vad är ekobrott? (Brottsförebyggande rådet 1997, 72 s.). Boken ger en kortfattad beskrivning av de ekonomiska brotten. Mats Kumlien Uppfostran och straff. Studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ungdomsbrott (Institutet för rättshistorisk forskning 1997, 396 s.). Omarbetad och utvidgad version av författarens doktorsavhandling från 1994. Boken undersöker den rättshistoriska bakgrunden till frågan, om unga lagöverträdare skall ges straff eller vård.

 

Processrätt
Torbjörn Andersson Rättsskyddsprincipen. EG-rätt och nationell sanktions- och processrätt ur ett svenskt civilprocessuellt perspektiv (Iustus 1997, 382 s.). Akademisk avhandling om hur EG-rätten styr den nationella processen då EG-regler tillämpas. Boken innehåller en genomgång av EG-domstolens praxis med avseende på olika sanktionstyper och processregler. Den avslutas med ett handlingsschema att tillämpas i fråga om EG-rätt på nationell nivå. Peter Fitger och Cecilia Renfors
Processrätt II (RB kap. 35–59) (Norstedts 1997, 671 s.). Förutom rättegångsbalken innehåller denna volym lagbokskommentar rättshjälpslagen och lagen om offentligt biträde.

 

SvJT 1997 Anm. Eva Jensen, Myndigheternas databaser 583 Torkel Gregow Obeståndsrätt I. Utsökningsbalken. Förmånsrättslagen (Norstedts 1997, 662 s.). Förutom de i titeln angivna lagarna innehåller denna volym lagbokskommentar ett antal anknytande författningar, bl. a. de om betalningssäkring, betalningsföreläggande och handräckning, inkasso, ränta samt delgivning. Trygve Hellners och Mikael
Mellqvist Lagen om företagsrekonstruktion. En kommentar (Norstedts 1997, 298 s.). ”Gul” kommentar till 1996 års lag. Kommentaren är uppbyggd på traditionellt sätt med en paragrafvis redovisning av lagens innehåll. Också dess plats i det insolvensrättsliga systemet belyses.

 

Offentlig rätt
Ulla Björkman och Curt Riberdahl
Det kommunala förtroende-uppdraget. Rättsliga villkor och förutsättningar (Publica 1997, 203 s.). Handbok för förtroendevalda i kommunerna. Deras juridiska ansvar, förhållandet till de anställda, offentlighet och sekretess samt vissa etiska frågor behandlas. Innehållet i förtroendeuppdraget och rådgivaransvaret belyses särskilt ingående. Lars Uno Didón, Lars Magnusson, Olle Millgård och Stefan Molander Plan- och bygglagens grunder. Med naturresurslagen (Norstedts 1997, 128 s.). Redogörelse för huvuddragen i lagarna. Rune Lavin JO om förvaltningsförfarandet. Avdelning ”Blå” 1996 (Juristförlaget i Lund 1997, 152 s.). Boken innehåller 56 redigerade JO-beslut på områdena socialtjänst, hälso- och

sjukvård samt utlänningsärenden. Stefan Ryding-Berg Skyddslagen. Kommentar till lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m. (2 uppl. Norstedts 1997, 121 s.). Ny lagstiftning, bl. a. regler om utlänningars tillträde till militära skyddsområden, har tillkommit sedan lagens stiftande år1990. Boken vänder sig i första hand till dem som skall tillämpa lagen. Robert Scött, Ingvar Paulsson och Eskil Hinn Den svenska kyrkorätten 5. Församlingar och kyrkliga samfälligheter. En kommentar (Norstedts 1997, 275 s.). Boken behandlar de bestämmelser i kyrkolagen som rör den lokala och regionala organisationen i Svenska kyrkan. Den redovisar den den organisatoriska uppbyggnaden samt den kyrkokommunala kompetensen och valen tilll olika förtroendeuppdrag. Charlotta Zetterberg Miljörättslig kontroll av genteknik (Uppsala universitet 1997, 251 s.). Akademisk avhandling som syftar till att undersöka i vad mån försiktighetstänkande karakäriserar svensk lagstiftning och praxis i fråga om utsättningar av genetiskt modifierade organismer. Faktorer som motverkar genomslag av sådant tänkande diskuteras, bl. a. EG-regler.

 

Skatterätt
Jan Antonson och Bertil Båvall
Representation & sponsring. Intern och extern representation. Jubileum/gåvor. Idrotts och kultursponsring. Muta — bestickning (4 uppl. Tholin &

 

584 Litteratur SvJT 1997 Larsson 1997, 194 s.). Den nya utgåvan beaktar reglerna fr. o. m. den 1 januari 1997. Bertil Båvall Fåmansföretag. Beskattning (2 uppl. Tholin & Larsson 1997, 236 s.). Bl. a. redovisar den nya upplagan de ändrade reglerna om skattefri utdelning. Jan Kellgren Mål och metoder vid tolkning av skattelag (Iustus 1997, 242 s.). Akademisk avhandling om särskilt förarbetenas betydelse. Bl. a. diskuteras förutsebarhet, likhet inför lagen och principer för domsskrivning. Svensk och tysk rättskällelära behandlas, liksom EU-medlemskapets inverkan.
Ulf Tivéus Skatt på kapital (6 uppl. Norstedts 1997, 237 s.). Handbok i ny utgåva uppdaterad intill utgången av 1996. Bl. a. behandlas det nya systemet med skattefri utdelning på aktier i onoterade bolag. Också följdändringar beträffande reavinst redovisas.

 

Utländsk och internationell rätt
Håkan Göransson Internationella rättsakter om arbetsrätt och social trygghet (Publica 1997, 367 s.). Boken innehåller dokument från FN, ILO, Europarådet och EU. Texterna återges i konsoliderad form, dvs. med ändringar inarbetade.
    Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Sammanställd av Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter (Nor- stedts 1997, 728 s.). Förutom bl. a. FN:s och Europarådets människorättskonventioner och många andra folkrättsliga instrument innehåller boken

också viss svensk författningstext. Sideek Mohamed Community rules on the free movement of capital (Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 1997, 291 s.). Akademisk avhandling som bl. a. beskriver utvecklingen fram till Maastricht-avtalet i fråga om de fria kapitalrörelserna. Skatte- och andra offentligrättsliga aspekter behandlas, liksom EMU:s betydelse. Halima Noor-Abdi The Lomé IV convention. The legal and socio-economic aspects of African, Caribbean and Pacific states (ACP) and European Community (EC) cooperation (Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 1997, 600 s.). Akademisk avhandling som har två avdelningar. Den ena diskuterar tillkomsten av konventionen, dess rättsliga status inom EG och i folkrätten samt de organ som skapats m. m. Den andra avdelningen avser instrumenten för samarbetet mellan de två sidorna. Alex Obote-Odora The judging of warcriminals: individual criminal responsability under international law (Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 1997, 338 s.). Akademisk avhandling om inrättandet av de två internationella domstolarna för krigsförbrytelser i f. d. Jugoslavien och i Ruanda. Vidare behandlas krigets lagar som utvecklats endast litet sedan andra världskriget. På väg mot rättsstater i Östeuropa. En antologi. Red. Fredrik Sterzel (Rättsfonden 1997, 338 s.). Boken innehåller en inledning av Anders Fogelklou, länderöversikter av Aleksander

 

SvJT 1997 Anm. Eva Jensen, Myndigheternas databaser 585 Peczenik (Polen), Josef Zila (Tjeckien), Michael Bogdan (Slovakien), Christina Johnsson (Ungern), Maja Kirilova Eriksson (Bulgarien), Caroline Taube (de baltiska staterna) och Anders Fogelklou (Ryssland) samt en avslutande framställning av Caroline Taube om medborgarskapsfrågan i de baltiska staterna.

 

Allmän och blandad juridik
Jan Eriksson Familjeföretagen och successionen (Industrilitteratur 1997, 95 s.). Genomgång av frågeställningar inför generationsskifte i ett ägarlett företag. Främst familje-, bolags- och skatterättsliga frågor behandlas. Festskrift till Stig Strömholm. Red. Åke Frändberg, Ulf Göranson och Torgny Håstad (Iustus 1997, 925 s.). De två volymerna innehåller uppsatser i bl. a. allmän rättslära, internationell rätt och immaterialrätt. Svenska bidragsgivare är Anders Agell, Marieanne Alsne, Bertil Bengtsson, Ulf Bernitz, Michael Bogdan, Robert Boman, Hans Danelius, Anders Fogelklou, Åke Frändberg, Kurt Grönfors, Ulf Göranson, Jan Hellner, Carl Hemström, Sten Hillert, Lars A. E. Hjerner, Torgny Håstad, Göran Inger, Nils Jareborg, Maarit Jänterä-Jareborg, Gunnar Karnell, Anders Knutsson, Gunnar Lagergren, Per Henrik Lindblom, Gustaf Lindencrona, Nils Mattsson, Alvar Nelson, Aleksander Peczenik, Lennart Pålsson, Åke Saldeen, Tore Sigeman, Fredrik Sterzel och Lennart Åqvist.
    Förhandlingarna vid det 34:e nordiska juristmötet i Stockholm 21–23 augusti 1996

(Svenska styrelsen för Nordiska juristmötet 1997, 939 s.). Johan Olofsson Stiernhöök. Biografi och studier 1596–1996 (Institutet för rättshistorisk forskning 1997, 104 s.). Föredrag vid ett symposium med anledning av 400-årsdagen för Stiernhööks födelse. Bidragen är av bl. a. Göran Inger, Rolf Nygren, Alvar Nelson och Kjell Å. Modéer. Agne Lindberg och Daniel Westman Praktisk IT-rätt (Norstedts 1997, 275 s.). Praktiskt inriktad bok som tar sikte på kommersiell användning av informationsteknik. En avdelning av boken ägnas rättsligt skydd för t. ex. datorprogram och databaser. Även avtalsrättsliga frågor behandlas. Vidare tar boken upp data- och telelagstiftningen. Johan Lundberg Domännamn & svensk rätt. Särskilt om s. k. domänstölder (Iustus 1997, 184 s.). Boken inleds med en beskrivning av förteelsen domännamn, dvs. ”adresser” på Internet och andra datanät. Därefter behandlas domännamn utifrån känneteckens- och straffrättsligt perspektiv. Slutligen belyses frågan om svensk jurisdiktion vid s. k. domänstöld. Modern issues in European law. Nordic perspectives. Essays in honour of Lennart Pålsson.
Ed by Göran Melander (Nor– stedts 1997, 244 s.). Festskrift med bidrag av Michael Bogdan (Mis-leading cross-border TV advertising in the EU), Ole Due (The judicial system of the European Union in the perspective of the 1996 intergovernmental conference), Jens Fejø (Other rules aiming at creating competion in the European

 

586 Litteratur SvJT 1997 Union — inherent contradictions), Ulf Göranson (A Swedish centre of gravity tests? — Law, fact and fiction on the ”individualizing method”), Maarit Jänterä-Jareborg (Application of foreign law in Swedish courts — recent developments), Ole Lando (Being first. On uses and abuses of the lis pendens under the Brussels convention), Hans Henrik Lidgard (Swedish snus confronts basic EU principles), Göran Melander (Human rights and university policy), Allan Philip (Scope of application. Choice of law and jurisdiction

in the new Nordic law of carriage of goods by sea), Carl Michael Quitzow (Some brief remarks about federalism in the European Union and in the United States of America), Kurt Siehr (Comparative law as a yardstick for academic legal education) och Lotta Westerhäll (Social assistance and migrant workers - regulation no 1612/68 from av Swedish perspective). Sverre B. Svahnström Spansksvensk juridisk och ekonomisk ordbok (Norstedts 1997, 232 s).
Göran Regner