Disputationer
I. Den 24 januari 1997 disputerade vid Uppsala Universitet LL. M. Athanasia Spiliopoulou Åkermark på en avhandling i folkrätt med titeln Justifications of Minority Protection in International Law. I avhandlingen analyseras de folkrättsliga reglerna om minoritetsskydd och deras tillämpning av internationella klagoinstanser. Författaren diskuterar de intressen som folkrätten försöker säkerställa genom reglerna om minoritetsskydd och då främst freden, människovärdet och kulturen. Opponent på avhandlingen var professor Patrick Thornberg, Keele University.

 


    II. Den 23 maj 1997 disputerade vid Uppsala Universitet jur. kand. Jan Kellgren på en avhandling i finansrätt med titeln Mål och metoder vid tolkning av skattelag — med särskild inriktning på användning av förarbeten. I avhandlingen behandlas olika målsättningar för lagtolkning, i första hand för tolkning av skattelag, och olika tolkningsmetoder med vilka dessa målsättningar kan uppnås. Svensk och tysk rättskällelära diskuteras också, liksom konsekvenserna av EU-medlemskapet för tolkning av skattelag. Slutligen lanseras ett förslag till en lagtolkningsmetod, kallad målstyrd lagtolkning. Opponent på avhandlingen var professor Hans-Heinrich Vogel.