Notiser

 

Vidareutbildningsstipendier avseende utlandsstudier för yngre jurister
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser härmed ånyo för ansökan ett program avseende vidareutbildning i utlandet för yngre jurister. Stipendieprogrammet är främst avsett för dem som planerar att verka i offentlig tjänst. Stipendier kan sökas av både sådana som redan är verksamma i offentlig tjänst och sådana som har för avsikt att inträda i sådan tjänst. Stipendierna är icke avsedda för forskning och forskarutbildning.
    Programmet omfattar studier läsåret 1998/99 av utländsk eller internationell rätt, företrädesvis särskilda främmande rättssystem och komparativ rätt, under ett år (två terminer) vid högre utbildningsanstalt, normalt universitet eller högskola, i utlandet. Principiellt utdelas stipendierna på grundval av betyg och andra meriter. Avsteg från principerna kan göras för att främja studier i ickeengelskspråkiga länder, främst Tyskland och Frankrike.
    Stipendium kan inte kombineras med tjänst eller med bidrag från annat håll. Om ansökan om bidrag har ingivits eller kommer att inges till annan bidragsgivare, skall detta anges i ansökan.
    Stipendiebeloppet uppgår normalt till 200 000 kr per läsår. Eventuella kursavgifter tillkommer. För varje medföljande familjemedlem tillkommer tio procent på grundbeloppet. I stipendiebeloppet ingår reskostnaderna till och från värdinstitutionen.
    Stipendiet utbetalas i halvårsrater. Det förutsätts att vid rekvisition av den andra halvårsraten en första rapport avges om verksamhet och erfarenheter och att en liknande rapport utan anmaning avges vid avslutning av stipendieåret.


    Det skall upplysas, att anmälningstiden för ett visst läsår i vissa länder (såsom i Storbritannien) ofta utgår redan tidigt undet det år då studierna skall påbörjas (även om studiestarten äger rum sent på året t. ex. i oktober). Behörig att söka stipendium är person, som vid ansökningstillfället avlagt jur. kand. examen och som ej fyllt 35 år. Ansökningar från personer, som vid ansökningstillfället icke avlagt examen, liksom från sådana som inte ingivit examensbetyg, kan ej beaktas. Ansökan skall inges av den person, som önskar komma i fråga som stipendiat. Till ansökan skall utom meritförteckning och referenser inges redogörelse för ändamålet med utlandsvistelsen och planerad vistelseort inklusive universitet, institution etc. Det bör anges när planerad kurs eller dylikt börjar, huruvida tillträde sökts och när svar kan förväntas. Innan utbetalning sker, skall det styrkas att studieplats verkligen erhållits. Med hänsyn till att vissa utbildningar har ett begränsat intag av utländska deltagare, bör ansökan omfatta minst två alternativ. I de fall särskilda kursavgifter utgår, skall detta uppges i ansökan med angivande av belopp. Ansökningsformulär kan rekvireras hos Stiftelsen. Fullständig ansökan med bilagor inges i fem exemplar och ställs till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Box 16067, 103 22 STOCKHOLM. Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 1 december 1997. Ytterligare upplysningar lämnas av professor Jan S Nilsson, (tel. 08679 96 09), eller av Gunnel Andersson, (tel. 08-763 83 43).