Litteratur

 

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Bengt Ask och Stieg Synnergren
Jordbruksarrende. Praktisk handbok i frågor gällande jordbruksarrende (SIFU 1997, 95 s., 43 s.). Ulf Bernitz Marknadsföringslagen (Juristförlaget 1997, 156 s.). Boken behandlar den nya lagen från 1996. Den är avsedd både som lärobok och som praktisk handledning i marknadsrättsliga frågor. Det svenska rättsläget behandlas mot bakgrund av EG-rätten. Rolf Dotevall, Johnny Herre och Eric M. Runesson Avtals- och köprätt (Norstedts 1997, 665 s.). Lagbokskommentar till — förutom avtals- och köplagarna — bl. a. konsumenttjänstlagen, kommissionslagen, handelsagenturslagen och fastighetsmäklarlagen. Håkan Göransson och Claes
Nordlöf Arbetslagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 1997 (24 uppl. Juristförlaget 1997, 462 s.). Detta arbetsredskap med författningstext samt hänvisningar till rättsfall, lagmotiv och litteratur är en fortsättning på Anders Victorins verk. Nytt i årets utgåva är en förteckning på arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m. m. och hänvisningar till EG-avgöranden. Jan Hellner Skadeståndsrätten. En introduktion (Juristförlaget 1997, 127 s.). Översikt av den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Den ansluter nära till

författarens Skadeståndsrätt (5 uppl. 1995). Leif Holmqvist Hyreslagen. En kommentar (5 uppl. Norstedts 1997, 641 s.). Ny upplaga av denna ”blå” kommentar. 1997 års lagändringar beaktas. Vidare finns cirka 150 rättsfall tillagda. Eva Lindell-Frantz Nedsättning av försäkringsersättning. En studie avseende konsumentförsäkringslagens 30–32 §§ (Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 1997, 407 s.). Akademisk avhandling som syftar till att klargöra innebörden i reglerna och hur dessa kan ha påverkat avtalsutformning och skadereglering. Undersökt material avser i första hand hem-, villa-, fritidshus- och reseförsäkring. Michael Mellqvist Obeståndsrätten. En introduktion (Juristförlaget 1997, 139 s.). Översikt över utsökning, konkurs, företagsrekonstrukion och skuldsanering. — Obeståndsrätten. Lagtext- och rättsfallssamling (Juristförlaget 1997, 320 s.). Boken innehåller utsökningsbalken samt lagarna om konkurs, förmånsrätt, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Rättsfallen avser utsökning, konkurs och skuldsanering. Rättigheter i luftfartyg. Delbetänkande av Lufträttsutredningen (SOU 1997:122, 164 s.). Betänkandet behandlar sakrättslig verkan av registrering av luftfartyg. En reform föreslås med sjörättslig förebild. Lagändringar skall ske i främst luftfartslagen och lagen om inskriv-

882 Litteratur SvJT 1997 ning av rätt i luftfartyg men även i bl. a. utsökningsbalken.
    Ett svenskt investerarskydd. Betänkande av Investerarskyddsutredningen (SOU 1997:125, 265 s.). Förslag som avser implementering av EG:s direktiv om system för ersättning till investerare. Till skyddet skall vara anslutna institut som bedriver värdepappersrörelse. Ett särskilt företag skall finnas för investerarskyddet. Skyddet innefattar ersättning vid konkurs i ett anslutet institut.
    Vissa internationella frågor rörande sambors förmögenhetsförhållanden (Ds 1997:60, 85 s.) Ändrade regler om begränsning av redares ansvar (Ds 1997:61, 64 s.)

 

Straffrätt
Ett effektivare näringsförbud. Betänkande av Näringsförbudslagsutredningen (SOU 1997: 123, 248 s.). En ny lag om näringsförbud föreslås. Presumtion för sådant förbud införs i vissa fall. Den personkrets som kan ges förbud utvidgas. Andra myndigheter än åklagare skall kunna ansöka om förbud. Annika Norée Straffrätten. Frågor och svar (2 uppl. Juristförlaget 1997, 101 s.). Grundläggande övningsmaterial som består av dels tidigare tentamensfrågor, dels nyskrivna frågor. Även ett enklare facit till de frågor som är av lösningskaraktär ingår.
    Straffansvar för juridiska personer. Betänkande av Företagsbotsutredningen (SOU 1997: 127, 485 s., 449 s.). Förslag att företag och andra juridiska personer skall kunna dömas till straff, företagsböter, i stället för

till företagsbot. Påföljden är knuten till vissa brott i fråga om vilka särskilt anges att företagsböter kan ådömas. Även andra brott kan dock medföra påföljden enligt en speciell genombrottsregel.

 

Processrätt
Per Olof Ekelöf, Torleif Bylund och Robert Boman Supplement till Rättegång I–V (9 uppl. Norstedts 1997, 93 s.). Supplementet avser 7 uppl. av häfte I, 8 uppl. av häfte II och 6 uppl. av häftena II–V. Det redovisar lagändringar främst i rättegångsbalken. Även registren har bearbetats och kompletterats. Lena Hellbom Sjögren Hemligheter och minnen. Att utreda tillförlitlighet i sexualbrottmål (Norstedts 1997, 426 s.). Presentation av utdrag ur fyra vittnespsykologiska utredningar. Syftet med boken är att vara en vägledning för bl. a. domare i sexualbrottmål. Börje Leidhammar Förvaltningsprocess (Norstedts 1997, 422 s.). Lagbokskommentar till förvaltningsprocesslagen kombinerad med lagtexter från bl. a. förvaltningslagen, rättsprövningslagen, lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, viteslagen, delgivningslagen, rättshjälpslagen och sekretesslagen.

 

Offentlig rätt
Lag om premiepension. Betänkande av 1997 års premiereservutredning (SOU 1997: 131, 306 s.). Annika Lagerqvist Veloz Roca och Wiweka Warnling-Nerep Arbetskompendium i statsrätt (Juristförlaget 1997, 98 s.). Studiematerial som består av frågor,

 

SvJT 1997 Ny juridisk litteratur 883 tablåer och s. k. scheman. Även svar på frågorna finns redovisade.
    Verkställighet och kontroll i utlänningsärenden. Betänkande av Utredningen om verkställighet och kontroll i utlänningsärenden (SOU 1997:128, 149 s.). Förslag om överförande av verkställighetsansvaret från polisen till Invandrarverket. Vissa klarlägganden och kompletteringar förordas i fråga om den inre utlänningskontrollen.

 

Skatterätt
Robert Påhlsson Levnadskostnader. Gränsdragningsproblem vid beskattning av förvärvsinkomster (Iustus 1997, 280 s.). Undersökning av kraven på samband mellan avdragsgilla kostnader och intäkter. Särskilt studeras bl. a. studie- och kongressresekostnader samt kostnader avseende arbetsredskap och representation.

 

Utländsk och internationell rätt
Michael Bogdan Svensk internationell privat- och processrätt (4 uppl. med supplement Norstedts1997, 335 s.). Fjärde upplagan av boken kom ut 1992. Det nu tillagda supplementet på 16 s. redovisar kortfattat vissa rättsfall samt författningsnyheter. Michael Bogdan Sveriges och EU:s internationella insolvensrätt (Norstedts 1997, 238 s.). Boken behandlar internationellt privat- och processrättsliga problem i samband med konkurs, företagsrekonstruktion eller skuldsanering. Frågorna diskuteras med utgångspunkt i svensk internationell rätt. Vidare presenteras den nordiska

konkurskonventionen och EUkonventionen på området.

 

Allmän och blandad juridik
Rättsfall att minnas. Till Jan Hellner den 28 oktober 1997 (Juristförlaget 1997, 463 s.). Med anledning av Hellners åttioårsdag publiceras artiklar om 44 rättsfall, huvudsakligen från Nytt Juridiskt Arkiv. Det äldsta är nästan 125 år (Samma eller annan sjubbskinnpäls?, NJA 1874 s. 591) och det yngsta från innevarande år (angående Norra Länken, RÅ 1997 ref. 18). Svensk rättsvetenskap 1947– 1997. Red. Stig Strömholm (Norstedts 1997, 136 s.). Boken innehåller bidrag till ett seminarium anordnat med anledning av Institutets för rättsvetenskaplig forskning 50-årsjubileum. Uppsatserna är av Peter Hanau (Rättens roll i det västerländska samhället under de gångna 50 åren), Kai Krüger (Svensk privatrett sett fra norsk side), Per Ole Träskman (Den svenska straffrättsforskningen 1947–1997 granskad i ett nordiskt sammanhang), Edward Andersson (Svensk rättsvetenskap — offentlig rätt) och Anna Christensen (Rätten i ett samhälle under förändring). Sveriges lagar 1997 (Fakta informationsförlag 1997, 3247 s.). Boken innehåller 1105 författningar med lydelse den 1 juli 1997. Kommande volymer skall avse rättsläget per den 1 januari varje år. Författningsurval och systematisk indelning är densamma som i Karnov. Rättsfallshänvisningar vid lagrummen bygger också på Karnov. Peter Wahlgren Rättsfallssamling i IT-rätt (Juristförlaget

 

884 Litteratur SvJT 1997 1997, 169 s.). Ett urval avgöranden som rör ensamrätt, offentlighet och sekretess, integritet, straff- och processrätt samt avtal.
Göran Regner