Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Byggkvalitet för framtiden. Betänkande av Byggkvalitetsutredningen (SOU 1997:177, 350 s.). Förslag bl. a. till ändringar i lagen om byggfelsförsäkring.
    Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden m. m. (Ds 1997:84, 82 s.). Anders Eriksson Den nya familjerätten. Makars och sambors egendomsförhållanden, bodelning och arv (5 uppl. Norstedts 1997, 128 s.). Framför allt lagändringar sedan förra utgåvan har beaktats. En kortfattad redogörelse för lagen om registrerat partnerskap har tillkommit.
    Förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder. Delbetänkande av Utredningen mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder (SOU 1997:176, 196 s.). Förslag till en ny lag skall förbjuda direkt och indirekt diskriminering av funktionshindrade. Sanktion är skadestånd. Handikappombudsmannen skall ha tillsyn och kunna föra talan.
    Förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Betänkande av Utredningen mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (SOU 1997:175, 234 s.). En ny lag skall förbjuda diskriminering av arbetssökande och arbetstagare på grund av deras sexuella läggning. Överträdelser som sanktioneras med skadestånd eller bl. a. ogiltighetsförklaring av uppsägning. Talan skall

kunna föras av Diskrimineringsombudsmannen. Folke Grauers Ekonomisk familjerätt. Makars och sambors egendom och bostad. Gåva. Arv, testamente och boutredning (4 uppl. Nerenius & Santérus 1997, 326 s.). Boken utgavs tidigare under titeln Familjerätt i vardagslag. Regler inom familjerätten som inte har ekonomisk anknytning berörs endast kortfattat. Även arvs- och gåvoskatt behandlas. Kurt Grönfors Avtal och association (Nerenius & Santérus 1997, 68 s.). Boken behandlar förhållandet mellan avtal och association. Olika intressen mellan en association och utomstående kan skapa spänningar, och avtals- och associationsrättsliga regler måste då samverka. Boken behandlar associationsrätten som en del av avtalsrätten.
Håkan Göransson Förtroendemannalagen (3 uppl. Norstedts 1997, 56 s.). Översiktlig redogörelse där bl. a. nya rättsfall sedan den förra utgåvan 1991 har beaktats.
Claes Hemström och Per Samuelsson Aktiebolagets grundproblem (Nerenius & Santérus 1997, 236 s.). Grundläggande intressekonflikter mellan olika intressenter — företagsledning visavi ägare, majoritet visavi minoritet samt ägare visavi borgenärer — analyseras rättsekonomiskt och rättsligt.
Christina Hultmark Elektronisk handel och avtalsrätt (Norstedts 1998, 154 s.). Boken behandlar avtalsrättsliga frågor vid handel över Internet. Ämnen som tas upp är standardavtal, konsu-

178 Litteratur SvJT 1998 menträtt, viljeförklaringar, underskrifter, utväxling av anbud och accept samt bevis. Mogens Koktvedgaard och Marianne Levin Lärobok i immaterialrätt. Upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt (5 uppl. Norstedts 1997, 432 s.). Boken bygger på Koktvedgaards danska lärobok vilken omsatts av Marianne Levin för svenska förhållanden. I den nya utgåvan beaktas bl. a. lagändringar i främst upphovs- och känneteckensrätten samt EG-rättens utveckling. Lars Lunning Facklig förtroendeman. Kommentar till förtroendemannalagen (6 uppl. Norstedts 1998, 249 s.). Under de åtta år som gått sedan förra upplagan har lagen ändrats och rättsfall tillkommit.
    Medlingsinstitut & lönestatistik. Betänkande av Utredningen om ett förstärkt förlikningsmannainstitut (SOU 1997:164, 169 s., 52 s., 22 s., 27 s., 16 s., 30 s.). Förslag om att Statens förlikningsombudsmannaexpedition skall ersättas av ett Medlingsinstitut. Detta skall dels verka för en väl fungerande lönebildning, dels medla i arbetstvister. Institutet skall vara statistikansvarig för officiell lönestatistik.
    PM med förslag till lag om kontoföring av finansiella instrument (Ds 1997:76, 104 s.).
    Redovisning och aktiekapital i euro och annan utländsk valuta. Delbetänkande av Utredningen om aktiekapital och redovisning i utländsk valuta (SOU 1997:181, 173 s.). Aktiebolag skall kunna redovisa i euro men inte i andra utländska valutor.


    Aktiekapital skall kunna denomineras i euro. Systemet med nominella belopp på aktier skall ersättas av ett system med s. k. kvotaktier, dvs. andelar i bolaget. Räkna med mångfald. Förslag till lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet m. m. Betänkande av Utredningen om översyn av lagen om etnisk diskriminering (SOU 1997:174, 335 s.). Förslag till en ny lag som skall förbjuda direkt och indirekt diskriminering i hela rekryteringsförfarandet. Arbetsgivare skall vara skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete att främja etnisk mångfald i arbetslivet. Rättsligt skydd för beteckningen Svensk författningssamling (Ds 1997:82, 47 s.). Åke Saldeen Arvsrätt. En lärobok om arv, boutredning och arvskifte (Iustus 1998, 152 s.). Boken bygger på Åke Malmströms kompendium Successionsrätt, vars senare upplagor Saldeen svarat för. Folke Schmidt Facklig arbetsrätt. Reviderad upplaga ombesörjd av Ronnie Eklund under medverkan av Håkan Göransson,
Kent Källström och Tore Sigeman (Juristförlaget 1997, 314 s.). Boken ger en översikt av den kollektiva arbetsrätten. I centrum står 1970-talets arbetsrättsliga reformer. Nya regler, europarätt och åtta års rättspraxis har infogats i den nya upplagan. Gösta Walin Panträtt (2 uppl. Norstedts 1998, 396 s.). Boken behandlar hur panträtt i olika former upplåts och säkerställs, hur den kan gå förlorad och hur den realiseras. Sedan förra upplagan 1991 har tillkommit

SvJT 1998 Ny juridisk litteratur 179 rättsfall och nya regler om panträtt i varumärke och om datapantbrev. Anders Victorin Kommersiell hyresrätt (2 uppl. Norstedts 1998, 304 s.). Boken behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyra. I den nya utgåvan tas upp frågor om hyresavtal i gallerior och shoppingcenter, förbättringsarbeten som utförs av hyresgästen samt frågor om hyresgästens ställning vid överlåtelse av fastigheten.
    Vinstutdelning i aktiebolag. Delbetänkande av Aktiebolagskommittén (SOU 1997:168, 134 s.). Regler föreslås om vinstutdelning som beslutas av extra bolagsstämma. Ändrade regler föreslås också om vinstutdelningsutrymmet och om ansvaret för olagliga värdeöverföringar. Straffsanktionen för det s. k. låneförbudet skall ersättas av återbetalningsskyldighet.
    Ändringar i fiskelagen m. m. (Ds 1998:2, 45 s.).
    Översyn av rörelse- och tillsynsregler för kollektiva försäkringar. Betänkande av Kollektivförsäkringsutredningen (SOU 1998:7, 124 s.). Förslag till ändringar i försäkringsrörelselagen.

 

Straffrätt
Erik Anners Brottet, straffet och polisen i den europeiska rättsutvecklingen (Norstedts 1997, 203 s.). Lärobok om polisväsendets framväxt i Europa. Redovisningen görs i belysning av utvecklingen inom kriminalpolitiken. Tre skeden behandlas: det förindustriella samhället från senmedeltiden, industrialiseringens samhälle (1789–1914) och högteknologins samhälle.

Hans Göran Franck och Klas Nyman Det barbariska straffet (Brottsförebyggande rådet rapport 1997: 3, 146 s.). I boken redogörs för dödsstraffets ställning inom folkrätten och för användningen av straffet i olika länder. Sveriges tillträde till bedrägerikonventionen (Ds 1998:1, 53 s.). Sveriges tillträde till Förenta Nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (Ds 1997:87, 186 s.). Våld mot kvinnor. Red. Monika Olsson och Gunilla Wiklund (BRÅ-rapport 1997:2, 182 s.). Boken bygger på föreläsningar vid en konferens där våldet mot kvinnor presenterats ur olika synvinklar. Antologin innehåller såväl en översikt över svensk forskning som en presentation av internationella projekt. Josef Zila Specialstraffrätten. En introduktion (Norstedts 1997, 89 s.). Boken skall ge grundläggande information om den straffrättsliga regleringen utanför brottsbalken. Mera utförligt behandlas trafikbrotts-, varusmugglings-, narkotikastraff- och skattebrottslagarna.

 

Processrätt
Johanna Björkman, Christian Diesen, Fredrik Forssman och Peter
Jonsson Bevis. Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och andra enstaka bevis (Norstedts 1997, 266 s.). Handbok i praktisk bevisvärdering i brottmål. Efter en allmän presentation av grunderna för värdering av enskilda bevis behandlar tre uppsatser erkän-

180 Litteratur SvJT 1998 nanden, utpekanden och DNA som bevismedel.
Thore Brolin, Åke Rehnström och Magnus Widebeck Tvistemålsprocessen I. En handledning för förberedelsen (2 uppl. Norstedts 1997, 181 s.). Nyheter i utgåvan är avsnitt om kvarstad, bevisning, återvinning, inhibition, rättegångshinder och rättegångskostnadssanktion.

 

Offentlig rätt
Alkoholreklam. Marknadsföring av alkoholdrycker och Systembolagets produkturval. Betänkande av 1996 års alkoholreklamutredning (SOU 1998:8, 348 s.). Enligt förslaget skall den s. k. alkoholreklamlagen upphävas och ersättas av nya regler i alkohollagen. Vissa skärpningar skall göras beträffande marknadsföring av alkohol. Alf Bohlin Kommunalrättens grunder (2 uppl. Norstedts 1998, 266 s.). Ny upplaga av denna lärobok.
    Föräldraledighetsdirektivets genomförande i Sverige (Ds 1997:68, 46 s.).
    Garantipension och samordningsfrågor m. m. (Ds 1997:66, 276 s.). — Inkomstgrundad ålderspension — finansiella frågor (Ds 1997:67, 174 s.).
    Klara spelregler — en förutsättning för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård. Slutbetänkande av Delegationen för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård (SOU 1997:179, 301 s.). Förslag till en ny lag om etablering för enskilda vårdgivare med vårdavtal inom hälso- och sjukvården.


    Kontroll av syntetiska droger m. m. (Ds 1997:70, 139 s.). Medborgarskap och identitet. Delbetänkande av 1997 års medborgarskapskommitté (SOU 1997:162, 125 s.). Förslag om inskrivning i lagen om svenskt medborgarskap av kravet på styrkt identitet och av en möjlighet att dispensera från detta krav. Annika Nilsson Att byta ut skadliga kemikalier. Substitutionsprincipen — en miljörättslig analys (Nerenius & Santérus 1997, 408 s.). Analys av den s. k. utbytesregeln i lagen om kemiska produkter. Diskussion av substitutionsprincipen som rättsligt styrmedel. Ohälsoförsäkringen. Trygghet och aktivitet. Betänkande av Förtidspensionsutredningen (SOU 197:166, 635 s.). Förslag om ett nytt system för ekonomisk ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Detta skall ersätta dagens system med förtidspension och sjukbidrag. Nya regler om förtidspension och långtidssjukpenning tas in i lagen om allmän försäkring. Remissammanställning. Mediekommitténs betänkande Grundlagsskydd för nya medier (SOU 1997:49). Barnpornografiutredningens betänkande Barnpornografi, Innehavskriminalisering m.m. (SOU 1997:29) (Ds 1997:85, 334 s.). Uppehållstillstånd på grund av anknytning. Betänkande av Anknytningsutredningen (SOU 1997:152, 279 s.). Uppstramning av regler i utlänningslagen i syfte att motverka att utländska kvinnor som flyttar till Sverige utsätts för våld av makar eller

SvJT 1998 Ny juridisk litteratur 181 sambor som redan var bosatta här.

 

Skatterätt
Beskattning av personaloptioner (Ds 1997:83, 76 s.).
    Enskilda näringsidkare. Översyn av skattereglerna. Delbetänkande av Förenklingsutredningen (SOU 1997:178, 168 s.).
    Gruppregistrering i mervärdesskattesystemet (Ds 1997:80, 114 s.). Peter Kindlund och Bo Svensby
Skatte- och deklarationshandboken 1998 (22 uppl. LTs förlag och Tholin & Larsson 1998, 845 s.). Till årets nyheter hör ny förmögenhetsskattelag, skatteregler vid avveckling av aktiebolag, nya förmånsbilsregler, lättnader i dubbelbeskattningen och moms på kultur, idrott m. m.
    Koncernbeskattningsfrågor för ideella föreningar stiftelser, m. m. (Ds 1998:4, 46 s.). Nils Mattsson och Peter Melz Mervärdeskatt (11 uppl. Iustus 1998, 67 s.). Upplagan, som ombesörjts av Melz, har reviderats med hänsyn till lagändringar. Dispositionen har överarbetats för anpassning till mervärdesskattelagen.
    Omstruktureringar och beskattning. Slutbetänkande av 1992 års företagsskatteutredning (SOU 1998:1, 338 s.). Samlad översyn av inkomstbeskattningen vid omstruktureringar med syftet att skattereglerna inte skall motverka sådana förändringar inom näringslivet. Även frågor om stämpelskatt vid fastighetsförvärv behandlas. Gunnar Rabe Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 1998 (Norstedts 1998, 689 s.). Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt, vilket gör att sammanställningen kan användas också för 1998 års taxering. Björn Thunberg Skattedeklaration, skattekonto och skattekontroll. En handbok om skattebetalningslagen (Industrilitteratur 1998, 206 s.). Den nya skattebetalningslagen innebär åtskilliga nyheter som presenteras i denna praktiska handbok. Björn Westberg Mervärdesskatt — en kommentar (Nerenius & Santérus 1997, 564 s.). Lagkommentar av klassiskt slag. Bestämmelser belyses mot bakgrund av EG-rätt. Förarbeten och rättspraxis analyseras.

 

Utländsk och internationell rätt
Amsterdam-fördraget. EU:s regeringskonferens 1996–1997 (Ds 1997:64, 168 s., 309 s.). Ove Bring FN-stadgan och världspolitiken. Om folkrättens roll i en föränderlig värld (2 uppl. Norstedts 1997, 323 s.). Boken är en förkortad och uppdaterad upplaga av författarens FN-stadgans folkrätt (1992). Konkreta fall i världspolitiken behandlas, t. ex. Kuwait och Irak samt Bosnien. Också aktuella reformplaner berörs. Ove Bring och Said Mahmoudi Sverige och folkrätten (Norstedts 1998, 230 s.). Boken redogör för folkrättens karaktär, dess förhållande till nationell rätt och dess nuvarande roll i det internationella samfundet. Den behandlar ett antal folkrättsområden av särskilt intresse för Sverige, bl. a. FN, mänskliga rättigheter och miljörätten.

182 Litteratur SvJT 1998 Hans Danelius Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (Norstedts 1997, 410 s.). Konventionens rättigheter analyseras i belysning av den omfattande praxis som Europadomstolen och Europakommissionen för de mänskliga rättigheterna utbildat. Eftersom konventionen numera gäller som svensk lag har dess betydelse ökat. Boken utgör därför en central svensk lagkommentar.
    Europarådets sociala stadga. Godkännande av en reviderad europeisk social stadga samt av ett tilläggsprotokoll till den europeiska sociala stadgan om ett kollektivt klagomålsförfarande (Ds 1997:65, 134 s.).
    Legal assistance to developing countries. Swedish perspectives on the rule of law. Ed. Per Sevastik (Norstedts 1997, 277 s.). Antologi med uppsatser som belyser hur demokrati och mänskliga rättigheter kan befrämjas i biståndsarbete. Författare är Per Sevastik, Anders Fogelklou, Per Bergling, Gudmundur Alfredsson, Per Falk, Michael Bogdan, Gudrun Nordborg och Anita Dalberg, Bertil Wennergren, Erik Persson samt Staffan Westerlund.
    Ett utvidgat europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa. Betänkande av Kommittén om EU:s utvidgning — konsekvenser för samarbetet i rättsliga och inrikes frågor (SOU 1997:159, 150 s.). Analys av frågan om effekter av EU:s utvidgning på det s. k. tredjepelarsamarbetet.

Allmän och blandad juridik
Kjell Adolsson m. fl. Handelsrättslig översiktskurs (3 uppl. Iustus 1998, 55 s.). Frågekompendium. De Lege. Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok. Årgång 7, 1997. Ad studium et ad laborem incitavit Elsa Eschelsson. Red. Nils Jareborg (Iustus 1997, 427 s.). Boken är utgiven till hundraårsminnet av Elsa Eschelssons doktorsdisputation. Den innehåller dels en biografi av Gunilla Strömholm över festskriftsföremålet, dels uppsatser av Marieanne Alsne, Ingrid Arnesdotter, Kerstin Berglund, Thérése Björkholm, Ulla Björkman, Lena Holmqvist, Maarit Jänterä-Jareborg, Lena Marcuson, Lena Olsen, Elisabeth Rynning, Kristina Ståhl, Lotta Westerhäll och Inger Österdahl. Elektronisk handel — rättsliga aspekter. Nordisk årsbok i rättsinformatik 1997. Red. Randi Punsvik (Norstedts 1997, 226 s.). Boken innehåller uppsatser om juridiska frågeställningar kring elektroniska marknadsplatser. Hedersdoktorer i Juridiska fakulteten 1996 och 1997. Erland Aspelin, Asbjørn Kjønstad, Aulis Aarino och Göran Regner. (Juristförlaget i Lund 1997, 60 s.). Häftet innehåller föreläsningar av Aspelin (Behandlingstankens död. Några betraktelser över reformarbetet med straffsystemet), Aarnio (Min metod. Några synpunkter på den rättsdogmatiska metoden) och Regner (Högsta domstolen och statsrätten). Peter Seipel Juridik och IT. Introduktion till rättsinformatiken (6 uppl. Norstedts 1997, 245 s.).

SvJT 1998 Ny juridisk litteratur 183 Boken hade tidigare huvudtiteln Juristen och datorn. De tre senaste årens snabba utveckling inom informationstekniken har lett till denna nya utgåva.
    Svensk Juristtidning. Register 1986–1995.
    Svenska författningar översatta till främmande språk. En förteckning (Ds 1997:72, 81 s.). Eva Maria Svensson Genus och rätt. En problematisering av föreställningen om rätten (Iustus 1997, 385 s.). Akademisk avhandling i rättsfilosofi. Utgångspunkten är att rättens formella könsneutralitet osynliggör genusrelationens verkliga relevans. Analysen vill visa att denna relation kan användas för att synliggöra kriterierna för vad rätten anses vara, dess legitimeringsgrund och dess område. Staffan Westerlund En hållbar rättsordning. Rättsvetenskapliga paradigm och tankevändor (Iustus 1998, 223 s.). En bok om rätten och miljön med undersökning av miljörätten i ljuset av frågor om ekologiskt hållbar utveckling, komplexa icke-linjära orsakssammanhang och rättsvetenskapliga grundsyner.
Göran Regner