Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Clas Bergström och Per Samuelsson
Aktiebolagets grundproblem. En rättsekonomisk analys (Nerenius & Santérus 1998, 236 s.). Analys av intressekonflikterna mellan företagsledning och ägare, majoritet och minoritet samt ägare och borgenärer. Thomas Carlén-Wendels Marknadsrätt (Norstedts 1998, 480 s.). Lagbokskommentar till bl. a. marknadsföringslagen, prisinformationslagen, tobakslagen, produktsäkerhetslagen, hemförsäljningslagen samt lagarna om paketresor, namn och bild i reklam och marknadsdomstol.
    Nya ledningsregler för bankaktiebolag och försäkringsbolag. Delbetänkande av Banklagskommittén (SOU 1998:27, 87 s.). Förslag om att aktiebolagslagens ledningsregler, med vissa undantag, skall gälla också för bankaktiebolag och försäkringsbolag.

 

Straffrätt
En samlad vapenlagstiftning. Slutbetänkande av 1995 års vapenutredning (SOU 1998:44, 360 s.). Förslag till en ny vapenlag. Carl Holmberg, Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg Brottsbalken. En kommentar. Del II (13–24 kap.) Brotten mot allmänheten och staten m. m. Studentutgåva (7 uppl. 1998, 650 s.). Förkortad version av den nya upplaga av denna ”blå kommentar” som skall utges i lösblad. Boken är avsedd för studiebruk.

 

Processrätt
Brottsoffer. Vad har gjorts? Vad bör göras? Betänkande av Brottsofferutredningen (SOU 1998:40, 618 s.). Förslag i syfte att förbättra brottsoffrens situation. Bl. a. skall rättegångsbalken och lagen om målsägandebiträde ändras.

 

Offentlig rätt
Den framtida arbetsskadeförsäkringen. Betänkande av Arbetsskadeutredningen 1997 (SOU 1998:37, 420 s.). Det gäller livet. Stöd och vård till barn och ungdomar med psykiska problem. Slutbetänkande av Barnpsykiatriutredningen (SOU 1998:31, 489 s., 101 s.). Förslag till ändringar i bl. a. skollagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Ulf Lindquist och Sten Losman 1991 års kommunallag i dess lydelse den 1 januari 1998. Handbok med lagtext och kommentarer (Norstedts 1998, 194 s.). Carl Norström och Anders Thunved Nya sociallagarna med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 1998 (11 uppl. Norstedts 1998, 511 s.). Rättssäkerhet, vårdbehov och samhällsskydd vid psykiatrisk tvångsvård. Slutbetänkande av Tvångspsykiatrikommittén (SOU 1998:32, 475 s.). Förslag till nya lagar om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

 

378 Litteratur SvJT 1998 Skatterätt
Jan Antonson Förmåner. Skattefritt — skattepliktigt. Tjänsteförmåner/Fringe benefits/Studie- och konferensresor/Gåvor/Datorlån/Utbildning/Rättspraxis (Tholin & Larsson 1998, 618 s.). Skattehandbok som behandlar frågor om skatteplikt för den anställde och arbetsgivaren beträffande tjänsteförmåner av olika slag. Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet (11 uppl. Norstedts 1998, 569 s.). Grundläggande läro- och handbok i ny utgåva. Jan Kleerup och Ulf Hornegård
Hästen och skatten (3 uppl. Ernst & Young 1998, 149 s.). Handbok om skattefrågor såväl inom trav- och galoppsporten som inom ridsporten.
    Självdeklaration och kontrolluppgifter — förenklade förfaranden. Slutbetänkande av Skattekontrollutredningen (SOU 1998:12, 460 s.). Förslag om ett nytt, förenklat deklarationsförfarande. Nya regler föreslås också beträffande kontrolluppgifter, förseningsavgift och skattetillägg. Carl Anders Svensson Den svenska marknadsföringslagstiftningen (9 uppl. Studentlitteratur 1998, 180 s.). Mats Tjernberg Beskattning av fåmansföretag (4 uppl. Nerenius & Santérus 1998, 155 s.). Bl. a. behandlas nya regler om skattefrihet på utdelning och reavinst på onoterade aktier.

 

Utländsk och internationell rätt
Petter Asp EG:s sanktionsrätt. Ett straffrättsligt perspektiv (Iustus 1998, 456 s.). Akademisk avhandling om en ny internationell sanktionsrätt i gränslandet mellan straff- och förvaltningsrätt. Sanktionerna analyseras i ett straffrättsligt perspektiv. Per Cramér Neutralitet och europeisk integration (Norstedts 1998, 722 s.). Analys från rättsliga utgångspunkter av innebörden av den grundläggande svenska utrikespolitiska hållningen. Denna fråga jämförs med motsvarande fråga beträffande Schweiz och Österrike. Neutralitetsfrågan behandlas i belysning av Sveriges medlemskap i EU och som deltagare i vissa andra regionala samarbetsstrukturer. Det finsk–svenska gränsälvssamarbetet. Betänkande av Gränsälvsutredningen (SOU 1998:39, 169 s.). Fördragssamling Europarätt. Maastrichtfördraget, Romfördraget, Euratomfördraget, Parisfördraget, Ändringsfördrag, Anslutningsfördrag. Sammanställning av Michael Droege (2 uppl. Iustus 1998, 502 s.).

 

Allmän och blandad juridik
Anna Gentzschein Internet links — legal implications (Institutet för rättsinformatik, IRI-rapport 1997:4, 83 s.). Boken behandlar juridiska frågeställningar angående länkar mellan olika databaser eller webbsidor. Nils Rönström Några aktuella utvecklingslinjer inom juridisk informationshantering. Särskilt om probabilistisk informationssökning, SGML och Z39.50 (Institutet för rättsinformatik, IRI-rapport 1997:5, 90 s.). Uppsats om främst datorbaserad informationssökning. Gustav Winberg Elektroniska betalningssystem på Internet.

SvJT 1998 Ny juridisk litteratur 379 Om teknisk säkerhet och juridisk osäkerhet (Institutet för rättsinformatik, IRI-rapport 1997:3, 89 s.). Efter inledande avsnitt om elektronisk handel och betalningssystem på Internet och om säkerhetsfrågor behandlas olika juridiska frågor av betydelse för säkerheten i betalningssystemen.
Göran Regner