Ny jurdisk litteratur
Civilrätt
Bankruptcy act (Ds 1998:41, 97 s.). Engelsk översättning av konkurslagen.
    Bostadsrättsregister. Delbetänkande av Bostadsrättsutredningen (SOU 1998:80, 462 s.). Förslag att bostadsrättsinteckningar skall införas och att ett särskilt bostadsrättsregister skall inrättas. Rolf Höök Entreprenadjuridik (3 uppl. Norstedts 1998, 238 s.). Bok om byggandets juridiska sida. Eric W. Essén Firmarätt (3 uppl. Norstedts 1998, 190 s.). Sedan föregående upplaga 1990 har firmalagen ändrats bl. a. för EG-anpassning. Även handelsregisterlagen har ändrats. Denna översikt har uppdaterats med avseende på ny lagstiftning, litteratur och rättspraxis. Försäkringsföreningar — ett reformerat regelsystem. Betänkande av Försäkringsföreningsutredningen (SOU 1998:82, 355 s.). Översyn av lagstiftningen om understödsföreningar. Göran Grosskopf Ekonomiska föreningar (5 uppl. Studentlitteratur 1998, 64 s.). Uppdaterad utgåva av denna översikt. Magnus Hedenberg Byte och annan överlåtelse av hyresrätt (2 uppl. Norstedts 1998, 126 s.). Till nyheterna i denna upplaga hör bestämmelserna om överlåtelse av s. k. lokal och om övergång av hyresrätt mellan samhyresgäster. Andra ändringar avser andrahandsuthyrning och överlåtelse till närstående. Carl Hemström Bolagens rättsliga ställning. Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag

och aktiebolag (3 uppl. Norstedts 1998, 175 s.). Nya regler om aktiebolags ledning och om revisorer har beaktats i den nya utgåvan av denna lärobok. Carl Hemström Bolag — Föreningar — Stiftelser. En introduktion (2 uppl. Norstedts 1998, 125 s.). I denna upplaga har beaktats ändringar 1998 i aktiebolagslagen. Håkan Julius och Ingrid Uggla
Bostadsrättslagen. Ombildningslagen. Omregistreringslagen. En kommentar (2 uppl. Norstedts 1998, 536 s.). Nyutgåva av denna ”gula” kommentar som utkom första gången 1992. Kreditgivaransvar vid miljöskada. Red. Marie-Louise Larsson (Norstedts 1998, 171 s.). Fyra uppsatser om vilket ansvar kreditgivare kan ha för miljöskador som orsakas i låntagares verksamhet. Kreditupplysningslagen — anpassning till dataskyddsdirektivet (Ds 1998:44, 136 s.). Reformerade försäkringsrörelseregler (Ds 1998:45, 351 s.). Urban Runhammar och Peter Stare Handbok i arbetsrätt. Lagtext — kommentarer — rättsfall (11 uppl. Norstedts 1998, 442 s.). Arbetsrättsliga författningar kommenteras paragrafvis. Rättsfall redovisas i en särskild avdelning. Carl Svernlöv Aktiebolagets suppleanter. Suppleantinstitutet i svensk aktiebolagsrätt (Norstedts 1998, 212 s.). Analys av suppleanters rättsliga ställning och juridiska frågeställningar kring dessa. Huvudsakliga frågor är deras kvalifikationskrav och skyldigheter, vidden av de-

708 Litteratur SvJT 1998 ras lojalitets- och tystnadsplikt samt förutsättningarna för deras inträde i tjänst. Även suppleanternas rättshandlingsförmåga och skadeståndsansvar behandlas. Christer Westermark Årsredovisningslagen. Kommentarer, normgivning och övrig vägledning (Studentlitteratur 1998, 728 s.). Boken utgår från EG:s fjärde bolagsrättsdirektiv men kommenterar lagens olika paragrafer i ordningsföljd. Den behandlar också god redovisningssed och andra regler på området. EG-domstolens förhandsavgöranden och miljöredovisning belyses. Översyn av vissa bestämmelser i konkurslagen m. m. (Ds 1998: 40, 42 s.). Förslag till vissa ändringar av bl. a. reglerna om återvinning.

 

Straffrätt
Clas Amilon och Eva Edstedt Kriminalvård — insikter och utblickar (Norstedts 1998, 166 s.). Skildring av utvecklingen inom kriminalvård och kriminalpolitik. Tanken är att boken skall utgöra en fortsättning på Torsten Erikssons bok Kriminalvård utkommen 1967. Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman och Suzanne Wennberg Brottsbalken. En kommentar. Del II (1– 12 kap.). Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m. m. (Studentutgåva, 7 uppl. 1998, 672 s.) — Samma författare. Brottsbalken. En kommentar. Kap. 13–24 (Norstedts 1998, lösblad). — Nya utgåvor i den ”blå” lagkommentarsserien.
    Konkurrenslagens regler om företagskoncentration. Betänkande av Konkurrenslagsutredningen (SOU 1998:98, 321 s.). Förslagen i betänkandet innebär bl. a. en EG-rättsanpassning. Peter Lundkvist Vårdslös kreditgivning. Straffrättsliga frågor om bankbrott (Iustus 1998, 155 s.). I boken diskuteras om det finns skäl att kriminalisera vårdslös kreditgivning och liknande förfaranden. Vidare redogörs för de brott som f. n. kan vara förövade vid oförsvarlig kreditgivning, främst trolöshet mot huvudman. Rasistiskt och främlingsfientligt våld (Ds 1998:35, 298 s.). Georg Sterzel Studier rörande påföljdspraxis m. m. (Jure 1998, 349 s.). Redogörelse för ”normalpåföljder” för ett stort antal brott både i brottsbalken och i specialstraffrätten. Magnus Ulväng Culpa i trafiken. Reflektioner kring sex straffrättsliga fall (Iustus 1998, 121 s.). Version av ett examensarbete med utgångspunkt i en distinktion mellan gärningsculpa och personlig culpa. Suzanne Wennberg Introduktion till straffrätten (5 uppl. Norstedts 1998, 104 s.). Ny utgåva av denna översiktliga lärobok. Josef Zila Det straffrättsliga påföljdssystemet ( 2 uppl. Norstedts 1998, 101 s.). Kursbok där 1998 års reform av påföljdssystemet beaktats. Den gäller villkorlig frigivning och överlämnande till särskild vård inom socialtjänsten. Permanentning har skett av samhällstjänst och intensivövervakning med elektronisk kontroll. Nyheter är sluten ungdomsvård och ungdomstjänst.

 

SvJT 1998 Ny juridisk litteratur 709 Processrätt
Domaren och beredningsorganisationen — utbildning och arbetsfördelning. Betänkande av 1995 års Domstolskommitté (SOU 1998:88, 259 s.). David I. Fisher och Anders
Hagsgård Processrätt III. (Norstedts 1998, 571 s.). Lagbokskommentar med Luganokonventionen och art. 164–188 i EG-fördraget. Peter Fitger Processrätt I (RB 1–34 kap.) (2 uppl. Norstedts 1998, 697 s.). Ny upplaga av denna lagbokskommentar.

 

Offentlig rätt
Nils-Olof Berggren och Johan
Munck Polislagen. En kommentar (3 uppl. Norstedts 1998, 228 s.). ”Gul” lagkommentar i nu utgåva. Sedan den förra upplagan (1992) har bl. a. det tillkommit nya regler om polisens ingripanden vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och om polisens tvångsanvändning i övrigt. Christian Diesen m. fl. Bevis 2. Prövning av flyktingärenden (Norstedts 1998, 303 s.). Antologi med uppsatser om rättssäkerhet i flyktingärenden, flyktingrätten, Europa- och tortyrkonventionernas betydelse, bevisprövning i flyktingärenden, sakkunniga som bevismedel i sådana ärenden samt förhör i ärendena.
    Effektivare omprövning av förvaltningbeslut (Ds 1998:42, 143 s.). Förslag till bl. a. ändringar i förvaltningslagen. Eva Hammar, Carl Norström och Anders Thunved Socialtjänst (Norstedts 1998, 555 s.). Del i serien Lagbokskommentarer. Förutom socialtjänstlagen kommenteras lagarna med särskilda bestämmelser om vård av unga, om vård av missbrukare i vissa fall och om stöd och service till vissa funktionshindrade. Även anknytande lagstiftning återges. Boken finns också i form av en CD-romskiva. Erik Holmberg och Nils Stjernquist Vår författning (11 uppl. Norstedts 1998, 294 s.). Sedan föregående upplaga (1995) har bl. a. kyrka-statfrågan, EU-medlemskapet och den nya budgetprocessen föranlett ändringar i denna grundlagskommentar. Kommunala finansförbund. Betänkande av Utredningen om kommunal finansiell samverkan (SOU 1998:72, 198 s.). Den kommunala revisionen — ett demokratiskt kontrollinstrument. Betänkande av Kommunrevisionsutredningen (SOU 1998:71, 195 s.). Margit Kärrström, Jan Sahlin och Bengt Sjöberg Hälso- och sjukvård (Norstedts 1998, 541 s.). Lagbokskommentar med hälso- och sjukvårdslagen, lagen om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m., lagen om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården, lagen om läkarvårdsersättning, patientjournallagen, lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård, lagen rättspsykiatrisk undersökning, läkemedelslagen m. m. Rune Lavin JO om förvaltningsförfarandet. Avdelning ”Röd” 1997 (Juristförlaget i Lund 1998, 206 s.). En samling JO-beslut angående tillämpningen av regler inom förvaltningsförfarandet. Vissa inspektionsprotokoll avseende länsrätter ingår också i boken. Några

710 Litteratur SvJT 1998 beslut finns i engelsk översättning. Göran Regner, Marianne Eliason och Sigurd Heuman Sekretesslagen. En kommentar (Norstedts 1998, lösblad). En fortsättning på det verk som utgetts av Hans Corell m. fl. i serien av ”gula” lagkommentarer. Ett 90-tal lagändringar och nya rättsfall m. m. har tillkommit sedan 1992 då den förra utgåvan kom ut.
    Sammanställning av remissyttranden som legat till grund för propositionerna om reformerat ålderspensionssystem (Ds 1998: 31, 227 s.). Yttrandena avser Ds 1995:29, 41 och 55, Ds 1997:66 och 67, SOU 1997:131 samt Ds 1998:7. Wiweka Warnling-Nerep En introduktion till förvaltningsrätten (2 uppl. Norstedts 1998, 95 s.). Syftet med denna orientering är att sätta in förvaltningsrätten i ett helhetsperspektiv.

 

Skatterätt
Karin Almgren, Börje Leidhammar och Frank Walterson Skatteförfarande och skattebrott. Lagbokskommentar med taxeringslagen, skattebetalningslagen, lagen om särskilda tvångsmedel i beskattningsförfarandet, lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, skattebrottslagen, lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m. m., lagen om förhandsbesked i skattefrågor, lagen mot skatteflykt, lagen om indrivning av statliga fordringar m.m., lagen om ackord rörande statliga fordringar m. m., lagen om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, lagen om förmånsberättigade skattefordringar m. m. samt lagen om preskription av skattefordringar m. m. Boken finns också i form av en CDromskiva. Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänstresa och tillfälligt arbete. Delbetänkande av Utredningen om ökade levnadskostnader m. m. (SOU 1998:56, 61 s.). Robert Påhlsson Inledning till skatterätten (Iustus 1998, 121 s.). Kurslitteratur om bl. a. teori- och metodfrågor. Så behandlas bl. a. skattebaser, skatterättslig regelgivning och regelhierarki, skatterättens källor, dess principer, tolkning av skattelag, skatterättens problem samt jurisdiktion och förfarande. Gunnar Rabe Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 1998 (Norstedts 1998, 687 s.). Ny utgåva av denna författningstextsamling. Skattefrågor och investerarskydd (Ds 1998:47, 36 s.). Socialavgiftslagen. Slutbetänkande av Utredningen om socialförsäkringens personkrets (SOU 1998:67, 420 s.). Förslag till en ny socialavgiftslag m. m. Förslagen innebär en lagteknisk översyn och en anpassning till EG-rätt och annan internationell rätt.

 

Utländsk och internationell rätt
Ulf Bernitz m. fl. EU idag. En lärobok om den Europeiska unionen (SNS förlag 1998, 225 s.). I boken analyseras ekonomiska, statsvetenskaplig och juridiska aspekter av EU. Ulf Bernitz står för kapitlet om europarätten.

SvJT 1998 Ny juridisk litteratur 711 Rutger Lindahl har skrivit om bl. a. institutioner och beslutsfattande. Iain Cameron An introduction to the European convention on human rights (3 uppl. Iustus 1998, 194 s.). Den nya organisationen med en heltidsarbetande domstol liksom nya praxis har beaktats i denna utgåva.
    Dealing with integration. Vol. 2. Perspectives from seminars on European law 1996–1998. Ed. Iain Cameron och Alessandro Simoni (Iustus 1998, 249 s.). Boken innehåller bidrag av bl. a. Iain Cameron (Swedish case law on the ECHR since incorporation and the question of remedies), Michael Droege (The influence of EC law on national choice of law rules concerning competion law) och Joakim Nergelius (The impact of EC law in Swedish national law — a cultural revolution).
    Fördrag om Europeiska unionen. Red. Nils Wahl (3 uppl. Norstedts 1998, 478 s.). Maastrichtfördraget såsom det reviderats genom Amsterdamfördraget återges i franska, tyska, engelska och svenska parallelltexter. Lea Hatzidaki-Dahlström Den femte friheten inom EU. Doms- och lagvalskonventionerna (Studentlitteratur 1998, 142 s.). Den ”fria rörligheten för domar” enligt Bryssel-, Lugano- och Romkonventionerna behandlas i denna lärobok. Lennart Pålsson Romkonventionen. Tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Norstedts 1998, 188 s.). Konventionen, som träder i kraft för Sveriges del den 1 juli 1998, reglerar lagval för förmögenhetsrättsliga avtal. Andra lagvalsregler på speciella civilrättsområden behandlas också. Jacob Westin Introduktion till EG:s konkurrensregler — en praktisk översikt. (2 uppl. Iustus 1998, 178 s.). Introduktion till konkurrensreglernas huvuddrag och deras tillämpning i praktiken. Den nya upplagan motiveras främst av ny EG-domstolspraxis, nya tillämpningsregler från EGkommissionen, ett nytt gruppundantag och ändringar i koncentrationsförordningen.

 

Allmän och blandad juridik
Ratio omnia vincit. En vänbok till Trygve Hellners (Hovrätten över Skåne och Blekinge 1998, 198 s.). Uppsatser om bl. a. domare, hovrättsprocess, tolkning av gärningsbeskrivning, artbrott och fordringars uppkomst. Tilltro till rättsväsendet? (Svenska Carnegie institutet 1998, 47 s.). Skriften återger två SIFO-undersökningar varav en om allmänhetens tilltro till rättsväsendet. Vidare redovisas bl. a. tre debattinlägg i anledning av undersökningarna. Också en granskning av lagrådets verksamhet framläggs.
Göran Regner