Vidareutbildningsstipendier avseende utlandsstudier i juridik
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser ett program avseende vidareutbildning i utlandet för yngre jurister. Stipendieprogrammet är främst avsett för personer som verkar eller planerar att verka i offentlig tjänst. Stipendierna är icke avsedda för forskning och forskarutbildning.
    Programmet omfattar studier av utländsk eller internationell rätt, företrädesvis särskilda främmande rättssystem (observera att EU-rätten nu är en del av svensk rätt) och komparativ rätt, under ett år (två terminer) läsåret 1999/2000 vid högre utbildningsanstalt i utlandet. Principiellt utdelas stipendierna på grundval av betyg och andra meriter. Avsteg från principen kan göras för att främja studier i icke-engelskspråkiga länder, främst Tyskland och Frankrike.
    Stipendium kan inte kombineras med tjänst eller med bidrag från annat håll. Om ansökan om bidrag har ingivits eller kommer att inges till annan bidragsgivare, skall detta anges i ansökan.
    Stipendiebeloppet uppgår normalt till 200 000 kronor per läsår med tillägg för medföljande familjemedlemmar och eventuella kursavgifter.
    Behörig att söka stipendium är person, som vid ansökningstillfället avlagt jur. kand examen och som ej fyllt 35 år. Till ansökan skall, utom meritförteckning, kopia på examensbevis och referenser, inges redogörelse för ändamålet med utlandsvistelsen och planerad vistelseort inklusive universitet, institution etc. Det bör anges när planerad kurs eller dylikt börjar, huruvida tillträde sökts och när svar kan förväntas. Innan utbetalning sker, skall det styrkas att studieplats verkligen erhållits. Med hänsyn till att vissa utbildningar har ett begränsat intag av utländska deltagare, bör ansökan omfatta minst två alternativ. I de fall särskilda kursavgifter utgår, skall detta uppges i ansökan med angivande av belopp. Den sökande bör vara medveten om att anmälningstiden ofta utgår långt före terminsstart. Ansökningsformulär kan rekvireras hos Stiftelsen per fax 08545 017 85 eller per e-post ec@kaw.se. Fullständig ansökan med bilagor insändes per post i fem exemplar och skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 7 december 1998 under adress: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Box 16066, 103 22 STOCKHOLM. Ytterligare upplysningar kan fås från Stiftelsens kansli, tel. 08545 017 80. Beslutet kommer att publiceras på Internet den 15 mars 1999 (http://kaw.wallenberg.org).