MATS SJÖSTEN, Vårdnad, boende och umgänge. Bestämmelserna i föräldrabalken och näraliggande regler. Norstedts juridik, 1998, 281 s.

 

Den 1 oktober 1998 trädde nya regler i föräldrabalken i kraft. En portalparagraf om att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid avgörande av alla frågor om vårdnad, boende och umgänge infördes. Det öppnades möjlighet för föräldrar att träffa avtal i dessa frågor och sådana avtal kan, när de har godkänts av socialnämnden, verkställas på samma sätt som lagakraftvunna domstolsavgöranden. Vidare infördes regler om att domstol vid gemensam vårdnad kan besluta om umgänge samt vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med. En ny regel, som kom att bli föremål för åtskillig debatt innan den infördes, var att gemensam vårdnad kan komma i fråga även om en av föräldrarna motsätter sig detta. En förutsättning är dock att gemensam vårdnad är bäst för barnet. Slutligen reglerades frågan om ansvar för resekostnader i samband med umgängesresor.
    Mats Sjösten, som numera är rådman vid Göteborgs tingsrätt, var sekreterare i Vårdnadstvistutredningen, vars förslag låg till grund för nämnda ändringar i föräldrabalken. Han är således väl insatt i de angivna frågorna. I hans bok behandlas samtliga regler i 6 kap. föräldrabalken och vissa andra frågor med anknytning därtill.
    Boken inleds med en intressant historisk tillbakablick från landskapslagarnas tid fram till nutid. Därefter behandlas ingående frågor om barnets bästa, vårdnadshavare, barnets boende, umgänge, vårdnadens utövande, vårdnadshavarens tillsynsplikt och skadeståndsansvar, sekretessfrågor m. m. Vidare finns redogörelser för samarbetssamtal, socialnämndens godkännande av avtal samt förfarandet i mål och ärenden om vårdnad. Även Barnkonventionen och Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna behandlas i relevanta delar. I boken finns omfattande hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur. I bilagor finns utförliga rättsfallsreferat uppdelat efter olika frågeställningar samt en översikt av beslut av Justitieombudsmannen. Mats Sjösten har avsett att boken skall kunna användas antingen för att söka svar på en specifik fråga eller för att läsas från pärm till pärm. Detta har medfört att vissa upprepningar förekommer så att dessa dubbla syften skall kunna tillgodoses. Boken fyller väl de avsikter författaren haft. Den kommer att bli till stor användning för den praktiskt verksamme juristen, antingen denne är advokat eller domare, men även för familjerättssekreterare och andra intresserade. Med hjälp av den omfattande notapparaten finns möjlighet att gå vidare till fördjupade studier i en viss fråga.
Meit Camving