Påföljdsbestämning

 

Straffrättsliga studier utgivna till hundraårsminnet av Ivar Strahls födelse

 

 

IVAR STRAHL — hovrättsråd, lagbyråchef, professor — föddes den 13 mars 1899, och han avled den 4 december 1987. Till sjuttioårsdagen utgavs en festskrift inom ramen för Svensk Juristtidnings häften 2–3 1969, vilken inleddes med en översikt över Strahls mångsidiga insatser i svenskt rättsliv av justitierådet Nils Beckman. I Svensk Juristtidning 1988 s. 395–396 finner man professor Stig Strömholms notis ”Ivar Strahl in memoriam”.
    1969 års festskrift innehåller en förteckning över Strahls tryckta skrifter. Åtskilligt har tillkommit därefter. Särskilt bör den viktiga boken ”Allmän straffrätt i vad angår brotten” (1976) nämnas. Han publicerade rättsfallskommentarer i Svensk Juristtidning 1970 s. 346–380 och 1976 s. 1–37. Strahl fortsatte också in i det sista som brottsbalkskommentator. Femte upplagan av Band I utkom 1987, och där har Strahl fortfarande det tyngsta ansvaret.
    Bidragen till denna skrift har vuxit fram inom ett projekt vid Juridiska fakulteten i Uppsala, med ekonomiskt stöd även från en av professor Andrew von Hirsch inrättad fond vid Cambridge University. Bland annat har kollokvier hållits i Uppsala den 24 maj 1997 och den 11–13 september 1998. Sammanlagt 27 personer har medverkat, åtminstone i något skede.
    Att projektet utmynnat i en minnesskrift över Ivar Strahls gärning är naturligt. Strahls betydelse för utvecklingen av svensk straffrätt (och skadeståndsrätt) kan knappast överskattas. Till sin person var han präglad av humanitet, bildning, ödmjukhet, tolerans och integritet.
    Det är också naturligt att Svensk Juristtidning utger skriften. Strahl var verksam inom dess redaktion under nästan ett halvt århundrade.
Nils Jareborg