Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Bertil Bengtsson Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken (7 uppl. Iustus 1999, 259 s.). Bokens nya upplaga är till stor del omskriven till följd av den nya balkens tillkomst. Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson och Claes Sandgren Immaterialrätt ( 6 uppl. 1998, 311 s.). Framställningen har ändrats och utökats med anledning av utveckling inom EU, ny lagstiftning och ny rättspraxis. Cargo liability in future maritime carriage. The eighth Axel Ax:son Johnson colloquium on maritime law, Hässelby 28–30th Sept 1997 (Svenska Sjörättsföreningen 1998, 258 s.). Författare till uppsatserna i boken är bl. a Jan Ramberg, Johan Schelin och Hugo Tiberg. Giovanni Gozzo Företagens immaterialrättigheter och licensavtal (Exportrådet 1998, 206 s.). Den andra volymen i serien ”Internationell affärsrätt” redogör överskådligt för förekommande rättsregler och avtalstyper inom området för immaterialrätt och nyttjanderätt till sådan rättighet. Richard Hager Värderingsrätt. Särskilt om ersättning och värdering vid expropriation (Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 1998, 504 s.). Akademisk avhandling där värderingsrätten belyses ur ett brett perspektiv varvid allmän skadestånds- och värderingsrätt, ekonomisk teori och doktrin samt processrätt behandlas. Boken innehåller en fördjupad diskussion av värderingssituationen expropriation

Johnny Herre under medverkan av Jan Ramberg
Konsumentköplagen. En kommentar (Norstedts 1999, 263 s.). ”Gul” lagkommentar. Bl. a. behandlas frågor som inte regleras i konsumentköplagen och där analog tillämpning av köplagen kan vara aktuell. Allmänna reklamationsnämndens praxis uppmärksammas. Uppfattningar som avviker från lagförarbetena förs fram. Bert Lehrberg Moderna betalningsmetoder (2 uppl. Norstedts 1999, 109 s.). Boken skall ge en inblick i de moderna metoderna för betalning samt de speciella problem som dessa aktualiserar. I den nya upplagan finns bl. a. redogörelser för och diskussion av olika former av betalningar över datornät. Åke Malmström och Anders Agell under medverkan av Tore Sigeman Civilrätt (16 uppl. Liber ekonomi 1999, 415 s.). Nyheter i utgåvan är bl. a. ett särskilt avsnitt om svensk rätts internationella beroende, presentation av miljöbalken och lagen om offentlig upphandling samt nya regler om vårdnad om barn, hyra, aktiebolag, arbetsrätt, upphovsrätt och skadestånd. Håkan Nial och Svante Johansson Svensk associationsrätt i huvuddrag (7 uppl. Norstedts 1998, 374 s.). Boken omarbetad med hänsyn till ändringar i

374 Litteratur SvJT 1999 aktiebolagslagen den 1 januari 1999 m. m.
    Nya förmånsrättsregler. Huvudbetänkande av Förmånsrättskommittén (SOU 1999:1, 384 s.). Förslag till nya regler beträffande företagshypotek, skatteförmånsrätten och löneskyddet i konkurs. Ändringar i bl. a. konkurs-, förmånsrätts-, företagsrekonstruktions- och lönegarantilagarna samt en ny lag om företagshypotek föreslås. Jan Ramberg och Christina Hultmark Allmän avtalsrätt (5 uppl. Norstedts 1999, 326 s.). Ny utgåva av denna lärobok. Internationaliseringen och elektronisk kommunikation är exempel på vad som behandlas i den. Knut Rodhe med bearbetning av Jan Sandström och Rolf Skog Aktiebolagsrätt (18 uppl. Norstedts 1999, 304 s.). Bl. a. behandlas nya bestämmelser om bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör och revison. Erland Strömbäck m. fl. Trafikskadelagen och andra ersättningssystem vid trafikolyckor (5 uppl. Norstedts 1999, 214 s.). Boken, vars förra upplaga kom ut 1992, har aktualiserats och kompletterats. Magnus Ulriksson Konkurrensrätt (2 uppl. Norstedts 1998, 532 s.). Lagbokskommentar till konkurrenslagen, lagen om tillämpningen av EG:s konkurrens- och statsstödsregler, konkurrensförordningen samt förordningar om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen.

 

Processrätt
Per Carlson och Mikael Persson Processrättens grunder (5 uppl. Iustus 1999, 129 s.). Innehållet i denna lärobok har anpassats till ny lagstiftning t. o. m. september 1998. The Swedish code of judicial procedure (Ds 1998:65, 348 s.). Översättning av rättegångsbalken i dess lydelse den 1 januari 1999.

 

Offentlig rätt
JO om förvaltningsförfarandet 1996 och 1997 — studieupplaga (Juristförlaget i Lund 1998, 358 s.). Boken innehåller de två böcker som getts ut av Rune Lavin under samma titel men med underrubrikerna Avdelning ”Blå” 1996 och Avdelning ”Röd” 1997 och som kom ut 1997 respektive 1998. Koncessionsnämnden för miljöskydd 1969–1998. I miljövårdens tjänst. En krönika över Koncessionsnämndens verksamhet (1998, 85 s.). Annika Lagerqvist Veloz Roca Föreskrift och föreskriftsprövning enligt 1974 års regeringsform (Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 1999, 492 s.). Akademisk avhandling som syftar till att klarlägga föreskriftsbegreppets och föreskriftprövningsinstitutets omfattning. Tillämpningen av föreskriftsbegreppet analyseras utifrån föreskriftsprövning i praxis. Därvid behandlas också behovet av en särskild prövningsinstans.

 

Skatterätt
Leif Gäverth Skatteplanering och kapitaliseringsfrågor. En skatterättslig studie av olika metoder att ingripa mot internationell skatteplanering med under- respektive överkapitaliserade bolag (Uppsala universitet 1998,

SvJT 1999 Ny juridisk litteratur 375 264 s.). Akademisk avhandling som kompletterar författarens avhandling Stödbrev från 1994. Boken innehåller fyra tidigare publicerade uppsatser samt nya analyserande och avslutande avsnitt. Peter Kindlund och Bo Svensby Skatte- och deklarationshandboken 1999 (23 uppl. Natur och Kultur/LT samt Tholin & Larsson 1999, 843 s.). Bland årets skattenyheter finns sänkt fastighetsskatt, nya skiktgränser för statlig skatt, skattereduktion för låginkomsttagare och förenklade avdragsregler för pensionskostnader. Handboken avser både privatpersoner och företag. Gunnar Rabe Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 1999 (Norstedts 1999, 720 s.). Lagtextsamling i ny upplaga.

 

Utländsk och internationell rätt
Michael Bogdan Svensk internationell privat- och processrätt (5 uppl. Norstedts 1999, 335 s.). Sedan den förra upplagan 1992 har reformer skett inom ämnesområdet som föranlett en aktualiserad utgåva av denna lärobok.
    Europarättslig tidskrift (Institutet för europarätt, 1998– ). Ny tidskrift för europarätt med inriktning på analys, information och debatt. I första hand behandlas EG-rätt och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det första introduktionsnumret innehåller artiklar av Laila Freivalds, Nils Wahl, Hans Henrik Lidgard, Jaan Paju och Henrik Paulander, Pär Hallström samt Michael Droege men också bl. a. rättsfall och recensioner.

Sideek Mohamed European Community law and the free movemenet of capital and the EMU (Kluwer och Norstedts 1999, 399 s.). Analys av problem förknippade med avskaffandet av kontrollen inom EU av kapitalrörelser, bl. a. skatteflykt och penningtvätt. Också EMU-reglerna granskas kritiskt. Karin Sydsjö Norlin A legal review of the International safety management (ISM) code (Svenska Sjörättsföreningen 1998, 56 s.). ISM syftar till att öka säkerheten til sjöss och motverka föroreningar.

 

Allmän och blandad juridik
Lars Björne Brytningstiden. Den nordiska rättsvetenskapens historia. Del II 1815–1870 (Institutet för rättshistorisk forskning 1999, 522 s.). Fortsättning på författarens Patrioter och institutionalister (1995). Krister Malmsten Idrottens bestraffningsregler med förklaringar (3 uppl. Norstedts 1999, 196 s.). Boken, som behandlar Riksidrottsförbundets regler, har reviderats med anledning av nya regler om doping och avgöranden av Riksidrottsnämnden. Daniel Westman Rättspolitik på IT-området — ett diskussionsunderlag (Det IT-rättsliga observatoriets rapport 9/98, 68 s.). Boken har tre huvudavsnitt: Mål, prioriteringar och medel, IT och lagstiftningsprocessen samt IT och lagstiftningsteknik. Vänbok till Lars Åhlén den 29 maj 1998. Red. Kjell Å. Modéer, Tora Wigstrand och Janita Frödén (Domstolsverket 1998, 111 s.). Förutom några uppsatser om nordiskt samarbete innehåller boken

376 Litteratur SvJT 1999 uppsatser om bl. a. domarrollen, domstolsorganisationen och prövning av idrottsbeslut i allmän domstol. 

Göran Regner