Rättegångsbalken 1948–1998

 

 

Med anledning av att Rättegångsbalken 1998 varit i kraft i 50 år hölls i
Stockholm den 24 och 25 november 1998 ett jubileumssymposium kring balken. Initativet till symposiet hade tagits av Institutet för rättshistorisk forskning. Inbjudare var, förutom institutet, Justitiedepartementet, Domstolsverket, Riksåklagaren och Sveriges advokatsamfund. I symposiet deltog ett stort antal domare, åklagare, advokater och rättsvetenskapare.
    Symposiet öppnades av justitieminister Laila Freivalds. Den första dagen hade givits en i huvudsak rättshistorisk prägel och inleddes med en föreläsning av professor Kjell Åke Modéer över ämnet ”Den stora reformen — Rättegångsbalkens förebilder och förverkligande”. Det fortsatta reformarbetet liksom den nya rättegångsordningens praktiska tillämpning i ett inledningsskede belystes under medverkan av f. d. landshövdingen Ingvar Gullnäs, som under många år lett utredningar på det processrättsliga området, och av två praktiskt verksamma jurister, advokaten Göran Luterkort och f. d. överåklagaren Eric Östberg. Den första dagen av symposiet avslutades med att justitierådet Gustaf Möller, Finland, och høyesterettsdommer Tore
Schei, Norge, skildrade den processrättsliga utvecklingen i respektive land i föreläsningar under rubriken ”Särart — harmonisering. Utvecklingslinjer i den nordiska processrätten”.
    Frågor rörande det aktuella rättsläget och behovet av vidare reformer på det processrättsliga området var det övergripande temat för symposiets andra dag. Det inleddes med att ”Rättens aktörer” — åklagare, överåklagaren Sven-Erik Alhem — advokat, advokaten Claes Lundblad — domare, chefsrådmannen Lars Lindström — och massmedia, företrädda av chefredaktören Mats Svegfors — gav sin syn på hur deras roller och uppgifter förändrats och nu tedde sig. Datatekniken som hjälpmedel i domstolsprocessen behandlades av generaldirektören Stefan Strömberg i ett särskilt avsnitt. Vidare togs frågor om nya former för tvistlösning och om behovet av andra lagändringar eller av nya institut upp i en föreläsning av professor Lars Heuman. Med utgångspunkt i EG-domstolens respektive Europadomstolens verksamhet behandlades den nationella rättsutvecklingen utifrån ett europeiskt perspektiv av domaren i EG-domstolen Hans Ragnemalm och hovrättsrådet Carl Henrik Ehrenkrona. De nya arbetsformerna för Europadomstolen hade tidigare under dagen presenterats av vice ordföranden i domstolen Elisabeth Palm. Symposiet avslutades med att professor Per Henrik Lindblom och hovrättsrådet Peter Fitger utvecklade sina synpunkter på rättegångsbalkens framtid.
    Symposiet leddes första dagen av professor Kjell Åke Modéer och andra dagen av hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt.
    Flera av inläggen vid symposiet publiceras i detta häfte av Svensk Juristtidning.