Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv. Ändringar i varumärkeslagen. Delbetänkande av Varumärkeskommittén (SOU 1999: 19, 32 s.). Bertil Bengtsson Försäkringsrätt. Några huvudlinjer (5 uppl. Norstedts 1999, 115 s.). Orientering som uppdaterats med de senaste åtta årens nyheter på det försäkringsrättsliga området. Malin Bonthron m. fl. Immaterialrätt (Norstedts 1999, 854 s.). Lagbokskommentar till lagstiftningen på området. Margareta Brattström Läga. Lägenhet med äganderätt (Iustus 1999, 187 s.). Presentation av problem förknippade med ägande av bestämda lägenheter i flerfamiljshus och förslag hur dessa problem kan lösas. Thomas Carlén-Wendels Marknadsrätt (2 uppl. Norstedts 1999, 407 s.). Lagbokskommentar som övergått från orange, smalt pocketformat till blått, mera normalt dito. Förutom kommentarer till bl. a. marknadsföringslagen, prisinformationslagen, produktsäkerhetslagen och hemförsäljningslagen ingår sammanställning av förarbeten och hänvisning till centrala rättsfall från EG-domstolen och svenska domstolar. Lars Gellner Arbetsrättslig lagstiftning. Domsreferat 1 (Norstedts 1999, lösblad). Komplettering av pärmen Arbetsrättslig lagstiftning med referat av Arbetsdomstolens domar 1929– 1981. Det finns också en CD-romskiva med AD-domar 1974– 1998 i fulltext. Lars Holmqvist Varumärkens särskiljningsförmåga (Norstedts 1999, 636 s.). Analys av distinktiviteten med utgångspunkt i semantik och semiotik. Endast s. k. inneboende särskiljningsförmåga som framträder direkt vid själva namngivningen behandlas men inte förvärv av distinktivitet genom inarbetning eller förlust av sådan genom degeneration. Christina Hultmark och Jan Ramberg Avtalsrätten. En introduktion (Norstedts 1999,117 s.). Koncentrerad lärobok. Lotten Karlén Rätten till bostad. En komparativ undersökning av svensk och engelsk lagstiftning om rätt till bostad (Juristförlaget i Lund 1999, 198 s.). Boken omfattar ett vitt spektrum av olika typer av rättsliga regleringar som sträcker sig från generell bostadspolitik till rättighetslagstiftning för utsatta grupper. Det handlar om rättsliga medel för att bereda grupper eller individer tillgång till bostad, t. ex. socialt bistånd, besittningsskydd och bostadsbidrag. Marie-Louise Larsson The law of environmental damage (Kluwer och Norstedts 1999, 681 s.). Med utgångspunkt i internationell rätt behandlas miljörätt, ersättningsrätt och försäkring i en analys av utvecklingen av en miljöskaderätt. Bert Lehrberg Omförhandlingsklausuler. Betydelse och rättslig behandling, tillämpningsområ-

596 Litteratur SvJT 1999 den, rekvisit och rättsföljder (Norstedts 1999, 127 s.). I boken behandlas sådana klausuler i relation till befintliga rättsregler på avtals- och kontraktsrättens område. Några huvudfrågor är deras betydelse som annorlunda tvistlösningsform, hur de används och utformas samt hur de behandlas rättsligt vid tvist. Marianne Levin Immaterialrätten. En introduktion (Norstedts 1999, 133 s.). Översikt över rättsområdet med dess ekonomiska, rättsliga och politiska dimensioner. Förutom de olika delområdena behandlas immaterialrättens karaktäristika, internationella dimension och europeisering samt övergripande frågor och den framtida utvecklingen.
    Marknadsdomstolens avgöranden 1998 (Norstedts 1999, 453 s). Stellan Nilsson Redovisningens normer och normbildare. En nationell och internationell översikt (Studentlitteratur 1999, 117 s.). Boken innehåller avsnitt om redovisningens teoristruktur, redovisningslagar och normbildande organ i Sverige, normbildande organ internationellt och i USA samt skillnader mellan svenska och amerikanska/europeiska normer.
    Några frågor om förhållandet mellan upphovsrätten och offentlighetsprincipen (Ds 1999:7, 57 s.).
    Några frågor om upphovsrätt till bibelöversättning m. m. (Ds 1999:15, 43 s.).
    Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet. Betänkande av Revisionsbolagsut-

redningen (SOU 1999:43, 311 s.). Jan Ramberg Allmän avtalsrätt Del I. Det köprättsliga regelsystemet (Norstedts 1999, 161 s.). — Del II Marknadspraxis (Norstedts 1999, 89 s.). — Lärobok i kompendieform som behandlar olika huvudfrågor samlat för olika slags köp. Den andra delen tar upp leveransklausuler och standardavtal. Pia Valentin Rehncrona Immaterialrätten grunder (Studentlitteratur 1999, 114 s.). Presentation av de centrala delarna av rättsområdet, det industriella rättskyddet och upphovsrätten. Carl Anders Svensson Den svenska marknadsföringslagstiftningen ( 10 uppl. Studentlitteratur 1999, 184 s.). Kursbok i ny utgåva. Utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige (Ds 1999:11, 39 s.). Utländska medborgares möjligheter att ingå partnerskap i Sverige (Ds 1999:14, 36 s.). Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m. m. (Ds 1999:8, 93 s.).

 

Straffrätt
Könsstympning — borttagande på kravet på dubbel straffbarhet (Ds 1999:3, 18 s.). Narkotikastatistik. Personer lagförda för narkotikabrott 1996, 1997 (Brottsförebyggande rådet 1999, 69 s.). Leif G. W. Persson Kontrollnivå och lönsamhet vid organiserad cigarettsmuggling. (Brottsförebyggande rådet 1999, 24 s.). Påföljdsbestämning — straffrättsliga studier utgivna till hundraårsminnet av Ivar Strahls

SvJT 1999 Ny juridisk litteratur 597 födelse. Red. Nils Jareborg (SvJT 1999 häfte 2). Jan Silvander Dator- datarelaterade förmögenhetsbrott utom borgenärsbrotten (1998, 546 s.). Akademisk avhandling i straffrätt. Huvudsakligen behandlas förmögenhetsbrott och brott mot immaterialrättslagstiftningen. Josef Zila Specialstraffrätten. En introduktion (2 uppl. Norstedts 1999, 92 s.). Bland nyheterna i denna upplaga märks lagstiftningen om förbud mot köp av sexuella tjänster och förbud mot hälsofarliga varor (t. ex. syntetiska droger som inte klassas som narkotika).

 

Processrätt
Bertil Häggman, John Boström och Jan Linders Betalningsföreläggande och handräckning (5 uppl. Norstedts 1999, 209 s.). Ny utgåva av denna ”gula” lagkommentar som tidigare anpassats till 1990 års nya lag vilken nu har ändrats. Nytt system för prövning av hyres- och arrendemål. Delbetänkande av 1997 års hyreslagstiftningsutredning (SOU 1999:15, 509 s.).
    Tillsyn över advokater m. m. Betänkande av Advokatkommittén (SOU 1999:31, 272 s.).

 

Offentlig rätt
Den framtida kommersiella lokalradion. Betänkande av Utredningen om den framtida kommersiella lokalradion (SOU 1999:14, 325 s.). Jill Falk Rättsliga regler i högskolan. Liten handbok för ledamöter i högskoleorgan (6 uppl. Norstedts 1999, 77 s.). Tyngdpunkten i boken ligger på beslutsprocesssen. Också redogörelse för utseende av ledamöter och deras ansvar, skyldigheter och rättigheter. Slutligen behandlas bl. a. offentlighet och sekretess, upphovsrätt, överklagande och persondataskydd. Garantipension och bosättningstillägg för personer födda år 1937 eller tidigare. Ett betänkande av Ö-garpsutredningen (SOU 1999:17, 259 s.). Carl Norström och Anders 

Thunved Nya sociallagarna med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 1999 (12 uppl. Norstedts 1999, 542 s.). Bland nyheter i denna utgåva kan nämnas de som avser anmälningsskyldighet beträffande missförhållanden inom äldrevården och omsorgen om funktionshindrade, tydligare regler för avgifter inom sådan vård, socialtjänstens ansvar för kvinnor som utsatts för övergrepp, persondataskydd och påföljder för unga lagöverträdare. Håkan Strömberg Sveriges författning (16 uppl. Studentlitteratur 1999, 176 s.). Boken är omarbetad med anledning av nya regler om riksbanken och Svenska kyrkan m. m. — Tryckfrihetsrätt (13 uppl. Studentlitteratur 1999, 123 s.). Bl. a. behandlas nya bestämmelser om barnpornografi och om yttrandefrihetsgrundlagens tilllämpningsområde. Svenskt medborgarskap. Slutbetänkande av 1997 års medborgarskapskommitté (SOU 1999:34, 391 s.). Förslag till en ny lag om svenskt medborgarskap. Yttrandefriheten och konkurrensen. Förslag till mediekon-

598 Litteratur SvJT 1999 centrationslag m. m. Betänkande av Mediekoncentrationskommittén (SOU 1999:30, 442 s).
    Ökat rättsskydd i asylärenden. Slutbetänkande av Kommittén om ny instans- och processordning i utlänningsärenden (SOU 1999:16, 706 s.).

 

Skatterätt
Leif Edvardsson och Asbjörn
Eriksson Övningsbok i beskattning. 1999/2000 års taxering (23 uppl. Studentlitteratur 1999, 145 s.). — Lösningar (19 uppl. Studentlitteratur 1999, 147 s.). — Avsedda för utbildning på kurser och för självstudier. Christina Gyland och Greger
Lewén Övningar i skatterätt. Exempel och lösningar. 2000 års taxering (7 uppl. Norstedts 1999, 245 s.). Uppdaterad kurslitteratur.
    Införsel av beskattade varor. Delbetänkande av 1998 års punktskatteutredning (SOU 1999:26, 58 s.). Jan Kleerup, Peter Melz, Gunnar Rabe och Jesper Öberg Mervärdesskatt och punktskatter ( 3 uppl. Norstedts 1999, 744 s.). Lagbokskommentar som övergått från orange, smalt pocketformat till blått, mera normalt dito. I denna upplaga kommenteras också delar av skattebetalningslagen.

 

Utländsk och internationell rätt
Barry Holmström Domstolar och demokrati. Den tredje statsmaktens politiska roll i England, Frankrike och Tyskland (Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 1999, 495 s.). Akademisk avhandling i statskunskap.

Karin Lundström Jämlikhet mellan kvinnor och män i EGrätten. En feministisk analys (Iustus 1999, 461 s.). Beskrivning av utvecklingen i lagstiftningsarbetet 1957–1997 och kritisk analys av EG-domstolens rättspraxis. Samerna — ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till ILO:s konvention nr 169. Betänkande av Utredningen om ILO:s konvention nr 169 (SOU 1999:25, 333 s).

 

Allmän och blandad juridik
Göran Ewerlöf och Tor Sverne Barnets bästa. Om föräldrars och samhällets ansvar (4 uppl. Norstedts 1999, 238 s.). Boken redovisar hur barnets bästa kommit till uttryck i föräldrabalken och i sociallagstiftningen. En jämförelse görs med FN:s barnkonvention. Nils Regner, Nils-Olof Berggren och Ove Lindh Rättspraxis i litteraturen. Nytt Juridiskt Arkiv 1930–1997. Rättsfall från hovrätterna 1980–1997 (5 uppl. Norstedts 1999, 896 s.). Den förra utgåvan (1993) har kompletterats med ny litteratur och nya rättsfall. På grund av materialets omfattning har vissa begränsningar gjorts, främst beträffande utländsk litteratur. Hanne E. Strømø och Halvor Kongshavn Nordisk juridisk festskriftbibliografi. Innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 1870–1997 (Ad Notam Gyldendal, Oslo 1999, 496 s.). Boken innehåller, förutom en förteckning över festskrifter, en systematisk del där olika ämnesområden redovisas under olika ämnen och i varje sådant ämne

SvJT 1999 Ny juridisk litteratur 599 artiklar under varje författares namn. Sist i boken finns för varje författare angivna de artiklar han skrivit i materialet.
    Trafik. Rättsfall, kommentarer 1998 (NTF 1999, 555 s.).


    Trafikbrottslagen, vägtrafikbestämmelserna i övrigt, trafikskadelagen, fordonbeskattningen och regleringen av den internationella vägtrafiken behandlas.
Göran Regner