Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Anders Agell Testamentsrätt. En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull (2 uppl. Iustus 1999, 119 s.). Ny upplaga av denna översikt som bygger på Åke Malmströms Testamentsrätt.
    Distansavtalslag (Ds 1999:36, 134 s.). Förslag som syftar till att genomföra ett EG-direktiv om konsumentskydd vid distansavtal. Rolf Dotevall Bolagsledningens skadeståndsansvar (Norstedts 1999, 232 s.). Omarbetning av förf:s Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör (1989). Boken behandlar ansvaret såväl mot bolaget som mot enskilda aktieägare. Förutom nordisk rätt uppmärksammas amerikansk, engelsk och tysk rätt. Håkan Göransson och Claes Nordlöf Arbetslagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 1999 (26 uppl. Norstedts 1999, 508 s.). En större nyhet i denna utgåva är ny lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet på grund av ras m. m., funktionshinder eller sexuell läggning. En ny lag om utstationering av arbetstagare träder i kraft i december 1999, som genomföring av ett EG-direktiv. Rolf Höök Entreprenadjuridik. Kompendium (Norstedts 1999, 131 s.). Läroboksutgåva av förf:s tredje upplaga av verket med samma namn (1998). Svante Johansson Associationsrätten. En introduktion (Norstedts 1999, 95 s.). Översiktlig redogörelse för främst de grundläggande delarna av rättsområdet. Även börsrätt och kapitalmarknadsjuridik berörs. Jan Ramberg Allmän köprätt. Det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis. Kompendieupplaga (Norstedts 1999, 283 s.). Lärobok där första huvuddelen behandlar köprättens huvudområden gemensamt för olika slags köp. Den andra huvuddelen redovisar bl. a. några standardavtal som kommenteras. Per Thorell Företagens redovisning. Grundläggande räkenskapsförståelse (3 uppl. Iustus 1999, 203 s.). Introducerande bok i extern redovisning för icke-ekonomer, bl. a. juridikstuderande. I ett inledande avsnitt redovisas regelverket. Vårdslös kreditgivning samt sekretess i banker m. m. Delbetänkande av Banklagskommittén (SOU 1999:82, 174 s.). Förslag till ändringar i bankrörelselagen. En översyn av jämställdhetslagen. Betänkande av Utredningen om översyn av jämställdhetslagen (SOU 1999:91, 184 s.).

 

Straffrätt
Samuel Cavallin Skuld (Iustus 1999, 802 s.). Akademisk avhandling om gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet i straffrätten. Med utgångspunkt i tingsrättsdomar undersöks hur dessa förhåller sig till doktrinen och andra rättskällor.

SvJT 1999 Ny juridisk litteratur 927 Forskning om ekonomisk kriminalitet. En översikt (BRÅ-rapport 1999:7, 133 s.).
    Intensivövervakning med elektronisk kontroll. En utvärdering av 1997 och 1998 års riksomfattande försöksverksamhet (BRÅ-rapport 1999:4, 72 s.).
    Internationella jämförelser av brottsligheten (BRÅ-rapport 1999:3, 48 s.).
    MC-brott (BRÅ-rapport 1999: 6, 51 s. ).
    Med sikte på framtiden — debattskrift om framtidens kriminalvård. Utg. av Kriminalvårdsstyrelsen (1999, 87 s.) Leif G.W. Persson Cigarettsmugglingens struktur, omfattning och utveckling under senare delen av 1990-talet. Från limpa till lunga (Brottsförebyggande rådet 1999, 28 s.). Georg Sterzel Studier rörande påföljdspraxis m. m. Supplement 1999 (Jure 1999, 55 s.). Komplementet avser rättsfall m. m. som tillkommit efter juni 1998.
    The Swedish penal code (Ds 1999:46, 180 s.). Översättning av brottsbalken i lydelse per den 1 maj 1999.
    Ungdomar, droger och polisens insatser (BRÅ-rapport 1999:1, 46 s.). Gösta Westerlund under medverkan av Anette Westerlund Ordningsstörande brott. En studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt den nya polislagen (Bruuns 1999, 142 s.). I en första avdelning behandlas regeringsformens fri- och rättigheter, rättegångsbalkens tvångsmedel samt polislagen, ordningslagen och grundlagsskyddet. I en andra avdelning tas ordningsstörande brott upp, främst de i 16–18 kap. brottsbalken.

 

Processrätt
Thorsten Cars Lagen om skiljeförfarande. En kommentar (Fakta info direkt, 1999). CD som utgör första numret i ett digitalt bibliotek, som alltså publiceras endast på digitalt medium. Skivan innehåller, förutom kommentaren till den nya lagen, även lagstiftning och förarbeten. Peter Fitger Processrätt I (RB 1–34 kap.) (3 uppl. Norstedts 1999, 543 s.). Ny upplaga av denna lagbokskommentar. Magnus Lindgren Brottsoffren i rättsprocessen. En undersökning på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Domstolsverket (1999, 100 s.). Brottsofferundersökning som behandlar konsekvenser av brott och brottsoffers kontakter med rättsvårdande myndigheter. Jan Norman Medling och andra typer av ADR — alternativ konfliktlösning. Introduktion och handbok (Iustus 1999, 208 s.). Boken redovisar hela system och enskilda tekniker. Tonvikten ligger på medling där både teoretiska och praktiska aspekter behandlas.

 

Offentlig rätt
Trygve Hellners och Bo Malmqvist
Nya förvaltningslagen med kommentarer (5 uppl. Norstedts 1999, 384 s.). De ändringar och tillägg som gjorts i denna utgåva gäller bl. a. myndigheters öppethållande, elektronisk dokumenthantering och domstolsprövning av förvaltningsbeslut. En ny översättning

928 Litteratur SvJT 1999 av lagen till engelska finns i en bilaga. Stefan Melin Socialtjänstens begrepp (Iustus 1999, 149 s.). Begreppen redovisas och förklaras i bokstavsordning.
    Politik och juridik. Grundlagen inför 2000-talet. Fakulteternas symposium för rektor Stig Strömholm (Iustus 1999, 93 s.). Inledningsanföranden vid ett symposium 1998 vid Stig Strömholms avgång från rektoratet vid Uppsala universitet. De hölls av Barry Holmström, Joakim Nergelius, Karl-Göran Algotsson, Bertil Bengtsson, Nils Stjernquist och Fredrik Sterzel. Teman var domstolarnas roll, Lagrådet samt maktdelning och lagprövning.
    Socialtjänst i utveckling. Slutbetänkande från Socialtjänstutredningen (SOU 1999: 97, 450 s., 105 s.). Fredrik Sterzel Parlamentarismen i författningen (2 uppl. Norstedts 1999, 260 s.). Sedan den första upplagan 1983 har den nya regeringsformen varit i kraft ytterligare drygt femton år. Utvecklingen tidigare och under dessa år belyses av denna bok. I olika kapitel behandlas misstroendeförklaring, regeringsbildning, extra val och folkomröstning som konstitutionella institut. Håkan Strömberg Handlingsoffentlighet och sekretess (8 uppl. Studentlitteratur 1999, 76 s.). Nyheter i denna upplaga föranleds av personuppgiftslagen, den kommande statskyrkoreformen och Amsterdamfördragets nya regler om offentlighet inom EU.

 

Skatterätt
Jan Antonson Förmåner. Skattefritt — skattepliktigt. Tjänsteförmåner/Fringe benefits/Studie- och konferensresor/Gåvor/ Datorlån/Utbildning/Rättspraxis (4 uppl. Tholin & Larsson 1999, 794 s.). Skattehandbok som behandlar frågor om skatteplikt för den anställde och arbetsgivaren beträffande tjänsteförmåner av olika slag. Till nyheterna i denna upplaga hör avsnitt om arbetskraft från utlandet och utsändning av anställda utomlands. Bilen, miljön och säkerheten. Slutbetänkande av Trafikbeskattningsutredningen (SOU 1999:62, 283 s.). Förmåner och levnadskostnader. Slutbetänkande av Utredningen om avdrag för ökade levnadskostnader m. m. (SOU 1999:94, 257 s.). Carl-Axel Norrdell och Christer Silfverberg Arvs- och gåvoskatt (Norstedts 1999, 212 s.). Lagbokskommentar till arvs- och gåvoskattelagen. Gunnar Rabe Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 1999 (Norstedts 1999, 702 s.). Ny utgåva av denna författningstextsamling.

 

Utländsk och internationell rätt
Olof Allgårdh och Sven Norberg
EU och EG-rätten. Europeiska unionen, institutionerna, de fyra friheterna, konkurrensreglerna, EMU. Studentutgåva (Norstedts 1999, 428 s.). Reducerad utgåva av förf:s verk i dess tredje upplaga (1999). Vissa politikområden har utgått och bilagematerialet har minskat.

SvJT 1999 Ny juridisk litteratur 929 Katrin Nyman Metcalf Activities in space — appropriation or use? (Iustus 1999, 416 s.). Akademisk avhandling i rymdrätt. Undersökning av hur rymden skall kunna utnyttjas på ett sätt som inte inkräktar på den fria tillgången till denna.

 

Allmän och blandad juridik
Clas Blix, Göran Strandh m. fl. Att ansvara vid akut eller befarad kris (2 uppl. Ernst & Young 1999, 81 s.). Boken innehåller avsnitt om obestånd, betalningsinställelse, ackord och rekonstruktion utom konkurs, konkurs, skatter vid obestånd, brott mot borgenärer, likvidation samt revisorns roll.
    Bredband för tillväxt i hela landet. Närings-, regional- och välfärdspolitiska aspekter på IT- strukturen. Betänkande från ITinfrastrukturutredningen (SOU 1999:85, 415 s.). Förslag till ändringar i bl. a. ledningsrätts-, plan- och bygg- samt telelagarna.
    Lika inför lagen? Rätten ur ett genusperspektiv. Red. Görel Granström (Iustus 1999, 143 s.). Uppsatser om bl. a. folkrätt, arbetsrätt och straffrätt samt om juridiska begrepp.


    Miljöskyddshandboken 1999. Utg. av Industriförbundet (7 uppl. 1999, 392 s.). Presentation av regelsystemet utifrån den nya miljöbalken. Huvudsakligen behandlas traditionella miljöskyddsfrågor medan kulturmiljö-, hälsoskydds- och vattenverksamhetsfrågor berörs endast marginellt. Tommy Svensson Företagens skydd om säkerhet — om lagar och praktisk tillämpning (2 uppl. Industrilitteratur 1999, 208 s.). Boken innehåller avsnitt om bl. a. produktansvar och produktsäkerhet, företagshemligheter, sekretesskydd, personkontroll, säkerhetsskydd, personskydd, ekonomisk brottslighet samt IT. Carl Svernlöv Juridisk engelska. En handledning i skriftlig framställning (2 uppl. Norstedts 1999, 218 s.). Inlagor och exempel har getts större utrymme i denna utgåva. Peter Wahlgren, Wiweka Warnling-Nerep och Pål Wrange Juridisk skrivguide (2 uppl. Norstedts 1999, 139 s.). Skrivråd där nytillkomna avsnitt ger exempel bl. a. på hur juridiska texter kan bedömas enhetligt.
Göran Regner