Tillägg till artikeln om ”Organiserad brottslighet i de baltiska staterna”(SvJT 1999 s. 736)
Efter avslutandet av rubricerade artikel (hösten 1997) har ändringar skett beträffande dödsstraffet i alla tre länderna. I Estland upphävdes dödsstraffet genom lag den 13 maj 1998. I Lettland upphävdes det genom lag den 1 juni 1999 och i Litauen upphävdes det genom lag den 21 december 1998, som trädde i kraft den 31 december samma år. Uppgifterna har inhämtats från Estlands justitieministerium, Lettlands ambassad i Stockholm samt Litauens Riksåklagarämbete.
Christina Steen-Sundberg