Disputationer
I. Den 5 maj 1999 disputerade vid Lunds universitet t. f. universitetslektorn Mats Tjernberg på en avhandling i finansrätt med titeln Fåmansbolag — en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering av fåmansaktiebolag och dess ägare m. fl. En undersökning av alternativen särreglering och allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess delägare m. fl. En jämförelse sker med dansk rätt som i princip saknar särregler för fåmansaktiebolag eller motsvarande. Mot bakgrund av undersökningen analyseras behovet av särregler. Fakultetsopponent var docent Kristina Ståhl.

 

II. Den 18 maj 1999 disputerade vid Uppsala universitet jur. kand. Christer Ahlström på en avhandling i folkrätt med titeln The Status of Mulitlateral Export Control Regimes. Ett återkommande fenomen i internationellt samarbete är att stater träffar överenskommelser som klassificeras som ”politiskt bindande”. I ljuset av detta analyserar Ahlström huruvida internationell traktaträtt tillåter sådana politiskt bindande överenskommelser. Vidare analyseras frågan om hur man kan särskilja ett traktat från en politiskt bindande överenskommelse. Såsom ett empiriskt element i avhandlingen analyseras ett antal internationella överenskommelser rörande exportkontroll av strategiska varor i syfte att fastställa deras folkrättsliga status. I ett avslutande kapitel behandlas Sveriges deltagande i exportkontrollregimerna i ljuset av regeringsformens bestämmelser om traktatpolitiken. Opponent på avhandlingen var professor Dominic McGoldrick från University of Liverpool, Storbritannien.