Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Lars K. Beckman, Mauritz Bäärnhielm, Leif I. Nilsson och Stieg Synnergen Fastighetsrätt (Norstedts 1999, 803 s.). Lagbokskommentar till jordabalken, jordförvärvslagen, lagen om tillstånd till nya förvärv av vissa fastigheter, lagen om förvärv av hyresfastighet, förköpslagen m.m.
    Bokföringsnämndens praxis gällande 1 mars 1999 (Bokföringsnämnden 1999, 429 s.). Uttalanden i redovisningsfrågor. Ronnie Eklund, Kent Källström och Claes Nordlöf Rättfallssamling i arbetsrätt (3 uppl. Norstedts 1999, 356 s.). En samling domar från Arbetsdomstolen år 1929– 1998.
    Fastighetstillbehör. En antologi. Red. Margareta Brattström och Mikael Möller (Iustus 1999, 125 s.). Boken innehåller uppsatser av dels redaktörerna (om familjeförhållanden resp. mjölkkvoter), dels Sten Hillert (äganderättsfrågor), Torgny Håstad (en skiljedom om en virkestork) och Barbro Julstad (fastighetsbildning). Lars Gorton Nationell rätt och internationella köpavtal (6 uppl Studentlitteratur 1999, 173 s.) Orientering om hur vissa centrala avtals- och köprättsliga frågor behandlas i anglo-amerikansk, fransk och tysk rätt samt om några internationella åtgärder för att motverka den rättsliga splittringen. Vidare presenteras de s.k. European contract principles och UNIDROIT principles for international commercial contracts samt exempel på kontraktklausuler. Anders Grath Företagets utlandsaffärer. Betalning, valuta och finansiering (7 uppl. Exportrådet 1999, 201 s.). Bl.a. behandlas utformning av betalningsvillkor. Margareta Helldén och Göran 

Millqvist Krediträtt (3 uppl. Norstedts 2000, 518 s.). Lagbokskommentar med bl.a. lagarna om skuldebrev, preskription, lösöreköp, redovisningsmedel, avbetalningsköp mellan näringsidkare, konsumentkrediter, pantbank och företagshypotek samt handelsbalkens kapitel om pant och borgen, om lån, om deposition och om lega och hyra och jordabalkskapitlet om panträtt. Jon Kihlman Fel. Särskild vid köp av lös och fast egendom (MercurIUS 1999, 504 s.). Akademisk avhandling vars första del behandlar den objektiva normen för felbedömningen. Den andra delen rör betydelsen av säljarens vetskap om köparens förväntningar eller om deras objekt. Konsumenterna och IT — en utredning om datorer, handel och marknadsföring. Betänkande av Utredningen om konsumenträttigheter i IT-samhället (SOU 1999:106, 282 s.). Mikael Mellqvist och Ingemar Persson Fordran och skuld (5 uppl. Iustus 2000, 250 s.). Lärobok om främst skuldebrevslagen och dess tillämpning. Allmänna fordringsrättsliga frågor berörs som en bakgrund till framställningen. Två nya avsnitt behandlar värdepapper och betalningsmetoder i fordringsförhållanden. Per Norberg Konkurrenslagstiftning och bostadspolitik. En studie av den svenska hyresregleringens förhållande till EG:s och Sveriges konkurrensrätt (Jurist-

SvJT 2000 Ny juridisk litteratur 195 förlaget i Lund, 1999, 254 s.). Undersökning av om den svenska bruksvärdesprincipen är förenlig med EG:s marknadsrätt. Analys också av frågan om EG-domstolen är behörig att pröva mål från bostadsområdet.
    Nya samboregler. Betänkande av Samboendekommittén (SOU 1999:104, 425 s.).
    På de boendes villkor — allmännyttan på 2000-talet. Betänkande från Utredningen om allmännyttan och bruksvärdet (SOU 1999:148, 212 s.). Martin Smiciklas Bolag, föreningar och stiftelser. En juridisk framställning med ekonomisk inriktning (Studentlitteratur 1999, 198 s.). I centrum står aktiebolag och särskilt reglerna om bolagets eget kapital. Harald Ullman Försäkring och ansvarsfördelning. Om förhållandet mellan försäkring och kommersiella leverans- och entreprenadavtal (Iustus 1999, 537 s.). Boken behandlar frågan om kommersiella risker kan försäkras. Vidare tar den upp samspelet mellan kommersiella avtal och försäkringsskyddet i företagsförsäkringen. En annan fråga som behandlas är betydelsen av ansvarsfriskrivningar för försäkringsskyddet. Magnus Ulriksson Konkurrensrätt (3 uppl. Norstedts 1999, 398 s.). Lagbokskommentar till konkurrenslagen, lagen om tillämpningen av EG:s konkurrens- och statsstödsregler, konkurrensförordningen samt förordningar om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen. Laila Zackariasson Direktkrav. Om rätt att rikta anspråk mot gäldenärens gäldenär (Iustus 1999, 449 s.). Akademisk avhandling om anspråksförhållanden i flera led. I en del av boken redovisas förekommande fall av direktkrav. I en andra del behandlas frågor om antalet led i direktkrav, primärt eller subsidiärt ansvar samt invändning om reglering av skulden. 

 

Straffrätt
8 reflektioner om kriminalpolitik. Antologi (BRÅ-rapport 1999:9, 174 s.). Kartläggning, problemanalys & prioriteringar. Lokalt brottsförebyggande arbete. Idéskrift 2 (BRÅ-rapport 1999:13, 63 s.). Medling vid brott. Rapport från en försöksverksamhet. BRÅrapport 1999:12, 35 s.). — Medling vid brott. Gärningsmännen berättar (BRÅ-rapport 1999:14, 40 s.). Vit maktmusik (BRÅ-rapport 1999:10, 53 s.).

 

Processrätt
Domstolarna och massmedierna (Domstolsverket 2000, 50 s.). David I. Fisher och Anders Hagsgård Processrätt III (2 uppl. Norstedts 2000, 625 s.). Lagbokskommentar med lagen om skiljeförfarande, lagarna om Bryssel- och Luganokonventionerna samt art. 220–245 i EG-fördraget. Peter Fitger Processrätt I (RB 1– 34 kap.) (4 uppl. Norstedts 2000, 538 s.). Ny upplaga av denna lagbokskommentar. Torkel Gregow Obeståndsrätt I. Utsökningsbalken. Förmånsrättslagen (1999, 540 s.). Lagbokskommentar till de två angivna lagarna. Handläggning av ungdomsmål — en utvärdering av 1995 års ungdomsmålsreform. Betänkande av Utredningen om handläggning av ungdomsmål (SOU 1999:108, 271 s.). Förslag till vissa ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Lars Heuman Skiljemannarätt (Norstedts 1999, 829 s.). Den nya skiljemannalagen behandlas mot

196 Litteratur SvJT 2000 bakgrund av äldre praxis och en diskussion om motivuttalanden. Börje Leidhammar och Patricia Schömer Förvaltningsprocess (2 uppl. Norstedts 1999, 384 s.). Lagbokskommentar till förvaltningsprocesslagen, lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och viteslagen.

 

Offentlig rätt
Karl-Göran Algotsson Sveriges författning efter EU-anslutningen (SNS förlag 2000, 426 s.). Kommentar till regeringsformen med en analys av den författningspolitiska debatten och rättsläget i och med Sveriges medlemskap i EU. Studien görs utifrån krav på konstitutionalism, demokrati och effektivitet i styrelseskicket.
    Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Betänkande av Socialdatautredningen (SOU 1999:109, 240 s.). Förslag till en ny lag med anledning av personuppgiftslagen. Martin Brinnen Teknikoberoende yttrandefrihetsgrundlag? Ett diskussionsunderlag (Det ITrättsliga observatoriets rapport 10/99, 146 s.). Boken behandlar frågan om anpassning av det särskilda yttrandefrihetsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen till ITutvecklingen.
    Effektivare upphandling. För fortsatt välfärd, trygghet och tillväxt. Delbetänkande av Upphandlingskommittén (SOU 1999:139, 383 s.).
    Handel med gas i konkurrens. Slutbetänkande från Värme- och gasmarknadsutredningen (SOU 1999:115, 445 s.). Förslag till en ny naturgaslag.
    Nytt resegarantisystem. Betänkande av Resegarantilagsutredningen (SOU 1999:140, 236 s.). Förslag till en ny resegarantilag.
    Personval 1998. En utvärdering av personvalsreformen. Delbe-

tänkande av Rådet för utvärdering av 1998 års val (SOU 1999:136, 265 s.). Förslag till ändringar i vallagen. Gustav Svensson Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor. Bedömning i förvaltningsdomstolar och socialnämnder (Norstedts 2000, 350 s.). Undersökning av tillämpningen av dessa begrepp i sociallagstiftningen. Mot bakgrund av praxisgenomgången diskuteras bl.a. rättssäkerhetsaspekter. Sveriges konstitutionella urkunder (SNS förlag 1999, 453 s.). Nils Stjernquist har författat ett förord om det svenska statsskickets historiska utveckling. Den äldsta urkunden är konungabalken i Magnus Erikssons landslag, den yngsta 1974 års regeringsform. Bl.a. ingår också Konstitutionsutskottets memorial angående 1809 års regeringsform samt 1766 års tryckfrihetsförordning.

 

Skatterätt
Peter Melz Mervärdeskatt (12 uppl. Iustus 1999, 65 s.). Uppdaterad utgåva av läroboken. Gunnar Rabe Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2000 (Norstedts 2000, 940 s.). Lagtextsamling i ny upplaga. Såväl kommunalskattelagen och lagen om statlig inkomstskatt som den nya inkomstskattelagen finns med, liksom den nya bokföringslagen.

 

Utländsk och internationell rätt
Ulf Bernitz och Anders Kjellgren Europarättens grunder (Norstedts 1999, 328 s.). En bok om EU och EU:s rättsordning med tyngdpunkt på den centrala EG-rätten, dvs. förutom EU:s institutioner och grundläggande rättsliga principer också de fyra friheterna samt konkurrensrätt. Även bl.a. arbetsrätt,

SvJT 2000 Ny juridisk litteratur 197 konsumenträtt och bolagsrätt behandlas. Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Gustafssonmålet i perspektiv. Red. Anders Agell (Rättsfonden 1999, 182 s.). Med anledning av två domar från Strasbourgdomstolen har uppsatser skrivits av bl.a. Agell, Kent Källström och Tore Sigeman om svensk och annan nordisk samt tysk arbetsrätt. Birgitta Nyström EU och arbetsrätten (2 uppl. Norstedts 1999, 283 s.). Genomgång av EG:s arbetsrättsliga regler i förhållande till den svenska arbetsrätten. Nya är avsnitt om bl.a. genomförandet av EG-arbetsrätten på nationell nivå samt om offentlig upphandling och konkurrensrätt i förhållande till arbetsrätten.

 

Allmän och blandad juridik
Christina Berggren och Anna Herdenberg Nätjuridisk guide. Frågor och svar om Internet (Norstedts 1999, 159 s.). Boken behandlar yttrandefrihets-, civil- och straffrättsliga frågor som rör den nya informationstekniken. Som exempel kan nämnas frågor om ansvar, avtal och handel, personlig integritet och kopiering.
    Festskrift till Fredrik Sterzel. Red. Lena Marcuson (Iustus 1999, 456 s.). Boken innehåller främst uppsatser i konstitutionella och förvaltningsrättsliga ämnen.

Lena Gipperth Miljökvalitetsnormer. En rättsvetenskaplig studie i regelteknik för operationalisering av miljömål (Uppsala universitet 1999, 305 s.). Akademisk avhandling i miljörätt. Promemorior IT-rätt. Red. Peter Wahlgren (IRI-rapport 1999:1, 121 s.). Innehåller uppsatser om nyttjanderätten till programvara, marknadsföring, försäkringshandel, grundlagsreglerade yttranden, spel och lotteri på Internet, exemplarframställning, EDI, begreppet allmän handling samt elektronisk handel. Stefan Rubenson Miljöbalken. Den nya miljörätten (2 uppl. Norstedts 1999, 279 s.). De femton viktigaste miljölagarna har samordnats i den nya balken som innehåller också regler om en ny domstolsorganisation. Bland de lagar som ersatts finns bl.a. naturvårds-, miljöskydds-, renhållnings-, hälsoskydds-, vatten- och miljöskadelagarna. Skatt. Tull. Exekution. Normer för behandling av personuppgifter. Betänkande av Registerförfattningsutredningen (SOU 1999:105, 441 s.). Förslag till nya lagar om behandling av uppgifter i beskattnings-, folkbokförings-, val-, exekutions- och tullverksamhet. Förslagen hänger samman med 1998 års personuppgiftslagstiftning.
Göran Regner