HÅKAN GÖRANSSON, Arbetsrätten — En Introduktion, Norstedt Juridik AB, Stockholm 1999, 115 s.

 

Håkan Göransson skriver i förordet till denna bok att den vänder sig i första hand till dem som skall studera ämnet arbetsrätt på olika utbildningslinjer vid universitet och högskolor. Det finns redan tidigare kortfattade framställningar i ämnet arbetsrätt, men knappast någon som på samma sätt som Håkan Göranssons nya bok är inriktad på att vara just en lärobok. Boken är disponerad på ett ovanligt sätt. Den inleds med ett kapitel om tillkomsten av anställningsavtal. Därefter följer olika avsnitt om anställningsförhållandet, kollektiva spelregler, kollektivavtalet och dess rättsverkningar, fackligt inflytande i företags- och arbetsledningsfrågor. Sist kommer ett kapitel om hur ett anställningsavtal avslutas. Avsnitten om det enskilda anställningsavtalet varvas alltså med avsnitten om den kollektiva arbetsrätten efter ett slags kronologisk princip. Det kan nog diskuteras om den valda dispositionen är idealisk, men det skall sägas att boken är skriven så att man kan läsa avsnitten i en annan ordning. I boken redogörs för gällande rättsregler, men det finns ingen utblick över de samhällsförhållanden som är av intresse, exempelvis om organisationerna på arbetsmarknaden. Inte heller finns det något samlat historiskt avsnitt. Vissa historiska uppgifter finner man istället inledningsvis i de skilda avsnitten, något som enligt min mening inte bidrar till överskådlighet. Frågor om arbetsmiljö och arbetstid behandlas inte heller i några samlade avsnitt. Boken utelämnar helt arbetsprocessen. Det görs åtskilliga hänvisningar till rättsfall från Arbetsdomstolen, men läsaren får ingen upplysning om att det finns även andra domstolar som har att avgöra arbetsrättsliga tvister. Men inom det område som boken täcker har den enligt min mening stora pedagogiska förtjänster. Så t.ex. inleds varje kapitel med dels en introduktion av det område som skall behandlas och dels ett par exempel med frågor som aktiverar läsaren. Vidare avslutas varje kapitel med en liten sammanfattning, hänvisningar till litteratur och rättsfall och svar på de frågor som ställts i kapitlets inledning. Texten är genomgående ledig och lättillgänglig. Boken förtjänar därför ett gott betyg.
Michaël Koch