Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Bengt Domeij Pharmaceutical patents in Europe (Kluwer–Norstedts 2000, 364 s.). Analys av praxis från Europeiska patentbyrån. Vidare belyses frågor i europeisk patenträtt som inte direkt regleras i europeiska patentkonventionen mot bakgrund av EG-rätt och nationell lagstiftning. Torgny Håstad Sakrätt avseende lös egendom. 6 uppl. (1996) med tillägg av supplement mars 2000 (Norstedts 2000, 488 s.).
    Marknadsdomstolens avgöranden 1999 (Norstedts 2000, 560 s.).
    Ny insiderlagstiftning, m.m. (Ds 2000:4, 102 s.).
    Olika bostadsrättsfrågor. Slutbetänkande av Bostadsrättsutredningen (SOU 2000:2, 371 s.). Bl.a. läggs fram förslag angående ekonomiska planer samt bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter. Claes-Robert von Post Studier kring 36 § avtalslagen med inriktning på rent kommersiella förhållanden (Jure 1999, 350 s.). Akademisk avhandling om användningen av generalklausulen i de nordiska länderna i belysning av förarbetsuttalanden. 205 nordiska rättsfallsreferat återges i en bilaga. Jan Ramberg International commercial transactions (2 uppl. Kluwer–Norstedts 2000, 516 s.). Boken beskriver det regelverk som är mest tillämpligt på internationell handel. Redovisningen bygger huvudsakligen på allmänt godtagna principer som kommer till uttryck i internationella konventioner och andra instrument, utarbetade av bl.a. UNIDROIT, UNCTAD, UNCITRAL och ICC m.fl. Utgåvan har uppdaterats särskilt med hänsyn till Incoterms 2000.


    Redovisning i utländsk valuta (Ds 2000:15, 145 s.). Förslag om att företag skall få använda annan valuta än svenska kronor eller euro som redovisningsvaluta. Remissammanställning över En översyn av jämställdhetslagen (SOU 1999:91) (Ds 2000:8, 175 s.). Svensk försäkrings framtid. Svenska Försäkringsföreningen 125 år. Red. Camilla Bratt, Anders Kleverman och Erland Strömbäck (Sv. Försäkringsföreningen 2000, 167 s.). Festskrift med bidrag av bl.a. Bertil Bengtsson (Ersättningsrätt under 2000talet), Bill Dufwa (Försäkringsavtalslagen i den europeiska smältdegeln) och Jarl Symreng (Försäkringslagstiftningens och den statliga tillsynens utveckling). Svensk tillämpning av EG:s konkurrensregler. Betänkande av Utredningen om nationell ti lämpning av EG:s konkurrensregler för företag (SOU 2000:4, 262 s.). Överföring av fastighetstillbehör (Ds 2000:10, 63 s.). Förslag till ändringar i jordabalken samt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagarna.

 

Straffrätt
Kvinnors brottslighet (Brottsförebyggande rådet rapport 1999:15, 49 s.). Strategiska brott. Vilka brott förutsäger en fortsatt brottskarriär? (Brottsförebyggande rådet rapport 2000:3, 53 s.). Sveriges tillträde till 1996 års EU-konvention om utlämning (Ds 2000:3, 79 s.).

 

Processrätt
Insolvensrättsligt forum 28–29 januari 1999 (Iustus 1999, 167 s.). Boken innehåller avdelningar om förmånsrätt och företagsrekonstruktion, om gäldenärens och

408 Litteratur SvJT 2000 konkursförvaltarens möjligheter att påverka utfallet för olika borgenärsgrupper, om konkurs och miljöansvar samt om konkursförvaltning och tillsyn. Bengt Olsson och Johan Kvart
Lagen om skiljeförfarande. En kommentar (Norstedts 2000, 310 s.). ”Gul” kommentar till 1999 års lag. Även 3 kap. 15–18 §§ utsökningsbalken behandlas.

 

Offentlig rätt
Alf Bohlin Kommunalrättens grunder (3 uppl. Norstedts 2000, 270 s.). Ny upplaga av denna lärobok. Alf Bohlin, Wiweka Warnling
Nerep och Lena Sandström Författningar i förvaltningsrätt (Norstedts 2000, 346 s.). Samlingen är primärt avsedd för kurser på universitetsnivå. Den omfattar viktigare lagar och förordningar inom områdena allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess. Enklare regler för kommunal tjänstexport och kommunalt internationellt bistånd — Internationell verksamhet och kommunal kompetens (Ds 2000:11, 102 s.).
    Folkbokföringen efter stat– kyrkareformen m.m. Betänkande av Utredningen om folkbokföring i församling (SOU 2000:17, 173 s.). Förslag att folkbokföring skall ske i kommun och inte i församling. Joakim Nergelius Förvaltningsprocess, normprövning och europarätt (Norstedts 2000, 171 s.). Boken behandlar den europeiska integrationens påverkan på svensk förvaltningsprocessrätt. Normprövningen, rättsprövningen, den generella rätten att överklaga till allmän förvaltningsdomstol samt EG-rättsliga principer tas upp. Håkan Strömberg Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform (3 uppl. Juristförlaget i Lund, 1999, 221 s.). Ny grundlagstiftning, andra författningsändringar samt ny litteratur och rättspraxis har tillkommit under de tio år som gått sedan förra upplagan kom ut. Håkan Strömberg under medverkan av Bengt Lundell Speciell förvaltningsrätt (14 uppl. Liber 1999, 230 s.). Till det nya i denna upplaga hör miljöbalken, trafikförfattningar samt ändringar i socialrätten. Ett kapitel om näringsrätt har utgått. Avsnitten om konkursförvaltning och kyrkorätt har omarbetats.

 

Skatterätt
Fastighetstaxering — precision, påverkansmöjligheter, individuella bedömningar. Betänkande av Fastighetstaxeringsutredningen (SOU 2000:10, 589 s.). Internationellt tullsamarbete (Ds 2000:2, 143 s.). Förslag till en ny lag i ämnet.

 

Utländsk och internationell rätt
Belatchew Asrat Jurisdiction in USA v. Noriega. With special reference to the Honecker case (Iustus 2000, 317 s.). Boken behandlar frågan om det folkrättsligt riktiga i brottmålet i USA mot Panamas Manuel Noriega. En jämförelse görs med det tyska målet mot Erich Honecker från DDR. Ove Bring FN-stadgan och världspolitiken. Om folkrättens roll i en föränderlig värld (3 uppl. Norstedts 2000, 324 s.). Boken är en förkortad och uppdaterad upplaga av författarens FNstadgans folkrätt (1992). Konkreta fall i vår tids världspolitik behandlas. En efterskrift berör folkrätten efter Kosovo. Erik Waller AGL. Lärobok om arvs- och gåvoskatt. 5 uppl. ombesörjd av Monika Linder (Iustus 2000, 179 s.). Nyheter t.o.m. no-

SvJT 2000 Ny juridisk litteratur 409 vember 1999 har beaktats i denna nya utgåva.

 

 

Allmän och blandad juridik
Stefan Melin Juridikens begrepp (Iustus 2000, 405 s.). Ordbok från A-aktie till Överåklagare. Ola Schönning och Marie Svendenius Skadad — vart vänder jag mig? — vilken ersättning kan jag få? (IFU utbildning 1999, 235 s.). Vägledning för dem som blivit skadade på olika sätt. Boken behandlar bl.a. trafik-, ansvars-, brotts- , olycksfalls-, arbets-, patient- och läkemedelsskador. Både ersättningssystemen och ersättningsreglerna redovisas. 

Göran Regner