Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Christina Helgesson Affärshemligheter i samtid och framtid (Juridiska institutionen vid Stockholms universitet 2000, 557 s.). Akademisk avhandling med analys av rättsreglernas framväxt och deras funktion idag i svensk, tysk, fransk och nederländsk rätt beträffande affärshemligheter. Behovet av anpassning av regelsystemet till en ny teknisk utveckling diskuteras. Trygve Hellners och Mikael Mellqvist Skuldsaneringslagen. En kommentar (2 uppl. Norstedts 2000, 349 s.). Huvudvikten i denna nya utgåva har lagts på lagens praktiska tillämpning. Även lagändringar har beaktats. Torbjörn Ingvarsson Borgensliknande säkerhetsrätter (Norstedts 2000, 254 s.). Akademisk avhandling som skall besvara frågan när borgensregler är tillämpliga på en garanti som inte betecknas som borgen samt vilka effekterna blir om så skulle vara fallet. I en första del ställs upp en modell för bedömningen. Den andra delen behandlar stödbrev, bankgarantier och garantier i försäkringsform samt tredjemanspant. Anders Kjellström Marknadsekonomins rättsliga reglering (Studentlitteratur 2000, 173 s.). Översikt över civilrättslig lagstiftning av betydelse för konsumenter och företag. Ett rättsekonomiskt perspektiv anläggs. Göran Millqvist Sakrättens grunder (Norstedts 2000, 180 s.). Lärobok avgränsad till lös egendom. Den behandlar omsättningsskydd, borgenärsskydd och förmånsrätt. Boken bygger på författarens föreläsningar.
    Ny konkurstillsyn. Betänkande av Konkurstillsynsutredningen (SOU 2000:62, 658 s., 178 s.). Förslag till bl.a. ändrade regler om tillsynsmyndighet, konkursförvaltare och konkurskostnadsansvar.


    Ombudskrav, prioritet och elektronisk ingivning — några frågor om patent- och växtförädlarrätt (Ds 2000:30, 51 s.). Johan Schelin Last och ersättning. En studie av fraktförarens rätt att begränsa ersättningen för lastskador vid inrikes vägtransporter (Institutet för sjörätt och annan transporträtt 2000, 73 s.). Peter Smedman Obeståndsrätt II (2 uppl. Norstedts 2000, 290 s.). Lagbokskommentar till lagarna om konkurs, företagsrekonstruktion, skuldsanering och lönegaranti. Starka konsumenter i en gränslös värld. Slutbetänkande från Konsumentpolitiska kommittén (SOU 2000:29, 690 s). Förslag till ändringar i bl.a. konsumentkreditlagen. Bo Svensson och Hans Edenhammar med efterskrift av Karel van
Hulle Årsredovisningslagen. Kommentar och lagtexter. (2 uppl. Tholin & Larsson 2000, 390 s.). Boken har aktualiserats med anledning av den nya bokföringslagen och det vidgade tillämpningsområdet för årsredovisningslagen. Arbetet med harmonisering av redovisningsreglerna inom EU:s medlemsstater behandlas i efterskriften. Gösta Walin Samäganderätt. En studie rörande samäganderättsanspråk och samäganderättslagen m.m. (Norstedts 2000, 247 s.). Boken behandlar s.k. dold äganderätt till fast egendom, i realiteten ett samäganderättsanspråk. I samband med framställningen angående 1904 års samäganderättslag uppmärksammas förhållandet mellan samäganderätt och enkelt bolag. Anita Wickström och Unto Komujärvi Familjerätten. En introduktion (Norstedts 2000, 199 s.). Översikt över reglerna om äktenskap, partnerskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och

SvJT 2000 Ny juridisk litteratur 737 barn, god man och förvaltare samt arv, testamente och boutredning.
    Vindikation av stöldgods. Betänkande av Utredningen om nya regler om godtrosförvärv (SOU 2000:56, 189 s.).

 

Straffrätt
Barnmisshandel. En kartläggning av polisanmäld misshandel av små barn (BRÅ-rapport 2000:15, 68 s.).
    Från anstalt till frihet (Ds 2000:37, 50 s.). Förslag till ändringar i lagen om kriminalvård i anstalt.
    Förbud mot köp av sexuella tjänster. Tillämpningen av lagen under första året. (BRÅ-rapport 2000:4, 56 s.).
    Grov kvinnofridskränkning. En kartläggning (BRÅ-rapport 2000: 11, 48 s.).
    IT-relaterad brottslighet (BRÅrapport 2000:2, 60 s.).
    Penningförfalskning m.m. (Ds 2000:36, 73 s.). Förslag till ändring i brottsbalken med anledning av Sveriges tillträde till internationella överenskommelser.
    Perspektiv på ekobrottsligheten. Antologi. Red. Lars Emanuelsson Korsell (BRÅ-rapport 2000:10, 158 s.). Boken innehåller bidrag av Holger Romander, Göran Rosenberg, Claes Eklundh, Karl-Erik Nord, Göran Staafgård, Joakim Ollén och Bo Norrman.
    Påföljdssystemet för unga lagöverträdare (BRÅ-rapport 2000:7, 45 s.).
    Ungdomar som rånar ungdomar i Malmö och Stockholm (BRÅ-rapport 2000:6, 83 s.)

 

Processrätt
Barnmisshandel. Polisens och åklagarnas handläggningstider och arbetsmetoder. Delbetänkande av Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2000:42, 140 s.). Förslag till bl.a. ändringar i 23 kap. rättegångsbalken.

Hans Brun, Christian Diesen och Thomas Olsson Bevispraxis. Bevis 5. Svensk bevispraxis 1948–1999 (Norstedts 2000, 577 s.). Boken innehåller introduktioner till över 100 rättsfall, såväl tvistemål som brottmål. Över hälften publiceras i sin helhet, medan resten refereras kortfattat. De är indelade i avsnitt om bl.a. bevisbörda, beviskrav, bevisföring, bevisvärdering, sakkunnigbevisning och tilltrosbevisning. Förundersökning. Red. Thomas Bring, Christian Diesen och Lena Schelin (2 uppl. Norstedts 2000, 427 s.). Första upplagan bestod av fyra examensarbeten som nu bearbetats till en lagkommentar. Denna avser hela förundersökningsförfarandet. Bengt Lindell Alternativ tvistlösning. Särskilt medling och skiljeförfarande (Iustus 2000, 279 s.). En första del av boken tar upp olika former av alternativ tvistlösning som inte förekommer i Sverige men i andra länder, främst USA. Därefter behandlas förhandling som förstadium till avsnittet om medling. I en sista del kommenteras bestämmelserna i den nya skiljemannalagen. Medling vid brott. Slutrapport från en försöksverksamhet (BRÅrapport 2000:8, 61 s.).

 

Offentlig rätt
Bestämmelser om alkoholdrycker. Betänkande av Alkoholutredningen (SOU 2000:59, 376 s.). — Bestämmelser om teknisk sprit m.m. Betänkande av Alkoholutredningen (SOU 2000:60, 344 s.). Eva Hammar, Carl Norström och Anders Thunved Socialtjänst (2 uppl. Norstedts 2000, 454 s.). Lagbokskommentarer till socialtjänstlagen samt lagarna med särskilda bestämmelser om vård av unga, om vård av missbrukare i vissa fall och om stöd och service till vissa funktionshindrade.

738 Litteratur SvJT 2000 Johan Höök Intern kommunal kompetensfördelning (Iustus 2000, 428 s.). Akademisk avhandling om gränserna för fullmäktiges, nämnders och anställdas beslutsbefogenheter i kommuner. Även frågan om medborgarinflytande behandlas. Körkortsingripanden. Betänkande av Utredningen om körkortsingripanden (SOU 2000:26, 302 s.). Göran Liedström Lagen om medicinska produkter. Lagkommentar och handbok (2 uppl. Norstedts 2000, 293 s.). Sedan den första utgåvan (1995) har bl.a. nya EG-direktiv i ämnet tillkommit och påverkat lagstiftningen. Carl Norström och Anders Thunved Nya sociallagarna med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2000 (13 uppl. Norstedts 2000, 570 s.). Kommentar till socialtjänstlagen samt lagarna om vård av unga och vård av missbrukare. Även anslutande författningar redovisas. Bland nyheter i denna utgåva kan nämnas regler mot missbruk av dopningsmedel och om rapporteringsskyldighet beträffande nya droger, en anpassning till FN:s barnkonvention samt en ny lag om särskild företrädare för barn. Håkan Strömberg Allmän förvaltningsrätt (20 uppl. Liber ekonomi 2000, 256 s.). I denna utgåva beaktas bl.a. statskyrkoreformen.
    Uppehållstillstånd för adopterade. Betänkande av Utredningen om uppehållstillstånd vid adoption (SOU 2000:32, 147 s.). Förslag till ändringar i utlänningslagen. Bertil Wennergren Offentlig förvaltning i arbete. Om verksamheten och ärendehandläggningen i stat och kommun (2000, 197 s.). Boken ersätter förf:s Handläggning som utkommit i 19 upplagor.

 

Skatterätt
Karin Almgren, Börje Leidhammar och Frank Walterson Skatteförfarande och skattebrott (2 uppl. Norstedts 2000, 573 s. ). Lagbokskommentar med taxeringslagen, lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, skattebetalningslagen, lagen om särskilda tvångsmedel i beskattningsförfarandet, lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, skattebrottslagen, lagen om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar, lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m., lagen om förhandsbesked i skattefrågor, lagen mot skatteflykt, lagen om indrivning av statliga fordringar m.m., lagen om ackord rörande statliga fordringar m.m., lagen om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, lagen om förmånsberättigade skattefordringar m.m. samt lagen om preskription av skattefordringar m.m. Mari Andersson och Anita Saldén
Enérus Inkomstskattelagen. En presentation med nyckel (Norstedts 2000, 260 s.). Boken ger en översikt över nyheter i den nya lagen. Nyckeln avser den lagens motsvarigheter i de äldre skattelagarna. Anpassning på företagsskatteområdet till EG-fördraget (Ds 2000:28, 65 s.). Likformig och neutral fastighetsbeskattning. Slutbetänkande av Fastighetsbeskattningskommittén (SOU 2000:34, 630 s.). Carl-Axel Norrdell och Christer
Silfverberg Arvs- och gåvoskatt (3 uppl. Norstedts 2000, 214 s.). Lagbokskommentar till arvs- och gåvoskattelagen. Punktskatterna. Reformerade betalningsregler m.m. Slutbetänkande av 1998 års punktskatteutredning (SOU 2000:46, 302 s.). Skatteregler mot handel med skalbolag (Ds 2000:35, 34 s.). Hans Tegnander Fastighetsskatt. Handbok om taxering och beskatt-

SvJT 2000 Ny juridisk litteratur 739 ning (Norstedts 2000, 241 s.). Boken behandlar sambandet mellan taxering och skatt, gemensamma regler för alla skattepliktiga fastigheter samt specialregler för vissa byggnadstyper. Ulf Tivéus Skatt på kapital (8 uppl. Norstedts 2000, 244 s.). I stora delar omarbetad utgåva av denna handbok. Bland nyheterna finns nya regler om andelsbyten och personaloptioner samt uttagsbeskattning.

 

Utländsk och internationell rätt
Mattias Dahlberg Svensk skatteavtalspolitik och utländska basbolag. En studie av svensk skatteavtalspolitik i förhållande till utländska basbolag mot bakgrund av svensk intern internationell skatterätt (Iustus 2000, 455 s.). Utländska basbolag inom t.ex. kapitalförvaltning kan finnas i länder med speciell, låg kapitalbeskattning för utländska investerare. Frågan om sådana basbolag omfattas av svenska dubbelbeskattningsavtal undersöks i denna akademiska avhandling. Michael Hellner Internationell konkurrensrätt. Om främmande konkurrensrätts tillämplighet i svensk domstol (Iustus 2000, 379 s.). Akademisk avhandling om vilket lands lag som reglerar frågor om avtals ogiltighet på grund av konkurrensrätten och konkurrensrättsligt skadestånd. Olof Petersson Europas författning (SNS 2000, 147 s.). Redovisning av det europeiska samarbetets regler och om förändringsarbetet beträffande dessa. Boken inleds med en överblick av utvecklingen. Därefter återges i svensk översättning olika dokument och beslut från Ventotenemanifestet 1941 till Helsingforsbeslutet 1999. Också bl.a. den tyska författningsdomstolens s.k. Maastrichtdom finns med. Torsten Seth Tvistlösning i WTO. Om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken (Mer-

curIus 2000, 600 s.). Akademisk avhandling om Världshandelsorganisationen. WTO-avtalet innebär förpliktelser för medlemsstaterna att delta i tvistlösning av särskilda paneler vars beslut kan överklagas. Boken analyserar de nya tvistlösningsreglerna och rättens ökade roll. Talerätt vid gränsöverskridande överträdelser inom konsumenträtten — genomförande av förbudsföreläggandedirektivet 98/27/EG (Ds 2000:32, 82 s.). Förslag till en ny lag.

 

Allmän och blandad juridik
Torbjörn Andersson Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler. En studie i snittet av svensk civilprocess och EG-rätten (Iustus 2000, 532 s.). Boken behandlar tilllämpningen av EG:s konkurrensrättsliga regler i den svenska civilprocessen och särskilt dennas dispositionsprincip. Dessa reglers verkan på svenska civilrättsliga regler diskuteras också. Genomförande av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet (Ds 2000:29, 187 s.). EG-anpassning av bl.a. miljöbalken. Madeleine Leijonhufvud Etiken i juridiken (2 uppl. Norstedts 2000, 113 s.). Boken innehåller kapitel om etik i lagstiftning och rättstilllämpning, etiska aspekter på olika slags juristarbete, etik i juristutbildningen samt jurister och media. Nätets juridik. Nordisk årsbok i rättsinformatik 1999. Red. Ari Koivumaa (Jure 2000, 192 s.). Årsboken behandlar datanäten, t.ex. Internet, och rättslig problematik med anknytning härtill, bl.a. upphovsrätt, konkurrensrätt, bolagsrätt och straffrätt. Scandinavian studies in law. Vol. 38. Legal issues of the late 1990s. Ed. Peter Wahlgren (2000, 503 s.). Efter nära fem års uppehåll har utgivningen av denna serie åter-

740 Litteratur SvJT 2000 upptagits. Volymen innehåller uppsatser i handelsrätt, upphovsrätt, straffrätt, miljörätt, familjerätt, arbetsrätt, ersättningsrätt och transporträtt. Peter Wahlgren Rättsfallssamling i IT-rätt (2 uppl. Norstedts 2000,

256 s.). Nya rättsfall sedan första utgåvan (1997) avser ensamrätter, offentlighet och sekretess, integritetsskydd, straff- och processrätt samt anställningsförhållanden. Göran Regner