Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Axel Adlercreutz Svensk arbetsrätt (11 uppl. Norstedts 2000, 287 s.). Kortfattad lärobok och orientering i ämnet med tyngdpunkt på den privata sektorn. Större nyheter gäller det nya pensionssystemet och diskrimineringslagstiftningen. Catharina Calleman Turordning vid uppsägning (Norstedts 2000, 392 s.). Reviderad version av akademisk avhandling. Denna består i dels en undersökning av rättsreglerna, dels en empirisk undersökning av deras tillämpning. Christian Dahlman Konkurrerande culpakriterier (Studentlitteratur 2000, 178 s.). En undersökning av hur de s.k. normalitets-, ekonomiska och trygghetskriterierna tillämpas och hur konflikter mellan dem löses i skadeståndsrätten.
    Förslag till lag om upplösning av stiftelser i vissa fall (Ds 2000:46, 31 s.). Förslag om en tidsbegränsad möjlighet att överlåta stiftelsers rättigheter och skyldigheter till trossamfund. Håkan Göransson och Claes Nordlöf Arbetslagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2000 (27 uppl. Norstedts 2000, 527 s.). En nyhet i denna utgåva är ny lagstiftning om varsel och medling vid förhandlingar om nytt kollektivavtal samt om ett medlingsinstitut. Föreslagna lagändringar angående jämställdhet i arbetslivet redovisas också. Richard Hager Allmänna fastighetsrätten. En introduktion (Norstedts 2000, 121 s.). Boken behandlar reglerna om vad som är fast egendom, fastighetsköp, hyra, arrende och andra nyttjanderätter, servitut samt inskrivning och sakrättsliga frågor. Carl Hemström Bolagens rättsliga ställning. Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag (4 uppl. Norstedts 2000,

175 s.). Lagändringar rörande bokföring, årsredovisning samt redovisningsvaluta har beaktats. Carl Hemström Organisationernas rättsliga ställning. Om ekonomiska och ideella föreningar (6 uppl. Norstedts 2000, 151 s.). Àjourförd utgåva av denna lärobok. Carl Hemström Bolag, föreningar, stiftelser. En introduktion (3 uppl. Norstedts 2000, 125 s.). I tur och ordning behandlas enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser. Boken är àjourförd. Hyresgästinflytande vid ombyggnad. Besittningsskydd vid lokalhyra. Andra hyresrättsliga frågor. Slutbetänkande av 1997 års hyreslagstiftningsutredningen (SOU 2000:76, 356 s.). Michael Mellqvist Obeståndsrätten. En introduktion (2 uppl. Norstedts 2000, 157 s.). Översikt över utsökning, konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Mönster. Form. Design. Förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd m.m. Delbetänkande av Mönsterutredningen (SOU 2000:79, 184 s.). Förslag till ändringar i mönsterskyddslagen. Leif I. Nilsson Servitut. En handbok (Norstedts 2000, 154 s.). Boken behandlar reglerna om servitut i jordabalken och fastighetsbildningslagen. Elisabet Posselius, Göran Grosskopf,
Ulf Gometz och Lennart Huldén
Skyddet för aktiebolagets eget kapital (4 uppl. Ernst & Young 2000, 139 s.). Boken innehåller avsnitt om utbetalnings- och låneförbuden, nedsättning av aktiekapitalet och förvärv av egna aktier, tvångssparande, tvångslikvidation, likvidationsplikt och kontrollbalansräkning samt redovisningsfrågor.

870 Litteratur SvJT 2000 Martin Smiciklas Associationsrättens grunder. Bolag, föreningar och stiftelser (2 uppl. Studentlitteratur 200, 197 s.). Lärobok med också ett ekonomiskt perspektiv. I centrum står aktiebolag och särskilt reglerna om bolagets eget kapital.

 

Straffrätt
Datavirus — hur skall en reglering utformas? En redovisning av ett samtal (IT-rättsliga observatoriets rapport 17/2000, 28 s.). Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg Brott och straff i affärslivet. En lärobok för ekonomer (Iustus 2000, 145 s.). Boken behandlar ett urval av de brott som förekommer inom företag. Vidare utreds vilka som ansvarar straffrättsligt för brott inom företag.

 

Processrätt
Beslut om rättspsykiatriska undersökningar. Problem och lösningar. Delbetänkande av 1999 års rättegångsutredning (SOU 2000:70, 84 s.). Henrik Edelstam och Martin Wallin Processrätt. Rättsfallskompendium I (Norstedts 2000, 681 s.). Ett femtiotal NJA-fall återfinns i samlingen. Lars Heuman Specialprocess. Utsökning och konkurs (5 uppl. Norstedts 2000, 285 s.). Sedan denna förra upplagan 1997 har tillkommit bl.a. ny lagstiftning om skiljeförfarande och om mål om äktenskapsskillnad. Nya rättsfall främst på utsöknings- och konkursrättsområdena redovisas.

Per Henrik Lindblom Progressiv process. Spridda uppsatser om domstolsprocessen och samhällsutvecklingen (Iustus 2000, 552 s.). Boken innehåller 15 uppsatser samlade under rubrikerna Processfunktioner och processprinciper, Access to justice och grupptalan samt I tid och rum (om preskription, litispendens och internationalisering). Vissa av uppsatserna har inte tidigare publicerats. Ulf Lundqvist Företagets rättigheter. Om bevisning och processuell samverkan vid utredning av konkurrensbrott m.m. (Iustus 2000, 161 s.). Boken behandlar skillnader mellan EG-rättsliga principer och processuella regler i svensk konkurrensrätt som avser ett företags skyldighet att medverka med utredning, användning av överskottsinformation och oegentligt åtkommen bevisning samt mildare sanktioner på grund av samarbete. En specialdomstol för utlänningsärenden (Ds 2000:45, 115 s.).

 

Offentlig rätt
Jonas Christensen Rätt och kretslopp. Studier om förutsättningar för rättslig kontroll av naturresursflöden, tillämpade på fosfor (Iustus 2000, 456 s.). Akademisk avhandling från 1998 i miljörätt. I denna utgåva har vissa ändringar gjorts med anledning av författarens disputation. Från tombola till Internet — översyn av lotterilagstiftningen. Slutbetänkande av Lotterilagsutredningen (SOU 2000:50, 307 s.). Göran Regner