DisputationerI. Den 23 september 2000 disputerade vid Lunds universitet jur.kand. Gregor Noll på en avhandling i folkrätt med titeln Negotiating Asylum. The EU Acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of Deflection. I avhandlingen behandlas bl.a. frågan om hur tillgängligt EU är för asylsökande, om unionens rättsregler står i strid mot folkrätten och hur, om detta är fallet, konflikter dem emellan skall lösas. Noll söker svar på frågorna genom att kombinera formaljuridik med statsvetenskapliga förklaringsmodeller. Som bakgrund till analysen presenteras såväl EU:s instrument — den s.k. acquin — som folkrättens normer. Avhandlingen ger även en analys av Europadomstolen som det mest legitimerade forum för att förhandla fram skydd för flyktingar. Fakultetsopponent var professor Richard Plender, London.

 

II. Den 13 oktober 2000 disputerade vid Uppsala universitet jur.kand. Ingrid Helmius på en avhandling i of-

fentlig rätt med titeln Polisens rättsliga befogenheter vid spaning. I avhandlingen tar Helmius upp de rättsliga gränserna för polisens spaningsverksamhet. Hon redogör för hur avvägningen mellan det allmännas och enskildas intressen tillgodoses i lagstiftning och rättstillämpning. Vidare klargörs under vilka förutsättningar och mot vem spaning får bedrivas. Skyddet för privatlivet i artikel 8 Europakonventionen jämförs med motsvarande skydd i regeringsformen. Det undersöks om inkorporeringen av konventionen 1995 innebar någon ändring i rättsläget. Vidare studeras möjligheterna att få insyn i spaningsverksamheten. Den information som samlas in bl.a. genom spaning måste behandlas på ett rationellt sätt. Reglerna om personuppgifter i polisregister redovisas därför utförligt. Avhandlingen avslutas med en diskussion om rättssäkerhet och effektivitet. Opponent på avhandlingen var docent Josef Zila.