Ny juridisk litteratur
Civilrätt

Axel Adlercreutz Avtalsrätt I (11
uppl. Juristförlaget i Lund 2000, 353 s.). Till nyheterna i denna upplaga hör avtalsslut genom IT. Vidare har den komparativa delen kompletterats. Niklas Andersson Interimistiska förbud i immaterialrättsprocessen. Vad är sannolika skäl? (Svenska föreningen mot piratkopiering 2000, 128 s.). Analys av förutsättningarna för att få till stånd intermistiska förbud vid immaterialrättsintrång. Brottsoffermyndighetens referatsamling (2000, 118 s.). Ersättning vid personskada (Ifu utbildnings AB 2000, opag.). Handbok för personskadereglering. Flygbolagens ansvar för passagerarskador — rådets förordning 2027/97 (Ds 2000:55, 48 s.). Förslag till ändringar i luftfartslagen. Minerallagen, markägarna och miljön. Betänkande av Utredningen om minerallagen, markägarna och miljön (SOU 2000:86, 407 s.). Mikael Nyberg Patenträttsliga bedömningsgrunder — särskilt om fackmannen (2000, 331 s.). Boken innehåller huvudavdelningar om patentansökan och om intrång i patent. Den rör särskilt de frågor där fackmannens bedömningar får betydelse. Knut Rodhe med bearbetning av Rolf Skog Aktiebolagsrätt (19 uppl. Norstedts 2000, 308 s.). Bl.a. behandlas nya bestämmelser om förvärv av egna aktier. Tommy Österberg Samfälligheter. Handbok för samfällighetsföreningar (7 uppl. Norstedts 2000, 187 s.). Bl.a. beaktas tillkomsten av miljöbalken.

Straffrätt
Ulf Berg, Nils-Olof Berggren, Agneta

Bäcklind, Johan Munck, Fredrik

Wersäll och Dag Victor Brottsbalken.
En kommentar. Kap. 25–38. Följdförfattningar (Norstedts 2000, lösblad). Fortsättning på den ”blå” kommentaren Berg m.fl. Brottsbalken 3 (4 uppl. 1994). Finansiella offshore-marknader och skatteparadis (BRÅ-rapport 2000:19, 70 s.). Nils Jareborg och Josef Zila
Straffrättens påföljdslära
(Norstedts 2000, 182 s.). Kursbok om straffrättsliga sanktioner, bestraffningsideologier och påföljdsbestämning. Markus Küchler Dataintrång. Om personlig integritet och bevisfrågor (IRI-rapport 2000:1, 89 s.). Boken belyser problem med lagföring enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken. Ordningsbot. En handbok från Rikspolisstyrelsen (2000, lösblad). Stöld, våld och droger bland pojkar och flickor i årskurs nio. Resultat från tre självdeklarationsundersökningar (BRÅ-rapport 2000:17, 70 s.). Utvisning på grund av brott. De dömda och deras barn (BRÅ-rapport 2000:18, 46 s.).

Processrätt
Elisabeth Lehrberg

Processgemenskap i dispositiva
tvistemål där saken är sådan att endast en dom kan ges (2 uppl. Norstedts 2000, 499 s.). Tryckt, uppdaterad version av akademisk avhandling från 1994. Två övergripande frågeställningar behandlas. I vilka fall är saken sådan att endast en dom kan ges för alla som har del i saken? Hur skall ett enhetligt avgörande säkras när parterna agerar olika i processen?

SvJT 2000 Ny juridisk litteratur 983

Offentlig rätt
Behandling av ofrivillig barnlöshet
(Ds 2000:51, 68 s.). Förslag till ändringar i lagen om befruktning utanför kroppen. Claes Gränström, Lennart
Lundquist och Kerstin Fredriksson

Arkivlagen. Bakgrund och
kommentarer (2 uppl. Norstedts 2000, 220 s.). Sedan första utgåvan 1992 har stora förändringar skett på den offentliga sektorn, bl.a. privatisering, EU-medlemskap och Svenska kyrkans skiljande från staten. Detta har medfört att den nya utgåvan omarbetats kraftigt. Ingrid Helmius Polisens rättsliga befogenheter vid spaning (Iustus 2000, 301 s.). Akademisk avhandling med kapitel om bl.a. principerna för förvaltningens maktutövning, personlig integritet, hemlig avlyssning och visuell observation, manipulativa spaningsmetoder, insyn i polisens spaningsverksamhet samt polisens register. Erik Holmberg och Nils Stjernquist
Vår författning (12 uppl. Norstedts
2000, 296 s.). Uppdaterad utgåva av detta standardverk. Kommunalt domstolstrots (Ds 2000:53, 220 s.). Förslag till regler om vite i kommunallagen samt om särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ulf Lindquist Kommunala befogenheter. En redogörelse för kommuners och landstings allmänna befogenheter enligt lag och rättspraxis (5 uppl. Norstedts 2000, 331 s.). Uppdaterad utgåva. Christina Nylander Medierätt 1. Yttrandefrihet och tryckfrihet i tryck, radio och TV (2 uppl. Studentlitteratur 2000, 72 s.). Översiktlig framställning. Offentlig administration av banker i kris. Slutbetänkande av Banklagskommittén (SOU 2000:66, 317 s.).

Offentligt anställdas bisysslor. Betänkande från Bisyssleutredningen (SOU 2000:80, 307 s.). Omhändertagen. Samhällets ansvar för utsatta barn och unga. Betänkande av LVU-utredningen (SOU 2000:77, 338 s.). Förslag till ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och i socialtjänstlagen. Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning. Slutbetänkande av Den parlamentariska regionkommittén (SOU 2000:85, 421 s.). Jan Sahlin Hälso- och sjukvårdssekretessen (2 uppl. Norstedts 2000, 96 s.). Översikt över regelsystemet i första hand för praktiskt verksamma inom hälso- och sjukvården. Peter Seipel Insynens gränser — allt eller intet? Seminarium hos det IT-rättsliga observatoriet om handlingsoffentlighetens rättspolitiska aspekter 4 april 2000 (IT-rättsliga observatoriets rapport 16/2000, 30 s.). Sexuella övergrepp mot barn. En kunskapsöversikt (Socialstyrelsens rapport 2000:1, 64 s.). Sammanfattning av dagens forskning och erfarenhet som vägledning för socialtjänstens handläggning. Sjukersättning i stället för förtidspension. Ersättning och ålderspensionsrätt vid långvarig eller varaktig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan (Ds 2000:39, 479 s.). Aktivitetsersättning. Nytt försäkringsstöd för unga med långvarig medicinskt grundad nedsättning av arbetsförmågan (Ds 2000:40, 172 s.). Wiweka Warnling-Nerep En introduktion till förvaltningsrätten (4 uppl. Norstedts 2000, 102 s.). Uppdaterad upplaga av denna orienterande lärobok.

SvJT 2000 Ny juridisk litteratur 984

Wiweka Warnling-Nerep
Rättsprövning & rätten till
domstolsprövning (JureCLN 2000, 335 s). Boken behandlar hur ordinärt överklagande och resning förhåller sig till rättsprövning. Frågeställningarna granskas mot bakgrund av kraven på domstolsprövning enligt europarätten. 7:16 — och andra hot mot öppenheten. Om offentlighet och sekretess i Sverige och EU. Red. Eva Spira och Ann Dahlin (Statstjänstemannaförbundet 2000, 130 s.). Boken innehåller bidrag om personuppgiftslagen, sekretesslagen och offentlighetsprincipen.

Skatterätt
Avdragsrätt för fackföringsavgifter.
Betänkande av FARA-utredningen (SOU 2000:65, 201 s.). Gustaf Johnssén e-skatt? i-skatt? oskatt? Skatterätten i en digital miljö (IT-rättsliga observatoriets rapport 18/2000, 100 s.). Leif Holmqvist och Jan Kleerup
Moms för fastighetsägare (Ernst &
Young 2000, 177 s.). Ny upplaga av denna bok som först kom ut 1991. Bl.a. behandlas nya regler om frivillig skattskyldighet. Carl-Axel Norrdell och Christer
Silfverberg Arvs- och gåvoskatt (3
uppl. Norstedts 2000, 214 s.). Lagbokskommentar till arvs- och gåvoskattelagen. Gunnar Rabe Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2000 (Norstedts 2000, 940 s.). Lagtextsamling i ny upplaga. Såväl kommunalskattelagen och lagen om statlig inkomstskatt som den nya inkomstskattelagen finns med, liksom den nya bokföringslagen.

Utländsk och internationell rätt
Jonas Ebbesson Internationell
miljörätt (2 uppl. Iustus 2000, 282 s.). Sedan förra utgåvan 1993 har

boken omstrukturerats, nya internationella överenskommelser tillkommit samt kapitel tillagts om EU och förhållandet mellan handel och miljöskydd. Nils Mattsson Svensk internationell beskattningsrätt (13 uppl. Norstedts 2000, 214 s.). Ny utgåva av denna lärobok som omarbetats mycket på grund av inkomstskattelagens tillkomst. Karin Åhman Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till den Europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna (Iustus 2000, 470 s.). Akademisk avhandling som behandlar bl.a. vad som är egendom, hur ersättning skall bestämmas, vad som är det allmännas intresse och proportionalitetsprincipen.

Allmän och blandad juridik
Kirsten A. Al-Araki Nordisk sjøretts
bibliografi 1880–1998 (Det juridiske biblioteksfond, Oslo, 2000, 424 s.). Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan (Ds 2000:52, 330 s.). Bl.a. i rättegångsbalken och utlänningslagen skall medborgare i Schweiz behandlas lika med medborgare inom det Europeiska samarbetsområdet (EES). Ulf Bernitz m.fl. Finna rätt. Juristens källmaterial och arbetsmetoder (6 uppl. Norstedts 2000, 248 s.). Nyheter finns bl.a. i kapitlet om informationssökning och databaser samt aktuella webbplatser på Internet. Iain Cameron National security and the European convention on human rights. De lege. Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 2000 (2000, 479 s.). Första delen av boken handlar om begreppet nationell säkerhet. Andra delen gäller hemlig övervakning och

SvJT 2000 Ny juridisk litteratur 985

hemliga databanker. Tredje avdelningen behandlar Strasbourgfall angående nationell säkerhet. Ralf Ek tysk affärsjuridik. En översikt (Norstedts 2000, 318 s.). Boken är uppdelad i två huvudavdelningar som avser tyska rättsområden som är relevanta för handeln respektive betydelsefulla vid etablering i Tyskland. Den första behandlar bl.a. köprätt, mellanmansrätt, säkerhetsrätt, processrätt, insolvensrätt och fastighetsrätt. Den andra huvudavdelningen tar upp t.ex. associationsrätt, skatterätt och arbetsrätt. Folke Grauers Norstedts formulärhandbok med bruksanvisningar (17 uppl. 2000, 416 s.). Boken ger svar på många av vardagslivets juridiska frågor i anslutning till en stor mängd formulär till juridiska handlingar. Thomas Kalbro
Markexploatering. Juridik,
ekonomi, teknik och organisation (Norstedts 2000, 181 s.). Miljöbalken, plan- och bygglagen, lagstiftningen om gemensamhetsanläggningar, vägar och ledningar samt markförvärv liksom entreprenadavtal behandlas. Tom Madell Avtal mellan kommuner och enskilda. Avtalsslut och rättsverkningar (Norstedts 2000, 179 s.). Bl.a. behandlas frågor om kommunal kompetens, beslutsbefogenheter i kommuner, avtalstidpunkt och möjligheterna att säga upp eller ändra avtal. Lena Maier EU, arbetsrätten och normgivningsmakten (Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 2000, 522 s.). Akademisk avhandling om begränsningar som gemenskapsrätten medför för nationellt arbetsrättsligt normgivningsutrymme. En analysmodell utvecklas för

arbetsrättsliga frågor. Den appliceras på löneområdet. Strategier och kontrakt för ekonomi och kärlek. Rapport från 10:e Nordiska kvinnojuristmötet. Red. Gudrun Nordborg, Karin Ågren och Eva Nilsson (Iustus 2000, 242 s.). Samling av anföranden av bl.a. Brita Bjelle, Hanna Olsson, Eva-Maria Svensson, Lena Svenaeus, Helena Sutorius och Karin Widerberg. Swedish law in the new millennium. Ed. Michael Bogdan (Norstedts 2000, 537 s.). Översikt över den svenska rätten av en rad författare. Boken är tänkt som en uppföljare till An introduction to Swedish law (2 uppl. 1988), som hade Stig Strömholm som red.
Göran Regner