Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Aktuella redovisningsfrågor år 2000 (Ernst & Young 2001, 156 s.). Kommentarer till bl.a. ny lagstiftning samt Redovisningsrådets och Bokföringsnämndens arbete. Sten Andersson, Svante Johansson och Rolf Skog Aktiebolagslagen. En kommentar (Norstedts 2000, lösblad i två pärmar, även häftad). ”Gul” lagkommentar.
    Barn i homosexuella familjer. Betänkande av Kommittén om barn i homosexuella familjer (SOU 2001:10, 555 s., 452 s.). Förslag angående adoption, fastställande av fader- och moderskap, vårdnad, underhållskyldighet till barn m.m.
    CMR — ett seminarium i vägtransporträtt. Sammanställd av Mats Tullberg (Svenska Sjörättsföreningen 2000, 100 s.). Konventionen om internationell godsbefordran på väg (CMR) behandlas i bidrag om fraktförare, culpaansvar och säkerhetsrätt. Jan Hellner och Svante Johansson
Skadeståndsrätt (6 uppl. Norstedts 2000, 514 s.). Johansson har uppdaterat Hellners bok.
    Ny aktiebolagslag. Slutbetänkande av Aktiebolagskommittén (SOU 2001:1, 469 s., 221 s.). Huvuddelen innehåller förslag till en ny aktiebolagslag, medan den mindre delen är en bilaga med regler om aktieägarregister. Jan Ramberg och Jonny Herre Allmän köprätt. Det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis (Norstedts 2001, 310 s.). Lärobok där första huvuddelen behandlar köprättens huvudområden gemensamt för olika slags köp. Den andra huvuddelen redovisar bl.a. några standardavtal som kommenteras.

Boken är en uppföljare till en kompendieutgåva av Ramberg med samma titel. Anna Singer Föräldraskap i rättslig belysning (Iustus 2000, 573 s.). Akademisk avhandling om reglerna för fastställande av faderskap och den rättsliga konstruktionen av föräldraskap med dess utgångspunkt i det biologiska förhållandet. Bl.a. diskuteras ändamålet med föräldraskap. Carl Anders Svensson Den svenska marknadsföringslagstiftningen (11 uppl. Studentlitteratur 2001, 199 s.). Kursbok i ny utgåva.

 

Straffrätt
Petter Asp Straffansvar vid brottsprovokation (Norstedts 2001, 352 s.). Diskussion huruvida provokatören kan hållas straffrättsligt ansvarig och huruvida provokation skall beaktas vid den straffrättsliga bedömningen av brottet. Jämförelse görs med Tyskland, England och USA. Även Europakonventionen om mänskliga rättigheter behandlas. Annika Norée Laga befogenhet. Polisens rätt att använda våld (Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 2000, 553 s.). Akademisk avhandling om polisens våldsanvändning sedan polislagens tillkomst år 1984. Verkets tre huvuddelar rör den laga befogenhetens utformning, berättigat och oberättigat våld samt statistik över anmälningar mot polismän. Svensk rättspsykiatri — en handbok. Red. Lars Lidberg (Studentlitteratur 2000, 481 s.). En lärobok om brott, kriminalvård, psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk undersökning samt psykiska sjukdomar, missbruk m.m.

SvJT 2001 Ny juridisk litteratur 187 Vägvalet. Den narkotikapolitiska utmaningen. Slutbetänkande av Narkotikakommissionen (SOU 2000:126, 369 s.). Förslag till ändringar i bl.a. narkotikastrafflagen, kriminalvårdslagen och lagen om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

 

Processrätt
Thore Brolin, Åke Rehnström och Magnus Widebeck Tvistemålsprocessen I. En handledning för förberedelsen (3 uppl. Norstedts 2001, 221 s.). Utgåvan motiveras av främst lagändringar i syfte att effektivisera förfarandet i allmän domstol. — Tvistemålsprocessen II. En handledning för huvudförhandlingen (2 uppl. Norstedts 2001, 94 s.). Upplagan har nödvändiggjorts av nya regler om bl.a. uppehåll i huvudförhandling.
    Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (Ds 2001.3, 410 s.). Förslag till en ny lag om samarbete med domstolen samt till ändringar i bl.a. lagen om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt.

 

Offentlig rätt
Alf Bohlin Offentlighetsprincipen (6 uppl. 2001, 266 s.). Denna lärobok har omarbetats i viss utsträckning med anledning av ny lagstiftning och praxis. Ulrik von Essen Kommunal normgivning (Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 2000, 468 s.). Akademisk avhandling som behandlar bl.a. skiljelinjen mellan normer och enskilda beslut. Också kompetensfördelningen inom kommunerna och delegationsmöjligheterna tas upp. Kontrollen av normgivningen är exempel på en tredje huvudfråga.
    Offentlighetsprincipen och den nya tekniken. Delbetänkande av Offentlighets- och sekretesskommittén (SOU 2001:3, 390 s.). För-

slag till ändringar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen samt överväganden angående förhållandet mellan offentlighet och upphovsrätt. Ebba Sverne Arvill och Tor Sverne
Patientens rätt (4 uppl. Norstedts 2000, 286 s.). Boken, som nu getts ut av Ebba Sverne Arvill ensam, innehåller främst en redovisning av bestämmelser inom hälso- och sjukvården. Nya regler om bl.a. yrkesverksamhet på området har tillkommit sedan förra utgåvan. Teknik och administration i valförfarandet. Betänkande av Valtekniska utredningen (SOU 2000: 125, 292 s.). Uppföljning av miljöbalken. Vissa lagtekniska frågor. Delbetänkande av Miljöbalkskommittén (SOU 2000:116, 130 s.). Ändringar av mer lagteknisk natur i främst förfaranderegler. Wiweka Warnling-Nerep, Ulrik von
Essen och Lena Sandström Författningar i statsrätt (Norstedts 2001, 300 s.). Samling av de grundläggande statsrättsliga författningarna och författningar som ansluter till dessa.

 

Skatterätt
Peter Kindlund, Bo Svensby och Olof
Dreij Skatte- och deklarationshandboken 2001 (25 uppl. Natur och Kultur/LT samt Tholin & Larsson 2001, 850 s.). Bland årets nyheter finns framför allt den nya inkomstskattelagen som påverkat uppläggningen av boken. Handboken avser både privatpersoner och företag. Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz och Christer Silfverberg Inkomstskatt — en läro- och handbok (8 uppl. 2001, 664 s.). Boken till stor del omskriven på grund av 2000 års inkomstskattelag. Gunnar Rabe Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2001 (Norstedts 2001, 799 s.). Lagtextsam-

188 Litteratur SvJT 2001 ling i ny upplaga med bl.a. den nya inkomstskattelagen.

 

Utländsk och internationell rätt
Ove Bring och Göran Lysén Materialsamling i folkrätt. Traktater, FNresolutioner m.m. (3 uppl. Iustus 2001, 346 s.). Samlingen är uppdaterad per december 2000. Den innehåller också viss svensk författningstext. David I. Fisher Mänskliga rättigheter. En introduktion (Norstedts 2001, 110 s.). Lärobok om framför allt Europakonventionen. Ann-Charlotte Landelius Om soft law på det sociala området — en EG-rättslig studie (Norstedts 2001, 97 s.). Icke bindande reglering för socialt skydd för medborgarna inom EU har fått ökad betydelse. Denna form av regler behandlas i detta arbete.

 

Allmän och blandad juridik
Från grundlag till vardagsjuridik. En vänbok till Bo Broomé. Red. Olle Ekstedt (Hovrätten över Skåne och Blekinge 2000, 232 s.). Bidrag i framför allt straff- och processrättsliga samt konstitutionella ämnen.

Bert Lehrberg Praktisk juridisk metod (4 uppl. Iustus 2001, 179 s.). Grundläggande läro- och handbok i juridisk metod. Den nya upplagan är avsevärt omarbetad. Björn Lundén Stiftelser. Juridik & beskattning (4 uppl. Björn Lundén Information 2000, 239 s.). Praktisk handbok. Den nya upplagan är anpassad till ny bokförings- och inkomstskattelagstiftning. Tom Madell Avtal mellan kommuner och enskilda. Avtalsslut och rättsverkningar (Norstedts 2000, 179 s.). Boken behandlar både privaträttsliga och offentligrättsliga frågor kring kommunalt kontraherande. Till de förra hör tidpunkten för bundenhet och konsekvenser av att ett avtalsbeslut upphävs. Bland de senare frågorna kan nämnas den kommunala kompetensen och interna beslutsbefogenheten. Rättsfilosofi. Samhälle och moral genom tiderna. Red. Joakim Nergelius (Studentlitteratur 2001, 171 s.). Lärobok om olika rättsteoriers framväxt från det klassiska Grekland till nutiden.
Göran Regner