Litteratur

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Affärsjuridiska uppsatser 1998, 1999 (Iustus 2001, 491 s.). Samling av uppsatser om gränserna för ansvarsfrihet enligt 15:5 ABL, säkerhetsåtgärder betr. konkurrensklausuler och företagshemligheter, miljöhänsyn vid tillämpning av 6, 8 och 19 §§ konkurrenslagen, återföring av aktiekapital, främst genom inlösen och förvärv av egna aktier, samt LAS tillämplighet på företagsledare. Peter Gerhard Köprättens grunder och konsumentköplagen (7 uppl. 2000, 245 s.). I denna nya utgåva har ett kapitel skrivits om med anledning av den nya distansavtalslagen. Folke Grauers Fastighetsköp (15 uppl. Juristförlaget i Lund 2001, 353 s.). Ajourförd kurslitteratur. Margareta Gårdmark-Nylén, Margit Knutsson, Stefan Pärlhem, Lena
Stridsberg och Bengt Söderquist Redovisning och revision (3 uppl. Norstedts 2001, 743 s.). Bl.a. innehåller denna lagbokskommentar bokförings- och årsredovisningslagarna, revisionslagen samt lagen om revisorer. Catarina af Sandeberg Prospektansvaret. Caveat emptor eller caveat venditor? (Iustus 2001, 505 s.). Akademisk avhandling angående frågan om det är köparen eller säljaren som skall bära ansvaret för prospektinnehållet vid börsintroduktion av aktiebolag. Förutom svensk rätt behandlas dansk, norsk, engelsk, tysk och amerikansk. Författaren förespråkar ett ansvar för det emitterande bolaget och de medverkande emissionsinstituten. Marie Tuula Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar. En jämförande studie av svensk och amerikansk insolvensrätt (Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 2001, 760 s.). Akademisk avhandling om obeståndsrätt. Både konkurslagstiftningen och lagen om företagsrekonstruktion behandlas. Dels analyseras lagstiftningens tillkomst och utveckling, dels studeras bestämmelserna mera i detalj för att bestämma dess inriktning. Nils Wahl Konkurrensskada. Skadeståndsansvar vid överträdelse av EG:s konkurrensregler och den svenska konkurrenslagen (Jure CLN 2000, 440 s.). I en inledande del behandlas skadeståndets funktion inom konkurrensrätten samt europeisk och amerikansk rätt på området. I den andra delen tas allmänna frågor upp rörande konkurrensrätt och skadestånd, t.ex. tillämpligt rättssystem och kretsen av ansvariga och berättigade. En tredje del avser konkurrensskadorna som begrepp och i praktiken samt beräkning av skadestånd, och i en sista del utvärderas effektiviteten. Li Westerlund Biotech patents. Equivalency and exclusions under European and U.S. Patent law (Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 2001, 490 s.). Akademisk avhandling om förhållandet mellan, å ena sidan, biologiska och teknologiska faktorer, samt, å andra sidan, juridiska synsätt och begrepp. En analys görs av hur man skall se på rättsregler för bioteknik.

Straffrätt
Barn och misshandel. En rapport om kroppslig bestraffning och annan misshandel i Sverige i slutet av 2000-talet. Utarbetad av Staffan

SvJT 2001 Ny juridisk litteratur 429Jansson på uppdrag av Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001: 18, 100 s.). Torsten Cars Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring (2 uppl. Norstedts 2001, 322 s.). I denna utgåva behandlas bl.a. nya straffbestämmelser om korruption.
    Sexualbrotten. Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor. Betänkande av 1998 års sexualbrottskommitté (SOU 2001:14, 697 s.). Förslag till ändringar i 2, 4, 6, 7 och 35 kap. brottsbalken samt i ordningslagens bestämmelser om pornografiska föreställningar. Georg Sterzel Studier rörande påföljdspraxis m.m. (2 uppl. Jure 2001, 459 s.). Den nya upplagan har bitvis reviderats kraftigt på grund av nytillkommen lagstiftning och ett stort antal nya rättsfall. Josef Zila Specialstraffrätten. En introduktion (3 uppl. Norstedts 2001, 94 s.). Bland nyheterna i denna upplaga märks ny smugglings- och vägtrafiklagstiftning.

Processrätt
Per Carlson och Mikael Persson Processrättens grunder (6 uppl. Iustus 2001, 128 s.). Innehållet i denna lärobok har anpassats till ny lagstiftning t.o.m. december 2000. David I. Fisher och Anders Hagsgård Processrätt III (3 uppl. Norstedts 2001, 635 s.). Lagbokskommentar med lagen om skiljeförfarande, lagarna om Brysseloch Luganokonventionerna samt art. 220–245 i EG-fördraget. Peter Fitger Processrätt I (RB 1–34 kap.) (5 uppl. Norstedts 2001, 545 s.). Ny upplaga av denna lagbokskommentar. Peter Fitger och Cecilia Renfors
Processrätt II (RB kap. 35–59) (4 uppl. Norstedts 2001, 523 s.). Lagbokskommentar där även lagarna

om domstolsärenden, rättshjälp och offentligt biträde behandlas. Torkel Gregow Obeståndsrätt I. Utsökningsbalken. Förmånsrättslagen (3 uppl. Norstedts 2001, 521 s.). Lagbokskommentar i ny utgåva. Bertil Wennergren Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar (4 uppl. Norstedts 2001, 526 s.). ”Gul” lagkommentar, vars förra upplaga kom 1995. En nyhet i denna utgåva är ett avsnitt om mål om tillämpningen av Europakonventionen och EG-rätten.

Offentlig rätt
Marianne Eliason och Göran Regner
Offentlighet och sekretess (Norstedts 2001, 345 s.). Lagbokskommentar till 2 kap. tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen samt vissa anslutande bestämmelser i brotts- och rättegångsbalkarna, förvaltnings- och kommunalrätten, regeringsformen och riksdagsordningen. Förråande pornografiska filmer — en översyn av 4 § lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram (Ds 2001:5, 70 s.). Lennart Lillieroth Sekretess! Handbok om sekretesslagstiftningen (14 uppl. Otto Bruun 2000, 122 s.). Boken innehåller en översiktlig redovisning av offentlighetsprincipen och sekretesslagen. Dessutom finns det exempel på olika sekretessområden samt en tablå över sekretesslagens bestämmelser. Roger Petersson och Klas Reinholdsson Personuppgiftslagen i praktiken (2 uppl. Norstedts 2000, 211 s.). Vägledning till den nya lagen. Den nya upplagan tar upp lagändringar. Två frågor om sekretess hos Säkerhetspolisen (Ds 2001:8, 76 s.). Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet. Utvidgat grundlagsskydd och andra frågor om tryck- och yttrandefrihet. Betänkande av Mass-

430 Litteratur SvJT 2001mediegrundlagsutredningen (SOU 2001:28, 611 s.).
    Åtgärder mot diskriminering i högskolan (Ds 200:71, 83 s.). Förslag till en ny lag om likabehandling i högskolan.
    Översyn av fartygssäkerhetslagen. Slutbetänkande från Fartygssäkerhetsutredningen (SOU 2001: 17, 239 s.).

Skatterätt
Björn Forssén Momshandboken. Enligt 2001 års regler (2 uppl. Norstedts 2001, 475 s.). I en allmän del behandlas begreppen momsskyldighet, avdragsrätt, redovisningsskyldighet och relation till underliggande begrepp som omsättning och yrkesmässighet. I en andra del berörs de flesta branschområden och internationella affärer. Nya regler för investeringsvaror och på fastighetsområdet samt frågor om moms och Internethandel tas också upp. Gunnar Johansson och Gunnar
Rabe Det svenska skattesystemet (14 uppl. Norstedts 2001, 586 s.). Boken behandlar individ- och företagsbeskattningen. Den nya utgåvan är anpassad till den nya inkomstskattelagen. Olof Norell, Jan Ossmark och Hans
Tegnander Inkomst av hyresfastighet (5 uppl. Norstedts 2000, 216 s.). Boken har utökats med ett avsnitt om de nya reglerna om beskattning vid omstruktureringar. Avsnittet om mervärdesskatt har omarbetats med anledning av ny lagstiftning om mervärdesskatt för fastighetsförvaltning. Carl-Axel Norrdell och Christer
Silfverberg Arvs- och gåvoskatt (4 uppl. Norstedts 2001, 211 s.). Lagbokskommentar till arvs- och gåvoskattelagen.
    En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (Ds 200:70, 263 s.).


    Skattetillägg m.m. Betänkande av 1999 års skattetilläggskommitté (SOU 2001:25, 425 s.). Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar. Gemensamt betänkande av 1998 års skatteutredningar (SOU 2001:11, 434 s.).

Utländsk och internationell rätt
Ove Bring och Said Mahmoudi Sverige och folkrätten (2 uppl. Norstedts 2001, 250 s.). Boken redogör för folkrättens karaktär, dess förhållande till nationell rätt och dess nuvarande roll i det internationella samfundet. Den behandlar ett antal folkrättsområden av särskilt intresse för Sverige, bl.a. FN, mänskliga rättigheter och miljörätten.

Allmän och blandad juridik
Sigvard Berglöf och Ulla Wadell Regeringsrättens avgöranden i litteraturen 1970–1992 (Norstedts 2001, 597 s.). Redovisning av bokverk och artiklar där Regeringsrättens avgöranden behandlas. Den innehåller huvudsakligen en kronologisk förteckning av avgörandena med uppgift om litteraturställen. I ett utförligt sak- och sökregister hänvisas under olika sakfrågor till rättsfallen i det kronologiska registret. Peter Ekbäck Förfaranden vid planering och markåtkomst. En rättsekonomisk analys (Kungl. tekniska högskolan 2001, 290 s.). Akademisk avhandling där förfarandereglerna struktureras i typer: administrativa samt förrättningsoch rättegångsförfaranden. Därefter analyseras om identifierade egenskaper i förfarandereglernas utformning är förenliga med ekonomisk effektivitet. Festskrift till Ulf Bernitz. Europarättslig tidskrift (2001, 244 s.). — Juridisk tidskrift (2001, 177 s.). — Nordiskt immateriellt rättsskydd (2001, 181 s.). — Tre festskrifter

SvJT 2001 Ny juridisk litteratur 431till Bernitz med olika inriktning, varav den första och tredje med ämnen som hör under respektive tidskrifts område. Den andra skriften innehåller dels några bidrag om europarätt, dels andra artiklar om skilda juridiska frågor som köp- och avtalsrätt. Håkan Hydén Rättsregler. En introduktion till juridiken (5 uppl. Studentlitteratur 2001, 206 s.). Lärobok i allmän rättslära. I denna upplaga finns ett avsnitt om IT-rätt och ett kapitel om internationell rätt.
    Normativa perspektiv. Festskrift till Anna Christensen. Utg. Ann Numhauser-Henning (Juristförlaget i Lund 2000, 681 s.). Bidrag har lämnats av bl.a. Bertil Bengtsson, Ronnie Eklund, Håkan Hy-

dén, Torgny Håstad, Lars Lindahl, Ann Numhauser-Henning, Birgitta Nyström, Eva Ryrstedt, Torsten Sandström, Tore Sigeman, Lena Svenaeus, Dennis Töllborg, Lotta Vahle Westerhäll, Peter Westberg och Eva Österberg. Norstedts juridiska handbok. Red. Claes Sandgren (17 uppl. Norstedts 2001, 1280 s.). Till nyheterna i denna upplaga av framställningen av hela det juridiska fältet hör nya kapitel om miljöoch bankrätt. Andra exempel på omarbetningar gäller informationssökning, plan- och byggrätt, yttrandefrihetsrätt och socialrätt. Svenska författningar i översättning till främmande språk. En förteckning (Ds 2001:7, 72 s.).
Göran Regner