Litteratur

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
E-handelsdirektivet — genomförande av direktivet 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på informationssamhället (Ds 2001:13, 192 s.).
    Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (Ds 2001:17, 89 s.). Förslag till bl.a. ändringar i konkurrenslagen.
    Marknadsdomstolens avgöranden 2000 (Norstedts 2001, 729 s.).
    Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Slutbetänkande av Varumärkeskommittén (SOU 2001:26, 695 s.). Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt, Mats Sjösten, Örjan Teleman,
Staffan Vängby och Anita Wickström
Familjerätt I (Norstedts 2001, 464 s.). Lagbokskommentar med äktenskapsbalken och föräldrabalken samt anslutande lagstiftning. Stig Sohlberg Franchisejuridik (3 uppl. Norstedts 2001, 128 s.). Den nya upplagan har föranletts av ett nytt gruppundantag från EG:s konkurrensreglering. En nyhet är ett kapitel om etik. Magnus Ulriksson Konkurrensrätt (4 uppl. Norstedts 2001, 519 s.). Lagbokskommentar till konkurrenslagen, lagen om tillämpningen av EG:s konkurrens- och statsstödsregler, konkurrensförordningen samt förordningar om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen.
    Yttrandefrihet för privatanställda (Ds 2001:9, 182 s.). Förslag till en ny lag till skydd för privatanställdas yttrandefrihet i allmänna angelägenheter.

Straffrätt Martin Borgeke m.fl. Straffrätt (Norstedts 2001, 459 s.). Lagbokskommentar till brottsbalken samt lagstiftningen om beräkning av strafftid och kriminalvård. Malena Carlstedt Upprepad utsatthet för brott. En utgångspunkt för brottsförebyggande arbete (BRÅ-rapport 2000:13, 52 s.). Sjöfylleri. Betänkande av Sjöfylleriutredningen (SOU 2001:30, 184 s.). Lottie Wahlin och Inka Wennerberg Efter muck. Från anstalt till livet i frihet. Delrapport 2 (BRÅ-rapport 2001:2, 50 s.). White-collar crime research. Old views and future potentials. Lectures and papers from a Scandinavian seminar. Red Sven-Åke Lindgren (BRÅ-rapport 2001:1, 193 s).

Processrätt
Domstolarnas register och personuppgiftslagen. En rättslig anpassning. Delbetänkande av Domstolsdatautredningen (SOU 2001:32, 146 s.). Börje Leidhammar och Patricia
Schömer Förvaltningsprocess (3 uppl. Norstedts 2001, 396 s.). Lagbokskommentar till förvaltningsprocesslagen, lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, viteslagen och rättsprövningslagen. Patentprocessen m.m. Betänkande av 1999 års patentprocessutredning (SOU 2001:33, 208 s.).

Offentlig rätt
Fordonslag m.m. Fordons beskaffenhet och utrustning — besiktningar och inspektioner — Vägverkets vägtrafikolycksregister. Betänkande av Utredningen om fordonsbestämmelser m.m. (SOU 2001:29, 361 s).

534 Litteratur SvJT 2001Lagrådets sammansättning och uppgifter. Förslag till ändring i regeringsformen. Delbetänkande av 2000 års Lagrådsutredning (SOU 2001:37, 45 s.). Bo Malmqvist, Curt Riberdahl och Håkan Torngren Allmän förvaltningsrätt (3 uppl. Norstedts 2001, 462 s.). Denna lagbokskommentar innehåller kommentarer till förvaltningslagen och kommunallagen samt återger författningstext för anslutande lagstiftning.
    Mera värde för pengarna. Slutbetänkande av Upphandlingskommittén (SOU 2001:31, 510 s.). Förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling.
    Ändrade regler om annonser i TV-sändningar (Ds 2001:18, 33 s.).

Skatterätt
Eleonor Alhagen Mervärdesskatt vid omstruktureringar (Iustus 2001, 569 s.). Akademisk avhandling om EG-rättsliga bestämmelser och dessas implementering i tysk och svensk skatterätt. Allmänna frågor som omsättning, skattskyldighet och redovisning behandlas. Vidare undersöks konsekvenserna vid olika typer av överlåtelser, avdragsrätten för stödtjänster samt frågan om jämkning av skatt. Karin Almgren, Börje Leidhammar och Frank Walterson Skatteförfarande och skattebrott (3 uppl. Norstedts 2011, 586 s .). Lagbokskommentar med taxeringslagen samt lagarna om självdeklaration och kontrolluppgifter, skattebetalning, särskilda tvångsåtgärder, betalningssäkring, skattebrott, förhandsbesked och skatteflykt, m.m. Christina Gyland och Greger Lewén Övningar i skatterätt. Exempel och lösningar 2001 års taxering (8 uppl. Iustus 2001, 252 s.). Ett

hundratal blandade övningar, de flesta kommenterade. Den nya utgåvan har anpassats till den nya inkomstskattelagen. Jesper Öberg Mervärdesbeskattning vid obestånd (2 uppl. Norstedts 2001, 298 s.). Omarbetad och uppdaterad version av författarens doktorsavhandling. Bl.a. har synpunkter vid disputationen beaktats liksom senare rättsutveckling.

Utländsk och internationell rätt
Collective agreement and competion in the EU. Report of the COLCOM-project. Red. Niclas Bruun och Jari Hellsten (Iustus 2001, 226 s.). Studie av förhållandet mellan konkurrensrätt och kollektivavtal inom EU. Rapporter om nationell rätt finns beträffande Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien. Mänskliga rättigheter i Sverige — en kartläggning (Ds 2001:10, 141 s.). Roger Petersson Europakonventionen. En praktisk introduktion (Norstedts 2001, 120 s.). Koncentrerad presentation av rättigheter och kontrollsystem. Halva boken upptas av bilagor med konventionstexter, klagoformulär m.m.

Allmän och blandad juridik
Familjeföreställningar. Om familjens betydelse inom juridik, ekonomi och forskning. Red. Monica Burman och Åsa Gunnarsson (Iustus 2001, 325 s.). Antologi med uppsatser om bl.a. rättshjälp, obeståndsrätt, skatterätt, socialrätt, pensionssystemet och arbetsrätt.
Göran Regner