Litteratur

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Axel Adlercreutz Avtalsrätt II (5 uppl. Juristförlaget i Lund 2001, 163 s.). Bl.a. nya rättsfall har föranlett denna utgåva angående avtalstolkning och -utfyllnad m.m. Axel Adlercreutz Finansieringsformers rättsliga reglering (3 uppl. Studentlitteratur 2001, 221 s.). Bl.a. fullföljandet av datoriseringen av systemen för värdepappersomsättning och fastighetspant har lett till ändringar. Ett nytt avsnitt finns om finansieringsverksamheten. Lars K. Beckman, Mauritz Bäärnhielm, Göran Millqvist, Leif I. Nilsson, Stieg Synnergen och Ingrid Uggla Fastighetsrätt I. JB kap. 1–18(2 uppl. Norstedts 2001, 623 s.). — Fastighetsrätt II. JB kap. 19–24 m.fl. författningar (2 uppl. Norstedts 2001, 451 s.). — Lagbokskommentar med i denna utgåva även 6 kap. jordabalken och bostadsrättslagen. Bertil Bengtsson och Harald Ullman Det nya produktansvaret. En översikt (3 uppl. Iustus 2001, 100 s.). I denna nya upplaga har beaktats bl.a. den senaste utvecklingen beträffande leveransavtal och försäkring. Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson och Claes Sandgren Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (7 uppl. 2001, 335 s.). Bl.a. rättsutvecklingen inom EU har lett till delvis omfattande ändringar. Avsnitt om kompletterande ersättningsordningar inom upphovsrätten, domännamn, avtalsrätt och otillbörlig konkurrens har tillkommit eller byggts ut. Folke Grauers Nyttjanderätt. Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt (11 uppl. Juristförlaget i Lund 2001, 284 s.). Denna lärobok har utvidgats beträffande bostadsrätt. Margareta Helldén och Göran Millqvist Krediträtt (4 uppl. Norstedts 2001, 507 s.). Lagbokskommentar med bl.a. lagarna om skuldebrev, preskription, lösöreköp, redovisningsmedel, avbetalningsköp mellan näringsidkare, konsumentkrediter, pantbank och företagshypotek samt handelsbalkens kapitel om pant och borgen, om lån, om deposition och om lega och hyra och jordabalkskapitlet om panträtt. Jon Kihlman Köprätten. En introduktion (Norstedts 2001, 136 s.). Boken behandlar förutom köplagen och konsumentköplagen också internationella köplagen och jordabalken. Ett partsorienterat synsätt anläggs som komplement till det traditionella domstolsperspektivet. Kreditsäkerhet i byggnader på annans mark (Ds 2001:21, 30 s.). Peter Smedman Obeståndsrätt II (3 uppl. Norstedts 2001, 290 s.). Lagbokskommentar till lagarna om konkurs, företagsrekonstruktion, skuldsanering och lönegaranti. Säkerställda obligationer (Ds 2001:38, 171 s.). Förslag till ny lag och ändringar i förmånsrättslagen. Gösta Walin Kommentar till Ärvdabalken. Del II (18–25 kap.) Boutredning och arvskifte (4 uppl. Norstedts 2001, 380 s.). Ett stort antal nya rättsfall samt överflyttningen av arvsbeskattningen från domstol till skatteväsendet har beaktats. Ägande och struktur inom jord och skog. Betänkande av Jordför-

SvJT 2001 Ny juridisk litteratur 725värvsutredningen (SOU 2001:38, 125 s.). Förslag till ändringar i jordförvärvslagen.

Straffrätt
Ett effektivt diskrimineringsförbud. Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell läggning. Betänkande av 1999 års diskrimineringsutredning (SOU 2001:39, 261 s.). Överväganden utan lagförslag. Nils Jareborg Allmän kriminalrätt (Iustus 2001, 494 s.). Enligt förordet består denna lärobok av en koncis analytisk-systematisk-konstruktiv berättelse om gällande svensk rätt, såvitt avser de allmänna lärorna om brotten. Den kan ses som en andra upplaga av författarens Straffrättens gärningar (1995) och Straffrättens ansvarslära (1994). Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg Straffansvar (6 uppl. Norstedts 2001, 154 s.). Omarbetad utgåva av denna översikt av straffrättens allmänna del. Suzanne Wennberg Introduktion till straffrätten (6 uppl. Norstedts 2001, 114 s.). Ny utgåva av denna översiktliga lärobok.

Processrätt
Christian Diesen, Clara Hellner Gumpert, Frank Lindblad och Helena Sutorius Sexuella övergrepp mot barn. Bevis 6 (Norstedts 2001, 226 s.). Denna antologi har fyra huvuddelar: Problemorientering angående den rättsliga hanteringen, en lägesbeskrivning av utredande från ett Stockholmsperspektiv, några rättsliga och psykologiska reflektioner från en uppföljningsstudie om övergrepp på ett daghem samt förhållandet mellan psykologiskt sakkunniga och rätten. Henrik Edelstam Offentlighet och sekretess i rättegång. Principen om förhandlingsoffentlighet (Norstedts 2001, 537 s.). Boken behandlar huvudsakligen frågan om

öppna eller stängda dörrar vid domstolsförhandlingar. Ett första avsnitt ägnas följaktligen förhandlingsoffentlighetsprincipen och ett andra inskränkningar i denna huvudregel inklusive frågor om åhörares närvarorätt samt ljudinspelnings- och fotograferingsförbud. Ett tredje avsnitt tar upp särskilda frågor som massmediernas roll, bl.a. frågan om TV-sända rättegångar. Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36, 144 s.). Snabbare lagföring 1 — några förslag till förenklingar. Delbetänkande av Beredningen för rättsväsendets utveckling (SOU 2001:59, 142 s.). Förslag till ändringar bl.a. 23 och 45 kap. rättegångsbalken.

Offentlig rätt
Att vara med på riktigt — demokratiutveckling i kommuner och landsting. Betänkande av Kommundemokratikommittén (SOU 2001:48, 578 s., 735 s.). Central bank independence. The economic foundations, the constitutional inplications and democratic accountability. Ed. Jan K l e i n e m a n (Kluwer-Norstedts 2001, 232 s.). Boken, som grundar sig på en konferens år 1999, innehåller bidrag av bl.a. Fredrik Sterzel (om riksbanken i förhållande till grundlagen, demokratin och ansvarighet) och Gunnar Nord (om riksbanken och styrning av aktiebolag). En handläggningslag. Förfarandet hos försäkringskassorna. Betänkande av Utredningen om en översyn av processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. (SOU 2001:47, 677 s.). Margit Kärrström, Jan Sahlin och Bengt Sjöberg Hälso- och sjukvård (3 uppl. Norstedts 2001, 473 s.). Bl.a. ny lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård har beaktats i denna upplaga av lagbokskommentaren.

726 Litteratur SvJT 2001Nordic data protection. Ed. Peter Blume (Iustus 2001, 244 s.). I boken redovisas Danmarks, Finlands, Norges och Sveriges nya dataskyddslagstiftning med anledning av EU:s dataskyddsdirektiv. Det svenska redogörelsen är författad av Peter Seipel och innehåller — förutom en beskrivning av den svenska personuppgiftslagen — också uppgifter om dess bakgrund och anknytande rättsregler.
    Omhändertagande av berusade personer enligt LOB (Ds 2001:31, 168 s.).
    Politik för folkstyrelse på 2000talet. Remissammanställning av Demokratiutredningens slutbetänkande En uthållig demokrati (SOU 2000:1) (Ds 2001:26, 559 s.). Håkan Strömberg Sveriges författning (17 uppl. Studentlitteratur 2001, 171 s.). Omarbetad utgåva av denna lärobok med anledning av bl.a. ny medborgarskapslag och kyrkoreformen.

Skatterätt
Jan Kleerup, Peter Melz, Gunnar Rabe och Jesper Öberg Mervärdesskatt och punktskatter (4 uppl. Norstedts 2001, 749 s.). Lagbokskommentar i ny utgåva. Stefan Olsson Punktskatter — rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv (Iustus 2001, 420 s.). Akademisk avhandling av hur punktskatterna har konstruerats rättsligt för att fylla sitt ändamål, särskilt beträffande skattesubjekt, skattskyldighetens inträde och skatteobjekt. I studien undersöks också hur EG-rätten influerar den svenska skatterätten på området.

Utländsk och internationell rätt
Johan Alling, Karin Jönsson och Fredrik Lindberg Beslut, dokumentation och öppenhet i EU (Norstedts 2001, 300 s.). Boken behandlar dokumentationen av EU:s beslutprocess i olika typer av akter och var dessa finns att tillgå. Bestämmelserna inom EU om öppenhet och sekretess är en annan huvudfråga. I bilagor finns relevanta regeltexter samt praktiska upplysningar. EG-direktivet om personuppgifter — en offentlig utvärdering (Ds 2001:27, 158 s.). International criminal law in historical perspective. Comments and material. Ed. Ove Bring (Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 2001, 149 s.). Utvecklingen från Versaillesfreden till Romtribunalen beskrivs i ett första avsnitt. Huvuddelen av boken utgörs av anslutande internationella dokument. Nicefördraget. EU:s regeringskonferens 2000 (Ds 2001:29, 172 s., 181 s.) Jacob W.F. Sundberg Processen i Strasbourg med särskild hänsyn till respekten för familjelivet (Institutet för offentlig och internationell rätt 2001, 25.). Häftet bygger på en föreläsning i maj 2001 över ämnet Onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna. Ulf Tivéus och Anders Köhlmark

Internationella skattehandboken (4 uppl. Norstedts 2001, 377 s.). Bl.a. den nya inkomstskattelagen och ny rättspraxis har föranlett denna utgåva.

Allmän och blandad juridik
Malin Edmar Forsman Internetpublicering. En juridisk vägledning (3 uppl. Norstedts 2001, 178 s.). Boken behandlar mest upphovsrätt men också elektroniska anslagstavlor, marknadsföring och varumärken, avtal, datarätt, sekretess samt yttrandefrihet.
Göran Regner