Notiser Disputation
Den 21 september 2001 disputerade vid Lunds universitet jur.kand. Ewa Gustafsson på en avhandling i offentlig rätt med titeln ”Missbrukare i rättsstaten. En vetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare.” I avhandlingen beskrivs och analyseras — med grundlagens och Europakonventionens katalog över mänskliga fri- och rättigheter som utgångspunkt — lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall med särskild fokusering på rättssäkerheten för den enskilde. Opponent på avhandlingen var professor Asbjørn Kjønstad, Oslo.