Litteratur

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Bertil Bengtsson Miljöbalkens återverkningar (Norstedts 2001, 226 s.). Allmän framställning om det nya rättsläget inom miljörätten och de konsekvenser det för med sig utanför balkens egentliga område. Fastighetsrätten, skadeståndsrätten, ersättningsrätten i övrigt och kontraktsrätten behandlas i detta perspektiv. Clas Bergström och Per Samuelsson
Aktiebolagets grundproblem (2 uppl. Norstedts 2001, 245 s.). Analys av de intressekonflikter som finns utifrån ekonomiska forskningsrön. Den rättspolitiska bakgrunden har accentuerats i denna upplaga. Vidare har vissa ekonomiska problem och teorier förklarats mera ingående.
    Förslag till formskyddslag. Slutbetänkande av Mönsterutredningen (SOU 2001:68, 285 s.). Håkan Göransson och Claes Nordlöf Arbetslagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2001 (28 uppl. Norstedts 2001, 516 s.). Bland nyheterna i denna utgåva kan nämnas nya regler om lönekartläggning och diskriminering i jämställdhetslagen, ändrade turordningsregler och höjd pensionsålder. Svante O. Johansson Stoppningsrätt under godstransport (Norstedts 2001, 519 s.). Akademisk avhandling i köprätt. En huvudfråga som behandlas är när säljarens rätt att hindra en vara från att lämnas ut till köparen upphör. En annan fråga gäller en fraktförares skyldighet att ta hänsyn till en sådan rätt. Åke Saldeen Arvsrätt. En lärobok om arv, boutredning och arvskifte

(2 uppl. Iustus 2001, 158 s.). Ajourförd bok för juristutbildningen. Gösta Walin och Staffan Vängby
Föräldrabalken. En kommentar 1–13 kap. (Norstedts 2001, lösblad) — 14–21 kap. och internationell föräldrarätt (Norstedts 2001, lösblad) — ”Blå” kommentar i två pärmar som utgör en kraftigt omarbetad 6 uppl. av den tidigare bundna utgåvan. Samma verk också utgivet häftat i två delar.

Straffrätt
Brottsutvecklingen i Sverige 1998–2000 (Brottsförebyggande rådet rapport 2001:10, 254 s.). Annika Norée Straffrätten. Övningsfrågor (3 uppl. Norstedts 2001, 148 s.). Gamla och nya skrivningsfrågor som kompletterats på specialstraffrättens område. Gunnar Rabe Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2001 (Norstedts 2001, 800 s.). Uppdaterad författningssamling för 2002 och 2003 års taxeringar.

Offentlig rätt
Jesper Ekroth JO-ämbetet. En offentligrättslig studie (Juridiska institutionen vid Stockholms universitet 2001, 425 s.). Akademisk avhandling som söker besvara två frågor: Varför har JO-ämbetet behållit sitt existensberättigande trots ändrade konstitutionella och samhälleliga förhållanden? Är regleringen av ämbetet tillfredsställande med hänsyn tagen till dess ändamål? Ulf Lindquist och Sten Losman 1991 års kommunallag i dess lydelse den 1 januari 2001. En handbok med lagtext och kommentarer (5 uppl. Norstedts 2001, 215 s.). Bl.a.

842 Litteratur SvJT 2001nya regler om revision har beaktats. Miljöanpassad upphandling — offentlig och privat. Red. Jan-Erik Falk (Jure CLN 2001, 258 s.). Två huvudavsnitt ägnas åt övergripande regler som skall beaktas vid offentlig upphandling och möjligheterna att ställa krav vid sådan.
    Skilda valdagar och vårval? Forskningsrapporter utgivna av 1999 års författningsutredning (SOU 2001:65, 261 s.).

Skatterätt
Göran Englund och Christer Silfverberg Beskattning av arv och gåva (12 uppl. Norstedts 2001, 183 s.). Lärobok som uppdaterats med anledning bl.a. av att inregistreringen av bouppteckningar och arvsbeskattningen flyttats till skattemyndigheterna samt att debiteringsoch betalningsreglerna ändrats. Björn Forssén Momshandboken. Enligt 2001 års regler (2 uppl. Norstedts 2001, 475 s.). Nya regler för investeringsvaror och på fastighetsområdet behandlas. En bilaga med en översikt av EG-momsen för varor och en annan angående moms och Internethandel har lagts till.

Utländsk och internationell rätt
Kaj Hobér Extinctive prescription and applicable law in interstate arbitration (Iustus 2001, 459 s.). Akademisk avhandling som fokuserar på parternas frihet att välja tillämplig lag. Som exempel på problemställningen används preskriptionsfrågor.

Allmän och blandad juridik
Jan Hellner Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt (2001, 280 s.). Boken tar upp rättens metodproblem från rättsvetenskapens synpunkt. Olika metodläror diskuteras. Författaren avslutar med sina synpunkter på metoder för lagtolkning, rättstill-

lämpning och arbete med utveckling av rätten. IT och juristutbildning. Nordisk årsbok för rättsinformatik 2000. Red. Peter Wahlgren (Jure 2001, 233 s.). I en del av boken beskrivs olika utbildningsprojekt och utbildningssituationen på nordiska universitet. En andra del innehåller artiklar om aktuella IT-rättsliga frågor. Ulf Jensen, Staffan Rylander och Per Henrik Lindblom Att skriva juridik. Regler och råd (3 uppl. Iustus 2001, 115 s.). Boken behandlar de grundläggande reglerna för juridiskt skrivarbete från disposition och språklig stil över dokumentation och källredovisning till fotnotsteknik och typografi. Lotta Erwall Könsdiskriminering. En analys av nationell och internationell rätt (Iustus 2001, 471 s.). Akademisk avhandling om begreppet könsdiskriminering i svensk rätt, EG-rätt och folkrätt. Bl.a. diskuteras vad som är direkt och indirekt diskriminering, vad som menas med ”kön” och vad som kan tillåtas i form av positiv särbehandling. Festskrift till Hans Stark. Red. Ronnie Eklund, Michaël Koch, Edvard Nilsson och Tore Sigeman (2001, 438 s.). Samling av uppsatser i huvudsakligen arbetsrätt. Agne Lindberg och Daniel Westman Praktisk IT-rätt (3 uppl. Norstedts 2001, 527 s.). Ändringar i förhållande till tidigare utgåvor gäller särskilt elektronisk handel, länkning, patent, ansvaret för Internet-operatörer, skydd för databaser och vissa former av personuppgiftsbehandling. Den del som behandlar avtal har också ändrats. Mellan makten och menigheten. Ämbetsmän i det tidigmoderna Sverige. Red. Börje Harnesk och Marja Taussi Sjöberg (Institutet för Rättshistorisk forskning 2001, 275 s.). Beskrivningar av den praktiska verksamheten hos olika

SvJT 2001 Ny juridisk litteratur 843ämbetsmannakategorier. Utgångspunkten är ett svenskt-finskt symposium. Per Nilsén Att ”stoppa munnen till på bespottare”. Den akademiska undervisningen i svensk statsrätt under frihetstiden (Institutet för rättshistorisk forskning 2001, 460 s.). Omarbetad version av författarens doktorsavhandling från 2000. Svensk rätt — en översikt. Red. Stig Strömholm m.fl. (2001, 744 s.). En allomfattande juridisk handbok.
Göran Regner