Litteratur

 

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Örjan Edström Anställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället (Iustus 2001, 279 s.). Analys av turordningsreglerna med särskild inriktning på regeln om tillräckliga kvalifikationer samt vilka krav på sådana som arbetsgivare ställer på arbetsmarknaden. Boken presenterar en undersökning av regelns tillämpning i närmare 300 företag och offentliga verksamheter.
    Fyra kommersiellrättsliga uppsatser: Anna-Karin Johansson Separationsrätt vid överlåtelse med återtagandeförbehåll och vid kommission. Anna Olofsson Finansiell leasing. Cecilia Rappe Insiderlagen. Erik Sjöman Kontraktsbrott vid licensiering av immaterialrätt. Red. Lars Gorton (Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2001, 177 s.). Studentuppsatser. Ulf Jensen Panträtt i fast egendom (6 uppl. Iustus 2001, 231 s.). Nytt i denna upplaga är att 19 kap. jordabalken numera bygger på att fastighetsregistreringen sker i ett register med en inskrivningsdel och med hjälp av automatisk databehandling. Stefan Lindskog Lagen om handelsbolag och enkla bolag. En kommentar (Norstedts 2001, 1 160 s.). ”Gul” lagkommentar vars 1 000 första sidor behandlar handelsbolag och kommanditbolag. Annina Persson och Marie Tuula Företagsrekonstruktion — i teori och praktik (Norstedts 2001, 167 s.). Bok i syfte att utvärdera lagen om företagsrekonstruktion, belysa gällande rätt och gå igenom reglerna från praktisk synpunkt. En undersökning av handlagda företagsrekonstruktioner under cirka fyra år ligger till grund för boken. Stig Strömholm Upphovsrätt och internationell privaträtt (Norstedts 2001, 300 s.). Den globala marknaden för upphovsrättsligt skyddade verk, skyddet för dataprogram och databanker samt tillkomsten av Internet ger problem för de traditionella nationella och internationella regelverken. Den internationella privaträtten har därmed fått större betydelse. Boken behandlar de två rättsområdena i detta perspektiv. Marie Tuula Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar. En jämförande studie i svensk och amerikansk insolvensrätt (2 uppl. Norstedts 2001, 561 s.). Delvis omarbetad avhandling om obeståndsrätt. Både konkurslagstiftningen och lagen om företagsrekonstruktion behandlas. Boken behandlar utförligt den amerikanska rätten.

 

Straffrätt
Barnmisshandel. Att förebygga och åtgärda. Slutbetänkande av Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72, 415 s., 208 s.). Förslag till ändringar i bl.a. socialtjänstlagen och brottsbalken. Åtgärder mot klotter (Ds 2001: 43, 67 s.). Förslag till ändringar i brottsbalkens regler om skadegörelse samt i polislagen.

 

Processrätt
Patricia L. Shaugnessy The attorneyclient privilege. A comparative study of American, Swedish and EU law (2001, 645 s.). Akademisk avhandling av en fråga som inte har aktualiserats så mycket i Sveri-

944 Litteratur SvJT 2001 ge som i USA och inom EU. Huvudparten av boken ägnas amerikanska förhållanden. EU-rätten utgår från europakonventionen om mänskliga rättigheter och dess rätt till en rättvis rättegång och skydd för privatlivet m.m.

 

Offentlig rätt
Niclas Forsberg Offentlig upphandling i praktiken (2 uppl. Norstedts 2001, 294 s.). Lagändringar och nya rättsfall har beaktats i denna upplaga. Ewa Gustafsson Missbrukare i rättsstaten. En rättsvetenskaplig studie om lagstiftningen rörande tvångsvård av vuxna missbrukare (Norstedts 2001, 669 s.). Akademisk avhandling med grundlagens fri- och rättigheter samt europakonventionen om mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Även näraliggande tvångslagstiftning inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården berörs. Allmänförvaltningsrättsliga och förvaltningsprocessrättsliga frågor behandlas. Ingegärd Hilborn m.fl. Kommunallagen. Kommentarer och praxis (Sv. Kommunförbundet 2001, 432 s.). Fortsättning på den kommentar som Ingvar Paulsson, Curt Riberdahl och Per Westerling tidigare gett ut i två upplagor, senast 1997. Ny lagstiftning och ny rättspraxis har lett till förändringar. Vissa avsnitt har gjorts fylligare, bl.a. det om revision.
    Kartellbekämpning. Delbetänkande av Kartellbekämpningsutredningen (SOU 2001:74, 289 s.). Förslag till ändringar i konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensskadeavgifter i syfte att få ett effektivare regelsystem.
    Kommunernas ansvar i vissa barn- och ungdomsärenden (Ds 2001:47, 52. s.). Förslag till ändringar i socialtjänstlagen. Rune Lavin Lagrådet och den offentliga rätten 1999–2000 (Juristförlaget i Lund 2001, 182 s.). En f.d. lagrådsledamot beskriver Lagrådets verksamhet med utgångspunkt i två års erfarenhet av arbetet där. Förutom en mera allmän översikt av verksamheten under de två åren behandlas frågor med anknytning till regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt olika förvaltningsprocessuella regler. Jonas Nordquist Domstolar i det svenska politiska systemet. Om demokrati, juridik och politik under 1900-talet (Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 2001, 255 s.). Akademisk avhandling med en analys av utredningsbetänkanden angående domstolarnas roll. Tre aspekter studeras: domstolsorganisationen, domarna samt domstolarnas kompetens.

 

Skatterätt
Cecilia Gunne och Jerker Löfgren Beskattning av stiftelser och ideella föreningar (2 uppl. Norstedts 2001, 190 s.). Uppdaterad handbok. Jan Kleerup och Lena Westfahl
Den svenska momsen (Ernst & Young 2001, 260 s.). Boken är en uppdatering av ”Den EG-anpassade momsen” från 1995. Den är avsedd att vara ett praktiskt hjälpmedel i momsfrågor. Liber amicorum Sven-Olof Lodin. Red. Krister Andersson, Peter Melz och Christer Silfverberg (Norstedts 2001, 342 s.). I denna festskrift behandlar 27 bidragsgivare olika skattefrågor som inkomstflöden över gränserna, skatteavtal, EG-rätt, moms och e-handelsinkomster.

 

Allmän och blandad juridik
Affärsverksamhet på nätet — studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2000. Red. Daniel Westman (Institutet för rättsinformatik rapport 2001:2, 141 s.). Uppsatserna behandlar banner-annonsering,

SvJT 2001 Ny juridisk litteratur 945 betalningslösningar, finansiella tjänster, ansvar för tjänsteleverantörer och varumärken i webbutiken. Pontus Kågerman Värdepappersmarknadens regelsystem. Lagreglering, självreglering och etik (Norstedts 2001, 367 s.). Boken behandlar bl.a. insiderbrott, svindleri och otillbörlig kurspåverkan, penninghäleri och penningtvätt, obestånd och konkurs, viss central civilrätt, associationsrätt samt skatterätt. Ester Pollack En studie i medier och brott (Stockholms universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 2001, 360 s.). Akademisk avhandling om samspelet mellan journalistik och brottslighet. Sambandet mellan kriminalpolitik, medier och brott studeras med särskild uppmärksamhet på ungdomsbrottsligheten. De tre åren 1955, 1975 och 1995 beskrivs närmare.
    Rättsinformation under 2000talet. Nuläge i Sverige och Europa, trender och policy. IT-kommissionens rapport 1/2001 (SOU 2001:71, 134 s.). Lars-Göran Sund Generationsskifte av små och medelstora familjeföretag. En studie i ekonomisk familjerätt, associations- och skatterätt samt rättsekonomi (Iustus 2001, 442 s.). Undersökning av hur rättssystemet underlättar eller hämmar möjligheterna till generationsskiften av aktier i onoterade aktiebolag inom familjen. Bl.a. analyseras arv, testamente och gåva. Utvecklingen av det nordiska lagstiftningssamarbetet under inverkan av EU och EES. Seminarium den 21–22 september (Nordiska Ministerrådet TemaNord 2000: 614, 108 s.). Bo Wennström Rättens kulturgräns (Iustus 2001, 153 s.). Debattskrift med ett nytt angreppssätt på rättsfilosofins område, det praktiska handlingsperspektivet. En diskussion förs om vilka konsekvenser dagens samhällsförändringar borde få för juridiken.
Göran Regner