Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Bengt Billquist och Lars Olsson Hyresförhandlingslagen och anslutande lagstiftning. En kommentar (Norstedts 2001, 297 s.). ”Gul” kommentar. Den anslutande lagstiftning som kommenteras utgörs av bl.a. 12 kap. jordabalken samt lagarna om förvärv av hyresfastighet, bostadsförvaltning och arrende- och hyresnämnder. Jan Hellner Skadeståndsrätten. En introduktion (2 uppl. Norstedts 2000, 136 s.). Översikt av den utomobligatoriska skadeståndsrätten. Den ansluter nära till författarens Skadeståndsrätt (5 uppl. 1995) som skall komma i ny utgåva. Leif Holmqvist Hyreslagen. En kommentar (6 uppl. Norstedts 2000, 638 s.). Ny upplaga av denna ”blå” kommentar. 1998 års lagändringar beaktas. Vidare finns ytterligare cirka 200 rättsfall tillagda.
    Konsumentskyddet vid småhusbyggande. Betänkande av Småhusutredningen (SOU 2000:110, 376 s.). Förslag till ändringar i bl.a. 4 kap. jordabalken, konsumenttjänst- och konsumentköplagarna samt plan- och bygglagen.
    Kooperativ hyresrätt. Betänkande av Utredningen om kooperativ hyresätt (SOU 2000:95, 340 s.). Förslag till ny lag om en upplåtelseform mellan hyresrätt och bostadsrätt. Gunnar Petri Rätten till menuetten. Historien om musikens värde (Atlantis 2000, 191 s.). Skildring av upphovsrättens historia inom musikens område. Theddo Rother-Schirren och Johan Schüldt Rättsfallssamling i familjerätt (3 uppl. Norstedts 2000, 536 s.). Gösta Walin Ärvdabalken. Del I (1–17 kap.) Arv och testamente (5 uppl. Norstedts 2000, 452 s.). Sedan förra upplagan 1993 av denna ”blå” kommentar har många rättsfall och en del litteratur tillkommit.

 

Straffrätt
Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m. — straffansvarets räckvidd. Betänkande av Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet, m.m. (SOU 2000:88, 326 s.). Förslag till ändringar i 4, 1–17 och 29 kap. brottsbalken samt i tryckfrihetsförordningens brottskatalog. Tillträde till andra tilläggsprotokollet till bedrägerikonventionen (Ds 2000:66, 73 s.). Förslag till ändringar i 2 och 9 kap. brottsbalken.

 

Processrätt
Brottsoffers möjligheter att få del av uppgifter ur förundersökningar m.m. (Ds 2000:64, 82 s.). Domarutnämningar och domstolsledning. Frågor om utnämning av högre domare och domstolschefens roll. Betänkande av Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare (SOU 2000:99, 406 s, 327 s.). Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-konventionen (Ds 2000:59, 116 s.). Förslag som rör erkännande och verkställighet av utländska civilrättsdomar. Medling vid ungdomsbrott. Betänkande av Utredningen om medling vid ungdomsbrott (SOU 2000:105, 221 s.). Förslag till ändringar i 29 kap. brottsbalken och

SvJT 2001 Litteratur 97 lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare samt en ny lag om medling vid ungdomsbrott.

 

Offentlig rätt
The Constitution of Sweden. The fundemental laws and the Riksdag act. With an introduction by Erik Holmberg and Nils Stjernquist (Riksdagen 2000, 208 s.). Annika Lagerqvist Veloz Roca och Wiweka Warnling-Nerep Arbetskompendium i statsrätt (6 uppl. Norstedts 2001, 115 s.). Studiematerial som består av frågor, tablåer och s.k. scheman. Även svar på frågorna finns redovisade. Lars-Göran Malmberg Haveriutredningar. En rättslig studie över undersökningar i samband med olyckor i luften och till sjöss (Norstedts 2000, 749 s.). Komparativ studie av dels regleringen på sjö- och luftfartsområdena nationellt och internationellt, dels olika staters regler för haveriutredningsorganisationer.
    Sekretess för passfoton m.m. (Ds 2000:57, 61 s.). En rad ändringar i sekretesslagen föreslås. Torbjörn Vallinder Nio edsvurna män. Jury och tryckfrihet i Sverige 1815–2000 (2000, 458 s.).

 

Utländsk och internationell rätt
Maja Kirilova Eriksson och Athanasia Spiliopoulou Åkermark Documents in public international law (Norstedts 2000, 358 s.). Samling av internationella dokument om internationella organisationer, ansvarighet, rättslig reglering av tvister, traktaträtt, mänskliga rättigheter och flyktingrätt.


    Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning. Betänkande av Kommittén om medborgarskapskrav (SOU 2000:106, 493 s.). Förslag att kravet på svenskt medborgarskap skall slopas för en rad befattningar. Bl.a. skall regeringsformen endast kräva sådant medborgaskap beträffande ordinarie domare och personer som väljs av riksdagen.

 

Allmän och blandad juridik
Bertil Bengtsson, Ulf Bjällås, Stefan
Rubenson och Rolf Strömberg Miljöbalken. En kommentar. 1–15 kap. (Norstedts 2000, lösblad, även häftad 679 s.). ”Blå” kommentar till balkens första tre avdelningar: övergripande bestämmelser, skydd av naturen och särskilda bestämmelser om vissa verksamheter. Thomas Carlén-Wendels Nätjuridik. Lag och rätt på Internet (3 uppl. Norstedts 2000, 253 s.). I denna nya utgåva finns nya avsnitt om distansavtalslagen och EG:s ehandelsdirektiv. Även ändringar beträffande e-postreklam och personuppgiftslagen har beaktats. Göran Skogh och Jan-Erik Lane Äganderätten i Sverige. En lärobok i rättsekonomi (2 uppl. SNS 2000, 240 s.). Boken är avsedd som introduktionsbok i främst juridikundervisningen och nationalekonomin. Sedan första utgåvan 1993 har bl.a. grundlagsskyddet för äganderätten utvidgats, europakonventionen inkorporerats i svensk rätt samt äganderättsskyddet aktualiserats av frågorna om fritt handredskapsfiske och stängning av Barsebäcks kärnkraftverk.
Göran Regner