Nyheter från Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Disputationer
Per Norberg disputerade den 20 april 2002 på en doktorsavhandling i civilrätt med titeln Arbetsrätt och konkurrensrätt — En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden.
    Avhandlingens huvudfråga är hur en domstol skall välja mellan att tilllämpa konkurrensrättsliga eller arbetsrättsliga regler på konkurrensproblem som uppstår genom en bestämmelse i kollektivavtal. Avhandlingen strävar efter att lösa dilemmat genom att härleda gemensamma gränsdragningsprinciper med lika starkt stöd i konkurrensrätten som i arbetsrätten. Genom en strukturell normativ analys av båda rättsområdena härleds också två gemensamma gränsdragningsprinciper. Dessa principer tillämpas sedan på tre konkreta problem, stuverimonopollet, kollektivavtalade öppettider och kollektivavtal om entreprenadförbud och företagssamarbete. Avhandlingen har utgivits av juristförlaget i Lund. Lena Ebervall disputerade den 26 april 2002 på en doktorsavhandling i processrätt med titeln Försvararens roll. Ideologier och gällande rätt (utg. Norstedts).
    Avhandlingen analyserar ett par konkreta etiska dilemman för försvarsadvokater mot bakgrund av dels rådande försvararideal och dels gällande rätt. Försvararidealen illustreras med hjälp av de två renodlade idealtyperna vapendragaren (den extremt klientorienterade) och vägvisaren (den mer rättsordningsorienterade). Uppfattningarna om försvararidealen systematiseras och analyseras genom en argumentationsanalys. Komparativa inslag gällande angloamerikansk advokatetik bildar bakgrund till flera av diskussionerna. Gällande rätt utgår från svensk normgivning och praxis och tar upp frågor kring förordnande och entledigande samt tystnads- och lojalitetsplikten gentemot klienten i förhållande till lojalitetsplikten gentemot rättsordningen. Lena Ebervall är verksam vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Ola Zetterquist disputerade den 11 maj 2002 på en doktorsavhandling med titeln A Europe of the Member States or of the Citizens? — Two Philosophical Perspectives on Sovereignty and Rights in the European Community. Avhandlingen redogör för två modeller eller synsätt att betrakta den Europeiska Gemenskapen som ett offentligrättsligt subjekt. Avhandlingens modeller baseras huvudsakligen på de två engelska filosoferna Thomas Hobbes och John Lockes respektive teorier om det politiska samhället. Avhandlingens centrala del analyserar, utifrån de två modellerna, spörsmålen om EG:s syfte, EG:s konstruktion, medborgarna och EG:s legitimitet, kriterier för kompetensfördelningen mellan gemenskapen och medlemsstaterna samt individernas rättighetsskydd. Ola Zetterquist är verksam vid juridiska fakulteten i Lund.
Christoffer Wong