Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Arbetstiden — lag eller avtal. Skrift nr 1 från Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler (SOU 2001:91, 40 s.). Skriften behandlar frågan huruvida arbetstiden bäst hanteras av staten eller av arbetsmarknadens parter. Svante Bergström och Gertrud
Lennander Kredit och säkerhet (8 uppl. Iustus 2001, 101 s.). I denna utgåva har beaktats ny lagstiftning, rättspraxis, litteratur och utvecklingen på kreditmarknaden och inom formulärrätten. Malin Bonthron m.fl. Immaterialrätt (2 uppl. Norstedts 2001, 892 s.). Lagbokskommentar i ny utgåva.
    Föräldrars samtycke till adoption, m.m. (Ds 2001:53, 102 s.).
    Kartellbekämpning 2 — Övriga frågor. Slutbetänkande av Kartellbekämpningsutredningen (SOU 2001:94, 202 s.). Överväganden angående uppbrytning av företag, gemensam styrelserepresentation i konkurrerande företag och talerätt för små företag. Håkan Nial och Svante Johansson Svensk associationsrätt i huvuddrag (8 uppl. Norstedts 2001, 384 s.). Bl.a. ändringar i aktiebolagslagen har föranlett omarbetningar. Erland Olauson och Dan Holke
Medbestämmandelagen. Kommentar med rättsfall (3 uppl. Prisma 2001, 407 s.). Praktiskt hjälpmedel för i första hand fackliga förtroendemän, funktionärer och jurister. Åke Saldeen Barn och föräldrar (4 uppl. Iustus 2001, 266 s.). Ajourförd och delvis utvidgad framställning för juristutbildningen. Catarina af Sandeberg Börsnotering — regler och ansvar (Iustus 2001, 148 s.). Läro- och handbok angående det regelverk som är tilllämpligt när bolag erbjuder allmänheten att investera i bolagets aktier. Den är en förkortad och delvis omskriven version av författarens avhandling Prospektansvaret — caveat emptor eller caveat venditor (2001). Johan Schelin Lastskadekravet. En studie av reklamationsreglerna i lagen om inrikes vägtransporter (Institutet för sjö- och annan transporträtt 2001, 74 s.). Analys av reglerna mot bakgrund av försäkringstekniska resonemang. Tore Sigeman Arbetsrätten. En översikt av svensk rätt med europarätt (3 uppl. Norstedts 2001, 178 s.). Framställningen i boken har utvidgats och aktualiserats, bl.a. avseende medling, utstationering av arbetstagare och diskriminering i arbetslivet. Trafikskada utomlands — enklare att få ersättning (Ds 2001:51, 109 s.). Utländsk valuta — Ägarhypotek. Betänkande av Inteckningsutredningen (SOU 2001:83, 178 s.). Förslag att inteckningar skall kunna beviljas i utländsk valuta och att ägarhypotek skall försvinna. Åtgärder mot sena betalningar — genomförande av EG-direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (Ds 2001:56, 99 s.). Förslag till ändringar i bl.a. räntelagen. Ändringar i konsumentköplagen — genomförande av EG:s konsumentköpsdirektiv (Ds 2001:55, 148 s.).

 

Straffrätt
Brottsligheten i olika länder (Brottsförebyggande rådet rapport 2001:18, 52 s.). Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer (Brottsförebyggande rådet rapport 2001:11, 47 s.). Andrew von Hirsch Proportionalitet och straffbestämning. De lege. Juridiska fakulteten i Uppsala årsbok 2001 ((Iustus 2001, 183 s.). En

SvJT 2002 Ny juridisk litteratur 87 av Nils Jareborg gjord översättning av en sammanfattning av författarens straffteori. Tre bilagor på engelska återger uppsatser av författaren, i ett fall tillsammans med Jareborg.
    Kriminell utveckling. Tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser (Brottsförebyggande rådet rapport 2001:15, 50 s.).
    Miljödriven utveckling — på gott eller ont? (Brottsförebyggande rådet rapport 2001:17, 48 s.). Rapporten gäller ekonomisk brottslighet.
    Straffrättslig sanktionering av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor (Ds 2001: 58 174 s.).

 

Processrätt
Torleif Bylund Repetitionskompendium i processrätt med facit (3 uppl. Iustus 2001, 222 s.). Kompendiet har läsanvisningar till Ekelöfs Rättegång och ställer frågor som sedan det ges svaren på. Lars A.E. Hjerner, Sigvard Jarvin och Hans Bagner Internationella handelskammarens skiljedomsregler med kommentar (2 uppl. Norstedts 2001, 188 s.). Reglerna har reviderats, senast 1998, och den kraftiga omarbetningen har föranlett en ny kommentarutgåva. Per Henrik Lindblom Miljöprocess. Om domstolarnas roll, forum, kumulation, intresseavvägning, officialprövning, taleformer, åberopsrätt, bevisning, förenklad skadeståndsberäkning och rättskraft vid civilprocessuell domstolstalan i miljömål. Del 1 (Iustus 2001, 322 s.). Denna del avser de i undertiteln angivna frågorna t.o.m. åberopsrätt. I centrum står talerätten. Reglerna i miljöskyddslagen, miljöskadelagen och miljöbalken behandlas parallellt. Ralf Lyxell Intrångsundersökning och discovery. En komparativ studie avseende förberedelse i patentintrångsmål (Svenska föreningen mot piratkopiering 2001, 145 s.). En jämförelse mellan svensk och amerikansk rätt i fråga om parts möjlighet att få insyn i motsidans bevisning. En modernare rättegång. Slutbetänkande av 1999 års rättegångsutredning (SOU 2001:103, 512 s.). Förslag som gäller användning av modern ljud- och bildteknik, muntlighet, skriftlighet och omedelbarhet samt avgörandeskedet i rättegångar. Roberth Nordh Praktisk process I. Processens ram i tvistemål. Om yrkande och grunder, ändring av talan m.m. (Iustus 2001, 120 s.). Första delen av i en serie där nästa del skall behandla motsvarande frågor i brottmålsprocessen samt följande delar bl.a. processförutsättningar, bevisrätt, tvångsmedel, dom och beslut och komplexa processer.
Roberth Nordh och Per Henrik Lindblom

Kommentar till RB. Häfte 1 Kapitel 1–9 (Iustus 2001, 225 s.). Början på en ny balkkommentar som är avsedd att kompletteras med supplement årsvis. Nästa häfte kommer att behandla 10–14 kap. Snabbare lagföring 2 — Förenklad brottsutredning. Delbetänkande av Beredningen för rättsväsendets utveckling (SOU 2001:93, 229 s.). Förslag om ökad användning av alternativet till förundersökning.

 

Offentlig rätt
Abonnentinflytande i kabel-TV-nät — en analys av behovet av lagregler för att stärka inflytandet över programutbudet i kabel-TV-nät (Ds 2001:52, 75 s.). Förslag till ändringar i radio- och TV-lagen. Att tänka efter före — samråd i kommuner och landsting. Betänkande av Kommundemokratikommittén (SOU 2001:89, 165 s.). Förslag till ändringar i 5 och 10 kap. kommunallagen.

88 Litteratur SvJT 2002 Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Betänkande av Polisdatautredningen (SOU 2001:92, 291 s.). Förslag till en ny polisdatalag.
    God ekonomisk förvaltning i kommuner och landsting. Betänkande av Ekonomiförvaltningsutredningen (SOU 2001:76, 289 s.). Förslag till ändringar i 8–10 kap. kommunallagen.
    Handel med elcertifikat — ett nytt sätt att främja el från förnyelsebara energikällor. Slutbetänkande av Elcertifikatutredningen (SOU 2001:77, 255 s., 261 s.). Förslag till en ny lag om elcertifikat.
    Lagrådets arbetsvillkor. Slutbetänkande av 2000 års lagrådsutredning (SOU 2001:88, 167 s.). Förslag till en ny lag om Lagrådet. Joakim Nergelius Komparativ statsrätt (4 uppl. Juristförlaget i Lund 2001, 59 s.). Konstitutionella huvuddrag i USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Danmark, Norge och Finland. Introduktionslitteratur för juris studerande.
    Några frågor om ordningslagen (Ds 2001:66, 78 s.).
    Offentliga valförberedelser. Delbetänkande av 1999 års författningsutredning (SOU 2001:99, 109 s.). Förslag om ett obligatorisk anmälningsförfarande inför val.
    Regler för Riksrevisionen. Betänkande av Utredningen om regler för Riksrevisionen (SOU 2001: 97, 265 s.). Förslag till bl.a. ändringar i riksdagsordningen samt nya lagar om revision av statlig verksamhet m.m. och instruktion för Riksrevisionen.
    Skydd av barn mot olämpligt programinnehåll i TV. Delbetänkande av Radio- och TV-lagsutredningen (SOU 2001:84, 124 s.). Wiweka Warnling-Nerep En introduktion till förvaltningsrätten (5 uppl. Norstedts 2001, 108 s.). Uppdaterad lärobok där avsnittet om EG utvidgats.

Wiweka Warnling-Nerep En orientering i tryck- & yttrandefrihetsrätt (2001, 183 s.). Boken är avsedd som en översikt för juristutbildningen. Boken behandlar tryckfriheten relaterad till yttrandefrihetsgrundlagen och regeringsformen samt europarätten. Sören Öman och Hans-Olof Lindblom Personuppgiftslagen. En kommentar (2 uppl. Norstedts 2001, 423 s.). Sedan förra utgåvan (1998) har lagen ändrats och rättspraxis tillkommit. Nu finns också en kommentar till 7:16 sekretesslagen med.

 

Skatterätt
Carl-Axel Norrdell och Christer Silfverberg Arvs- och gåvoskatt (uppl. 4:2 Norstedts 2001, 210 s.). Lagbokskommentar i ny utgåva.

 

Utländsk och internationell rätt
Anna-Karin Lindblom The legal status of non-governmental organisations in international law (Uppsala universitet 2001, 497 s.). Akademisk avhandling om organisationers rättsliga status i folkrätten. Boken avser rättigheter och skyldigheter för organisationer, deras ställning vid internationella domstolar o.d. och konferenser, samarbete med mellanstatliga organisationer samt internationella avtal. Ulf Linderfalk Om tolkningen av traktater (Lunds universitet 2001, 441 s.). Akademisk avhandling som syftar till att beskriva vad som är en tolkningsregel och från denna utgångspunkt analysera innehållet i internationell rätt. I en bilaga presenteras 44 tolkningsregler som bygger på Wien-konventionen och sedvanerätt. Mats Melin och Göran Schäder EU:s konstitution. Maktfördelningen mellan den europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna (5 uppl. Norstedts 2001, 194 s.). Omarbetad utgåva

SvJT 2002 Ny juridisk litteratur 89 där ett kapitel lagts till om Nicefördraget.

 

Allmän och blandad juridik
Att motverka hemlöshet. En sammanhållen strategi för samhället. Slutbetänkande av Kommittén för hemlösa (SOU 2001:95, 232 s., 365 s.). Förslag om tillägg till socialtjänstlagen, en särskild lag om bostadsanvisning, åtgärder inför fångars frigivning samt ändringar i hyreslagstiftningen.
    Mänskliga rättigheter — aktuella forskningsfrågor. Red. Göran Gunner och Sia Spiliopoulou Åkermark (Iustus 2001, 391 s.). Samling av bidrag till MR-dagarna 2000. Bidragen har tvärvetenskaplig bredd. En ny rennäringspolitik — öppna samebyar och samverkan med andra markanvändare. Betänkande av Rennäringspolitiska kommittén (SOU 2001:101, 658 s.). Förslag till nya lagar om renskötselrätt och bedrivande av rennäring samt ändringar i skogsvårdslagen. 

Göran Regner