Nyheter inom immaterialrättens område.
Immaterialrätten är ett område som har fått en allt större betydelse i dagens samhälle både på grund av den tekniska utvecklingen och på grund av dess ökande betydelse i internationell handel. Detta har lett till en intensiv lagstiftningsverksamhet på området, främst med anledning av olika direktiv från den Europeiska Gemenskapen. Utvecklingen kommer fortlöpande att rapporteras i denna tidskrift.
    Ett område som ägnats speciell uppmärksamhet är mönsterskyddet (också kallat designskydd eller formskydd). God design anses vara ett mycket värdefullt försäljningsargument. Med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 har antagits en lag (2002:570) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485) vilken ändring trädde i kraft den 1 juli 2002. Ändringarna innebär att registreringsmyndighetens granskning begränsas till att endast omfatta vissa absoluta registreringshinder och att övriga hinder mot registrering bedöms på grundval av ett invändningsförfarande efter registreringen eller på grundval av en senare domstolsprövning. Bland övriga nyheter märks att skyddsomfånget utökas till att omfatta inte bara de mönster för vilka mönstret registrerats utan samtliga mönster som är identiska med eller inte ger ett annat helhetsintryck än det registrerade mönstret. Skyddet skall gälla inte bara yrkesmässig användning av mönstret utan all användning, samtidigt som vissa nya undantag från skyddet införs. Vidare skall också icke-fysiska föremål som exempelvis layout på en bildskärm kunna skyddas och speciella regler införs för skydd av beståndsdelar i en sammansatt produkt.
Henry Olsson