Nyheter från Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet
Disputationer
Thomas Erhag disputerade fredagen den 13 september 2002 på avhandlingen ”Fri rörlighet och finansiering av social trygghet — en rättslig studie av EG-rättens inverkan på medlemsstaternas uttag av avgifter för finansiering av social trygghet”.
    Studien tar sin utgångspunkt i EG:s gemensamma marknad med fri rörlighet för personer, och behandlar särskilt den funktion rådsförordningarna 1408/71 och 574/42 har som samordnare av avgiftsuttag då personer bedriver gränsöverskridande verksamhet. För dessa personer uppkommer en komplex avgifts- och skattesituation, eftersom uttag av socialavgifter samt inkomstskatter sker enligt olika principer och finansieringsstrukturerna i medlemsstaterna varierar. Rådsförordning 1408/71 förutsätter ett samband mellan finansieringen och utbetalningen av sociala trygghetsförmåner, medan medlemsstaterna allt oftare söker alternativa finansieringsformer och skattefinansiering av social trygghet blir allt vanligare.
    Undersökningen omfattar de finansieringsinstrument i Sverige, Danmark, Tyskland och Storbritannien som kan hänföras till socialförsäkringsavgifter och belyser även samspelet mellan nationell rätt, EG-rätt och internationell skatterätt.
    Opponent vid disputationen var docenten Åsa Gunnarsson, Umeå. Betygsnämnden utgjordes av professorn i rättsvetenskap, Asbjörn Kjönstad, Oslo, professorn i finansrätt, Christer Silfverberg, Stockholm och professorn i statsvetenskap, Rutger Lindahl, Göteborg.

 

Claes Martinson disputerade fredagen den 4 oktober 2002 på avhandlingen ”Kreditsäkerhet i fakturafordringar — en förmögenhetsrättslig studie”. Martinson behandlar en stor mängd grundläggande frågor kring olika former av kreditsäkerhet i fakturafordringar, men även kring kreditsäkerhet i stort. Studien behandlar avvägningar mellan olika centrala intressekonflikter vid olika kreditsäkerhetskonstruktioner såsom säkerhet i enstaka fakturafordringar, factoring och värdepapperisering. För dessa intresseavvägningar använder Martinson en metod med analys ur de tre perspektiven norm, fakta och värde. Analysen står för ett innovativt teoretiskt anslag i studien. Den drar uppmärksamheten till en mängd aspekter av betydelse för den krediträttsliga argumentationen, som enligt studien bör berikas med en öppen analys och explicit avvägning mellan de olika värden som skall tillgodoses inom ramen för krediträttens grundläggande funktioner och uppgifter. Opponent vid disputationen var professor Juha Pöyhönen, Rovaniemi. Betygsnämnden bestod av professorn i rättssociologi Håkan Hydén, Lund, justitierådet Torgny Håstad samt professorn i finansiell ekonomi Clas Wihlborg, København.
Carolina Landys