LitteraturNy juridisk litteratur
Civilrätt
Jan Andersson Kapitalskyddet i aktiebolag. En lärobok (4 uppl. Litteraturcompagniet 2002, 182 s.). I den nya upplagan beaktas bl.a. nya regler om likvidation, inklusive bestämmelser om personligt betalningsansvar vid kapitalbrist. Bo Ericson och Kerstin Gustafsson Arbetsmiljölagen (11 uppl. Prisma 2002, 302 s.). En ny regel om företagshälsovård och tillkomsten av Arbetsmiljöverket är bland de ändringar som har skett sedan förra utgåvan (1996). Anders Eriksson Den nya familjerätten. Makars och sambors egendomsförhållanden, bodelning och arv (6 uppl. Norstedts 2002, 131 s.). Uppdaterad utgåva av denna bok med grundläggande information.
    Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert. Red. Margareta Brattström och Mikael Möller (Iustus 2002, 337 s.). Förutom rent fastighetsrättsliga ämnen finns bidrag som rör bostad, renskötsel, miljö och jakt. Enar Folkesson Företaget i ekonomisk kris. En inblick i insolvensjuridiken (4 uppl. Thomson 2002, 310 s.). Boken är uppdaterad på grund av lagändringar, nya rättsfall m.m.
    Hållfast arbetsrätt — för ett föränderligt arbetsliv (Ds 2002:56, 524 s., 158 s.). Förslag till ändringar i anställningsskydds-, medbestämmande- och föräldraledighetslagarna.
    Klart som vatten. Betänkande av Utredningen svensk vattenadministration (SOU 2002:105, 360 s.). Förslag till ändring i miljöbalken och till en ny lag om vattenvårdssamfälligheter.


    Ledningsrätt för elektroniska kommunikationer. Delbetänkande av 2002 års ledningsrättsutredning (SOU 2002:83, 125 s.). Marianne Levin och Mogens Koktvedgaard Lärobok i immaterialrätt. Upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt — i Sverige, EU och internationellt (7 uppl. Norstedts 2002, 488 s.). Uppdatering av denna bok som grundar sig på Koktvedgaards danska läroboks sjätte upplaga. Hans Henrik Lidgard Parallellhandel. Konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA (Norstedts 2002, 418 s.). Behandling av konsumtionsprincipens framväxt och uttolkning. Kan principen åberopas mot parallellhandel mellan medlemsstater och i förhållande till tredje land? Hur är förhållandet till konkurrens- och marknadsrättsliga bedömningar och hur påverkas världshandeln? Johanna Schiratzki Barnrättens grunder (Studentlitteratur 2002, 163 s.). Presentation av det civilrättsliga regelverket rörande barns och föräldrars legala relationer. Även barnkonventionen och samhällets försörjningsansvar belyses. Bo Svensson och Johan Danelius
Aktiebolagslagen. Kommentar och lagtexter (15 uppl. Tholin & Larsson 2002, 467 s.). Nyheter i denna utgåva är nya regler om aktiekapital i euro, förvärv och överlåtelse av egna aktier samt likvidation. Också en ny revisorslag behandlas. Carl Svernlöv Aktiebolagets suppleanter (2 uppl. Norstedts 2002, 209 s.). Ny upplaga som tar hänsyn till rättsutvecklingen och en delreform av aktiebolagslagen. Vidare har det tillkommit vissa problemställningar om bl.a. ansvarsfrihet och personliga suppleanter.