Litteratur

 

 

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Arbetstagarinflytande i europakooperativ (Ds 2005:10, 236 s.).
    Att fastställa faderskap. Utg. av Socialstyrelsen (2005, 192 s.). Handbok främst för handläggare inom socialtjänsten. Per Bohlin och Nils Sjöblom Värdeöverföringar från livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst (Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2005, 134 s.). Examensarbete om transaktioner i strid med vinstutdelningsförbudet i försäkringsrörelselagen.
    Förstärkning och förenkling, ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen (Ds 2005:15, 181 s.).
    Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler (Ds 2005:13, 219 s.). Håkan Göransson och Claes Nordlöf Arbetslagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2005 (32 uppl. Norstedts 2005, 497 s.). Bland nyheterna i denna utgåva kan nämnas ändringar i medbestämmande-, jämställdhets-, diskriminerings-, lönegaranti-, arbetstids- och sjuklönelagarna. Carl Hemström Bolag, föreningar, stiftelser. En introduktion (5 uppl. Norstedts 2005, 127 s.). Bl.a. den nya aktiebolagslagen har föranlett uppdatering. — Bolagens rättsliga ställning. Om enkla bolag, handelsbolag. kommanditbolag och aktiebolag (6 uppl. Norstedts 2005, 200 s.). Den nya aktiebolagslagen är den största nyheten i denna läroboksutgåva. Rolf Höök Entreprenadjuridik. Förvaltning, garantitid, byggperiod, upphandling, projektering (2 uppl. Norstedts 2005, 131 s.). Skildring av byggandets juridiska sida som uppdaterats med hänsyn till AB 04 och lagändringar. Tommy Iseskog Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv (3 uppl. Norstedts 2005, 224 s.). Boken har uppdaterats bl.a. med anledning av behov av tydligare regler som implementerar direktivet. Herbert Jacobson Preskriptionens funktioner. Fordringsrättsliga och ersättningsrättsliga problem i komparativ belysning (2005, 717 s.). Akademisk avhandling med två avdelningar. Den första jämför de franska, tyska och svenska reglerna om allmän preskription. Den andra avdelningen rör i första hand preskription av utomobligatoriskt skadestånd i nämnda länder samt i Danmark och Norge. Håkan Julius, Bob Nilsson Hjorth och Ingrid Uggla Bostadsrättslagen — ombildningslagen, omregistreringslagen. En kommentar (3 uppl. Norstedts 2005, 554 s.). Uppdaterad ”gul” lagkommentar. Barbro Julstad och Eije Sjödin Tredimensionell fastighetsbildning (Norstedts 2005, 154 s.). Nyheten med fastigheter som avgränsas inte på marken utan i höjd- och djupled behandlas i denna bok. Jon Kihlman Köprätten. En introduktion (4 uppl. Norstedts 2005, 138 s.). Lagändringar angående främst konsumentköp är beaktade i denna utgåva av en grundläggande lärobok. Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden. Betänkande av Takeoverutredningen (SOU 2005: 58, 265 s.).

1116 Litteratur SvJT 2005 Christina Ramberg Kontraktstyper (Norstedts 2005, 317 s.). Boken behandlar avtalstyperna köp, tjänst (byggnadsentreprenad och arbete på annans egendom, hyra av lös egendom, förvaring av lösöre och transportavtal), konsultavtal och immateriella tjänster (rådgivning– information, förmedlingsavtal och produktutveckling–design), finansiella avtal (kreditavtal, fordringsöverlåtelse–factoring, borgen, finansiell leasing och försäkringsavtal), samarbetsavtal (aktieägaravtal, agentavtal–återförsäljaravtal– kommissionsavtal, licensavtal och franchising) samt övriga avtal (sekretessavtal och gåvolöften–benefika avtal). — Kontraktsrätten. En introduktion (Norstedts 2005, 124 s.). Lärobok om 16 avtalstyper från köp till sekretessavtal. Jan Ramberg och Jonny Herre Allmän köprätt. Det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis (3 uppl. Norstedts 2005, 310 s.). Uppdaterad utgåva av denna lärobok.
    Revisorsnämndens praxis 2004. Med referat av och hänvisningar till domstolsavgöranden (Iustus 2005, 253 s.). Ett urval av nämndens beslut i disciplin- och ansökningsärenden samt meddelade förhandsbesked. I förekommande fall hänvisas till referat av domstols överprövning av nämndbeslut. Torsten Sandström Svensk aktiebolagsrätt (Norstedts 2005, 416 s.). Lärobok med presentation av 2005 års aktiebolagslag. I fokus står aktiebolags bildande och upphörande, besluts fattande och verkställande samt skyddet för bolagets bundna kapital. Johanna Schiratzki Rättvist underhållsbidrag till barn (Iustus 2005, 92 s.). Till de rättsfrågor som analyseras hör standardtillägg och föräldrars ansvar vid växelvis boende. Förslag till förändringar presenteras. Hans Stenberg Distributionsavtal. Handelsagentur, ensamåterförsäljning, franchising (Exportrådet 2005, 755 s.). Boken behandlar juridiska aspekter på distribution på den gemensamma marknaden inom EES. Till en del berörs förhållanden utanför den marknaden. En svensk kod för bolagsstyrning — vad är det för något och vad innebär den? Red. Rolf Skog (Iustus 2005, 109 s.). Föredrag vid ett seminarium våren 2004. Carl Svernlöv Bolagskoden. Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning (Norstedts 2005, 147 s.). Koden sätts in i sitt aktiebolagsrättsliga sammanhang vid en kommentar punkt för punkt. Uppsatser om hyra och arrende och om hyresnämnderna nu och i framtiden. En vänbok till Bo L. Nilsson. Red. Erik Gerleman och Hans-Åke Wängberg (Iustus 2005, 141 s.). Bidragen berör också andra områden, nämligen konkurs, skiljeförfarande och delgivning. Anita Wickström och Unto Komujärvi Familjerätten. En introduktion (2 uppl. 2005, 216 s.). Ajourförd översikt. Till lagstiftningsnyheter hör ny sambolag, möjlighet för partnerskapsregistrerade till adoption, stärkt skydd mot tvångsäktenskap, ny lag om dödförklaring och slopad arvs- och gåvobeskattning. Vårdnad–boende–umgänge. Barnets bästa, föräldrars ansvar. Betänkande av 2002 års vårdnadskommitté (SOU 2005:43, 451 s., 429 s.).

 

Straffrätt
Framtidens kriminalvård. Betänkande av Kriminalvårdskommittén (SOU 2005:54, 659 s., 436 s.). Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman och Suzanne Wennberg Brottsbalken. En

SvJT 2005 Ny juridisk litteratur 1117 kommentar. Del I (1–12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (Studentutgåva 4 uppl. Norstedts 2005). — Del II (13–24 kap.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. (Studentutgåva 4 uppl. Norstedts 2005). — Häftade versioner av lösbladsutgåvan av denna ”blå” lagkommentar.
    Olovlig befattning med narkotikaprekursorer. EU:s rambeslut om olaglig narkotikahandel (Ds 2005:14, 103 s.).

 

Processrätt
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2005:30, 182 s.).
    Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar (Ds 2005:11, 133 s.).
    Förhandsavgörande från EGdomstolen (Ds 2005:25, 70 s.). Bengt Lindell, Hans Eklund, Petter Asp och Torbjörn Andersson Straffprocessen (Iustus 2005, 506 s.). Boken behandlar straffprocessen i kronologisk linje, dvs. från förundersökning över rättegång i domstolarna till straffverkställigheten. Även bevisfrågor och rättegångskostnader liksom internationella aspekter tas upp. Ulf Maunsbach Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister — särskilt om Internetrelaterade intrång (Juridiska fakulteten vid Lunds universitet 2005, 362 s.). Akademisk avhandling Muntlighet vid domstol i Norden. En rättsvetenskaplig, rättssociologisk och rättsetnologisk studie av presentationsformernas betydelse vid domstol i Norden. Red. Eric Bylander och Per Henrik Lindblom (Iustus 2005, 316 s.). Antologi som utgör slutrapport från ett nordiskt vetenskapligt samarbetsprojekt. Utvecklingen i de olika länderna belyses av bidragsgivarna från respektive land. Grundfrågan är om domstolsbehandlingen skall präglas av muntlighet eller skriftlighet. Kenneth Nordback Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål. Om gemenskapsrättens inverkan på det provisoriska rättsskyddet i svensk civil- och förvaltningsprocess (Iustus 2005, 417 s.). Akademisk avhandling om främst tre förhandsavgörandens betydelse som rättskälla i nationella domstolar. Parallel and conflicting enforcement of law. Red. Torbjörn Andersson (Norstedts 2005, 270 s.). Antologi med 14 bidrag om parallella rättsliga förfaranden, t.ex. tillämpning av förvaltningsrätt i allmän domstol och straffrätt i tvistemålsrättegång. Tyngdpunkten ligger på processrättsliga frågor. Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. Delbetänkande av Beredningen för rättsväsendets utveckling (SOU 2005:38, 492 s.). Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet (Ds 2005:21, 277 s.).

 

Offentlig rätt
Anpassning av radio- och TV-lagen till den digitala tekniken. Delbetänkande av Radio- och TV-lagsutredningen (SOU 2005:62, 388 s.). Ett förnyat strandskydd (Ds 2005:23, 192 s.). Claes Gränström, Lennart Lundquist och Kerstin Fredriksson Arkivlagen. Bakgrund och kommentarer (2 uppl. Norstedts 2005, 220 s.). Sedan första upplagen 1992 har stora förändringar skett inom den offentliga sektorn. Dessa och ändringar av integritetsskydds- och upphovsrättslagstiftningen samt IT-utvecklingen har föranlett kraftiga omarbetningar. Sigurd Heuman och Annas Tansjö Sekretess m.m. hos allmän domstol. En handbok (Lunds domarakademi 2005, 121 s.). Praktiskt inriktad översikt över regleringen

1118 Litteratur SvJT 2005 av offentlighet och sekretess i mål och domstolsärenden. Även handlings- och förhandlingsoffentlighet behandlas. Miljöbalken; miljökvalitetsnormer, miljöorganisationer i miljöprocessen och avgifter. Slutbetänkande av Miljöbalkskommittén (SOU 2005:59, 327 s.). Lena Rönnberg Hälso- och sjukvårdsrätt (Studentlitteratur 2005, 328 s.). Översikt över den rättsliga regleringen av skyldigheter för vårdgivarna, dvs. huvudmännen och den medicinska personalen, och rättigheter för patienterna och deras anhöriga.
    Socialtjänsten och den fria rörligheten. Betänkande från Utredningen om socialtjänsten och den fria rörligheten (SOU 2005:34, 226 s.).
    Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling. Betänkande av Förarbevisutredningen (SOU 2005:45, 413 s.).
    Tidsbegränsat uppehållstillstånd för offer för människohandel m.fl. (Ds 2005:24, 95 s.).
    Unionsmedborgares rörlighet inom EU. Betänkande av Utredningen om den fria rörligheten för unionsmedborgare (SOU 2005:49, 272 s.). Wiweka Warnling-Nerep, Annika
Lagerqvist Veloz Roca och Jane Reichel Statsrättens grunder (Norstedts 2005, 297 s.). Lärobok med fokus på regeringsformen och anslutande författningar. Förutom redogörelse för regeringsformens olika kapitel innehåller boken avsnitt om medborgarnas ställning och om EU och statsrätten.

 

Skatterätt
Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde. Delbetänkande av Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning (SOU 2005:53, 87 s.).
    Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt? Delbetänkande av Mervärdesskattekommittén (SOU 2005:57, 587 s.). Asbjörn Eriksson Praktisk beskattningsrätt. Lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning (12 uppl. Studentlitteratur 2005, 589 s.). Uppdaterad version. Krav på kassaregister. Effektivare utredning av ekobrott. Betänkande av 2004 års skattekontrollutredning (SOU 2005, 35, 368 s.). Gunnar Rabe Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2005 (uppl. 05:2 Norstedts 2005, 863 s.). Utgåvan avser 2006 och 2007 års taxering. Skattefusk, effektivitet och rättvisa — utökad skattekontroll i vissa branscher och diskussioner rörande schabloniserade inslag i beskattningen (Ds 2005:28, 420 s.).

 

Utländsk och internationell rätt
Ola Engdahl Protection of personnel in peace operations. The role of the ”Safety convention” against the background of general international law (Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet 2005, 395s.). Akademisk avhandling om dels allmän folkrätt, dels en FNkonvention till skydd för olika kategorier av personer som deltar i FN:s fredsbevarande operationer. David I. Fisher Mänskliga rättigheter. En introduktion (3 uppl. Norstedts 2005, 97 s.). Lärobok om framför allt Europakonventionen där utvecklingen av praxis följts upp. Fördragssamling Europarätt. Sammanst. av Michael Hellner (4 uppl. Iustus 2005, 501 s.). EU-fördraget, EG-fördraget, Euratomfördraget, ändringsfördrag och anslutningsfördrag återges. Fördragstexterna är konsoliderade, dvs. ändringsfördrag inklusive de som föranletts av 2004 års utvidgning har inkorporerats. Anna Jonsson Judicial review and individual activism. The case of

SvJT 2005 Ny juridisk litteratur 1119 Russia in theoretical perspective (Jurdiska fakulteten vid Uppsala universitet 2005, 340 s.). Akademisk avhandling vars första del innehåller bl.a. en redogörelse för det ryska rättssystemet med fokus på konstitutionell rätt och förvaltningsrättskipning. Den andra delen behandlar den övergripande frågan om domstolskontroll av regering och förvaltning. Den tredje delen analyserar utvecklingen i Ryssland, bl.a. mot bakgrund av Europadomstolens inflytande.

 

Allmän och blandad juridik
IT law for IT professionals — an introduction. Red. Cecilia Magnusson Sjöberg (Studentlitteratur 2005, 230 s.). Bidragen i boken behandlar yttrandefrihet och persondataskydd, IT i förvaltningen, immaterialrätt, avtal, upphandling, elektroniska signaturer, tvistlösning och straffrätt.
    Legal management of information systems — incorporating law in e-solutions. Red. Cecilia Magnusson Sjöberg (Studentlitteratur 2005, 530 s.). Bidragen till boken indelas i avdelningar om grundläggande frågor angående rätt och IT, IT-baserad rättshantering, informationsinhämtning, informationshantering i rättsliga sammanhang samt informationssäkerhet och -rätt. Kerstin Nordlöf Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt (Studentlitteratur 2005, 424 s.). Syftet med boken är att redovisa och diskutera hur unga lagöverträdare behandlas ur ett rättssäkerhetsperspektiv dels straffrättsligt, dels socialrättsligt. Robert Påhlsson Hunden klockan tre och fjorton. Rapport från juridikens tankevärld (Iustus 2005, 127 s.). Essäer om hur juridiken får sitt egentliga innehåll av människors värderingar Studier i rättsekonomi Festskrift till Ingemar Ståhl. Red. Christian Dahlman (Studentlitteratur 2005, 256 s.). Bland bidragen kan nämnas Per-Olof Bjuggrens om 3G och skönhetstävlingar ur ett kontraktsperspektiv, Christian Dahlmans om rättspositivismens ekonomiska grund, Lars Gortons och Per Samuelssons om kontraktuella viten, Göran Skogs om en transaktionskostnadsteori om försäkring samt Ola Svenssons om avtalsfrihet. Svensk rätt i integrationsrättslig belysning. Rapport från Integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram (Ds 2005:3, 196 s.).
Göran Regner