Litteratur

 

 

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Bertil Bengtsson och Erland Strömbäck Skadeståndslagen. En kommentar (2 uppl. Norstedts 2006, 517 s.). ”Gul” lagkommentar som aktualiserats med anledning bl.a. av lagändringar om värdesäkring av skadeståndslivräntor.
    Insolvensrättsligt forum 2005. Tillämpningsfrågor i och effekter av förmånsrättsreformen. Den praktiska tillämpningen av EU:s insolvensförordnig. Konkurser och processer; konkursbos inträde i pågående rättegångar. Betalningsordningen i konkurser — massagäld och konkurskostnader vid brist i boet. Red. Mikael Möller och Jan Jönzén (Iustus 2006, 208 s.). Huvudämnet för mötet var de nya förmånsrättsreglerna. Andra ämnen var förutom den praktiska tillämpningen av EU:s insolvensförordning, frågor om konkursboets förhållande till konkursgäldenärens pågående rättegångar och skiljeprocesser samt frågan om det vid konkurs existerar en särskild betalningsordning som medför att konkursförvaltaren, vid risk för att boets medel inte räcker till konkurskostnaderna, skulle vara förhindrad att betala i och för sig välmotiverade massaskulder.
    Paketresor (Ds 2006:8, 286 s.). The Swedish companies act 2005 — in translation. Aktiebolagenslagen (2005:551) i engelsk översättning (Norstedts 2006, 301 s.). Parallellt med den engelska texten finns den svenska lagtexten.

Straffrätt
Jakten på makten. Betänkande av Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda (SOU 2006:46, 392 s.). Förslag till ändring i 29 kap. brottsbalken. Vållandebrott i trafiken (Ds 2006:7, 45 s.). Ökade möjligheter till trafiknykterhetskontroller vid gränserna. Slutbetänkande av Rattfylleriutredningen (SOU 2006:47, 110 s.).

 

Processrätt
Torleif Bylund Repetionskompendium i processrätt med facit & interaktiva nätfigurer (7 uppl. Iustus 2006, 222 s.). De interaktiva nätfigurerna återfinns av utrymmesskäl på förlagets hemsida. De åskådliggör innehållet i rättegångsbalken, förloppet av tvistemål och brottmål samt specialprocesser.

 

Offentlig rätt
Informationskrav i noterade företag, m.m. (Ds 2006:6, 364 s.). En ny lag om värdepappersmarknaden. Huvudbetänkande av Värdepappersmarknadsutredningen (SOU 2006:50, 514 s., 530 s.). Ett utvidgat miljöansvar. Delbetänkande av Miljöansvarsutredningen (SOU 2006:39, 398 s.).

 

Skatterätt
Karin Almgren och Börje Leidhammar Skattetillägg och skattebrott (Norstedts 2006, 242 s.). Också förseningsavgifter tas upp i boken. Bl.a. behandlas rekvisitet oriktig uppgift, befrielsegunder,

550 Litteratur SvJT 2006 de olika brottstyperna samt frivillig rättelse.
Urban Rydin Beskattning av ägare i fåmansföretag (Norstedts 2006, 494 s.). Boken behandlar främst småföretagare med aktiebolag och deras möjligheter att optimera effekterna av uttag av vinstmedel för personligt bruk. Den vänder sig i första hand till skatterådgivare. Kristina Ståhl och Roger Persson Österman EG-skatterätt (2 uppl. Iustus 2006, 364 s.). Utgåvan speglar den betydande utveckling som ägt rum på EGskatteområdet sedan den första upplagan (2000). Boken är i första hand avsedd för praktiskt verksamma jurister. Den rör både direkt och indirekt skatt.
    Värdepapper och kontrolluppgifter. Betänkande av Aktiekontrolluppgiftsutredningen (SOU 2006:35, 219 s.).

 

Utländsk och internationell rätt
Göran Lysén EU framework decisions. Who is liable to pay compensation for violations of the rights of the individual? A public international law approach (Iustus 2006, 93 s.). Skriften behandlar frågor som rör ansvaret för EU:s rambeslut och oklarheten om ansvaret ligger på EU som ett eget rättssubjekt eller medlemsstaterna som anslutna till ett mellanstatligt avtal. Svaret på frågorna har betydelse för vilka rättsmedel som finns för en enskild som anser sig ha kränkts av ett rambeslut, däribland de möjligheter som Europarådets människorättskonvention kan ge.
Göran Regner