Litteratur

 

 

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Margareta Brattström och Anna
Singer Rätt arv. Fördelning av kvarlåtenskap (Iustus 2006, 246 s.). Lärobok i arvsrätt.
    Bättre arbetsmiljöregler. Samverkan, utbildning, avtal m.m. Delbetänkande av Utredningen om arbetsmiljölagen (SOU 2006:44, 286 s.). Håkan Gabinus Göransson och Claes Nordlöf Arbetslagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2006 (33 uppl. Norstedts 2006, 491 s.). Lagändringar beträffande anställningsskydd, föräldraledighet och arbetsskadeförsäkring samt nya EG-rättsakter har beaktats. Könsfördelningen i bolagsstyrelser (Ds 2006:11, 389 s.).
    Ny associationsrätt för försäkringsföretag. Slutbetänkande av Försäkringsföretagsutredningen (SOU 2006:55, 217 s., 646 s.).
    Oinskränkt produktskydd för patent på genteknikområdet. Delbetänkande av Kommittén om patentskydd för bioteknikuppfinningar (SOU 2006:70, 307 s.).
    Otillbörliga affärsmetoder. Betänkande av 2005 års marknadsföringsutredning (SOU 2006:76, 390 s.). Torsten Sandström Handelsbolag och enkla bolag. En lärobok (5 uppl. Norstedts 2006, 141 s.). Uppdaterad lärobok.
    Trafikförsäkringsfrågor m.m. (Ds 2006:12, 281 s.).
    Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) —

genomförande av direktiv 2001/84/EG (Ds 2006:16, 129 s.). Översyn av atomansvaret. Betänkande av Atomansvarsutredningen (SOU 2006:43, 499 s.).

 

Straffrätt
Bidragsbrott. Betänkande av Bidragsbrottsutredningen (SOU 2006:48, 184 s.). Tommy Iseskog Företagsbot — en sanktion vid brott i näringsverksamhet (Thomson fakta 2006, 50 s.). De fr.o.m. den 1 juli 2006 ändrade reglerna redovisas och kommenteras. Utvidgat förverkande m.m. (Ds 2006:17, 207 s.). Förslag till ändringar i bl.a. 36 och 38 kap. brottsbalken samt 26 och 28 kap. rättegångsbalken. Josef Zila Specialstraffrätten. En introduktion (5 uppl. Norstedts 2006, 98 s.). Ajourförd lärobok.

 

Processrätt
Per Olof Ekelöf, Torleif Bylund och
Henrik Edelstam Rättegång III (7 uppl. Norstedts 2006, 381 s.). Bylund, som sedan tidigare svarar för kapitlet om straffprocessuella tvångsmedel, har nu skrivit om kapitlet om omröstning och Edelstam har bearbetat återstoden. Helt ny text avser bl.a. rättsskydd, rättshjälp och andra former av rättsligt bistånd. Roberth Nordh Praktisk process I. Processens ram i tvistemål. Om yrkande och grunder, ändring av talan m.m. (2 uppl. Iustus 2006, 125 s.). Under de fem år som gått sedan förra upplagan har det tillkommit rättsfall.

SvJT 2006 Ny juridisk litteratur 775 Offentlig rätt
Ansvarsfull servering — fri från diskriminering. Delbetänkande av Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten (SOU 2006:56, 156 s.).
    Asylförfarandet — genomförandet av asylprocedurdirektivet i svensk rätt. Betänkande av Asylförfarandeutredningen (SOU 2006:61, 296 s.). Ulf Lindquist och Sten Losman
Kommunallagen i lydelsen den 1 juli 2006. En handbok med lagtext och kommentarer (9 uppl. Norstedts 2006, 233 s.). Denna nya upplaga motiveras i första hand av omfattande ändringar i lagen, främst avseende revision. Titti Mattsson Barnet som subjekt och aktör (Iustus 2006, 242 s.). I boken utreds fosterbarns rättsliga ställning inför, under och vid upphörandet av en placering enligt socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Också mera principiella frågor om barnets bästa vid myndighetskontakter diskuteras.
En ny lag om värdepappersmarknaden. Supplement. Slutbetänkande av Värdepappersmarknadsutredningen (SOU 2006:74, 161 s.).
    Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-rättsliga frågor. Slutbetänkande av Radio- och TV-lagsutredningen (SOU 2006:51 522 s.). Wiweka Warnling-Nerep, Ulrik von Essen och Lena Sandström Författningar i statsrätt (3 uppl. Norstedts 2006, 206 s.). Samling med grundlagarna, riksdagsordningen och anknytande författningar.

 

Skatterätt
Peter Melz Mervärdesskatt. En introduktion (14 uppl. Iustus 2006, 89 s.). Väsentligt omarbetad upplaga av denna översikt. Olof Norell, Hans Tegnander och Ulla Werkell Inkomst av hyresfastighet (5 uppl. Norstedts 2006, 216 s.). Beskattning och redovisning behandlas i denna redogörelse för lagstiftning och praxis. Gunnar Rabe Skattelagstiftning. Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2006 (uppl. 06:2 Norstedts 2006, 943 s.). Uppdaterad samling av författningstexter med register.

 

Utländsk och internationell rätt
Ulf Bernitz och Anders Kjellgren Introduktion till EU (Norstedts 2006, 142 s.). Grundläggande orientering om EU. Iain Cameron An introduction to the European convention on human rights (5 uppl. Iustus 2006, 229 s.). Uppdaterad lärobok. Andrea Sundstrand EGdomstolens domar om offentlig upphandling (Norstedts 2006, 418 s.). I boken redovisas de 127 domar som EG-domstolen meddelat fram till den 31 december 2005. Varje dom ges ett referat som anger bakgrund, domskäl och domslut och i vilket de viktigaste juridiska frågorna lyfts fram.

 

Allmän och blandad juridik
Festskrift till Rune Lavin. Red. Marianne Eliason, Göran Regner och Hans-Heinrich Vogel (Juristförlaget i Lund 2006, 358 s.). Bidragen rör huvudsakligen offentligrättsliga ämnen. Dessutom spänner de över EG-rätt, processrätt, Christian Nauman och Finlands nya språklag. Erik Nerep och Wiweka Warnling-Nerep Marknad och myndighet (Norstedts 2006, 119 s.). Lärobok i förvaltnings- och europarätt för studenter med affärsrättslig eller företagsekonomisk

776 Litteratur SvJT 2006 inriktning. Fokus är delvis på aktiebolag som part i förvaltningsärenden och hos förvaltningsdomstol. Claes Sandgren Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation (Norstedts 2006, 117 s.). Bok för studenter. 

Göran Regner