Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Jan Andersson Kapitalskyddet i aktiebolag. En lärobok (5 uppl. Litteraturcompagniet 2005, 228 s.). I den nya upplagan beaktas särskilt nya regler i 2005 års aktiebolagslag.
    Avtalslagen 90 år. Aktuell nordisk rättspraxis. Red. Boel Flodgren, Lars Gorton, Eva Lindell, Frantz och Per Samuelsson (Norstedts 2005, 498 s.). Nordiska jurister analyserar lagen och avtalsrätten utifrån viktiga rättsfall från domstolar och skiljenämnder i de olika nordiska länderna. Från Sverige deltar — förutom redaktörerna — Axel Adlercreutz, Rolf Dotevall, Jan Kleineman, Erik Sjöman, Johnny Herre, Lennart Johansson, Bertil Bengtsson, Torgny Håstad, Gunnar W. G. Karnell, Dan Lindmark, Göran Millqvist, Christina Ramberg, Sacharias Votinius, Bert Lehrberg, Jan Ramberg, Eric M. Runesson och Ola Svensson. Bertil Bengtsson Försäkringsrätt. Några huvudlinjer (7 uppl. Norstedts 2005, 121 s.). Lärobok som behandlar den nya försäkringsavtalslagen. Henrik Bengtsson och Ralf Lyxell
Åtgärder vid immaterialrättsintrång (Norstedts 2006, 282 s.). Boken riktar sig i första hand till praktiskt verksamma jurister. I boken behandlas bl.a. varningsbrev, tullåtgärder, intrångsundersökning och intermistiska vitesförbud. Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars
Pehrson och Claes Sandgren Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (9 uppl. Jure 2005, 393 s.). Betydande ändringar har skett beträffande framför allt upphovsrätten. Bl.a. har EU:s s.k. Infosoc-direktiv implementerats.

Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m. Slutbetänkande av Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid så kallad modemkapning (SOU 2005: 108, 327 s.). Bevakning av kollektivavtals efterlevnad. Betänkande av Utredningen om bevakning av kollektivavtal (SOU 2005:89, 218 s.). Thomas Carlén-Wendels Medierätt 3. Upphovsrätt (2 uppl. Studentlitteratur 2005, 86 s.). Uppdaterad bok för utbildningsändamål. — Upphovsrätt i reklam och media (2 uppl. Studentlitteratur 2005, 158 s.). Bok som skall ge förståelse hur upphovsrätten fungerar. Erik Danhard Lön i företagsrekonstruktion. Om lönegaranti m.m. vid företagsrekonstruktion (Lars Åhnberg 2005, 159 s.). Handbok angående arbetstagares rättigheter i samband med rekonstruktionsförfarandet. Dan Eklöf Upphovsrätt i konkurrens. Särskilt om artikel 82 och tvångslicensiering (Iustus 2005, 524 s.). Uppdaterad version av förf:s doktorsavhandling från 2004. Analys av den metod som används för att undersöka konkurrensen på upphovsrättsmarknader. I fokus står möjligheterna till tvångslicensiering. Europakooperativ (Ds 2005:45, 408 s.). Peter Gerhard Köprättens grunder (9 uppl. Liber 2005, 284 s.). I denna nya utgåva har ändringar och tillägg gjorts på grund av förändringar i konsumentlagstiftningen. En ny distans- och hemförsäljningslag har föranlett ett omskrivet kapitel.

92 Litteratur SvJT 2006 Folke Grauers Nyttjanderätt. Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt (12 uppl. Juristförlaget i Lund 2005, 292 s.). Denna lärobok har ajourförts. Per Henning Grauers, Jeanette Katzin, Mats Rosén och Lars Tegelberg
Fastighetsmäklaren — en vägledning (2 uppl. Norstedts 2005, 201 s.). Den nya upplagan har omarbetats och uppdaterats med nya avgöranden. Avsnitten om budgivning och fastighetsöverlåtelse har förnyats. Lennart Grobgeld Konsumenträtt (14 uppl. Norstedts 2005, 282 s.). Översikt över det konsumenträttsliga området. Bl.a. en ny distans- och hemförsäljningslag och en ny produktsäkerhetslag har tillkommit, liksom nya regler om s.k. småhusentreprenader. Hans Gullberg, Karl-Ingvar Rundqvist, Per Ewaldsson och Sture Wennerström Arbetstidslagen i lydelse den 1 juli 2005. Kommentarer och författningar (2 uppl. Norstedts 2005, 236 s.). Den första upplagan kom ut 1982 och den nya har omarbetats i hög grad. Lagen har fått en ny utformning 2005. Stig Hedberg Kommentarer till AB 04 (Svensk byggtjänst 2005, 204 s.). Boken innehåller kommentarer till Byggandets kontraktskommittés Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Jakob Heidbrink Logistikavtalet. Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö (Iustus 2005, 313 s.). Akademisk avhandling som behandlar logistikavtalet på ett mera principiellt sätt. I en första del analyseras logistikuppdragets kärna och diskuteras frågan huruvida uppdraget bör ses som ett sammanhållet helt. I andra delen beskrivs de allmänna kontraktsrättsliga påföljder som bör kunna tilllämpas. Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddsarbetet m.m. (Ds 2005: 47, 59 s.). Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring m.m. — en diskussionspromemoria (Ds 2005:42, 84 s.). Björn Lundén och Anna Molin Samboboken. Juridik, ekonomi, beskattning (5 uppl. Björn Lundén information 2005, 143 s.). Beskrivning av sambors rättigheter och skyldigheter mot varandra och deras förhållande till långivare och andra fordringsägare. Helena Nelson-Bülow och Sven-Åke Lennung Styrelse, stämma och stadgar i förening. Effektivare målfokuserat arbete i ideella föreningar, bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar (Studentlitteratur 2005, 264 s.). Referens- och kursbok för främst föreningsaktiva. Nyttiggörande av högskoleuppfinningar. Betänkande av Utredningen om rätten till resultaten av högskoleforskningen (SOU 2005: 95, 293 s.). Några frågor om bodelning (Ds 2005:34, 63 s.). Eugène Palmér och Peter Savin Konkurslagen. En kommentar. Del II (Norstedts 2005, lösblad). ”Gul” lagkommentar som innebär en ”omgöring” av Gösta Walins och förf:s tidigare verk. Del I planeras utkomma under 2006. Partiell ledighet. Betänkande av Utredningen avseende rätt till tjänstledighet för att gå ned i arbetstid (SOU 2005:106, 224 s.). Marcus Radetzki Praktisk skadeståndsbedömning (Studentlitteratur 2005, 122 s.). Praktiskt inriktad överblick över skadeståndsrättens olika problemområden och det skadeståndsrättliga regelverket. Marcus Radetzki och Anna Eriksson Ersättningsrätt. En lagtextsamling (Studentlitteratur 2005, 389 s.). Lagstiftning sorterad i kategorierna socialförsäkring och därmed sammanhängande ersättningsanordningar, privat försäkring, skadestånd samt andra er-

SvJT 2006 Ny juridisk litteratur 93 sättningsordningar (trafik-, patient- och brottsskadelagarna). Zlatko Salcic Avtal om kreditderivat (Stockholms universitet 2005, 450 s.). Akademisk avhandling om en ny avtalstyp inom finansierings- och bankrätten. Kreditderivat har till syfte att hantera kreditrisker genom risköverföring mellan flera olika aktörer eller för riskbegränsning. Åke Saldeen Barn- och föräldrarätt (5 uppl. Iustus 2005, 321 s.). Ajourförd samt utvidgad och omredigerad framställning (med något förändrad titel) för juristutbildningen. Gabriella Sebardt Redundancy and the Swedish model. Swedish collective agreements on employment. Security in a national and international context (Iustus 2005, 671 s.). Akademisk avhandling som undersöker regleringen av övertalighet i Sverige, särskilt hur det mest betydelsefulla kollektivavtalet får innehåll genom tillämpningen. Den svenska modellen jämförs med ett japansk fondsystem och brittisk lagstiftning. Eric Sehlin Förmyndare, god man och förvaltare. En information jämte föräldrabalken 9–16 kap. m.m. Gällande lydelse 1 januari 2005 (14 uppl. Kommentus 2005, 82 s.). Praktisk handbok.
    Stärkt rätt till heltidsanställning. Betänkande av Heltidsutredningen (SOU 2005:105, 323 s.).
    Supplement till Ersättning vid personskada. Feb 2005. Red. Frida Engvall (Ifu 2005, 184 s.). Bo Svensson och Johan Danelius Nya aktiebolagslagen. Reglerna från den 1 januari 2006 (Tholin & Larsson 2005, 448 s.). Lagen kommenteras varvid förf.s tidigare kommentarer till ändringar i 1975 års aktiebolagslag överförts i de delar bestämmelserna är oförändrade i den nya lagen. Till den nya lagens nyheter hör reglerna om bolagsbildning, kupongbolag, kapitalökning, värdeöverföringar från bolaget, inlösen av minoritetsaktier och delning av aktiebolag. Ulf Svensson Nya aktiebolagslagen. En utförlig genomgång (2 uppl. Björn Lundén Information 2005, 224 s.). Systematisk och praktiskt inriktad genomgång av nyheterna i lagen som börjat gälla 2006. Per Westman Förmynderskap (Norstedts 2005, 216 s.). Praktisk handbok. Omyndigas rättsställning, föräldrars ansvar samt förmyndares och gode mäns ställning behandlas. Förvaltningsregler och överförmyndarverksamhet genomgås likaså. Övningar för kurser i arbetsrätt. Red. Eva Schömer (Studentlitteratur 2005, 145 s.). Boken spänner över stora delar av det arbetsrättsliga fältet. Den rör bl.a. nationell lagstiftning, kollektivavtal och EU-rätt.

 

Straffrätt
Petter Asp Från tanke till gärning. Del 1. Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt (Iustus 2005, 163 s.). En första delrapport i ett projekt inriktat på en analys av möjligheterna att ingripa mot brottslighet på ett tidigt stadium. Här avses det område som tidsmässigt ligger före den tidpunkt vid vilken skada uppstår. Electronic tagging in Sweden. Effects of prison-release using electronic tagging in Sweden. Report from a trial project conducted between 2001 and 2004 (Brottsförebyggande rådet report 2005:8, 27 s.). Högsta och lägsta belopp för penningböter (Ds 2005:41, 41 s.). Narkotikabrottslighetens organisationsmönster (Brottsförebygande rådet rapport 2005:11, 188 s.). När olyckan inte är framme. Bedrägerier mot allmän och privat försäkring (Brottsförebyggande rådet rapport 2005:10, 94 s.). Catharina Sitte Durling Tidigare brottslighet. Om rättsverkningar av återfall i brott (Juridiska institutio-

94 Litteratur SvJT 2006 nen vid Stockholms universitet 2005, 268 s.). Akademisk avhandling som framför allt avser påföljdsbestämning. I ett kapitel behandlas också konkurrensfrågor. Eva Stenborre Påföljdsbestämningen (Juridiska akademin i Göteborg 2005, 152 s.). Faktabok om hur påföljden bör bestämmas i brottmål. Inledningsvis ges en översikt av påföljdsbestämningen och därefter kommenteras de viktigaste lagrummen i 29, 30 och 34 kap. brottsbalken. Georg Sterzel Studier rörande påföljdspraxis m.m. 3 uppl. utg. av Martin Borgeke under medverkan av Stefan Reimer (Jure 2005, 656 s.). Den nya upplagan har aktualiserats och utvidgats avsevärt. Det avsnitt som handlar om allmänna frågor rörande påföljdsbestämning har blivit mera heltäckande. Magnus Ulväng Påföljdskonkurrens — problem och principer (Iustus 2005, 585 s.). Akademisk avhandling om hur påföljd skall bestämmas i fall då den avser flera brott. Fokus ligger på analys av principerna kumulation, absorption och asperation. Suzanne Wennberg Introduktion till straffrätten (7 uppl. Norstedts 2005, 115 s.). Ny utgåva av denna översiktliga lärobok.
    Våldtäkt. En kartläggning av polisanmälda våldtäkter (Brottsförebyggande rådet rapport 2005:7, 85 s.).
    Ägaransvar vid trafikbrott. Betänkande av Utredningen om ägaransvar vid trafikbrott (SOU 2005:86, 296 s.).

 

Processrätt
Thomas Bring och Christian Diesen
Förundersökning (3 uppl. Norstedts 2005, 555 s.). Framför allt avsnitten om bevisning och tvångsmedel har överarbetats i denna utgåva som skall vara en kommentar till rättegångsbalkens regler i ämnet. Även offentlighet och sekretess behandlas. Handledning för summarisk process. Ett förenklat rättegångsförfarande vid kronofogdemyndigheten (3 utg. Skatteverket 2005, 132 s.). Hemliga tvångsmedel m.m. under stärkt parlamentarisk kontroll (Ds 2005:53, 75 s.). Lars Heuman Bevisbörda och beviskrav i tvistemål (Norstedts 2005, 542 s.). Analys av bevisbördeprinciper som diskuterats i doktrinen samt av i vad mån HD:s praxis och andra rättskällor ger uttryck för sådana principer. Boken behandlar ett omfattande rättfallsmaterial inom stora delar av civilrätten, t.ex. avtalsrätten, köprätten och skadeståndsrätten. Gunnel Lindberg Straffprocessuella tvångsmedel — när och hur får de användas? (Thomson Fakta 2004, 754 s.). Bestämmelserna i rättegångsbalken och vissa anknytande författningar redovisas. Olika allmänna frågor som är gemensamma behandlas i ett inledande avsnitt. Olika handläggningsfrågor behandlas. En ny uppgiftsfördelning mellan polis och åklagare. Delbetänkande av Beredningen för rättsväsendets utveckling (SOU 2005:84, 298 s.). Bertil Wennergren Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar (5 uppl. Norstedts 2005, 529 s.). ”Gul” lagkommentar, vars förra upplaga kom 2001.

 

Offentlig rätt
Anhörigåterförening. Slutbetänkande av Utredningen om uppehållstillstånd för familjeåterförening och för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare (SOU 2005: 103, 267 s.). Nils-Olof Berggren och Johan Munck Polislagen. En kommentar (5 uppl. Norstedts 2005, 224 s.). Uppdaterad ”gul” lagkommentar. Får jag lov? Om planering och byggande. Slutbetänkande av PBLkommittén (SOU 2005:77, 423 s., 730 s.).

SvJT 2006 Ny juridisk litteratur 95 Genomförande av EG-direktivet om uppehållstillstånd för studier (Ds 2005:36, 42 s.). Johan Munck, Jan Vilgeus och Lena Carlberg Johansson Ordningsvakt och väktare. Regler för ordningsvakter och bevakningsföretag (3 uppl. Norstedts 2005, 141 s.). Aktualiserad utgåva av denna översikt.
    När en räcker. Mastdelning för miljön. Delbetänkande av Utredningen om samlokalisering för elektronisk kommunikation (SOU 2005:97, 251 s.). Förslag till ändringar i plan- och bygglagen och lagen om elektronisk kommunikation. Gunnar Persson Ekonomiskt förtal. Om svensk tryckfrihet i det nya Europa (Sellin 2005, 88 s.). Frågan om den svenska tryckfrihetslagstiftningen ger ett skydd mot förtal av företag som svarar mot EGrättens krav är temat för denna bok.
    Polisens behov av stöd i samband med terroristbekämpning. Betänkande av Stödutredningen (SOU 2005:70, 116 s.).
    Reformerad föräldraförsäkring. Betänkande av Föräldraförsäkringsutredningen (SOU 2005:73, 467 s., 329 s.). Bengt Rydén, Urban Rydin och Alf
Peter Svensson Regelverk på värdepappersmarknaden. Kunskap för finansiell rådgivning (2 uppl. Liber 2005, 126 s.). Normerna på värdepappersmarknaden, tolkning och tillämpning av dessa samt tillsynen redovisas. Per Samuelsson, Lars Afrell, Samuel
Cavallin och Nils Sjöblom Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet. En kommentar (Norstedts 2005, 491 s.). ”Gul” lagkommentar om insiderlagstiftningen. I ett inledande avsnitt genomgås ett antal rättsliga avgöranden samt specialstraffrättsliga utgångspunkter och annan bakgrund.


    Överlämnande av passageraruppgifter (Ds 2005:48, 118 s.). Förslag till ändring i utlänningslagen.

 

Skatterätt
Christina Gyland, Martin Smiciklas och Olof Jakobsson Skatterätt. En introduktion (2 uppl. Studentlitteratur 2005, 132 s.). Grundbok som har omarbetats kraftigt. Jan Kellgren Kunskapsutveckling och beskattning (Norstedts 2005, 208 s.). Belysning från ett skatterättsligt perspektiv av relationen mellan kunskapsutveckling och inkomstbeskattning. Analys av företagsbeskattningens regler om investeringar i forskning och utveckling, koncernbeskattning, uppdrag, företagsförvärv, byten och samarbeten. Löneskatter för enmansföretag (Ds 2005:52, 60 s.). Staffan Seth och Clas Tjäder Slopad arvs- och gåvoskatt (Raster 2005, 54 s.). Skriften fokuserar på de förändrade förutsättningarna som rörelseinnehavare, dödsbon, villaägare och aktiebolag möter. Vissa företagsskattefrågor. Slutbetänkande av 2002 års företagsskatteutredning (SOU 2005:99, 438 s.).

 

Utländsk och internationell rätt
Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska Unionen m.m. (Ds 2005:37, 131 s.). Mattias Dahlberg Internationell beskattning. En lärobok (Studentlitteratur 2005, 338 s.). Boken behandlar intern svensk internationell beskattningsrätt, internationell skatterätt och EG-skatterätt. Stort utrymme ägnas åt OECD:s modellavtal. Bl.a. EG-domstolens rule of reason-doktrin diskuteras. Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer — 1996 års Haagkonvention m.m. Slutbetänkande av Utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer (SOU 2005:111, 523 s.).

96 Litteratur SvJT 2006 Lars Gorton under medverkan av Lars Henriksson Rättsliga ramar för internationella affärer. En översikt (Norstedts 2 uppl. 2005, 337 s.). Boken diskuterar bl.a. övergripande internationella regelverk men främst frågeställningar som rör företag som ägnar sig åt export och import eller internationella investeringar. Olika avtalsrättsliga relationer och kontraktstyper behandlas. I första hand är boken avsedd som kurslitteratur. Maria Hillert Free movement and tax treaties in the internal market (Iustus 2005, 370 s.). Akademisk avhandling om de fria rörligheternas inverkan på internationella skatteavtal. EG-domstolens avgöranden på området analyseras. Bruno Lindén och Gertrud Roos
Business contracts in international markets (Studentlitteratur 2005, 313 s.). Introduktion om vanligt använda avtal för internationella köp. Fokus ligger på ingående och uppsägning av köpeavtal, agent- och distributöravtal, joint ventures och licensiering av patent eller varumärken.
     Olle Mårsäter Folkrättsligt skydd av rätten till domstolsprövning (Uppsala universitet 2005, 405 s.). Akademisk avhandling som söker ge en helhetsbild av de relevanta regleringarnas innebörd och tilllämplighet. Särskilt behandlas de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att principen skall kunna tillämpas samt den roll instrumentens övervakningsorgan spelat för tolkningen och utvecklingen av principen. Elisabeth Palm och Margaretha Ericsson Att klaga till Europadomstolen (Jure 2005, 336 s.). Praktisk handledning om processen i Strasbourgdomstolen. Också rättspraxis belyses. I bilagor finns bl.a. formulär och praktiska anvisningar. Vilhelm Persson Rättsliga ramar för gränsöverskridande samarbete. Förvaltningsmyndigheternas internationella avtalsförhållanden (Juristförlaget i Lund 2005, 379 s.). Akademisk avhandling om samarbetsavtal som svenska statliga myndigheter och kommuner sluter med motsvarande typer av utländska organ. Två centrala frågor är vilka möjligheter som finns och vilket innehåll som är tillåtet. Också lagvalsfrågan berörs. Tillträde till Förenta Nationernas konvention mot korruption (Ds 2005:38, 284 s.).

 

Allmän och blandad juridik
Susanna Broms Biblioteken och juridiken (Studentlitteratur 2005, 192 s.). Boken innehåller kapitel om allmän förvaltningsrätt, avtal med låntagare, upphovsrätt och persondataskydd. Hans Danielsson och Lars-Göran Sund Familjeägda aktiebolag och generationsskiften — en översikt (Iustus 2005, 79 s.). Boken behandlar civil- och skatterättsliga frågor kring arv, testamente, gåva och försäljning inom och utom familjen. Festskrift till Nils Mattsson. Red. Kristina Ståhl och Per Thorell (Iustus 2005, 596 s.). Boken innehåller 34 bidrag i skatterättsliga ämnen samt en förteckning över Mattssons skrifter 1964–2004. Thomas Mathiesen Rätten i samhället. En introduktion till rättssociologin (Studentlitteratur 2005, 255 s.). Lärobok om rättssociologins frågeställningar och rättssociologiska debatter. Johanna Schiratzki Barnets bästa i mångkulturellt Sverige. En rättsvetenskaplig undersökning (2 uppl. Iustus 2005, 205 s.). Flera viktiga lagar har förändrats sedan den första upplagan (2000). Särskilt uppmärksammas den nya utlänningslagens betydelse.
Göran Regner