Från lagstiftningsarbetet

 

 

Lagstiftning i riksdagen hösten 2006

 


I denna översikt lämnas en redogörelse för lagstiftningsfrågor som har behandlats av riksdagen under hösten 2006. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara fullständig. Lagstiftning om skatt och tull har förbigåtts. Om inte annat sägs har lag eller lagändring trätt i kraft den 1 januari 2007. Hänvisningarna till Svensk författningssamling (SFS) avser samlingen för år 2006 när inte annat anges.

 


Statsrätt
Riksdagen har hösten 2006 slutligt antagit ett vilande beslut om ändringar i riksdagsordningen. Ändringarna gäller riksdagens arbete med EU-frågor och innebär en ny ordning för hanteringen av grön- och vitböcker och andra strategiska EU-dokument. Utskotten skall granska dokumenten och redovisa sin granskning i ett utlåtande till kammaren. Hanteringen i kammaren, som kan inbegripa debatt, avslutas med att kammaren lägger utlåtandet till handlingarna. Kammaren har möjlighet att votera om alternativa skrivningar i utlåtandet. Därutöver innebär ändringarna att regeringen skall överlägga med utskotten i de frågor rörande arbetet i EU som utskotten bestämmer. Det formella samrådet om regeringens position inför beslut i ministerrådet och givandet av det slutliga förhandlingsmandatet skall alltjämt ske i EU-nämnden (SFS 1437).
    Ändringar i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen innebär att det ekonomiska stödet till de politiska sekreterarna höjts med 3 procent. Samtidigt beslutade ändringar i lagen om koncessionsavgift på televisionens och radions område, lagen med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd samt lagen med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och


Riksrevisionen är av redaktionell art (SFS 1438 f., 1478 och 1523).

 


Annan offentlig rätt
Riksdagen har beslutat en ändring i lagen (2006:798) om ändring i lagen om TV-avgift. Ändringen innebär att en bestämmelse, som ännu inte trätt i kraft, om att sändningar av radio och tv från public service-företagen skall vara tillgängliga för allmänheten utan villkor om särskild betalning tagits bort. En i samma lagstiftningsärende beslutad ändring i lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram innebär att några av de i lagen reglerade avgifterna sänkts (SFS 1442 f.). Genom ändringar i lagen om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. har lagen anpassats till den nya strukturfondsperioden. Ändringarna innebär att regeringen även under programperioden 2007– 2013 får överlåta förvaltningsuppgifter, inklusive sådana som innefattar myndighetsutövning, till övervakningskommittéer, styrkommittéer samt förvaltningsmyndigheter och attesterande myndigheter i andra medlemsstater inom EU. Ändringarna har trätt i kraft den 1 februari 2007 (SFS 1575). Riksdagen har godkänt Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente som antogs i Genève den 23 maj 2005 och i samband därmed antagit

SvJT 2007 Lagstiftning i riksdagen hösten 2006 251 en ny lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och samtidigt beslutat en ändring i smittskyddslagen. Med ett internationellt hot mot människors hälsa avses en risk för att smittämnen eller andra ämnen som utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa förs in i landet eller sprids till andra länder. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 15 juni 2007 (SFS 1570 f.).

 

Miljörätt
Under hösten 2006 beslutade ändringar i lagen om åtgärder mot förorening från fartyg syftar till att i svensk rätt genomföra dels ett EG-direktiv om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser, dels ett rambeslut om förstärkning av det straffrättsliga regelverket för bekämpande av föroreningar orsakade av fartyg (SFS 1318).

 

Konsumenträtt
Riksdagen har beslutat ändringar i luftfartslagen och lagen om marknadsdomstol m.m. De nya bestämmelserna kompletterar två EG-förordningar, förordningen om nekad ombordstigning och försäkringsförordningen. Syftet med förordningen om nekad ombordstigning är att fastställa minimirättigheter för flygpassagerare för det fall de mot sin vilja nekas ombordstigning eller drabbas av inställda eller försenade flygningar. Syftet med försäkringsförordningen är att fastställa miniminivåer för det försäkringsskydd som lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer skall hålla sig med såvitt gäller deras ansvar för skador på passagerare, bagage, gods och tredje man. Lagändringarna innebär bl.a. att Konsumentverket skall ha tillsyn över efterlevnaden av reglerna om nekad ombordstigning, medan Luftfartsstyrelsen skall ha motsvarande uppgift när det gäller försäkringsförordningen. Vidare är det möjligt för bl.a. Konsumentombudsmannen att i Marknadsdomstolen föra talan mot ett lufttrafikföretag som inte rättar sig efter vissa regler om informationsskyldighet i förordningen om nekad ombordstigning (SFS 1395 f.). Under hösten 2006 beslutade ändringar i marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden kompletterar en EG-förordning om konsumentskyddssamarbete. Lagändringarna innebär att Konsumentombudsmannen getts utökade tillsynsbefogenheter vid tillämpningen av marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Därutöver innebär ändringarna förtydliganden genom att det i respektive lag uttryckligen angetts att lagen tillämpas när Konsumentombudsmannen fullgör sina skyldigheter som behörig myndighet enligt EG-förordningen. Lagändringarna har trätt i kraft den 1 februari 2007 (SFS 2007:2 f.).

 

Straffrätt
Riksdagen har antagit en lag om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m. samt beslutat en följdändring i lagen om straff för smuggling. Den nya lagen innehåller kompletterande bestämmelser till en EG-förordning (SFS 1328 f.).

 

Ordning och säkerhet
För att i svensk rätt genomföra direktivet om ökat hamnskydd har riksdagen antagit en lag om hamnskydd samt beslutat följdändringar i sekretesslagen och ordningslagen. Med hamnskydd avses åtgärder som skall vidtas i hamnar i syfte att skydda människor,

252 Från lagstiftningsarbetet SvJT 2007 infrastruktur och utrustning i hamnar mot allvarliga olagliga handlingar. Den nya lagstiftningen träder i huvudsak i kraft den 15 juni 2007 (SFS 1209, 1212 och 1214 f.).

 

Processrätt
Riksdagen har antagit lag om fortsatt giltighet av lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol och lag om fortsatt giltighet av lagen (1999:613) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång varigenom försöksverksamheterna kan fortsätta t.o.m. den 31 december 2008. En samtidigt beslutad ändring i lagen om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång innebär att rätten fått möjlighet att besluta att en part eller annan skall delta vid ett sammanträde genom videokonferens även om han eller hon motsätter sig att delta på det sättet. Ändringen har trätt i kraft den 1 februari 2007 (SFS 1434 ff.).

 


Näringsrätt
Ändringar i lagen (2006:1015) om ändring i lagen om elcertifikat och lagen (2006:1016) om ändring i lagen om elcertifikat innebär att principerna för tilldelning av elcertifikat skall vara desamma för småskaliga vattenkraftsanläggningar som för övriga anläggningar i systemet (SFS 1588 f.).

 

Finansmarknadslagstiftning
För att i svensk rätt genomföra det s.k. kreditinstitutsdirektivet och det s.k. kapitalkravsdirektivet har riksdagen antagit en lag om kapitaltäckning och stora exponeringar samt beslutat ändringar i ett stort antal lagar på finansmarknadens område, bl.a. i försäkringsrörelselagen, sparbankslagen, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om värdepappersrörelse och lagen om utgivning av säkerställda obligationer. Lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar är närmast att se som en ramlag med omfattande bemyndiganden för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att besluta om kompletterande föreskrifter. Den nya lagstiftningen har trätt i kraft den 1 februari 2007. I en samtidigt beslutad lag om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar finns omfattande övergångsbestämmelser. Genom den nya lagen upphävs 1994 års lag om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag (SFS 1371 ff.).

 

Arbetsrätt
Beslutade ändringar i lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder syftar till att i svensk rätt genomföra ett EG-direktiv om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet. Lagändringarna har trätt i kraft den 1 december 2006 (SFS 1330). Riksdagen har beslutat ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring som bl.a. innebär att det arbetsvillkor som skall vara uppfyllt för rätt till arbetslöshetsersättning skärpts, att den s.k. överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen som huvudregel begränsats till fem år, att möjligheten att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning genom studier avskaffats samt att en successiv nedtrappning av ersättningsgraden införts. Reglerna om successiv nedtrappning av ersättningsgraden träder i kraft den 5 mars 2007. I samma lagstiftningsärende beslutade ändringar i lagen om arbetslöshetskassor innebär att det för arbetslöshetskassorna införts en förhöjd finansieringsavgift som skall betalas till staten. Den förhöjda finansieringsavgif-

SvJT 2007 Lagstiftning i riksdagen hösten 2006 253 ten är till viss del beroende av utbetalning av arbetslöshetsersättning per medlem i kassan jämfört med den genomsnittliga utbetalningen för samtliga kassamedlemmar. Vissa begränsningar för den förhöjda finansieringsavgiften har införts. Det är inte möjligt för den enskilda arbetslöshetskassan att ta ut avgifter av medlemmarna i förskott för att kunna betala den förhöjda finansieringsavgiften till staten (SFS 1545 ff.).

 

Socialrätt
Riksdagen har beslutat ändringar i lagen om allmän försäkring som bl.a. innebär att Försäkringskassans försäkringsdelegationer avvecklats och att Försäkringskassan övertagit ansvaret för att besluta om deltagande i finansiell samordning och annan samverkan inom rehabiliteringsområdet. Samtidigt beslutade ändringar i lagen om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder innebär att sådana ärenden skall avgöras av tjänsteman hos Försäkringskassan i stället för som tidigare av socialförsäkringsnämnd (SFS 1562 ff.).
    Under hösten 2006 beslutade ändringar i lagen om allmän försäkring och lagen om arbetsskadeförsäkring samt några andra lagar är följdändringar till tidigare beslutade ändringar i lagen om kriminalvård i anstalt (SFS 1487 ff.).
    I samband med att riksdagen hösten 2006 anvisat anslag inom socialförsäkringsområdet har beslutas ändringar i bl.a. lagen om allmän försäkring som medför att det s.k. inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst sänkts. Samtidigt beslutade ändringar i lagen om bostadstillägg för pensionärer m.fl. och lagen om äldreförsörjningsstöd innebär vissa höjningar av bl.a. bostadstillägget (SFS 1537 ff.).

Lagstiftning på utbildningsområdet
Riksdagen har beslutat ändringar i skollagen som bl.a. innebär att förutsättningarna för kommunala bidrag till enskild som bedriver allmän förskola blir desamma som för annan enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg. Samtidigt beslutade ändringar i lagen om kvalificerad yrkesutbildning innebär att regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får ta ut avgifter av en utbildningsanordnare som bedriver kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning. Lagändringarna har trätt i kraft den 1 februari 2007 (SFS 1446 f.). I syfte att villkoren för finansiering av studier skall bli mer likvärdiga och enhetliga för vuxna studerande på olika nivåer har riksdagen beslutat upphäva lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Samtidigt beslutade ändringar i bl.a. studiestödslagen, som trätt i kraft den 1 februari 2007, innebär bl.a. att definitionen av poäng för att reglera avskrivning av lån för tidigare studier justerats på visst sätt (SFS 1448 ff., 1456 f., 1468 ff., 1527 och 1529).
Genom beslutade ändringar i lagen (2004:871) om ändring i skollagen har riksdagen återkallat de förändringar i den gymnasiereform som skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2007. Återkallandet gäller bl.a. ämnesbetyg, gymnasieexamen, gymnasiearbete samt historia som kärnämne. Tidigare beslut om riksrekryterande utbildningar får gälla till den 1 januari 2010. Regeringen kan dock bestämma att beslut om riksrekrytering skall upphöra att gälla vid en tidigare tidpunkt (SFS 1278).
Lars Haglind och Monica Hall