Litteratur

 

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Bengt Domeij Patenträtt. Svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt skyddet för växtsorter och företagshemligheter (Iustus 2007, 173 s.). Läro- och handbok. Enar Folkesson Företaget i ekonomisk kris. En inblick i insolvensjuridiken (7 uppl. Thomson Fakta 2007, 261 s.). Den nya förmånsordningens effekter och den nya aktiebolagslagens konsekvenser liksom den nya lagen om skuldsanering behandlas i denna upplaga.
    Gränsöverskridande fusioner (Ds 2006:22, 233 s.). Med anledning av ett EG-direktiv föreslås ändringar i bl.a. aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Jan Hellner och Marcus Radetzki Skadeståndsrätten . En introduktion (3 uppl. Norstedts 2007, 181 s.). Av Radetzki àjourförd lärobok. Rolf Ihre Sjöansvar (2007, 251 s.). Inledningsvis behandlas avtals tillkomst samt allmänna skadeståndsregeler och begrepp. Olika avsnitt rör sedan bl.a. hantering av reklamationer avseende sjötransporterat gods, ansvarsbegränsningar och friskrivningar, sjö- och transportförsäkringar och annan riskhantering samt sjöpanträtt och annan säkerhet. Mårten Schultz Kausalitet. Studier i skadeståndsrättslig argumentation (Jure 2007, 634 s). Akademisk avhandling om ett grundläggande kriterium i skadeståndsrätten. Avhandlingen undersöker orsakskravets innebörd och position på rättsområdet. Sine-qua-non-läran förkastas som ohållbar och i stället förordas en empirisk orsaksmodell. Eije Sjödin, Peter Ekbäck, Thomas Kalbro och Leif Norell Markåtkomst och ersättning. För bebyggelse och infrastruktur (2 uppl. Norstedts 2007, 265 s.). Uppdaterad utgåva av denna beskrivning av hanteringen av situationer där enskild äganderätt konfronteras med samhällsintressen och av hur ersättningen skall bestämmas när enskilda rättigheter får ge vika för allmänna ändamål. Daniel Stattin Kommunal aktiebolagsrätt (2 uppl. Norstedts 2007, 155 s.). Aktiebolags-, kommunal- och EG-rättsliga förändringar har skett sedan första utgåvan. Också principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag har beaktats. Vissa frågor i stiftelselagen, m.m. (Ds 2007:7, 191 s.).

 

Straffrätt
Monica Burman Straffrätt och mäns våld mot kvinnor. Om straffrättens förmåga att producera jämställdhet (Iustus 2007, 448 s.). Akademisk avhandling där centralt är hur våldet, gärningsmannen och offret framställs i straffrätten. Analysen i boken visar på två problemområden. I det ena behandlas brottsoffret från stereotypa föreställningar om vad som kännetecknar våldsutsatta kvinnor. Det andra området är ett spänningsfält mellan motiven till reformer och den dominerande straffrättsliga diskussionen om när och hur straffrätten bör användas.

SvJT 2007 Ny juridisk litteratur 385 Nils Jareborg och Josef Zila
Straffrättens påföljdslära (2 uppl. Norstedts 2007, 185 s.). Ett antal ändringar av rättsläget har föranlett bearbetning av avsnitten om verkställighet av fängelse, överlämnande till särskild vård, lagföring av unga lagöverträdare och förverkande.
    Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare (Ds 2007:5, 222 s.).

 

Processrätt
Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning (Ds 2007:2, 202 s.). Johan Kvart och Bengt Olsson
Tvistlösning genom skiljeförfarande. En handledning till lagen om skiljeförfarande (2 uppl. Norstedts 2007, 256 s.). Uppdaterad utgåva.

 

Offentlig rätt
Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. Betänkande av Ansvarskommittén (SOU 2007:10, 429 s.). Förslag till bl.a. ny patientlag och lag om regionalt utvecklingsarbete. Sören Öman och Hans-Olof Lindblom Personuppgiftslagen. En kommentar (3 uppl. Norstedts 2007, 621 s.). ”Gul” lagkommentar i nyutgåva. Också 7 kap. 16 § sekretesslagen kommenteras.

 

Utländsk och internationell rätt
Ove Bring och Said Mahmoudi Sverige och folkrätten (3 uppl. Norstedts 2007, 259 s.). Uppdaterad lärobok där ett kapitel om statsansvar tillagts och kapitlet om immunitet kompletterats beträffande jurisdiktion. Marianne Dahlén The negotiable child. The ILO child labour campaign 1991–1973 (Uppsala universitet 2007, 352 s.). Akademisk avhandling med studium av konventioner och rekommendationer för reglering av minimiålder för unga arbetstagare. Den visar att den kampanj som kommer till uttryck i de studerade dokumenten och som präglats av dess västerländska inriktning från början har fortsatt också när den inriktats på utvecklingsländerna. Internationell insolvens — en diskussionspromemoria (Ds 2007:6, 329 s.).

 

Allmän och blandad juridik
Björn Lundén Enskild firma. Skatt deklaration, ekonomi, juridik (15 uppl. Björn Lundén Information 2007, 352 s.). Handbok. Björn Lundén och Ulf Svensson
Handelsbolag. Ekonomi, skatt och deklaration för handelsbolag och kommanditdelägare (14 uppl. Björn Lundén Information 2007, 325 s.). Handbok. Richard Sahlin Diskrimineringsskydd & rättigheter. En introduktion i handikappjuridik (Iustus 2007, 188 s.). Förutom mänskliga rättigheter och diskrimineringslagstiftningen behandlas utbildning, sociala insatser, hälso- och sjukvård, socialförsäkring och samhällsmiljö. Svensk rätt i EU — en antologi. Red. Örjan Edström (Iustus 2007, 296 s.). I bidragen diskuteras vad EG-rätten betytt för svensk rätt på olika rättsområden. Områden som berörs är bl.a. allmän rätt, rättshistoria, arbetsrätt, processrätt, skatterätt, socialrätt och privaträtt.
Göran Regner