Litteratur

 

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Erika P. Björkdahl Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden. En civilrättslig studie av förutsättningarna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna parter (Iustus 2007, 494 s.). Akademisk avhandling vars första huvudavdelning behandlar utvalda regler av prekontraktuell karaktär, i första hand om upplysningsplikt, uppgiftsansvar och avrådandeplikt. En andra huvudavdelning använder de mera generella principer och argument som kan utvinnas av dessa regler för bedömningen av vad som konstituerar ansvarsgrundande beteenden.
    GMO-skador i naturen och Miljöbalkens försäkringar. Slutbetänkande av Miljöansvarsutredningen (SOU 2007:21, 317 s.). Jori Munukka Kontraktuell lojalitetsplikt (Jure 2007, 574 s.). Akademisk avhandling som behandlar ett flertal avtalstyper, bl.a. anställning, kommission, handelsagentur, köp, entreprenad, försäkring, finansiell rådgivning, konsumenttjänst och konsumentkredit. Erik Nerep och Per Samuelsson
Aktiebolagslagen. Kapitel 1–10. En lagkommentar (Thomson Fakta 2007, 788 s.). — Kapitel 11–22 (2007, 518 s.). — Sedvanlig paragrafvis indelad lagkommentar med betoning på det praktiska rättslivets behov. En tredje del med kapitel 23–32 är planerad. Theddo Rother-Schirren och Johan Schüldt Rättsfallssamling i familjerätt (5 uppl. Norstedts 2007, 444 s.). Uppdaterat kursmaterial. Skadeståndsfrågor vid kränkning (Ds 2007:10, 103 s.). Rolf Skog och Catarina Fäger Aktiebolagslagen. En introduktion för aktieägare, bolagsledningar och deras rådgivare (Norstedts 2007, 322 s.). — The Swedish companies act. An introduction with the act in translation (Norstedts 2007, 361 s.). — Böckerna är i första hand avsedda för dem som arbetar med små och medelstora företag och kan användas också för undervisning. Skydd mot fel och obestånd inom bostadsbyggande (Ds 2007:8, 77 s.). Daniel Stattin Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden. Reglering, tolkning och tillämpning (Thomson Fakta 2006, 122 s.). Boken beskriver den svenska takeover-regleringen. Bl.a. behandlas pressmeddelande och erbjudandehandling, ansvarsfrågor, budplikt, försvarsåtgärder samt genombrott i bolagsordning och avtal. Carl Svernlöv Ansvarsfrihet. Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt (Norstedts 2007, 482 s.). Utifrån ett internationellt, komparativt perspektiv undersöks i boken bl.a. institutets rättsverkningar och omfattning i tid och personkrets samt de undantag från meddelad ansvarsfrihet som följer av lag och praxis. Äktenskap för par med samma kön. Vigselfrågor. Betänkande av Äktenskaps- och partnerskapsut-

SvJT 2007 Ny juridisk litteratur 575 redningen (SOU 2007:17, 414 s.). Tommy Österberg Samfälligheter. Handbok för samfällighetsföreningar (9 uppl. Norstedts 2007, 192 s.). Uppdaterat praktiskt hjälpmedel.

 

Straffrätt
Petter Asp Från tanke till gärning. Del II. Förberedelse och stämpling till brott (Iustus 2007, 248 s.). Andra delen av ett projekt inriktat på en analys av möjligheterna att ingripa mot brottslighet på ett tidigt stadium.
    Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning (Ds 2007:14, 39 s.). Olle Westlund, Emma Lindahl och Stina Holmberg Besöksförbud. De berörda och deras erfarenheter (Brottsförebyggande rådets rapport 2007:2, 79 s.).
    Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften (Ds 2007:13, 166 s.).

 

Processrätt
Alternativ tvistlösning. Betänkande av Utredningen om alternativa former för tvistlösning vid tingsrätt (SOU 2007:26, 357 s.).
    En mer öppen domarbana (Ds 2007:11, 229 s.). Roberth Nordh Praktisk process IV. Tvångsmedel. Kvarstad, häktning, beslag, husrannasakan m.m. (Iustus 2007, 123 s.).
    Procedural law. Court administrations. Scandinavian studies in law 51. Red. Peter Wahlgren (2007, 653 s.). 26 artiklar om processrätt av bidragsgivare från alla de nordiska länderna. Vidare redovisas de nordiska myndigheter som handhar domstolsadministrationen. Lena Schelin Bevisvärdering av utsagor i brottmål (Norstedts 2007, 281 s.). Bearbetad version av förf:s doktorsavhandling. Utgångspunkten är att försöka sätta in sådan beteendevetenskaplig forskning som är av omedelbar relevans för juridiken i ett rättsligt sammanhang.

 

Offentlig rätt
Bostadsrättsregister några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12, 169 s.). Friskare tänder — till rimligt pris. Slutbetänkande av Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (SOU 2007:19, 566 s.). Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Betänkande av Utredningen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering (SOU 2007:23, 310 s.). Sigvard Holstad Sekretess i allmän verksamhet. En introduktion till de grundläggande reglerna (3 uppl. Norstedts 2007, 335 s.). Uppdaterad orientering. Eva Nilsson Barn i rättens gränsland. Om barnperspektiv vid prövning av uppehållstillstånd (Iustus 2007, 295 s.). Akademisk avhandling med en undersökning av förhållandet mellan lagstiftarens intentioner och den praktiska tillämpningen, där barnen anses irrelevanta. Lars Sjöberg Rätten till ersättning från det statliga försäkringssystemet (Thomson Fakta 2007, 130 s.). Kammarkollegiet administrerar ett internt statligt system för ersättning för skador som vållats i verksamhet som staten har ansetts skola svara för. Boken redovisar detta system i avsnitt om försäkringsskydd för vissa personkategorier, statens skadeståndsansvar och myndigheternas försäkringsskydd för skador på statens egendom m.m. Även prövningen av skadeärenden behandlas.

 

Skatterätt
Eleonor Alhager och Lena Hiort af
Ornäs Författningssamling

576 Litteratur SvJT 2007 moms. (Norstedts 2007, 519 s.). Boken innehåller svenska lagar och EG-rättslig normgivning för praktiskt arbete med mervärdesskatt. Christina Gyland och Greger Lewén Övningar i skatterätt. Exempel och lösningar 2008 års taxering (14 uppl. Iustus 2007, 268 s.). Kurslitteratur i ny utgåva.

 

Utländsk och internationell rätt
Hans Danelius Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (3 uppl. Norstedts 2007, 590 s.). En stor mängd domar av Strasbourgdomstolen har tillkommit sedan förra upplagan 2002, av vilka de viktigaste redovisas här.
    Fördrag om Europeiska unionen. Red. Nils Wahl (5 uppl. Norstedts 2007, 558 s.). Fördragen återges parallellt på franska, tyska, engelska och svenska. Johan Lindholm State procedure and union rights. A comparison of the European union and the United states (Iustus 2007, 386 s.). Akademisk avhandling med utgångspunkt i att principen, att EU:s medlemstaters rättsliga förfarandereglering skall tillämpas även när det är fråga om att tillämpa EG-rätt, vidkänns undantag för att EG-rätten skall få effektivt genomslag. Frågan ställs om EG-rätten här innebär en lämplig balans mellan olika intressenter och om inte USArätten kan vara en förebild för en bättre balans mellan union och medlemsstater. Erik O. Wennerström The rule of law and the European union (Iustus 2007, 354 s.). Akademisk avhandling som jämför hur rättsstatsprincipen tillämpas av EGdomstolen, kommissionen och rådet. Studien visar brist på konsistens i tillämpningen, beroende på strävanden mot överstatlighet på vissa områden och mot bevarat inflytande från medlemsstaterna på andra.

 

Allmän och blandad juridik
Artikelsamling 2006. Red. Krister Malmsten (Svensk idrottsjuridisk förening 2006, 300 s.). Domares arbetsmiljö, databaser, spelaragenter, idrottens rättskultur, kollektivavtal, försäljning av fotbollsrättigheter, huliganer, spelarövergångar, skiljeförfaranden, ideella föreningar, skatteregler, kampsporter och dopningskontroller är ämnen i denna samling. Skyddet för den personliga integriteten. Kartläggning och analys. Delbetänkande av Integritetsskyddskommittén (SOU 2007:22, 535 s., 603 s.). Till minnet av Södra Roslags tingsrätt. En minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt. Red. Mattias Nilsson (Jure 2007, 515 s.). Förutom en historisk del innehåller boken delar om civilprocess, europarätt, internationell rätt och konstitutionell rätt, civilrätt, straffrätt och brottmålsprocess samt domstolsärenden och domstolsarbete.
Göran Regner