Notiser

 

 

Göran Regner In Memoriam
Efter en kort tids sjukdom avled ledamoten i Svensk Juristtidnings redaktion och styrelse, justitierådet Göran Regner den 20 juni 2007.
    Göran Regner föddes i Stockholm år 1942. Han tog jur. kand.-examen 1966 och förordnades 1976, efter tjänstgöring i tings- och hovrätt, till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge. Han utnämndes till hovrättsråd i hovrätten för Västra Sverige 1984 och till justitieråd år 1994. Under åren 1973-75 var han biträdande sekreterare i 1973 års fri- och rättighetsutredning. Han tjänstgjorde därefter i Statsrådsberedningen och Justitiedepartementet som rättssakkunnig, departementsråd, rättschef och expeditionschef innan han tillträdde tjänsten som justitieråd.
    Göran Regner deltog som expert, sakkunnig, ledamot och ordförande i ett mycket stort antal utredningar inom framför allt det konstitutionella området. Han svarade också för ett omfattande juridiskt författarskap bl.a. som kommentator till grundlagarna och sekretesslagen. Han medverkade som utgivare av standarverken Svensk Juridisk Litteratur och Rättspraxis i litteraturen. Han var hedersdoktor vid Lunds Universitet.
    Det var med stor bestörtning som vi arbetskamrater i Högsta domstolen tog emot budet om Görans bortgång. Ända till ett par veckor före dödsfallet deltog han fullt ut i domstolens arbete. Göran hade också en mycket aktiv period bakom sig. Bl.a. kan nämnas att Göran, vid sidan av ett alltid samvetsgrant och värdefullt arbete i dömandet, under 2006 medverkade i publiceringen av en ny, starkt bearbetad och i delar utvidgad, upplaga av Holmberg-Stjernquists kommentar till Grundlagarna., att Tryck- och yttrandefrihetsberedningen, i vilken Göran var ordförande, i december 2006 överlämnade delbetänkandet (SOU 2006:96) Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt samt att den expertgrupp inom Grundlagsutredningen som Göran ledde i april 2007 publicerade en omfattande rapport om olika former av normkontroll som är avsedd att ligga till grund för Grundlagsutredningens överväganden om de framtida formerna för normkontroll i svensk rätt. Särskilt betänkandet och rapporten är verk som är framtidsinriktade och syftar till fortsatta överväganden och ställningstaganden på områden inom vilka Göran var en ledande, för att inte säga den ledande, auktoriteten i landet. Att Göran skulle inta en central position i det fortsatta arbetet uppfattades nog också av alla som inte bara en självklarhet utan också som en stor trygghet. Görans bortgång är en tung och svårersättlig förlust för det statsrättsliga utvecklingsarbetet i Sverige. Tung är också förlusten för Högsta domstolen. Som domare präglades Göran av en ovanlig bredd i kunskaperna parat med skarp analytisk förmåga och ett aldrig sviktande omdöme. För oss kollegor var Göran en trygg

SvJT 2007 Personalnotiser 765 punkt att, i allmänhet, luta sig mot eller, i de sällsynta fall när vi fann anledning att inta annan ståndpunkt, ta spjärn mot. Göran var en sällsynt solid och säker domare. Inte minst därför var han också en kollega som många vände sig till också utanför de formella överläggningarna när besvärliga problem dök upp. Och Göran var alltid villig att lyssna och löste många gånger upp besvärliga knutar.
    Ändå tror jag att det många med mig uppfattade som Görans främsta domaregenskap var en juridisk fantasi av liknande slag som fotbollens stora spelfördelare har — en förmåga att kunna se ett problem från ett nytt håll och därigenom öppna nya ytor och möjligheter. Det var den förmågan som gjorde att samarbetet med Göran ofta höjde sig över det sedvanliga och förvandlades till ett intellektuellt äventyr utan att därför förlora kontakten med de handfasta realiteterna. Genom den förmågan fick Göran också oss andra att känna att vi kunde prestera på hög nivå. Högsta domstolen har blivit fattigare genom Görans bortgång. Göran var alltså en briljant jurist vilket gjorde att juridiska frågor ofta kom upp även utanför den rent yrkesmässiga gemenskapen. Men Göran var långtifrån någon inskränkt fackman. Tvärtom var han en i god mening mycket bildad man med djupa kunskaper och intressen i samhällsfrågor, historia och kultur. Också samtalen kring dessa och många andra frågor var alltid stimulerande och lärorika. Personligen var Göran stillsam och lite tillbakadragen. Han ställde aldrig sig själv i centrum och kunde därför förefalla lite svår att komma nära. För dem som gjorde det — och det var många — blev dock belöningen riklig. Göran var varm, empatisk och mycket vänsäll. Han var i hög grad sina vänners vän. Också som sådan är han djupt saknad.
Dag Victor

 


Personalnotiser

 

Ny ordförande i Regeringsrätten

 

 


Regeringen har utnämnt kammarrättspresidenten Sten Heckscher till regeringsråd och ordförande i Regeringsrätten (2007-08-23). Sten Heckscher är kammarrättspresident sedan den 1 januari 2005. Dessförinnan var han rikspolischef 1996–2004. Under åren 1994–1996 var han statsråd och chef för Näringsdepartementet. Han har även varit generaldirektör och chef för Patent- och registreringsverket under åren 1991–1994. Sten Heckscher blev hovrättsassessor i Svea hovrätt 1982 och har tjänstgjort i Justitiedepartementet i sammanlagt åtta år, bl.a. som departementsråd 1984–1986 och som statssekreterare 1987–1991. Han var under åren 1986–1987 rättschef i Arbetsmarknadsdepartementet. Se vidare om Sten Heckscher i SvJT 1996 s. 190.

766 Notiser SvJT 2007 Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Ann-Sofie Bodin till hovrättsassessor (2007-0815), hovrättsfiskalerna Åsa Andersson och Jenny Hjukström till hovrättsassessorer (2007-09-05). Göta hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Örjan Johansson till hovrättsassessor (2007-0601), hovrättsfiskalen Malin Nilsson till hovrättsassessor (2007-09-01).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Tomas Bergström, Advokatbyrån Slawinski HB, Stockholm, Kaarli
H Eichhorn, Clifford Chance LLP, Bryssel, Christina Griebeler, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Frankfurt, Anna Heurlin, Advokatfirman Gunilla Johansson AB, Varberg, Carina Lindberg, Advokatfirman Lars Berlin AB, Bålsta, Johan Rosén, Johan Roséns Juridiska Byrå, Vimmerby, Kristofer Selvin, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Christin Serlow, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Carin Wiberg, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Göteborg, Magnus Wiktorson, Advokatfirman NORDIA Göteborg HB, Göteborg (2007-05-03). Per Andersson, JuristiStan Per Andersson, Skellefteå, Kajsa
Blomgren, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Mikael Borg, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Jenny Brandt, Mannheimer Swartling Advokatbyrå LLP, New York, Charlotta Breide, Advokatfirman Vinge KB, Paris, Anna Dahlbäck, Advokatfirman Bastling & Partners HB, Stockholm, Henrik Fagö, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Anna Frykestig, Advokataktiebolaget A J Lindstrand, Göteborg, David Hall, Advokatfirman Thomas Martinson, Stockholm, Johan Hammarberg, RydinCarlsten Advokatbyrå AB, Stockholm, Ulrika Herstedt, Allmänna Advokatbyrån i Malmö HB, Malmö, Mia Edwall Insulander, Lotta Insulander-Lindh Advokatbyrå AB, Stockholm, Eddie Juhlin, Fredersen Advokatbyrå AB, Malmö, Hedvig Cassne Lagrell, Bird & Bird Advokat KB, Stockholm, Ola Larsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Emilia Linde, Bird & Bird, London, Jesper Lindfors, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Andreas Lindström, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Susanna Lindström, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB, Lidköping, Ralf Lyxell, Hamilton Advokatbyrå Karlstad HB, Karlstad, Lars Milberg, Aktiejuridik Lars Milberg AB, Ekerö, Per Nilsson, Advokatfirman Glimstedt i Lund AB, Lund, Pauline Ottergren, Advokatfirman Lars Andersson Aktiebolag, Malmö, Jonas Pettersson, Advokaterna Liman & Partners HB, Stockholm, Charlotta Poehler, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Anna-Karin Renell, Advokatfirman Paulsson Rydberg Rohdin HB, Kungsbacka, Per Rådelöv, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Stockholm, Victoria Svensson Skoglund, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm, Henrik Ståhlberg, Hamilton Advokatbyrå Göteborg AB, Göteborg, Kjell Åke Sundelin, Kjell Åke Sundelins juridiska byrå, Östersund, Jenny Svensson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Bo Tarras-Wahlberg, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Daniel Tornberg, Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Stockholm, Robert Utberg, Advokatfirman Åberg i Göteborg AB, Göteborg,

SvJT 2007 Personalnotiser 767 Rikard Wikström, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm (2007-06-07). Eva-Marie Andrén, Advokatfirman Steinmann AB, Stockholm, Fredrik Bexelius, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Thomas Bodström, Juristfirma Thomas Bodström AB SaltsjöBoo, Claes Borgström, Juristfirma Claes Borgström Aktiebolag, Stockholm, Josefin Engblom, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Jonas Faresjö, Kihlstedts Advokatbyrå HB, Linköping, Charlotta Fock, Sandart & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm, Ola Grahn, Setterwalls Advokatbyrå i Malmö AB, Malmö, Stefan Gustavsson, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Sten Hedbäck, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Klara
Håstad, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Jesper JohanssonMannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Tobias Kempas, RydinCarlsten Advokatbyrå AB, Stockholm, Niklas Körling, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Johanna Larsen, Juristfirma J Larsen Kommanditbolag, Malmö, Ola Ljunggren, Advokatfirman Wilensky & Partners HB, Malmö, Hugo Norlén, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Allan Nyrén, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Patrik Olivecrona, Advokatfirman Lindahl KB, Malmö, Isabella Ramsay, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Lisa Stevander, Gärde Wesslau Advokatbyrå KB, Jönköping, Göran Strandh, Lofalk Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Sundberg, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Stockholm, Malin Tjernell, Nyström Bridal Widemar Advokatbyrå HB, Stockholm (2007-06-09)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

768 Notiser SvJT 2007 I detta häfte (s. 673–768) har medverkat bl.a.

 


Jakob Heidbrink, universitetslektor, Internationella handelshögskolan i Jönköping
Bertil Bengtsson, professor, f.d. justitieråd
Lennart Pålsson, professor emeritus
Fredrik Schalin, biträdande jurist
Ulf Öberg, doktorand Stockholms universitet
Ulrika Andersson, doktorand Lunds universitet
Dag Victor, justitieråd