Litteratur

 

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Aktiekapital i privata aktiebolag. Betänkande av Utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2008:49). Peter Adamsson, Malin Bonthron, Peter Danowsky, Eric W. Essén, Leif Karlsson, Anders Kylhammar, Ragnar Lundgren, Henry Olsson, Lars Pehrson, Karl Olov Öster
Lagarna inom immaterialrätten. Kommentar till lagstiftning rörande upphovsrätt, patent, växtförädlarrätt, mönster, firma, varumärken m.m. som den lyder den 1 januari 2008 (Norstedts 2008, 879 s.). I anslutning till varje paragraf ges utförliga hänvisningar till förarbeten, rättsfall, litteratur och EG-direktiv. Anders Agell och Margareta
Brattström Äktenskap Samboende Partnerskap (4 uppl. Iustus 2008, 309 s.). Boken behandlar den rättsliga regleringen rörande äktenskap, registrerat partnerskap för två personer av samma kön samt samboförhållanden oavsett kön. Förra upplagen kom ut 2004 och den nya upplagan är uppdaterad med hänsyn till förändringar i regleringen rörande olika parförhållanden.
    Avskaffande av revisionsplikten i små företag. Betänkande av Utredningen om revisorer och revision. (SOU 2008:32). Bertil Bengtsson Speciell fastighetsrätt. Miljöbalken. (9 uppl. Iustus 2007, 270 s.). I den nya upplagan har åtskilliga avsnitt omarbetats på grund av ny lagstiftning och rättspraxis. Bertil Bengtsson och Harald Ullman Produktansvaret, En översikt (4 uppl. Iustus 2008, 109 s.).


    Boken ger en översikt av reglerna om produktansvar, dvs. ansvar för sådan skada som levererad vara orsakar på person eller annan egendom än den levererade. Bertil Bengtsson och Erland Strömbäck Skadeståndslagen. En kommentar (3 uppl. Norstedts 2008, 507 s.). Denna upplaga utgör en bearbetning och aktualisering av 2 uppl., som kom ut 2006. Ulf Bergquist Nordisk internationell privaträtt. En kommentar med tillägg till Internationell arvs- och bodelningsrätt (Norstedts 2008, 138 s.). Boken uppdaterar författarens tidigare kommentar 2003, ”Internationell arvs- och bodelningsrätt”. Ulf Bernitz Standardavtalsrätt (7 uppl. Norstedts 2008, 241 s.). Boken behandlar bl.a. standardavtalens funktion och förhållande till handelsbruk. Förra upplagan kom ut 1996 och den nya upplagan innebär till stora delar nyskrivna eller kraftigt omskrivna avsnitt. Europeiska och komparativa perspektiv har förts in i ökad utsträckning. Michael Bogdan Svensk internationell privat- och processrätt (7 uppl. Norstedts 2008, 374 s.). Förra upplagen kom ut 2004. Reformer inom den svenska privat- och processrättens område har skapat behov av en ny aktualiserad upplaga, i vilken har inarbetats ny svensk rättspraxis och ny nordisk litteratur. Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? (Ds 2008:55). Direktivet om aktieägares rättigheter — förslag till genomförandeåtgärder. (Ds 2008:46).

820 Litteratur SvJT 2008 En förenklad revisorsgranskning vid fusion och delning av aktiebolag. (Ds 2008:40).
    Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2008:34).
    Fastighetsmäklaren och konsumenten. Betänkande av Fastighetsmäklarutredningen (SOU 2008:6).
    Frågor om hyra och bostadsrätt. Betänkande av Hyreslagsutredningen (SOU 2008:47). Folke Grauers Fastighetsköp (18 uppl. Juristförlaget i Lund 2007, 375 s.). I den nya upplagan har gjorts en mängd mindre tillägg och förtydliganden. Boken avser rättsläget den 1 juli 2007. Carl Martin Gölstam Licensavtalet och konkurrensrätten (Iustus 2007, 512 s.). Akademisk avhandling. I denna konkurrensrättsliga studie undersöks hur utformningen av licensavtal reglerats i EU:s gruppundantag, kommissionsbeslut och domstolsavgöranden. Rolf Höök Entreprenadjuridik. Förvaltning. Garantitid. Byggperiod. Upphandling. Projektering. (5 uppl. Norstedts 2008, 127 s.). I den nya upplagan har ändringar gjorts med beaktande av ny lagstiftning, bl.a. reglerna om offentlig upphandling och ny rättspraxis kring entreprenadjuridiken. Ulf Jensen Panträtt i fast egendom (8 uppl. Iustus 2008, 250 s.). Boken behandlar utförligt den svenska fastighetspanträtten. Ämnet behandlas i tre huvuddelar, pantsättning, inteckning och exekution Den tar också upp allmänna frågor om fastighetskredit, liksom förhållandet mellan panträtt och tvångsförvärv som expropriation och förköp. I denna upplaga beskrivs reglerna efter Lantmäteriverkets övertagande av ansvaret för den svenska inskrivningen. Nils Larsson och Stieg Synnergren. Om upplåtelse av rätt att jaga (2 uppl. Norstedts, 2008, 140 s.). Denna upplaga har kompletterats med ny rättspraxis och ett avsnitt om avgränsningen av jakträttsupplåtelse mot andra upplåtelser såsom arrende, hyra och servitut samt med ett kapital med avtalsrättsliga specialfrågor. Lena Olsen och Åke Saldeen (red). Barn som aktörer — en slutpunkt (Iustus 2008, 269 s.). Boken innehåller sex uppsatser skrivna inom ramen för forskningsprogrammet Barn som aktörer. 

Patentskydd för biotekniska uppfinningar. Betänkande av Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar. (SOU 2008:20). Joel Samuelsson Tolkning och utfyllning. Undersökningar kring ett förmögenhetsrättsligt tema (Iustus 2008, 660 s.). Ak. avhandling. I boken behandlas distinktionen mellan tolkning och utfyllning av avtal. Ulf Skorup och Tomas Underskog Hyreslagarna. Jordabalken 12 kap. Hyresförhandlingslagen. Förvärvslagen m.fl. författningar samt kommentarer. ( 7 uppl. Dialogos 2007, 334 s.). I denna upplaga har lagändringar till och med augusti 2007 beaktats. Drygt 100 nya rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna belyses. Carl Svernlöv Ansvarsfrihet. Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt (2 uppl. Norstedts 2008, 313 s.). Boken är en omarbetad, delvis nerkortad version av författarens doktorsavhandling från 2007. Carl Svernlöv Styrelse- och VDansvar i aktiebolaget. En introduktion (Norstedts 2008, 133 s.). Boken behandlar de skadeståndsregler i aktiebolagslagen som gäller styrelseledamöter och

SvJT 2008 Ny juridisk litteratur 821 verkställande direktören. Den går igenom de grundläggande förutsättningarna för ansvar enligt dessa regler. Särskild uppmärksamhet ägnas åt lagens regler om ansvarsfrihet. Ebba Sverne Arvill och Agnetha Svensson Adoption (2 uppl. Norstedts 2008, 278 s.). I den nya upplagan har arbetats in bl.a. nya bestämmelser om kontroll och tillsyn av de adoptionsorganisationer som arbetar med internationella adoptioner, införandet av en obligatorisk föräldrautbildning samt ny praxis. Carin Ulander-Wänman Företrädesrätt till återanställning (Iustus 2008, 428 s.). Akademisk avhandling som behandlar reglerna i 25 § lagen om anställningsskydd om företrädesrätt till anställning. Undersökningen visar att företrädesberättigade arbetstagare har en svag rättslig position i regleringen. Anders Victorin, Jonny Flodin och Richard Hager Bostadsrätt med en översikt över kooperativ hyresrätt (2 uppl. Iustus 2008, 274 s.). Denna andra upplaga av Anders Victorins Bostadsrätt är översedd och kompletterad, främst med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur sedan förra upplagan 2003. Omarbetningen har gjorts av Jonny Flodin och Richard Hager. Anders Victorin avled 2006. Anders Victorin och Richard Hager Allmän fastighetsrätt (5 uppl. Iustus 2008, 269 s.). Denna nya upplaga av Anders Victorins Allmän fastighetsrätt är översedd och kompletterad främst med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur sedan den förra upplagan kom ut 2003. Omarbetningen har gjorts av Richard Hager. Anders Victorin avled 2006.


    Vissa internationella adoptionsfrågor (Ds 2008:44). Överlåtbara fiskerättigheter (Ds 2008:45). Ägande och förvaltning av hyreshus. Betänkande av Utredningen om förvärv och förvaltning av hyresfastighet. (SOU 2008:75). Sanna Wolk Arbetstagares immaterialrätter. Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden (2 uppl. Norstedts 2008, 287 s.). I boken ges en samlad framställning av rätten till anställdas immaterialrätter. Stefan Zetterström Sakrättens fyra huvudfall (2 uppl. Iustus 2008, 150 s.). Boken behandlar frågor om godtrosförvärv, dubbeldispositioner, borgenärsskydd till utlämnad egendom samt borgenärsskydd till förvärvad egendom.

 

Arbetsrätt
Tommy Iseskog Min syn på svensk arbetsrätt (Norstedts 2008, 821 s.). Boken innehåller 200 artiklar av Tommy Iseskog från åren 1980–2008. Varje artikel har försetts med en dagsaktuell kommentar. Tommy Iseskog Personaljuridik (21 uppl. Norstedts 2008, 738 s.). Boken beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I den nya upplagan har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och rättspraxis. Sören Öman Anställningsskyddspraxis (4 uppl. Norstedts 2008, 537 s.). Boken omfattar drygt 1600 avgöranden från Arbetsdomstolen, Högsta domstolen, Regeringsrätten och hovrätterna samt JO och JK . Processrätt Thomas Bring, Christian Diesen och Alexandra Wilton Wahren Förhör

822 Litteratur SvJT 2008 (3 uppl. Norstedts 2008, 334 s.). Den nya omarbetade och uppdaterade upplagan ger en praktisk vägledning när det gäller förhörsregler och förhörsteknik såväl beträffande förundersökning som huvudförhandling i brottmål och tvistemål. Per-Olof Ekelöf och Henrik Edelstam. Rättsmedlen (12 uppl., Iustus 2008, 212 s.). En kortfattad lärobok om rättegångsförfarandet i hovrätterna och Högsta domstolen. Boken är tänkt att fungera som ett komplement till rättegång I–V av Per-Olof Ekelöf m.fl.
    Europeiskt betalningsföreläggande (Ds 2008:2).
    Europeiskt småmålsförfarande (Ds 2008:12). Ingela Fridström, Ulrika Sandell och Ingrid Utbe Migrationsprocessen, en hjälpreda för offentliga biträden och andra yrkesverksamma jurister på utlänningsrättens område (Thomson Fakta 2007, 349 s.). Boken behandlar 2005 års utlänningslag med dess nya instans- och processordning från ett grundläggande processuellt perspektiv. Det finns också ett avsnitt om överstatliga rättsmedel samt förklaringar av specialuttryck och förkortningar.
    Förtursförklaring i domstol. Betänkande av Utredningen om förtursförklaring (SOU 2008:16).
    Miljödomstolarna – domkretsar – lokalisering – handlägg-ningsregler. Betänkande av Miljöprocessutredningen (SOU 2008:31). Roberth Nordh Praktisk process V. Rättegångshinder. Forum. Talerätt, Åtalsrätt m.m. (Iustus 2008, 170 s.). Boken behandlar olika former av rättegångshinder i tvistemål och brottmål. Det gäller formen för talans väckande, forumreglerna, parts- och processbehörighet, talerätt och åtalsrätt. Roberth Nordh Spridda tankar. Reflektioner kring talerätt, rättskraft, bevisfrågor m.m. (Iustus 2008 199 s.). I boken har samlats ett antal uppsatser, artiklar och rättsfallskommentarer som Robert Nordh har publicerat i andra sammanhang under åren 1994–2008. Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder (Ds 2008:9).

 

Straffrätt
Alkoholutandningsprov i svenska hamnar (Ds 2008:68). Antagande av rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlats inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Ds 2008:30). Kerstin Berglund Straffrätt och kön (Iustus 2007, 405 s.). I boken analyseras den betydelse beskrivningen av människan och verkligheten har för den straffrättsliga argumentationen. Martin Borgeke Att bestämma påföljd för brott. (Norstedts 2008, 510 s.). Boken riktar sig i första hand till domare, åklagare, försvarare och andra som i sin verksamhet sysslar med påföljdsbestämningsfrågor samt till juridikstuderande. Den behandlar de centrala lärorna och principerna bakom påföljdssystemet. Författaren redovisar skäl för och emot olika lösningar och anger sin åsikt om vilka skäl som väger tyngst. Linda Gröning EU, staten och rätten att straffa. Problem och principer för EU:s straffrättsliga lagstiftning (Santérus förlag 2008, 307). I boken analyseras den legitimitetsproblematik som uppstår när straffrättslig kompetens etableras på EU-nivå. Den grundläggande frågan är om straffrätten kan regleras på EUnivå delvis fristående från staten och ändå vara legitim.

SvJT 2008 Ny juridisk litteratur 823 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m. — kartläggning, analys och förslag till handlingsplan (Ds 2008:7).
    Människohandel och barnäktenskap — ett förstärkt straffrättsligt skydd. Betänkande av Utredningen om människohandel m.m. (SOU 2008:41).
    Nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten — övervägande och förslag (Ds 2008:38).
    Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövade påföljder (Ds 2008:42).
    Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (Ds 2008:6). Suzanne Wennberg Introduktion till straffrätten (8 uppl. Norstedts 2008, 120 s.). I denna upplaga har lagändringar beaktats fram till den 1 juli 2008.

 

Offentlig rätt
Allmänna sammankomster på offentlig plats. (Ds 2008:53).
    Djurförbudsregister (Ds 2008:57).
    Ny luftfartslag — supplement (Ds 2007:36).
    Transportinspektionen — Ansvarslag för vägtrafiken m.m. Betänkande av Transportstyrelseutredningen (SOU 2008:44). Nils-Olof Berggren och Johan
Munck Polislagen en kommentar (7 uppl. Norstedts 2008, 236 s.). Förra upplagen kom ut 2007. I denna nya upplaga har hänsyn tagits till ny lagstiftning, litteratur och rättspraxis samt till JO- och JK-yttranden det senaste året.
    Bygg — helt enkelt. Betänkande av Byggprocessutredningen (SOU 2008:68). Susanne Fransson och Per Norberg Att lagstifta om diskriminering (SNS Förlag 2007 138 s.). Boken handlar om olika sätt att se på diskriminering och rättvisa.


    Utgångspunkten för det skydd diskrimineringslagstiftningen ska ge medborgarna är de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde. Förstärkt skydd för företagshemligheter. Betänkande av Utredningen om skyddet för företagshemligheter (SOU 2008:63). Krisberedskapen i grundlagen. Rapport till Grundlagsutredningen (SOU 2008:61). Kustbevakningen rättsliga befogenheter. Betänkande av Utredningen om Kustbevakningens befogenheter (SOU 2008:55). Kristina Hedlund Thulin Lika i värde och rättigheter. Om mänskliga rättigheter (3 uppl. Norstedts 2008, 267 s.). Denna upplaga har reviderats av Malin Greenhill. Kristina Hedlund Thulin avled 2004. Ulf Lindquist och Sten Losman
Kommunallagen i lydelsen den 1 januari 2008. En handbok med lagtext och kommentarer (10 uppl. Norstedts 2008, 238 s.). Sedan föregående upplaga har kommunallagen ändrats i fråga om medborgarförslag och dessas hantering i den kommunala förvaltningen.
Joakim Nergelius Komparativ statsrätt (6 uppl. Juristförlaget i Lund 2007, 63 s.). I boken sammanfattas huvuddragen i USA:s och några viktiga europeiska länders statsskick. Tyngdpunkten ligger på valsystem, lagstiftning och skyddet för den enskildes fri- och rättigheter. Annika Norée Polisers rätt till våld (Norstedts 2008, 184 s.). Boken, som i första hand vänder sig till blivande poliser, handlar om vilket våld en polis får använda utan att begå brott. Vidare redogörs för vad som händer när poliser anklagas för att ha använt otillåtet våld. Autentiska fall refereras och diskuteras och det

824 Litteratur SvJT 2008 finns också övningsfrågor baserade på verkliga fall.
    Normgivningsmakten. Rapport till Grundlagsutredningen (SOU 2008:42).
    Sekretess och offentliga biträden i utlänningsärenden. Delbetänkande av Utvärderingsutredningen (SOU 2008:65). Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige. Betänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (SOU 2007:102).
    Tre rapporter till Grundlagsutredningen (SOU 2008:43). Olle Rimsten Sekretess i skolan. Samt offentlighet, handläggning och dokumentation (Norstedts 2008, 193 s.). I boken beskrivs med många exempel rättsläget när det gäller reglerna om sekretess och offentlighet i skolan. Olle Rimsten Skoljuridik. Styrning. Huvudmannaskap. Arbetsrätt. Arbetsmiljö. Offentlighetsprincipen. Sekretess. Elevinflytande. Rättslig informationskompetens (2 uppl. Norstedts 2008, 292 s.). I den nya upplagan har ett nytt avsnitt tillförts som behandlar informationskompetens för personal inom skolan. Stefan Rubenson Miljöbalken. Den nya miljörätten (4 uppl. Norstedts 2008, 352 s.). Sedan förra upplagan har miljöstraffrätten gjorts om liksom miljösanktionssystemet. Lotti Ryberg-Welander Ersättning vid sjukdom. En socialförsäkringsrättslig introduktion (Norstedts 2008, 280 s.). Boken behandlar och ger en introduktion till den del av socialförsäkringen som tar sikte på risken att bli så sjuk att man inte kan försörja sig genom förvärvsarbete och innefattar en rättslig genomgång av sjukpenning, sjukdomsbegreppet och arbetsförmågebegreppet samt rehabilitering, sjukersättning och aktivitetsersättning. Utvidgade möjligheter att avlägsna deltagare i en ordningsstörande folksamling m.m. (Ds 2008:54). Wiweka Warnling-Nerep En introduktion till förvaltningsrätten (9 uppl. Norstedts 2008,139 s.). I den nya upplagan har tagits hänsyn till ny lagstiftning, nya rättsfall och JO-avgöranden. Bl.a. behandlas den nya rättsprövningslagen samt myndighetsförordningen. Brita Sundberg-Weitman Sverige och rättsstaten på 2000-talet (Jure 2008, 205 s.). I boken behandlas bl.a. frågan om domstolarna är självständiga under lagen och om JO uppfyller sin skyldighet att ”särskilt tillse att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet iakttar regeringsformens bud om saklighet och opartiskhet och att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter inte träds för när i den offentliga verksamheten.” I en bilaga redovisas 169 JObeslut i fall som gäller sociala myndigheters verksamhet till skydd för barn. Bertil Wennergren Offentlig förvaltning i arbete. Om verksamheten och ärendehandläggningen i stat och kommun (3 uppl. 2008, 213 s.). Boken utgör en ny upplaga av författarens verk Handläggning. Den ger en samlad bild av hur statsförvaltningen arbetar och hur kommunalförvaltningen fungerar. Ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsarrangemang. (Ds 2008:20). Jörgen Qviström Vattentjänstlagen. En handbok (Norstedts 2008, 300 s.). I boken som behandlar den nya lagen om allmänna vattentjänster som trädde i kraft den 1 januari 2007, pre-

SvJT 2008 Ny juridisk litteratur 825 senteras systematiskt kommuners skyldighet på området, rättsförhållanden, drift, inlösen, användning, avgifternas storlek, betalning, skadestånd, redovisning m.m.
    Rätt och riktigt — Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Betänkande av Delegationen mot felaktiga utbetalningar (SOU 2008:74).

 

Skatterätt
Nina Evalds Internationell beskattning av pensionsförsäkringar — det svenska skattesystemets gränsöverskridande situationer (Norstedts 2008, 419 s.). Ak. avhandling. Avhandlingen berör främst svensk och finsk intern skatterätt. Vidare behandlas det nordiska multilaterala skatteavtalet, OECD:s modellavtal och den EG-rättsliga regleringen.
    F-skatt åt flera. Betänkande av Utredningen om översyn av kraven för F-skatt m.m. (SOU 2008:76).
    Förslag om ändring i lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting (Ds 2008:31). Hans Tegnander Fastighetsskatt och fastighetsavgift (2 uppl. Norstedts 2008, 261 s.). I boken redogörs för både gemensamma bestämmelser för fastighetsskatt och fastighetsavgift samt för gränsdragningen mellan skatten och avgiften.
Ulf Tivéus Skatt på kapital (12 uppl. Norstedts 2008, 311 s.). Den nya upplagan är uppdaterad med det senaste från Regeringsrätten och riksdagen t.o.m. utgången av år 2007.

 

Rättshistoria
Institutet för Rättshistorisk Forskning.
Serien III. Rättshistoriska Skrifter. Nionde bandet. Rätt. Religion och politik. Ett rättshistoriskt seminarium tillägnat Magnus Sjöberg (2008 Redaktör Kjell A Modéer 155 s.). Skriften innehåller sju bidrag vid ett rättshistoriskt seminarium den 24 oktober 2003 tillägnat f.d. regeringsrådet Magnus Sjöberg, avgången ordförande i Institutet för Rättshistorisk Forskning. Bidragen innehåller uppsatserna ”Rätt, religion och politik. En vetenskaplig inledning till symposiet”,” Gud och rättsvetenskapsmannen. Ett tema i rättsvetenskapens historia”, ”Raslagar och rättsmedvetande — Nürnberglagarnas effekt vid hindersprövningar i Svenska kyrkan 1935—1945”, ”Domareden och dess religiösa inslag”, ”Röda mässan och rättegångsgudstjänsten. Om juristers offentliga möten med religionen”, ”Lundstedt och folkrätten” samt ”Teologiske bidrag til konstruktionen af ret — retsteologi?” Gunnar Petri Författarrättens genombrott (Ak. avhandling, Atlantis 2008, 368 s.). Jan-Olof Sundell Svensk fastighetsrättshistoria (Iustus 2007, 118 s.). Den svenska fastighetsrättens historia sätts in i en samhällskontext mot bakgrund av den sociala, ekonomiska, politiska och idémässiga utvecklingen.

 

Allmän och blandad juridik
Festskrift till Anders Fogelklou (Iustus 2008, 351 s.). I festskriften till Anders Fogelklou vid hans 65årsdag lämnas 20 olika bidrag inom skilda områden. Festskrift till Johan Hirschfeldt (Iustus 2008, 563 s.). I festskriften till Johan Hirschfeldt vid dennes avgång som hovrättspresident i Svea hovrätt lämnas 37 olika bidrag inom skilda områden. Peter Wahlgren Lagstiftning. Problem, teknik och möjligheter (Norstedts 2008, 277 s.). I boken beskrivs några generella lagstiftningsproblem. Olika utvecklings-

826 Litteratur SvJT 2008 linjer inventeras framför allt med hänsyn tagen till tekniska framsteg och möjlig metodutveckling. Studien avslutas med en diskussion om konsekvenserna av olika vägval. 

Nils-Olof Berggren